Học liệu mở> Đại học Yale > Lí > Cơ sở vật lí > Chương I: Giới thiệu khóa học và cơ học Newton Professor Ramamurti Shankartải về 260.66 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích260.66 Kb.
  1   2   3   4   5


Đây là bản chép lại lời giảng của giáo sư Ramamurti Shankar trên lớp. Bạn có thể xem toàn bộ bài giảng này bằng cách đến http://www.mientayvn.com > Học liệu mở> Đại học Yale > Lí > Cơ sở vật lí > Chương I: Giới thiệu khóa học và cơ học Newton

Professor Ramamurti Shankar: This is a first part of the year-long course introducing you to all the major ideas in physics, starting from Galileo and Newton right up to the big revolutions of the last century, which was on relativity and quantum mechanics. The target audience for this course is really very broad. In fact, I've always been surprised at how broad the representation is. I don't know what your major is; I don't know what you are going to do later so I picked the topics that all of us in physics find fascinating. Some may or may not be useful, but you just don't know. Some of you are probably going to be doctors and you don't know why I'm going to do special relativity or quantum mechanics, but you don't know when it will come in handy. If you're a doctor and you've got a patient who's running away from you at the speed of light, you'll know what to do. Or, if you're a pediatrician with a really small patient who will not sit still, it's because the laws of quantum mechanics don't allow an object to have a definite position and momentum. So these are all things you just don't know when they will come in handy, and I teach them because these are the things that turn me on and got me going into physics and whether or not you go into physics, you should certainly learn about the biggest and most interesting revolutions right up to present day physics.

Giáo sư Ramamurti Shankar: Đây là phần đầu của khóa học kéo dài một năm giới thiệu cho bạn tất cả các ý tưởng lớn trong vật lý, bắt đầu từ Galileo và Newton đến cuộc cách mạng lớn của thế kỉ vừa qua, đó là lí thuyết tương đối và cơ học lượng tử. Các đối tượng nhắm tới của khóa học này thực sự rất rộng. Quả thực, tôi luôn luôn bị ngạc nhiên về sự trình bày rộng như thế nào. Tôi không biết chuyên nghành của bạn là gì, tôi không biết bạn sẽ làm gì sau này vì vậy tôi đã chọn những chủ đề mà tất cả chúng ta cảm thấy hấp dẫn trong vật lý. Một số có thể hữu ích hoặc không, nhưng bạn vẫn không biết. Một số bạn có lẽ sẽ sẽ là bác sĩ và các bạn không biết lý do tại sao tôi dạy các bạn thuyết tương đối đặc biệt hoặc cơ học lượng tử, nhưng bạn không biết khi nào nó sẽ có ích. Nếu bạn là một bác sĩ và bạn có một bệnh nhân đang chạy ra xa với vận tốc ánh sáng, bạn sẽ biết phải làm gì. Hoặc, nếu bạn là một bác sĩ nhi khoa với một bệnh nhân nhỏ, những người thực sự không thể ngồi yên, đó là vì các quy luật của cơ học lượng tử không cho phép một vật thể có vị trí và động lượng xác định. Vì vậy, đây là những tất cả những thứ mà bạn vẫn còn chưa biết khi nào chúng sẽ có ích, và tôi dạy chúng bởi vì đây là những thứ làm tôi hứng khởi và đưa tôi đi vào trong vật lí có thể hoặc không đưa bạn vào vật lí, tất nhiên bạn sẽ học về các cuộc cách mạng lớn nhất và thú vị nhất đến vật lý ngày nay.

All right. So that's what the subject matter's going to be, and I'm going to tell you a little bit about how the course is organized. First thing is, this year it's going to be taped. You can see some people in the back with cameras as part of an experimental pilot program funded by the Hewlett Foundation and at some point they will decide what they will do with these lectures. Most probably they'll post them somewhere so people elsewhere can have the benefit of what you have sitting in the classroom. So I've been told that from now on we just ignore the camera and do business as usual. Nothing's going to be changed. I tried to negotiate a laugh track so that if the jokes don't work we can superimpose some laughter. I was told "no." I just got to deal with it as it happens. So it's going to be--it's like one of the reality shows where things are going to be as they are and hopefully after a while we'll learn to act and behave normally and not worry about its presence. Then, coming to the rest of the details of the course. By the way, there are more details on the website that I posted, that was given to me by the university, if you want to know more about what all this is about.

Được rồi. Vì vậy, đó là về các nội dung chủ yếu của khóa học, và tôi sẽ cho bạn biết một chút về cách thức tổ chức khóa học. Thứ nhất là, trong năm nay, nó sẽ được ghi âm sẵn. Bạn có thể thấy một số người ở phía sau với máy ảnh như một phần của chương trình thí điểm được tài trợ bởi Quỹ Hewlett và tại một thời điểm nào đó họ sẽ quyết định làm gì với những bài giảng này. Có lẽ họ sẽ gửi chúng đến nơi nào đó để mọi người ở nơi khác có thể có lợi ích giống như bạn đang ngồi trong lớp. Vì vậy, từ bây giờ trở đi tôi được bảo rằng chúng ta chỉ cần bỏ qua các máy ảnh và làm nhiệm vụ bình thường. Không có gì thay đổi. Tôi cố gắng thương lượng để đưa tiếng cười của khán giả vào các tập tin ghi âm để cho nếu các lời nói đùa không hiệu quả chúng ta cũng có thể có được một số tiếng cười. Tôi được bảo là "không". Tôi chỉ phải đối phó với nó khi nó xảy ra. Vì vậy, nó sẽ là - nó giống như một trong những thực tế cho thấy các thứ sẽ như chúng vốn dĩ và hi vọng sau một khoảng thời gian chúng ta sẽ học được cách để hành động và cư xử bình thường và không phải lo lắng về sự hiện diện của nó. Sau đó, đến với phần còn lại của các chi tiết về khóa học. Nhân đây, có thêm những chi tiết trên trang web mà tôi đã đăng, cái đó được đưa cho tôi bởi trường đại học, nếu bạn muốn biết thêm tất cả cái này nói về cái gì.

The course organization is fairly simple. We're going to meet Monday and Wednesday in this room, 11:30-12:45. I will give you some problems to do on Wednesday and I'll post them on the website. You guys should get used to going to the class' website. I'm really, really dependent on that now. I finally learned how to use it. I will use that to post information, maybe once in a while send e-mail to the whole class. If you want to get those e-mails, you got to sign up for the course because I push a button and it goes to anybody who's signed up there. The homework will be given on Wednesday and it's due before class the following Wednesday.

Việc tổ chức khóa học khá đơn giản. Chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ hai và thứ tư trong phòng, từ 11:30 đến 12:45. Tôi sẽ cho bạn một số bài tập để làm vào thứ tư và chúng tôi sẽ đăng chúng lên trang web. Các bạn sẽ trở nên quen với việc đến trang web của môn học. Tôi thật sự, thật sự phụ thuộc vào nó bây giờ. Cuối cùng tôi đã học được cách sử dụng nó. Tôi sẽ sử dụng để gửi thông tin, có thể một lần trong một lúc gửi e-mail cho cả lớp. Nếu bạn muốn nhận được những e-mail này, bạn phải đăng ký khóa học này bởi vì tôi nhấn một nút và nó sẽ đi đến bất kì ai đã được đăng tên ở đó. Bài tập về nhà sẽ được cho vào ngày thứ tư và vào thứ tư tuần sau là đến hạn nộp.

Let me introduce you to our head TA, Mara Daniel, who's recently Mara Baraban. So Mara's going to be the person who will see you after class and she will take the problem sets that you have submitted before class and she'll give you the graded ones after class. Okay? That will be sorted up, it'll be up there. So you should drop the homework before you come into class, rather than furiously work on it during class, and the solutions will be posted the same afternoon. So there is not much point in giving homework that's late. But once in a while, you know, you will come up with a reason that I just cannot argue with. You got married, you're getting a transplant, whatever it is. That's fine. You got a transplant, I want to see the old body part. You got married, I want to see your spouse. If something happened to a grandparent, I'm counting. Up to four I don't get suspicious. Go five, six, seven, eight, I will have to look into the family tree. But, you know, any reasonable excuse will be entertained.

Hãy để tôi giới thiệu cho bạn trợ giảng đứng đầu của chúng tôi, Mara Daniel, người mới đây là Mara Baraban. Vì vậy, Mara sẽ là người gặp bạn sau khi lên lớp và cô ấy sẽ nhận các xấp bài tập mà bạn đã gửi trước khi lên lớp và cô ấy sẽ cho bạn những điểm sau giờ học. Đúng không? Nó được sắp xếp, rồi đưa lên đó. Vì vậy, bạn nên gửi các bài tập ở nhà trước khi lên lớp, thay vì làm việc dữ dội với nó trong lớp học, và các bài giải sẽ được đăng vào buổi chiều cùng ngày. Vì vậy, không có nhiều điểm cho các bài tập về nhà nộp trễ. Nhưng một lần vào lúc nào đó, bạn biết, bạn sẽ đưa ra một lý do mà tôi không thể tranh cãi. Bạn đã lập gia đình, bạn đang cấy ghép cơ quan, hay bất cứ thứ gì đó. Điều đó tốt. Bạn được cấy ghép, tôi muốn thấy phần cơ thể cũ. Bạn đã lập gia đình, tôi muốn thấy vợ / chồng của bạn. Nếu có điều gì xảy ra với ông bà, tôi sẽ cân nhắc. Lên đến bốn tôi không nghi ngờ. Đến năm, sáu, bảy, tám, tôi sẽ phải tìm trong những cây gia phả. Nhưng, bạn đã biết, bất cứ lý do gì hợp lý sẽ được xem xét.

Relative importance given to these different things, there's 20% for your homework, 30% for the Midterm, which will be sometime in October, and 50% for the Final. That'll be the weighted average. But I have another plan called the "Amnesty Plan" in which I also compare just your final grade, what you did on the Final exam, and whichever is higher of the two is what I will take to determine your overall course grade. This is something I used to announce near the end but then some people felt that it's not fair not to know this from the beginning. So, I'm telling you from the beginning, but don't dream and think that somehow the Final's going to be so much different from your regular day-to-day performance, but to give you some reason to live after the Midterm. So, you feel there is hope. I can change everything overnight; it does happen. I put that in for a reason because sometimes some of you have not taken a physics course and you don't know how to do well in physics and slowly you catch on and by the time it's Final exam you crack the code; you know how to do well. As far as I'm concerned, that's just fine. If at the end of the semester you take a three-hour exam in a closed environment and you answer everything, I don't care what you did in your homework or your Midterm. That's not relevant.

Sự quan trọng tương đối của những thứ khác nhau này, 20% cho bài tập ở nhà của bạn, 30% cho kì thi giữa kỳ, sẽ được diễn ra vào lúc nào đó trong tháng 10, và 50% kì thi cuối kì. Đó sẽ là trung bình trọng số. Nhưng tôi có một kế hoạch được gọi là "Kế hoạch Ân xá", trong đó tôi chỉ so sánh điểm cuối cùng của bạn, những gì bạn làm được ở kì thi cuối cùng, và bất cứ cái nào cao hơn trong hai cái sẽ được tôi chọn để xác định điểm của toàn khóa học. Đây là điều mà tôi thường công bố gần cuối, nhưng sau đó một số người cảm thấy rằng nếu biết điều này từ đầu thì tốt hơn. Vì vậy, tôi nói cho bạn ngay từ đầu, nhưng đừng mơ và nghĩ rằng điểm cuối kì sẽ khác nhiều với các hoạt động hàng ngày thường xuyên của bạn, nhưng để cung cấp cho bạn một lý do để sống sau khi thi giữa kỳ. Vì vậy, bạn cảm thấy có hy vọng. Tôi có thể thay đổi mọi thứ qua đêm; điều đó xảy ra. Tôi cho rằng điều đó là hợp lí bởi vì đôi khi một số bạn đã chọn khóa học vật lý và bạn không biết cách để học tốt vật lý và dần dần bạn bắt kịp và vào lúc thi cuối kì bạn đột phá; bạn biết cách để làm bài tốt. Đối với tôi, điều đó tốt. Nếu ở cuối học kỳ bạn làm một bài kiểm tra ba giờ trong một môi trường khép kín và bạn trả lời được mọi thứ, tôi không quan tâm đến những gì bạn đã làm trong bài tập ở nhà hoặc kì thi giữa kỳ của bạn. Điều đó thích đáng.

So that's how the grading will be done. We have Mara's group of TAs. She is the head TA and she's the one you should write to whenever you have a problem. Then we also have two faculty members. One is a Postdoctoral Fellow, Mark Caprio. So he will have a discussion section on Tuesdays between 1:00-2:00 in Sloane Lab. And Steve Furlanetto--I don't know if Steve is here or not. There's Steve, our new Assistant Professor. He will have his section on Tuesday night in Dunham Lab, in Room 220. Tuesday night is the night when you people realize homework is due on Wednesday. So we know that, so he will be there to comfort you and give you whatever help you need. All right. My own office hours I've not determined yet. I will have to find out when it is good for you. You know, I live and work out of Sloane Lab up on the hill and it was easy to have office hours before or after class but now you have to make a special trip. So, just give me a little bit of time to find out maybe by soliciting e-mail responses from you what would be a good time for my office hours. But for any procedural things, like, you know, this problem set was not graded properly, and so on, there's no point e-mailing me because I'm going to send it to Mara anyway. So directly deal with the powers that be.

Vì vậy, đó là cách chấm điểm sẽ được thực hiện. Chúng ta có nhóm trợ giảng của Mara. Cô ấy là trợ giảng đứng đầu và cô ấy là người bạn nên viết thư đến bất cứ khi nào bạn gặp khó khăn. Rồi chúng ta còn có hai thành viên trong khoa. Một người là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, Mark Caprio. Vì vậy, anh ấy sẽ có một phần thảo luận vào thứ tư từ 01:00-2:00 trong phòng thí nghiệm Sloane. Và Steve Furlanetto - Tôi không biết Steve có ở đây hay không. Đó là Steve, Giáo sư trợ lí mới của chúng ta. Anh ấy sẽ có phần của mình vào đêm thứ ba tại phòng thí nghiệm Dunham, phòng 220. Tối Thứ ba là đêm khi mọi người nhận ra bài tập về nhà đến hạng nộp vào ngày thứ Tư. Vì vậy, chúng ta biết rằng, do đó, anh ta ở đó để an ủi bạn và cho bạn bất cứ điều trợ giúp gì mà bạn cần. Được rồi. Giờ làm việc của tôi tôi chưa xác định. Tôi sẽ phải tìm ra khi nào là tốt cho bạn. Bạn biết, tôi sống và làm việc ở ngoài phòng thí nghiệm Sloane trên một ngọn đồi và rất dễ sắp xếp giờ làm việc trước và sau giờ học, nhưng bây giờ bạn phải thực hiện một chuyến đi đặc biệt. Vì vậy, hãy để cho tôi chút ít thời gian để tìm ra có lẽ bằng cách thu thập các ý kiến của các bạn qua mail về thời điểm nào sẽ là thời điểm tốt cho giờ làm việc của tôi. Nhưng đối với bất kỳ thủ tục nào, chẳng hạn như, bạn đã biết, xấp bài tập này không được chấm điểm hợp lí, và vâng vâng...... Gửi thư cho tôi sẽ không có ích gì bởi vì dù sao đi nữa tôi sẽ gửi nó cho Mara. Vì vậy, hãy giải quyết trực tiếp trong phạm vi quyền hạn.

Okay, finally I want to give you some tips on how to do well in this course and what attitude you should have. First, I advise that you should come to the lectures. It's not self-serving; it's not so much for my benefit. I think there is something useful about hearing the subject presented once orally. Secondly, the book, you can see, one of you had a book here, it's about 1,100 pages and when I learned physics it was, like 300 pages. Now, I look around this room, I don't see anybody whose head is three times bigger than mine, so I know that you cannot digest everything the books have. So I have to take out what I think is the really essential part and cover them in the lecture. So, you come to class to find out what's in and what's not in. If you don't do that, there's a danger you will learn something you don't have to, and we don't want that. Okay, so that's why you come to class.

Được rồi, cuối cùng tôi muốn cung cấp cho bạn một số lời khuyên về cách để học tốt trong khóa học. Đầu tiên, tôi khuyên bạn nên đến lớp nghe giảng. Điều đó không phải là vụ lợi; nó không có lợi ích gì cho tôi. Tôi nghĩ rằng có điều gì đó hữu ích khi nghe những môn học được giới thiệu một lần bằng lời. Thứ hai, các cuốn sách, bạn có thể thấy, một số các bạn có sách ở đây, nó khoảng 1.100 trang và khi tôi học vật lý, nó khoảng 300 trang. Bây giờ, tôi nhìn xung quanh phòng này, tôi không thấy bất cứ ai có đầu lớn hơn tôi ba lần, vì vậy tôi biết rằng bạn không thể tiếp thu hết mọi thứ sách nói. Vì vậy, tôi phải rút ra những gì mà tôi nghĩ là những phần trọng yếu và đề cập đến chúng trong các bài giảng. Vì vậy, bạn đến lớp học để tìm hiểu những gì có và không có trong sách. Nếu bạn không làm điều đó, có một mối nguy hiểm là bạn sẽ học thứ gì đó mà chúng tôi không yêu cầu, và chúng tôi không muốn điều đó. Được rồi, vì thế đó là lý do tại sao bạn nên đến lớp.

Second thing, most important thing for doing well in physics, is to do the homework. The 20% given to the homework is not a real measure of how important it is. Homework is when you really figure out how much you know and don't know. If you watch me do the thing on the blackboard, it looks very reasonable. It looks like you can do it but the only way you're going to find out is when you actually deal with the problem. That's the only time you're going to find out. So, I ask you to do the problems as and when they're posted. So if I post it on Wednesday to cover the material for that week, then you should attempt it as quickly as possible because I'm going to assume you have done the problems when you come for the next few lectures. And in doing the homework, it is perfectly okay to work in groups. You don't have to do it by yourself. That's not how physics is done. I am now writing a paper with two other people. They are my experimental colleagues who write papers with 400 other people, maybe even 1, 000 other people. When they do the big collider experiments in Geneva or Fermilab, collaborations can run into hundreds. So, it's perfectly okay to be part of a collaboration, but you've got to make sure that you're pulling your weight. You've got to make sure that if you explain to others how to do this problem, then somebody else contributes to something else, but you know what everybody contributed in the end. So the game is not just to somehow or other get the solution to the problem set but to fully understand how it's done, and the TAs will be there to help you.

Điều thứ hai, điều quan trọng nhất để học tốt vật lý, là làm các bài tập ở nhà. 20% cho bài tập ở nhà không phải là thước đo đúng đắn mức độ quan trọng của nó. Bài tập về nhà thực sự giúp bạn suy ra được bạn đã biết bao nhiêu và không biết bao nhiêu. Nếu bạn xem tôi làm mọi thứ trên bảng, nó trông rất hợp lý. Dường như bạn có thể làm nó nhưng khi bạn thực sự đối mặt với nó bạn không thể làm được. Đó là lúc duy nhất bạn thực sự nhận ra. Vì vậy, tôi yêu cầu bạn phải làm những bài tập ngay khi chúng được gửi lên. Vì vậy, nếu tôi gửi nó lên vào ngày Thứ tư để ôn lại các vấn đề đã được đề cập trong tuần này, sau đó bạn nên cố gắng làm nó càng nhanh càng tốt, vì tôi sẽ giả sử rằng bạn đã làm các bài tập đó rồi khi bạn đến nghe các bài giảng tiếp theo. Và trong khi làm các bài tập về nhà, các bạn nên làm việc theo nhóm. Bạn không cần phải làm chúng một mình. Đó không phải là cách mà vật lý được thực hiện. Hiện tại tôi đang viết một bài báo cùng với hai người khác. Họ là những đồng nghiệp thí nghiệm của tôi những người viết báo cùng với khoảng 400 người khác, thậm chí 1, 000 người khác. Khi họ làm thí nghiệm máy gia tốc tại Geneva hoặc Fermilab, số cộng sự có thể lên đến hàng trăm. Vì vậy, hoàn toàn tốt để trở thành một phần của sự cộng tác, nhưng bạn phải chắc chắn rằng bạn đã làm phần công việc của bạn. Bạn phải đảm bảo rằng nếu bạn giải thích cho những người khác cách làm những bài tập này, thì người khác sẽ đóng góp vào cái gì khác, nhưng cuối cùng bạn biết những gì mọi người đã đóng góp. Vì vậy, học nhóm không chỉ là đến để nhận được lời giải của các xấp bài tập mà còn phải hiểu đầy đủ nó được làm như thế nào, và các trợ giảng sẽ ở đó để giúp bạn.

Every day there's going to be a TA in the undergraduate lounge. I would urge you to use that. That's a beautiful new lounge that the Provost's Office allowed us to build for physicists and chemists, or whoever happens to be in the building. If you go there on the third floor of Sloane, you may run into other people like you who are trying to work on problems. You may run into upper-class students, students who are more advanced, you will run into your TA. So that's a good climate. There are coffee machines and there are lounge sofas and everything else. There are computers, there are printers, so it's a good lounge, and I think if you go there one day a week to do your problem sets, more often that's a good meeting place, I recommend that.

Mỗi ngày sẽ có một trợ giảng trong sảnh đại học. Tôi hối thúc bạn tận dụng điều đó. Đó là một phòng mới đẹp mà phòng giáo vụ cho phép chúng ta xây dựng cho các nhà vật lý và hóa học, hoặc bất cứ ai ngẫu nhiên ở trong tòa nhà. Nếu bạn đi đến đó lên tầng thứ ba của Sloane, bạn có thể ngẫu nhiên gặp người khác giống như bạn đang cố gắng làm các bài tập. Bạn có thể ngẫu nhiên gặp các sinh viên ở lớp trên, các sinh viên học trước bạn, bạn sẽ ngẫu nhiên gặp trợ giảng của bạn. Vì vậy, đó là một môi trường tốt. Có máy pha cà phê và có ghế sofa ở sảnh và mọi thứ khác. Có máy tính, có máy in, vì vậy nó là một phòng tốt, và tôi nghĩ rằng nếu bạn đến đó một ngày một tuần để làm các xấp bài tập, thông thường đó là một nơi gặp gỡ tốt, tôi đề nghị như thế.

The final piece of advice, this is very important so please pay attention to this, which is, I ask you not to talk to your neighbors during lecture. Now, this looks like a very innocuous thing, but you will find out, it is the only thing that really gets my back up. Most of the time I don't really care. I'm really liberal, but this disturbs me because I am looking at you, I'm trying to see from your reaction how much of my lecture you are following, and then it's very distracting when people are talking. So please don't do that. If you talk, I am going to assume you are talking about me. If you laugh, I'm going to assume you are laughing at me. That's not really what I think, but that's how disturbing it is when people talk, and very nice students who do not realize this often disrupt my line of thinking. So I ask you to keep that to a minimum. Once in a while you'll have to talk to your neighbor and say, "Can you please pass me my pacemaker that fell down?" That's fine. Then you go back to your business. But don't do too much of that.

Lời khuyên cuối cùng, điều này rất quan trọng vì vậy hãy chú ý đến điều này, đó là, tôi yêu cầu bạn không nói chuyện với người ngồi cạnh bạn khi tôi đang giảng. À, điều này có vẻ như là một điều vô hại, nhưng bạn sẽ nhận ra, đó là điều duy nhất thực sự làm tôi bực bội. Nhiều lần tôi không thực sự quan tâm. Tôi thật sự rộng rãi, nhưng điều này làm phiền tôi bởi vì tôi đang nhìn bạn, tôi đang cố gắng suy ra từ phản ứng của bạn xem bạn nắm được bao nhiêu trong những gì tôi nói, và do đó rất rối trí khi các bạn đang nói. Vì vậy, xin đừng làm điều đó. Nếu bạn nói chuyện, tôi sẽ nghĩ bạn đang nói về tôi. Nếu bạn cười, tôi sẽ nghĩ bạn đang cười tôi. Điều đó không thực sự như những gì tôi nghĩ, nhưng điều đó cho thấy nó phiền như thế nào khi mọi người nói chuyện, và các sinh viên rất đẹp không nhận ra điều này thường làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi. Vì vậy, tôi yêu cầu bạn hạn chế điều đó đến mức tối thiểu. Đôi khi bạn sẽ phải nói với người ngồi gần bạn, "bạn có thể vui lòng chuyển cho tôi máy trợ tim đã bị rơi xuống không?" Điều đó tốt. Sau đó bạn quay trở lại với công việc. Nhưng đừng làm điều đó nhiều lần.

Finally, there is this ancient issue about sleeping in class. Now, my view is, it's just fine, okay. I know you guys need the rest and interestingly, the best sleepers are in the first couple of rows. I haven't met you guys. It's not personal. I have found some people really have to come to the first and second row because they claim that if they don't hear me they cannot really go to sleep. Now, that was true in Sloane but I think Luce has got very good acoustics so you can stretch out in the back. But my only criterion is if you talk in your sleep, now that's not allowed because talking is not allowed. Next, if you're going to sleep, I ask you to sit between two non-sleepers because sometimes what happens, the whole row will topple over. We don't want the domino effect. Now, it's going to be captured on tape and that's going to be really bad for my reputation, so spread yourself around other people. All right. So that's it in terms of class, you know, logistics and everything.

Cuối cùng, có một vấn đề cổ xưa về ngủ trong lớp học. Bây giờ, quan điểm của tôi là, điều đó tốt, được. Tôi biết các bạn cần nghỉ ngơi và thú vị, nơi ngủ tốt nhất là hai dãy đầu tiên. Tôi chưa gặp bạn. Điều đó không phải mang tính cá nhân. Tôi đã nhận thấy một số người thực sự phải đến các dãy bàn thứ nhất và thứ hai vì họ xác nhận rằng nếu họ không nghe tôi nói họ thực sự không thể ngủ được. Bây giờ, điều đó đúng ở Sloane nhưng tôi nghĩ rằng Luce có độ vang âm vì vậy bạn có thể thư giãn ở phía sau. Nhưng tiêu chí duy nhất của tôi là nếu bạn mớ trong lúc ngủ, hiện tại điều đó không được phép vì nói chuyện là không được phép. Tiếp theo, nếu bạn sắp ngủ, tôi yêu cầu bạn phải ngồi giữa hai người không ngủ bởi vì thỉnh thoảng có điều gì xảy ra, những người trong bàn sẽ lay bạn dậy. Chúng tôi không muốn hiệu ứng domino. Hiện tại lớp học sẽ được ghi âm ghi hình và những việc đó thực sự không tốt cho danh tiếng của tôi, vì vậy hãy hiểu cho người khác. Được rồi. Vì vậy, đó là điều khoản trong lớp học, bạn đã biết, hậu cần và tất cả mọi thứ.

I'm going to start going into the physics proper. I will try to finish every lecture on time, but sometimes if I'm in the middle of a sentence or the middle of a derivation, I may have to go over by a couple of minutes; there's no need to shuffle your feet and move stuff around. I know what time it is. I also want to get out like you guys, but let me finish something. Other days I may finish a few minutes before time. That's because the ideas of physics don't fall into 75-minute segments and sometimes they spill over a little bit. Also, I'm used to teaching this course three times a week and now it's suddenly twice a week, and so things that fell into nice 50-minute units are now being snipped up different ways so it's pretty difficult. So, even for me, some of it will be new and the timing may not be just right. I should tell you first of all that in this class, the taping is not going to affect you because the camera is going to be behind your head. I mentioned to you in the website that this is not the big opportunity you've been looking for to be a star. Only the back of your head will be seen. In some cases, the back of the head could be more expressive than the front, in which case this is your opportunity and I wish you luck. But otherwise, just don't worry about it because you will be only heard. You may not even be heard. So, I've been asked that if a question is not very clear, I should repeat it so that people listening to it later will know what the question was.

Tôi sẽ bắt đầu đi vào nội dung chính của vật lý. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành mọi bài giảng đúng giờ, nhưng đôi khi nếu tôi ở giữa một câu hoặc đang ở giữa một quá trình suy luận, tôi có thể sẽ phải trễ giờ vài phút; không cần phải lê chân của bạn hoặc di chuyển thứ gì đó lòng vòng. Tôi biết mấy giờ. Tôi cũng muốn về giống như bạn nhưng hãy để tôi hoàn thành mọi thứ. Nhưng hôm khác tôi có thể hoàn thành bài giảng trước thời gian vài phút. Đó là bởi vì những ý tưởng vật lý không rơi vào phút thứ 75 và đôi khi chúng tràn ra một chút. Tương tự, tôi đã quen dạy môn này ba buổi một tuần và bây giờ thình lình nó được xếp hai buổi một tuần, và do đó những thứ rơi vào phút thứ 50 đẹp bây giờ sẽ bị cắt ra theo những cách khác nhau và hơi khó cho tôi. Vì vậy, ngay cả đối với tôi, một số trong nó sẽ là mới và cách định thời sẽ không chính xác. Tôi nên nói cho bạn biết trước hết trong lớp này, việc ghi hình sẽ không ảnh hướng đến bạn vì máy ảnh ở phía sau đầu của bạn. Tôi đã nói với bạn trên trang web rằng đây không phải là cơ hội lớn để bạn trở thành ngôi sao. Chỉ phía sau đầu của bạn được nhìn thấy. Trong một số trường hợp, phía sau đầu có thể gây ấn tượng hơn phía trước, trong trường hợp này đây cơ hội của bạn và tôi chúc bạn may mắn. Nhưng ngược lại, đừng lo lắng bởi vì chỉ có đầu của bạn được quay phim. Có thể không thấy đầu của bạn. Vì vậy, tôi đã được yêu cầu là nếu một câu hỏi không rõ ràng, tôi nên lặp lại nó để mọi người nghe nó lần sau biết câu hỏi là gì.

Let me make one thing very clear. That is, I'm not in favor of your talking to each other because you're distracting. Your stopping me at any time is just fine. I welcome that because I've seen this subject for God knows how many years. The only thing that makes it different for me is the questions that you people have. You can stop me any time and you should not feel somehow you are stopping the progress of the class. There is no fixed syllabus. We can move things around and it's far more exciting for me to answer your questions than to have a monologue. So, don't worry about that. So stop me anytime you don't follow something, and don't assume that you're not following something because there's something wrong with your level of comprehension. Quite often, you guys come up with questions that never cross my mind, so it's very interesting. And things we've been repeating year after year after year, because they sound so reasonable, suddenly sound unreasonable when some of you point out some aspect of it that you didn't follow. So, it could be very interesting for all of us to have issues to discuss in class, and quite often some questions are very common and your classmates will be grateful to you that you brought it up. Otherwise, you know, TAs get ten e-mails, all with the same question. Okay. So I'm going to start now. Anybody have any questions about class? The format? The Midterm? The exams? All right. Yes?

Hãy để tôi làm rõ một chuyện. Đó là, tôi không thích các bạn nói chuyện với nhau vì khi đó các bạn bị phân tâm. Bạn có thể ngắt lời tôi để đặt câu hỏi lúc nào cũng được. Tôi hoan nghênh điều đó vì trong bao nhiêu năm nay tôi nhận thấy rằng môn này dành cho chúa biết. Điều duy nhất làm cho nó khác đối với tôi là những câu hỏi của các bạn. Bạn có thể ngắt lời tôi bất cứ lúc nào để đặt câu hỏi và bạn đừng nghĩ bằng cách đó bạn đang làm chậm lại tiến độ học tập của lớp. Không có chương trình học cố định. Chúng ta có thể xê dịch mọi thứ và đối với tôi trả lời câu hỏi của các bạn sẽ thú vị hơn nhiều so với độc thoại một mình. Vì vậy, đừng lo lắng về điều đó. Vì vậy, hãy dừng tôi lại bất cứ lúc nào bạn không theo kịp thứ gì đó, và đừng nghĩ rằng bạn không theo kịp thứ gì đó là do nó vượt quá tầm nhận thức của bạn. Khá thường xuyên, các bạn đưa ra những câu hỏi tôi chưa từng nghĩ đến, vì vậy rất thú vị. Và những thứ mà chúng tôi lặp lại năm này qua năm nọ, bởi vì chúng có vẻ quá hợp lí, đột nhiên có vẻ không hợp lí khi một số trong các bạn chỉ ra một khía cạnh nào đó của nó mà bạn đã không theo kịp. Vì vậy, đối với tất cả chúng ta có thể rất thú vị để thảo luận trong lớp, và khá thường xuyên một số câu hỏi rất phổ biến và bạn học cùng lớp của bạn sẽ biết ơn bạn vì bạn đã đưa nó lên. Nếu không, bạn biết, các trợ giảng sẽ nhận được 10 e-mail, có cùng một nội dung. Được rồi. Tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Có ai có bất kì câu hỏi nào về việc tổ chức lớp học không? Hình thức? Thi giữa kì? Các bài kiểm tra? À vâng?

  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương