Hòa Bình, ngày 23 tháng 4 năm 2014tải về 23.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích23.56 Kb.
#21623

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÒA BÌNH


Số: 475/QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hòa Bình, ngày 23 tháng 4 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH

Phân bổ số lượng trí thức trẻ tham gia Đề án thí điểm tuyển chọn Trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-BNV ngày 13/3/2014 của Bộ Nội vụ về việc phân bổ số lượng trí thức trẻ tham gia Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 07/4/2014 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020;Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 590/TTr-CTTN ngày 17/4/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này số lượng Trí thức trẻ bố trí vào các chức danh công chức cấp xã của Ủy ban nhân dân các huyện: Kim Bôi và Đà Bắc để thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2013 - 2020 đối với các xã thuộc huyện trong phạm vi điều chỉnh của Đề án.

(có phụ lục gửi kèm theo)

Điều 2. Ủy ban nhân dân các huyện: Kim Bôi và Đà Bắc căn cứ số lượng Trí thức trẻ được phê duyệt; bố trí tiếp nhận Trí thức trẻ, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã trong phạm vi điều chỉnh của Đề án thực hiện theo Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 07/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020; đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ và yêu cầu của Đề án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Kim Bôi và Đà Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Bùi Văn CửuỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÒA BÌNH
Biểu 1SỐ LƯỢNG VÀ CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC CẤP XÃ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

THÍ ĐIỂM TUYỂN CHỌN TRÍ THỨC TRẺ TÌNH NGUYỆN VỀ CÁC XÃ THAM GIA PHÁT TRIỂN

NÔNG THÔN MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2013 – 2020

(Kèm theo Quyết định số:475/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
TT


Tên xã


Tổng số xã

Chức danh công chức cấp xã


Văn phòng – Thống kê

Địa chính – Nông nghiệp và môi trường


Tài chính – Kế toán


Tư pháp – Hộ tịch


Văn hóa – Xã hội

1

Huyện Kim Bôi

16

5

6

1

3

1

2

Huyện Đà Bắc

16

3

1

7

2

3

Tổng

32

8

7

8

5

4
tải về 23.56 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương