HĐ tuyển dụng cchc năM 2014tải về 277.22 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu25.03.2018
Kích277.22 Kb.
  1   2   3

[Document title]

UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

HĐ TUYỂN DỤNG CCHC NĂM 2014ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ÔN THI MÔN NGOẠI NGỮ

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC

(kèm theo thông báo số 25/TB-HĐTD ngày 31/12/2014 của Hội đồng tuyển dụng

công chức hành chính huyện Châu Đức năm 2014)
A. MÔN TIẾNG ANH – TRÌNH ĐỘ A
1. Pronouns (Đại từ nhân xưng)

 • Đại từ nhân xưng làm chủ từ trong câu

 • Đại từ nhân xưng làm túc từ trong câu

 • Đại từ sở hữu

 • Đại từ phản thân

Đại từ nhân xưng làm chủ từ trong câu:

I

tôi, ta

Chỉ người nói số ít.

We

chúng tôi, chúng ta

Chỉ người nói số nhiều.

You

bạn, các bạn

Chỉ người nghe số ít hoặc số nhiều.

They

họ, chúng nó, ...

Chỉ nhiều đối tượng được nói tới.

He

anh ấy, ông ấy, ...

Chỉ một đối tượng được nói tới thuộc giống đực.

She

chị ấy, bà ấy, ...

Chỉ một đối tượng được nói tới thuộc giống cái.

It

nó, ....

Chỉ một đối tượng được nói tới không rõ giới tính.

Khi đại từ nhân xưng làm chủ từ của câu, thì đại từ nhân xưng đứng trước động từ chính của câu và các động từ chính phải được biến đổi (chia) cho phù hợp (về ngôi và số) với chủ từ của nó.

VD: I am a student. Tôi là sinh viên

He is a student. Anh ấy là sinh viên

She likes music. Chị ấy thích âm nhạc

They like music. Họ thích âm nhạc

Đại từ nhân xưng làm túc từ trong câu:

Me

tôi, ta

Chỉ người nói số ít.

Us

chúng tôi, chúng ta

Chỉ người nói số nhiều.

You

bạn, các bạn

Chỉ người nghe số ít hoặc số nhiều.

Them

họ, chúng nó, ...

Chỉ nhiều đối tượng được nói tới.

Him

anh ấy, ông ấy, ...

Chỉ một đối tượng được nói tới thuộc giống đực.

Her

chị ấy, bà ấy, ...

Chỉ một đối tượng được nói tới thuộc giống cái.

It

nó, ....

Chỉ một đối tượng được nói tới không rõ giới tính.

Khi đại từ nhân xưng làm túc từ, thì đại từ nhân xưng này đứng sau động từ chính của câu.

VD: I don't like him. Tôi không thích anh ta.

She has lost it. Chị ấy đã làm mất nó rồi.

Tom saw them there yesterday. Tom đã thấy họ ở đó hôm qua.Đại từ sở hữu:

Mine

cái của tôi, ta

Chỉ người nói số ít.

Ours

cái của chúng tôi, chúng ta

Chỉ người nói số nhiều.

Yours

cái của bạn, các bạn

Chỉ người nghe số ít hoặc số nhiều.

Theirs

cái của họ, chúng nó, ...

Chỉ nhiều đối tượng được nói tới.

His

cái của anh ấy, ông ấy, ...

Chỉ một đối tượng được nói tới thuộc giống đực.

Hers

cái của chị ấy, bà ấy, ...

Chỉ một đối tượng được nói tới thuộc giống cái.

Its

cái của nó, ....

Chỉ một đối tượng được nói tới không rõ giới tính.

Các đại từ sở hữu được dùng để thay thế cho các đối tượng bị sở hữu đã được nói tới trước đó, hoặc trong ngữ cảnh mà cả người nói và người nghe đều biết về đối tượng được nói tới trong câu chuyện. Các đại từ sở hữu luôn luôn đứng một mình (không có danh từ theo sau).

VD: Your book is new, but mine is old.

Quyển sách của bạn thì mới nhưng quyển sách của tôi thì cũ. “mine” = “my book”

I like your car, but I don't like his.

Tôi thích chiếc xe hơi của anh nhưng tôi không thích chiếc xe hơi của anh ấy. “his” = “his car”

Her shoes are expensive. Mine are cheap.

Giày của cô ấy đắt tiền. Giày của tôi rẻ tiền. “mine” = “my shoes”

Đại từ phản thân:

Myself

chính tôi, tự bản thân tôi

Chỉ người nói số ít.

Ourselves

chính chúng tôi, chúng ta

Chỉ người nói số nhiều.

Yourself

chính bạn, tự bản thân bạn

Chỉ người nghe số ít.

Yourselves

chính các bạn, tự các bạn

Chỉ người nghe số nhiều.

Themselves

chính họ, chính chúng nó, ...

Chỉ nhiều đối tượng được nói tới.

Himself

chính anh ấy, chính ông ấy, ...

Chỉ một đối tượng được nói tới thuộc giống đực.

Herself

chính chị ấy, chính bà ấy, ...

Chỉ một đối tượng được nói tới thuộc giống cái.

Itself

chính nó, ....

Chỉ một đối tượng được nói tới không rõ giới tính.

Đại từ phản thân được dùng đồng bộ với chủ từ, túc từ tương ứng để nhấn mạnh chủ từ hoặc túc từ đó trong câu. Vị trí của đại từ phản thân trong câu: • Đặt ngay sau đại từ mà chúng ta muốn nhấn mạnh:

I myself saw his accident yesterday.

Chính tôi đã thấy anh ta bị tai nạn hôm qua. • Đặt ngay sau túc từ của động từ:

I saw his accident myself yesterday.

Chính tôi đã thấy anh ta bị tai nạn hôm qua. • Đặt ngay sau danh từ ta muốn nhấn mạnh:

I heard his voice itself on the phone yesterday.

Tôi đã nghe chính tiếng nói của anh ta trong điện thoại hôm qua.

Khi đại nhân xưng chủ từ và đại nhân xưng túc từ chỉ cùng một đối tượng, thì đại từ nhân xưng ở vị trí túc từ phải là đại từ phản thân.

VD: She looks at herself in the mirror. Cô ấy soi gương

He has told himself to be more careful. Ông ấy đã bảo mình hãy cẩn thận hơn

2. Nouns (Danh từ):

Countable & uncountable nouns (Danh từ đếm được và không đếm được).

1/ Đặc điểm của danh từ đếm được:

- Chỉ những gì đếm được, chẳng hạn như a sandwich (một cái bánh xăng-uých), two sandwiches (hai cái bánh xăng-uých), a dog (một con chó), three cats (ba con mèo), a friend (một người bạn), ten friends (mười người bạn), a cup of tea (một tách trà), four cups of tea (bốn tách trà).

- Có thể ở số nhiều, chẳng hạn như: a day, many days.

- Có thể theo sau một số đếm, a/an hoặc some (một vài).

2/ Đặc điểm của danh từ không đếm được:

- Chỉ những gì không đếm được hoặc những gì có tính cách trừu tượng, chẳng hạn như: Money (tiền bạc), weather (thời tiết), nature (thiên nhiên) …

- Không thể ở số nhiều.

- Có thể theo sau some (nào đó).

Một số ví dụ về danh từ không đếm được:

1/ Danh từ không đếm được thường gặp:

Ví dụ: Bread (bánh mì), cream (kem), gold (vàng), paper (giấy), tea (trà), beer (bia), dust (bụi), ice (nước đá), sand (cát), water (nước), cloth (vải), gin (rượu gin), jam (mứt), soap (xà bông), wine (rượu nho), coffee (cà phê), glass (thủy tinh), oil (dầu lửa), stone (đá), wood (gỗ), baggage (hành lý), damage (sự thiệt hại), luggage (hành lý), camping (sự cắm trại), furniture (đồ đạc), parking (sự đậu xe), shopping (việc mua sắm), weather (thời tiết) ...

2/ Danh từ trừu tượng

Ví dụ: Advice (lời khuyên), experience (kinh nghiệm), horror (khủng khiếp), beauty (đẹp), fear (sợ hãi), information (thông tin), courage (lòng can đảm), help (sự giúp đỡ), knowledge (kiến thức), death (cái chết), hope (niềm hy vọng), mercy (lòng nhân từ), pity (sự tội nghiệp), relief (sự gồ lên), suspicion (sự hồ nghi), work (công việc) ...

3. Modal verbs (Trợ động từ hình thái):

could, may, might, should, must, have to, will, can, shall, would, ought to, had better

Dùng để bổ nghĩa thêm cho động từ chính về tính chất, mức độ, khả năng, hình thái, ... của hành động. Do chúng là các trợ động từ, nên không thay thế được cho động từ chính (phải luôn có động từ chính đi kèm), cũng như không dùng kèm với các trợ động từ khác cùng loại hoặc với các trợ động từ do, does, did. Cũng không dùng tiểu từ to trước và sau các trợ động từ. Trợ động từ hình thái không biến đổi theo ngôi hay theo số (số ít và số nhiều như nhau, ngôi thứ nhất, thứ hai hay thứ ba cũng như nhau). Động từ chính đi sau trợ động từ cũng không chia (luôn ở dạng nguyên thể không có to).4. Conjunctions (Liên từ):

4.1. Liên từ đẳng lập (song song):

AND

She is a good and loyal wife.

BOTH ... AND

They learn both English and French.

AS WELL AS

He has experience as well as knownledge.

NO LESS THAN

You no less than he are very rich.

NOT ONLY ... BUT (ALSO)

He learns not only English but but (also) Chinese.

OR

Hurry up, or you will be late.

EITHER … OR

He isn't either good or kind.

NEITHER ... NOR

She has neither husband nor children.

BUT

He is intelligent but very lazy.

THEN

The plant looks very faded; then it hasn't been watered for long.

CONSEQUENTLY

You didn't work hard for this term; consequently, he failed the exam.

HOWEVER

It was raining very hard; however, we went out without umbrellar.

NEVERTHELESS

She studies very hard; nevertheless, she always gets bad marks.

STILL, YET

She says she does not love me, yet, I still love her.

OR, ELSE, OTHERWISE

We have to work hard, or/else/otherwise we will fail the exam.

THEREFORE

He violated the traffic signs, therefore he was punished.

4.2. Liên từ phụ thuộc (chính phụ):

FOR

He will surely succeed, for (because) he works hard.

WHEREAS

He learns hard whereas his friends don't.

WHILE

Don't sing while you work.

BESIDES, MOREOVER

We have to study hard at school; besides, we must pay attention to physical exercise.

SO

It rained very hard; so, we didn't go out that night.

HENCE

He came late; hence, he missed the first part of the lesson.


5. Các mệnh đề trạng ngữ

a. Mệnh đề thời gian (Time clause):

Mệnh đề trạng ngữ thời gian thường được bắt đầu bằng các liên từ: after, as, as soon as, before, as long as, until, when, while …AFTER

The ship was checked carefully after she had been built.

AS

They left as the bell rang.

AS SOON AS

They will get married as soon as they finish university.

BEFORE

Don't count your chickens before they are hatchd.

AS LONG AS

I will lend you some money as long as you promise to pay me back.

UNTIL

People do not know the value of health until they lose it.

WHEN

When you visit this country, you should bring thick winter clothes.

WHILE

The teacher came in while the students are singing a song.

b. Mệnh đề nơi chốn (Clause of place):

WHERE

The bed room is the best place where I do my homework.

WHEREVER

His mother follows him wherever he goes.

c. Mệnh đề thể cách (Clause of nanner):

AS

Do as I told you to do.

AS IF

He talks as if he knew everything about her.

d. Mệnh đề so sánh (Clause of comparison):

AS

He is as tall as his brither.

THAN

This bag is as expensive as that one.

e. Mệnh đề lý do (Clause of reason):

AS

As it rained very hard, we stopped they games.

BECAUSE

We could not pass the test because we didn't learn hard.

SINCE

I must go since she has telephoned three times.

f. Mệnh đề mục đích (Clause of purpose):

THAT

I work hard that I may succeed in life.

SO THAT

We went very early so that we could catch the last bus.

IN ORDER THAT

We learn French in order to study in France.

g. Mệnh đề điều kiện (Clause of condition) :

IF

I will phone him if I have his phone number.

UNLESS (IF NOT)

You will be late unless you set off now.

PROVIDED THAT

You can enter the room provided that you have the ticket.

IN CASE

Please take a map with you in case (that) you may get lost.

h. Mệnh đề tương phản, trái ngược (Clause of contrast)

ALTHOUGH, THOUGH, EVEN THOUGH

Though/even though /although it rained hard, I went out with her.

AS

Rich as he is, his isn't ever happy.

EVEN IF

Even if my watch is right, we will be too late.

NOT WITH STANDING THAT

He is poor not with standing that he works very hard.

6. Articles (Mạo từ)

Mạo từ a, an được dùng trước các danh từ số ít, các danh từ lần đầu tiên được đề cập đến. (Lưu ý: mạo từ an đứng trước các danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm)

- We have a cat and a dog.

- There's a supermarket in Adam Street.

Mạo từ the đứng trước các danh từ số ít, số nhiều, danh từ đếm được và danh từ không đếm được khi danh từ ấy được nhắc lại lần thứ hai hoặc khi cả người nói lẫn người nghe đều biết về khái niệm, sự vật, ý tưởng đề cập đến.

- We have a cat and a dog. The cat is old, but the dog is just a puppy.

- I’m going to the supermarket. Do you want anything? (We both know which supermarket.)

MẠO TỪ A / AN ĐƯỢC SỬ DỤNG 1. trước danh từ chỉ nghề nghiệp

I’m a teacher. She’s an architect.

 1. trong một số thành ngữ, cụm từ chỉ số lượng.

a pair of (một cặp), a couple of (một đôi), a few (một ít), a little (một ít), a great deal of (nhiều), a great number of (nhiều) …

 1. trong các câu cảm thán có cấu trúc: “ what + a + danh từ đếm được số ít”.

What a lovely day! (một ngày thật đẹp) What a pity! (thật tội nghiệp)

MẠO TỪ THE ĐƯỢC SỬ DỤNG 1. trước tên của các đại dương, sông, khách sạn, quán rượu, nhà hát, bảo tàng và báo.

The Atlantic (Ấn Độ dương), the British Museum (bảo tàng Anh quốc)

The Times (nhật báo Thời đại), the Ritz (khách sạn Ritz)

 1. trước các danh từ thể hiện sự duy nhất.

The sun (mặt trời – duy nhất trong thái dương hệ), the queen (nữ hoàng – duy nhất trong một đất nước), the Government (chính phủ - duy nhất trong một quốc gia) …

 1. trước so sánh cực cấp (so sánh nhất).

He’s the richest man in the world. Jane’s the oldest in the class.

KHÔNG SỬ DỤNG MẠO TỪ 1. trước các danh từ đề cập đến khái niệm chung chung.

I like potatoes. (không nói “I like the potatoes”)

Milk is good for you. (không nói “The milk is good for you”) 1. trước tên riêng, tên các quốc gia, tỉnh lị, đường phố, ngôn ngữ, tạp chí, bữa ăn, sân bay, nhà ga và núi.

I had lunch with John. (Tôi dùng cơm trưa với John) – không nói the John

I bought Cosmopolitan at Paddington Station. (Tôi đã mua tạp chí Cosmopolitan tại ga Paddington), không nói the Cosmopolitan 1. trước một số nơi chốn hoặc trước các phương tiện giao thông.

At home in/to bed at/to work at/to school/university by bus by plane by car by train on foot

- She goes to work by bus. (Cô ấy đi làm bằng xe buýt – không nói she goes to the work by the bus)

- I was at home yesterday evening. (Tối qua tôi ở nhà – không nói I was at the home yesterday evening)


 1. trong câu cảm thán có cấu trúc “what + (tính từ) + danh từ không đếm được”.

What beautiful weather! (thời tiết tuyệt quá) What loud music! (Nhạc mở to quá), không nói a beautiful weather và a loud music vì “weather” và “music” là hai danh từ không đếm được.

In the phrase go home, there is no article and no preposition.

I went home early
  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương