Họ và tên: (Đề này có 01 trang)tải về 43.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích43.5 Kb.
#30511
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II (2008-2009)

QUẢNG BÌNH Môn: Tiếng Anh lớp 9

Trường:........................ Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên: …………… (Đề này có 01 trang)

Số báo danh: ................ (Chú ý: học sinh làm bài trên tờ giấy thi) MÃ ĐỀ: 01

-------------------------------------------------------------------------------------------


I. Chọn từ có phần gạch dưới có cách phát âm khác so với các từ còn lại. (0,5đ)

1. A. earn B. earth C. health D. heard

2. A. claimed B. warned C. occurred D. existed

II. Biến đổi từ cho trong ngoặc ở dạng đúng. (0,5đ)

3. When does your country………………the National Day? (CELEBRATION)

4. I am very …………….of my father and love him so much. (PRIDE)

III. Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau. (3,0đ)

5. He is tired……........he stayed up late watching TV last night.

A. so B. because C. but D. and

6. Many people become ………….because of the natural disasters.

A. homeland B. homesick C. homeless D. homework

7. I suggested ……………up the beach.

A. cleaning B. to clean C. cleaned D. clean

8. Where ………..you go if you have a car?

A. would B. have C. will D. did

9. I’m very ……………..that I will go to Nha Trang tomorrow.

A. excite B. excited C. excitedly D. exciting

10. The student…………………..often gets good marks is very intelligent.

A. which B. whom C. whose D. who

IV. Hãy viết lại câu theo yêu cầu trong ngoặc. (2,0đ)

11. It rained heavily. My father went to work on time. (Viết lại câu dùng "Although")

12. The house is very big. It has eight rooms. (Viết lại câu dùng đại từ quan hệ)

13. If he doesn't read that book carefully, he won't understand it. (Viết lại câu dùng "Unless")

14. I got up late this morning. I was late for school. (Viết lại câu dùng "so")

V. Em hãy đọc đoạn văn sau rồi viết T (true) cho mỗi câu đúng, F (false) cho mỗi câu sai so

với thông tin trong bài: (2,0 đ)

Kobe is a major commercial port city in Japan, the capital of Hyogo Prefecture, southwestern Honshu Island, on Osaka Bay, near the city of Osaka. Local agricultural production includes rice and other grains, fruits and vegetables, and tea. Shipbuilding and production of rubber goods are of primary importance to the city. Chemicals, machinery, railway cars, electric equipment, textiles, refined sugar, flour, and sake are also produced here. Behind the narrow coastal site of the city are the Rokko Mountains, on which there are hot springs and suburban residences and hotels. The city did not become important until the 1860s, when Japan was opened to foreign trade.* True (T) or False (F)?

15. Kobe is not a major commercial port city in Japan, near the city of Osaka.

16. Local agricultural production includes rice and other grains, fruits and vegetables, and tea.

17. Chemicals, machinery, railway cars, electric equipment, textiles…. are also produced here.

18. The city became important before 1860s.

VI. Dùng từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh của đoạn văn sau. (2,0đ)

19. It / beautiful / Monday morning. / Sun / shine.

20. I / walk / my younger sister, Hoa / park.

21. Suddenly / it / become / very dark.

22. A heavy rain / start.

………..THE END………..SỞ GD-ĐT KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008-2009

QUẢNG BÌNH Môn: TIẾNG ANH lớp 9

Thời gian: 45 phút MÃ ĐỀ: 01

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________
HƯỚNG DẪN CHẤM

(Môn: Tiếng Anh lớp 9)
Tổng số điểm toàn bài: 10,0 điểm
I. Chọn đúng mỗi câu cho 0,25 điểm (0,5 đ)

1. C. health

2. D. existed

II. Biến đổi đúng mỗi từ cho 0,25 điểm (0,5 đ)

3. celebrate

4. proud

III. Chọn đúng mỗi câu cho 0,5 điểm (3,0 đ)

5. B. because

6. C. homeless

7. A. cleaning

8. C. will

9. B. excited

10. D. who

IV. Mỗi câu viết đúng cho 0,5 điểm. (2,0 đ)

11. Although it rained heavily, my father went to work on time.

12. The house, which has eight rooms, is very big.

13. Unless he reads that book carefully, he won't understand it.

14. I got up late this morning so I was late for school.

V. Mỗi câu viết đúng cho 0,5 điểm. (2,0đ)

15. F 16.T 17.T 18.FVI. Mỗi câu viết đúng cho 0,5 điểm. (2,0đ)

19. It was a beautiful Monday morning. The sun was shining.

20. I was walking with my younger sister, Hoa in the park.

21. Suddenly it became very dark.

22. A heavy rain started.

………..THE END………..
SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II (2008-2009)

QUẢNG BÌNH Môn: Tiếng Anh lớp 9

Trường:........................ Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên: …………… (Đề này có 01 trang)

Số báo danh: ................ (Chú ý: học sinh làm bài trên tờ giấy thi) MÃ ĐỀ: 02

-------------------------------------------------------------------------------------------


I. Chọn từ có phần gạch dưới có cách phát âm khác so với các từ còn lại. (0,5đ)

1. A. claimed B. existed C. occurred D. warned

2. A. health B. earth C. earn D. heard

II. Biến đổi từ cho trong ngoặc ở dạng đúng. (0,5đ)

3. I am very …………….of my father and love him so much. (PRIDE)

4. When does your country……………………the National Day? (CELEBRATION)

III. Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau. (3,0đ)

5. Where ………..you go if you have a car?

A. will B. have C. would D. did

6. I’m very ……………..that I will go to Nha Trang tomorrow.

A. excited B. excite C. excitedly D. exciting

7. The student…………………..often gets good marks is very intelligent.

A. which B. who C. whom ` D. whose

8. He is tired……........he stayed up late watching TV last night.

A. so B. and C. but D. because

9. Many people become ………….because of the natural disasters.

A. homeland B. homework C. homesick D. homeless

10. I suggested ……………up the beach.

A. clean B. to clean C. cleaning D. cleaned

IV. Hãy viết lại câu theo yêu cầu trong ngoặc. (2,0đ)

11. If he doesn't read that book carefully, he won't understand it. (Viết lại câu dùng "Unless")

12. I got up late this morning. I was late for school. (Viết lại câu dùng "so")

13. It rained heavily. My father went to work on time. (Viết lại câu dùng "Although")

14. The house is very big. It has eight rooms. (Viết lại câu dùng đại từ quan hệ)

V. Em hãy đọc đoạn văn sau rồi viết T (true) cho mỗi câu đúng, F (false) cho mỗi câu sai so

với thông tin trong bài: (2,0 đ)

Kobe is a major commercial port city in Japan, the capital of Hyogo Prefecture, southwestern Honshu Island, on Osaka Bay, near the city of Osaka. Local agricultural production includes rice and other grains, fruits and vegetables, and tea. Shipbuilding and production of rubber goods are of primary importance to the city. Chemicals, machinery, railway cars, electric equipment, textiles, refined sugar, flour, and sake are also produced here. Behind the narrow coastal site of the city are the Rokko Mountains, on which there are hot springs and suburban residences and hotels. The city did not become important until the 1860s, when Japan was opened to foreign trade.* True (T) or False (F)?

15. Kobe is not a major commercial port city in Japan, near the city of Osaka.

16. Local agricultural production includes rice and other grains, fruits and vegetables, and tea.

17. Chemicals, machinery, railway cars, electric equipment, textiles…. are also produced here.

18. The city became important before 1860s.

VI. Dùng từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh của đoạn văn sau. (2,0đ)

19. It / beautiful / Monday morning. / Sun / shine.

20. I / walk / my younger sister, Hoa / park.

21. Suddenly / it / become / very dark.

22. A heavy rain / start.

………..THE END………..
SỞ GD-ĐT KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008-2009

QUẢNG BÌNH Môn thi: TIẾNG ANH lớp 9

Thời gian: 45 phút MÃ ĐỀ: 02

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________
HƯỚNG DẪN CHẤM

(Môn: Tiếng Anh lớp 9)
Tổng số điểm toàn bài: 10,0 điểm
I. Chọn đúng mỗi câu cho 0,25 điểm (0,5 đ)

1. B. existed

2. A. health

II. Biến đổi đúng mỗi từ cho 0,25 điểm (0,5 đ)

3. proud

4. celebrate

III. Chọn đúng mỗi câu cho 0,5 điểm (3,0 đ)

5. A. will

6. A. excited

7. B. who

8. D. because

9. D. homeless

10. C. cleaning

IV. Mỗi câu viết đúng cho 0,5 điểm. (2,0 đ)

11. Unless he reads that book carefully, he won't understand it.

12. I got up late this morning so I was late for school.

13. Although it rained heavily, my father went to work on time.

14. The house, which has eight rooms, is very big.

V. Mỗi câu viết đúng cho 0,5 điểm. (2,0đ)

15. F 16.T 17.T 18.FVI. Mỗi câu viết đúng cho 0,5 điểm. (2,0đ)

19. It was a beautiful Monday morning. The sun was shining.

20. I was walking with my younger sister, Hoa in the park.

21. Suddenly it became very dark.22. A heavy rain started.
………..THE END………..

tải về 43.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương