Hanoi university distance education centretải về 15.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích15.96 Kb.
HANOI UNIVERSITY – DISTANCE EDUCATION CENTRE

TRANSLATION TEST (90 minutes)
I / English – Vietnamese
United Nations: Now is the time to mitigate the effects of climate change in Viet NamViet Nam is likely to be one of the most affected countries in the world if sea levels continue to rise at current rates. Estimates show that if global sea levels rose by one metre, the country would face losses totalling US$17 billion per year; one fifth of the population would lose their homes, and more damage.
“Melting Ice: a Hot Topic?” is the theme of this year’s World Environment Day, and Viet Nam’s Vice President Mme Truong My Hoa will speak in the central city of Da Nang at an event organized by the Ministry of Natural Resources and Environment, the Youth Union and the Da Nang People’s Committee.
UN Development Programme’s (UNDP) new Country Director, Ms. Setsuko Yamazaki, who will attend the National Celebration in Da Nang, said that now is the time to deal with the causes of climate change and also to take rising sea levels into account in Viet Nam’s economic and development plans.
For example, with targeted national annual economic growth rates of 8%, demand for electricity in 2010 is projected to be three times more than it was in 2002. “This will have substantial implications for the level of greenhouse gas emissions,” Ms Yamazaki said
Da Nang was selected as the location for the World Environment Day observances to draw particular attention to the central coastal region where people are already encountering the impact of climate change, particularly through the increased frequency of typhoons and floods affecting the region’s most poor and vulnerable.
II / Vietnamese – English
TUYÊN BỐ HÀ NỘI - VỀ KHÔNG GIAN GIÁO DỤC ASEAN
Sau khi kết thúc Diễn đàn Giáo dục ASEAN lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, Từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 11 năm 2007, Tuyên bố 9 điểm sau đây được các đại biểu tham dự nhất trí thông qua và được công bố tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam, nơi cách đây 913 năm (1076) đã thành lập trường đại học cổ nhất khu vực Đông Nam Á.
Tuyên bố Hà Nội thể hiện nhận thức chung của các nước ASEAN, của các đại biểu tham dự về tầm quan trọng và sứ mạng của giáo dục đối với sự phát triển của cộng đồng ASEAN, về quyết tâm hướng tới sự hợp tác, liên kết sâu rộng trong phát triển giáo dục giữa các nước ASEAN.
Diễn đàn Giáo dục ASEAN diễn ra tại một thời điểm mà Cộng đồng ASEAN đang có những thay đổi lớn lao và đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ. Sau 40 năm hội nhập khu vực, giờ đây các dân tộc và các quốc gia Đông Nam Á đang đứng trước thách thức kép:
Với sự thông qua Hiến chương ASEAN, các dân tộc Đông Nam Á đang bước tới một giai đoạn mới, xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa hợp, phồn vinh, thịnh vượng trong một nỗ lực chung của tất cả các quốc gia.
Trước những cơ hội và thách thức đó, các nước ASEAN có chung nhận thức là phải đẩy mạnh hơn nữa quá trình hợp tác phát triển giáo dục trong cộng đồng ASEAN, nhằm đưa giáo dục ASEAN lên ngang tầm thế giới và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng đòi hỏi phải phát triển nhanh, bền vững của mỗi nước nói riêng và cả cộng đồng ASEAN nói chung.
Influenza is a common infection of the nose and throat, and sometimes the lungs.  The cause is a virus that passes from one person to another.  The virus spreads through the air when an infected person expels air suddenly. 

Influenza develops after the virus enters a person's nose or mouth.  The flu causes muscle pain, sudden high body temperature, breathing problems and weakness. 

Generally, most people feel better after a week or two.  But the flu can kill.  It is especially dangerous to the very young, the very old and those with weakened defenses against disease.

The World Health Organization says the influenza virus infects up to five million people around the world each year.  Between two hundred fifty thousand and five hundred thousand people die every year from influenza.

Medical experts have recognized for some time that people become infected with influenza during the winter months.  But they did not really know why until recently. American researchers say they now know why the influenza virus spreads in the winter and not in the summer.  They say it is because the virus remains in the air longer when the air is cold and dry.

___________________________


KÝnh th­a c¸c vÞ kh¸ch quèc tÕ, KÝnh th­a c¸c quý vÞ ®¹i biÓu!

Thay mÆt L·nh ®¹o Bé Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi, t«i xin nhiÖt liÖt chµo mõng c¸c vÞ kh¸ch quèc tÕ, c¸c quý vÞ ®¹i biÓu ®· vÒ dù DiÔn ®µn viÖc lµm do Bé Lao ®éng – Th­¬ng binh vµ X· héi vµ V¨n phßng Tæ chøc Lao ®éng Quèc tÕ t¹i ViÖt Nam phèi hîp tæ chøc.


Gi¶i quyÕt viÖc lµm lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch quan träng ®èi víi mçi quèc gia, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn cã lùc l­îng lao ®éng lín nh­ ViÖt Nam.

NhËn thøc râ tÇm quan träng cña vÊn ®Ò, ViÖt Nam ®· ®Ò ra nhiÒu chñ tr­¬ng, gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc, chuyÓn ®æi c¬ cÊu lao ®éng, ®¸p øng yªu cÇu cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸.ViÖt Nam lu«n kh¼ng ®Þnh con ng­êi chÝnh lµ t­¬ng lai cña ®Êt n­íc. Tuy nÒn kinh tÕ cßn nhiÒu khã kh¨n nh­ng ViÖt Nam lu«n quan t©m ®Çu t­ cho gi¸o dôc - ®µo t¹o, coi ®ã lµ ®Çu t­ cho t­¬ng lai.

C¸c ch­¬ng tr×nh, chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ đã huy ®éng mäi nguån lùc ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o vµ tù t¹o viÖc lµm. Qua ®ã, hµng n¨m ®· gi¶i quyÕt viÖc lµm æn ®Þnh, thu nhËp cao cho 1,1-1,2 triÖu lao ®éng.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương