Học viện công nghệ BƯu chính viễn thông khoa viễn thông 1 Bài giảng Học phần: CƠ SỞ DỮ liệUtải về 4.98 Mb.
Chế độ xem pdf
trang10/82
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2023
Kích4.98 Mb.
#55639
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   82
NEW.Bài giảng CSDL sau nghiệm thu-2023
TH CSDL 2015Sep, 6. Đề cương Cơ sở dữ liệu- sau nghiệm thu. 23.02.2022, Chuong01-CSDL
1.1.2.3. Một số đặc tính của CSDL 
Bản chất tự mô tả của hệ cơ sở dữ liệu: Một đặc trưng cơ bản của giải pháp cơ sở 
dữ liệu là hệ thống cơ sở dữ liệu không chỉ gồm có bản thân cơ sở dữ liệu mà còn có cả 
định nghĩa hoặc mô tả đầy đủ về cấu trúc cơ sở dữ liệu và các ràng buộc. Định nghĩa 
này được lưu trữ trong từ điển hệ thống, nó chứa các thông tin như là cấu trúc của mỗi 
tệp, kiểu và dạng lưu trữ của từng mục dữ liệu. Các thông tin được lưu giữ trong từ điển 
gọi là siêu dữ liệu (metadata) và chúng mô tả cấu trúc của dữ liệu nguyên thuỷ.
Hình 1.3: Tính tự mô tả
 


10 
Hình 1.3 minh họa bản chất tự mô tả của CSDL. Phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ 
liệu và những người sử dụng cơ sở dữ liệu sử dụng từ điển để lấy thông tin về cấu trúc 
của cơ sở dữ liệu. 
Sự độc lập giữa chương trình và dữ liệu: Trong hệ thống tệp, cấu trúc của các tệp 
cơ sở dữ liệu được nhúng vào trong các chương trình truy cập, vì vậy bất kỳ một thay 
đổi nào về cấu trúc của một tệp cũng đòi hỏi phải thay đổi tất cả các chương trình truy 
cập đến tệp đó. Ngược lại, các chương trình truy cập của hệ quản trị cơ sở dữ liệu không 
đòi hỏi việc thay đổi như thế. Cấu trúc của các tệp dữ liệu được lưu trữ trong từ điển 
tách rời với các chương trình truy cập. Tính chất này gọi là sự độc lập dữ liệu – chương 
trình nó được thể hiện qua hình 1.4. 
Hỗ trợ các khung nhìn dữ liệu nhiều thành phần: Một cơ sở dữ liệu có nhiều người 
sử dụng, mỗi một người có thể đòi hỏi một khung nhìn (view) khác nhau. Một khung 
nhìn có thể là một tập con của cơ sở dữ liệu hoặc nó có thể chứa các dữ liệu ảo, đó là 
các dữ liệu được trích ra từ các tệp cơ sở dữ liệu khác nhau nhưng không được lưu trữ 
một cách rõ ràng. Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhiều người sử dụng phải cung cấp 
nhiều công cụ để định nghĩa các khung nhìn nhiều thành phần. Ví dụ như hình 1.6 minh 
họa tính năng hỗ trợ các khung nhìn dữ liệu nhiều thành phầncơ sở dữ liệu sinh viên 
có nhiều người sử dụng, có người thì khai thác SINH VIÊN CHÍNH QUY, có người 
dùng thì khai thác SINH VIÊN CAO HỌC. 
Chia sẻ dữ liệu và nhiều người sử dụng: Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhiều người 
sử dụng phải cho phép nhiều người sử dụng truy cập đồng thời đến cơ sở dữ liệu.
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải có phần mềm kiểm tra cạnh tranh để đảm bảo rằng 
các người sử dụng cập nhật đến cùng một cơ sở dữ liệu phải được thực hiện theo cách 
được kiểm tra để cho kết quả của các cập nhật là đúng đắn. 
Hình 1.4: Sự độc lập giữa chương trình 
và dữ liệu
 


11 

tải về 4.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   82
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương