HỆ thống kiến thức tiếng anh lớP 8 A. Các dạng câu thường gặp: Câu bị động đặc biệttải về 197.66 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu09.05.2018
Kích197.66 Kb.
1   2   3

B. Một số cấu trúc:


 1. S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (quá....để cho ai làm gì...),

Eg1: This structure is too easy for you to remember.

Eg2: He ran too fast for me to follow. 1. S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đến nỗi mà...),

Eg1: This box is so heavy that I cannot take it.

Eg2: He speaks so soft that we can’t hear anything. 1. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (quá... đến nỗi mà...),

Eg1: It is such a heavy box that I cannot take it.

Eg 2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all. 1. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ... cho ai đó làm gì...),

Eg1: She is old enough to get married.

Eg 2: They are intelligent enough for me to teach them English. 1. Have/ get + something + done (VpII) (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...),

Eg 1: I had my hair cut yesterday.

Eg 2: I’d like to have my shoes repaired. 1. It + be + time + S + V PI / It’s +time +for someone +to do something (đã đến lúc ai đó phải làm gì...),

Eg 1: It is time you had a shower.

Eg 2: It’s time for me to ask all of you for this question. 1. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something (làm gì... mất bao nhiêu thời gian...),

Eg 1: It takes me 5 minutes to get to school.

Eg 2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday. 1. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing (ngăn cản ai/cái gì... không làm gì..),

Eg 1:The police prevent us from getting nearer.

 1. S + find+ it+ adj to do something (thấy ... để làm gì...),

Eg 1: I find it very difficult to learn about English.

Eg 2: They found it easy to overcome that problem. 1. To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì),

Eg 1: I prefer dog to cat.

Eg 2: I prefer reading books to watching TV. 1. Would rather + V­ (infinitive) + than + V (infinitive) (thích làm gì hơn làm gì),

Eg 1: She would play games than read books.

Eg 2: I’d rather learn English than learn Biology. 1. To be/get Used to + V-ing (quen làm gì),

Eg 1: I am used to eating with chopsticks.

 1. Used to + V (infinitive) (Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm nữa),

Eg 1: I used to go fishing with my friend when I was young.

Eg 2: She used to smoke 10 cigarettes a day. 1. to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: ngạc nhiên về....

 2. to be angry at + N/V-ing: tức giận về

 3. to be good at/ bad at + N/ V-ing: giỏi về.../ kém về...

 4. by chance = by accident (adv): tình cờ come across:gặp tình cờ

 5. to be/get tired of + N/V-ing: mệt mỏi về...

 6. can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: không nhịn được làm gì...

 7. to be keen on/ to be fond of + N/V-ing : thích làm gì đó...

 8. to be interested in + N/V-ing: quan tâm đến...

 9. There is no st left = We have run out of st : không còn gì nữa

 10. To spend + amount of time/ money + V-ing: dành bao nhiêu thời gian làm gì..

 11. S+insist on +V-ing :Ai đó khăng khăng làm gì.

S+insist on + O + V-ing :Ai đó khăng khăng người khac phải làm gì.

 1. to give up + V-ing/ N: từ bỏ làm gì/ cái gì...

 2. Have/has toV = be supposed / required/expect toV : có bổn phận phải làm gì

 3. Be forbidden toV = mustn’t V : cấm làm gì

 4. It + be + something/ someone + that/ who: chính...mà...

 5. Be not allowed toV= mustn’t V : cấm làm gì.

 6. Hand in : nộp bài/hand on : hiện nay, bây giờ

 7. S+Probably+ V = It’s likely that +Clause : chắc chắn làm gì

 8. Take place = happen = occur: xảy ra

 9. Do mean to do st = do st on purpose : cố ý làm gì

 10. to be bored with/ fed up with: chán cái gì/làm gì

 11. Managed +toV = be successful+ to V : thành công …

 12. feel like + V-ing: cảm thấy thích làm gì...

 13. expect someone to do something: mong đợi ai làm gì...

 14. advise someone to do something: khuyên ai làm gì...

 15. Regardless of + N: mặc dù

 16. leave someone alone: để ai yên...

 17. If sb/st + hadn’t been… = but for +N: nếu không có

 18. Be essential+that+Clause = need+toV : cần làm gì

 19. It is pointless/no point in+toV = It is not worth+V-ing : không đáng để làm gì.

 20. when + S + V(QkĐ), S + was/were + V-ing.

 21. When + S + V(qkd), S + had + Pii

 22. Before + S + V(qkd), S + had + Pii

 23. After + S + had +Pii, S + V(qkd)

 24. to be crowded with: rất đông cái gì đó...

 25. to be full of: đầy cái gì đó...

 26. To be/ seem/ sound/ became/ feel/ appear/ look/ go/ turn/ grow + adj (đây là các động từ tri giác có nghĩa là: có vẻ như/ là/ dường như/ trở nên... sau chúng nếu có adj và adv thì chúng ta phải chọn adj)

 27. except for/ apart from: ngoài, trừ...

 28. Find it hard toV = have difficulty in V-ing : gặp khó khăn trong việc

 29. Don’t agree = be in disagreement : không đồng ý

 30. could hardly: hầu như không ( chú ý: hard khác hardly)

 31. Have difficulty + V-ing: gặp khó khăn làm gì...

 32. Chú ý phân biệt 2 loại tính từ V-edV-ing: dùng -ed để miêu tả về người, -ing cho vật. và khi muốn nói về bản chất của cả người và vật ta dùng –ing,

Eg 1: That film is boring.

Eg 2: He is bored.

Eg 3: He is an interesting man.

Eg 4: That book is an interesting one. (khi đó không nên nhầm với –ed, chẳng hạn ta nói : a loved man có nghĩa “người đàn ông được mến mộ”, tức là có nghĩa “Bị” và “Được” ở đó) 1. in which = where; on/at which = when

 2. Put + up + with + V-ing: chịu đựng...

 3. Make use of + N/ V-ing: tận dụng cái gì đó...

 4. Get + adj/ V-pII/so=therefore: bởi vậy, cho nên, vì thế.

Make progress: tiến bộ.../make up one’s mind toV: quyết định.

 1. take over + N: đảm nhiệm cái gì...

 2. Bring about: mang lại.

 3. Be accused of V-ing : bị buộc tội

 4. At the end ofIn the end (cuối cái gì đó và kết cục)

 5. To find out : tìm ra, To succeed in: thành công trong...

 6. Go for a walk/drive: đi dạo /đi xe ; go on holiday/picnic: đi nghỉ

 7. Don’t accept = turned down : từ chối

 8. In favor of :ủng hộ cho

 9. Live on: sống nhờ vào...

 10. To be fined for: bị phạt về

 11. from behind: từ phía sau...

 12. Be about to do st : chuẩn bị làm gì

 13. In case + mệnh đề: trong trường hợp...

 14. On behalf of :thay mặt cho

 15. Force sb to do st: ép ai làm gì.

 16. Would rather sb+Ved/p1:Muốn ai đó làm gì.(trái ngược vs điều đang diễn ra hiện tại)

Eg:I would rather you didn’t smoke.

77.in disagreement about:bất đồng về…

78. Present participle:V- ing.(chủ động)

The man who is standing over there is my teacher.

-> The man standing over there is my teacher.

Students who attend thic scholl have to wear uniform.

-> Students attending this school have to wearuniform.

79. Past participle : V-ed/pII(thụ động)

The toys which were made in China are cheap .

-> The toys made in China are cheap.

Most of the people who were invited to the party didn’t turn up.

-> Most of the people invited to the party didn’t turn up.

80.Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ:

-Together with,as well as,accompanied by,along with,no less than,but not.Các cụm từ trên và các danh từ đi theo nó tạo nên hiện tượng đồng chủ ngữ.Khi đó ta chia động từ theo chủ ngữ đứng trước các cụm từ trên.(Chú ý:Khi các chủ ngữ được nối với nhau bởi liên từ “and” ta coi đó là chủ ngữ số nhiều)

Eg:Jim,along with his parents, is going to the movie tonight.

Jim and his parents are going to the movie tonight.

-Nếu 2 đồng chủ ngữ nối với nhau bởi “or” thì động từ phải chia theo danh từ đứng sau “or”

Eg: John or his wife will come to Rin’s wedding.-Either,neither(nếu không đi cùng với or và nor)+Danh từ,ta luôn chia ở số ít.

Eg:Neither of them is available(sẵn sàng để) to speak right now.

-Either,neither nếu đi theo “or” hoặc “nor” thì động từ chia theo danh từ sau or và nor.

Eg:Neither John nor his friends are going to the beach today.

-Danh từ “None”có thể sử dụng với cả danh từ số ít và danh từ số nhiều.Khi đó động từ được chia theo danh từ đi sau “None of the”.

Eg:+None of the counterfeit money(tiền giả) has been found.

+None of the students have finished the exam.

-“No” và “Some of the” tương tự như “None of the”.

-V-ing được coi là chủ ngữ số ít.

Eg:Fishing is one of my favorite pastime.

-Các danh từ chỉ tập thể(Congress,Organization,Class,Staff, Committee:ủyban;Family;Group;Team;Army:quân đội;Crowd;Minority:thiểu số;Public) thường được coi là số ít.Nhưng khi các thành viên hoạt động riêng lẻ(in disagreement about st:bất đồng ý kiến về…/ discuss:bàn luận)

thì lại là danh từ số nhiều.

Eg:+Congress has initiated(đề xướng) a new plan to combat(chống lại) inflation(sự lạm phát).

+The committee has met and it has rejected the proposal.

+Congress are discussing about the bill.

-The majority(đa số)+V(số ít) / The majority of N(số nhiều) +V(số nhiều)…

Eg:-The majority believes that we are in no danger.

-The majority of the students believe him to be innocent(vô tội).

-Một số danh từ đặc biệt luôn được coi là số nhiều:police;fish;sheep;scissors;…)/assets(tài sản)luôn là số nhiều/measles(bệnh sởi) số ít.

-A couple+V(số ít)+….

The couple+V(số nhiều)+…..

Eg:A couple is walking on the path(đường mòn).

The couple are racing their horse.

-Các cụm từ cùng phối hợp chỉ một nhóm ĐV:flock of birds/sheep;school of fish/herd of cattle/pride of lion/pack of dog.Luôn được coi là danh từ số ít.

-Tất cả những danh từ chỉ thời gian,số đo,tiền tệ,phép tính được đề cập đến như 1 thể thống nhất được coi là danh từ số ít.

Eg:Ten dollars is a high price to pay.

Two miles is too much to run in one day.

-A number of+N(số nhiều)+V(số nhiều)..

-The number of +N(số nhiều)+ V(số ít)…

Eg:- A number of hours have passed.(Một vài giờ đồng hồ đã trôi qua.)

- The number of people, who have lost their job, is quite big(.Số lượng người mất việc làm là rất nhiều.)

81. Think+ Clause = In my opinion , Clause : Nghĩ về cái gì.

82. Think = under the impression : Nghĩ

83.Out of sight : vượt khỏi tầm nhìn / không bị ai nhìn

84.Beyond one’s means : vượt quá khả năng.

85.Be let off : được tha


B. Bài tập thực hành

ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011-2012

Student’s name:…………………………… Grade 8

Class:8……. Time allowance: 45 minutes

I/ Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác những từ còn lại bằng cách khoanh tròn chữ cái A, B, C, hoặc D.

1. A. looked B. watched C. carried D. stopped

2. A. unite B. underline C. university D. uniform

3. A. character B. children C. teacher D. changeII/ Chọn từ có âm tiết được nhấn khác với các từ còn lại.

4. A. realize B. improve C. possible D. comfortable

5. A. comfort B. nation C. apply D. moment

III/ Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.

1. Are you interested...........playing badminton after class?

A. in B. with C. on D. for

2. " What.........going to Hanoi tomorrow? "

A. to B. in C. about D. for

3. Hoa works very..........so she always gets good marks.

A. badly B. good C. hardly D. hard

4. The building was built .........1962 and 1969.

A. between B. from C. since D. for

5. This school..........in 1997

A. built B. is built C. was built D. has built

6. Of all my friends, Hoa is.............

A. the tallest B. the most tallest C. taller D. more taller

7. Would you mind if I……………a photo ?

A. take B. took C. would take D. am going to take

8. Last week I ……………my children to the biggest zoo in town.

A. got B. brought C. fetch D. took

9. Are you proud…………….your country and its tradition ?

A. about B. on C. of D. for

10. Do you collect stamps or other things ? - Yes, I am a stamp………….

A. collecting B. collector C. collect D. collection

11. It is very dangerous ………….. in the polluted environment.

A. to live B. lives C. living D. live

12. Our ………….. resources are limited so we should recycle all used things.

A. nature B. natural C. naturing D. naturally

13. His car is the same color …………. my uncle’s.

A. alike B. as C. like D. to

14. This ruler …………….. of plastic.

A. make B. made C. is making D. is made

15. I take part ………….. most youth activities of my school.

A. in B. of C. on D. at

III(1,0 pt) Read the passage, then state whether the statements are true (T) or false (F)

Taj Mahal is the most famous of all India’s ancient buildings and a prime monument of Mughal Art. It was built as the mausoleum of Arjumand Banu Bagam, know as Mumtaz Mahal, wife of Shan Janhan. The Taj Mahal was built on the Yamuna river in 1630. It took 22 years to construct; 20,000 men were said to have been involved in the project. The tomb is over 73 meters high, and is lavishly decorated with Koranic inscriptions and carved relief.Say whether these statements are True or False:

1. Taj Mahal is the most famous ancient building of the world

2. Taj Mahal was built for Mumtaz Mahal

3. 20.000 men and women were said to be involved in the project

4. It was completed in 1652

IV( 2.0 pts) Read the letter, and decide which answer A, B, C or D best fits each numbered space

Dear Amy


Thank you a lot (1)________your last letter. It was a nice surprise to(2)_________from you. I’m sorry I haven’t written(3)________you earlier but I had to organize some things concerning my trip

As you probadly remember I’ve always wanted to(4)________some unusual places. And now, at least, off I went. But you’d never guess(5)________I’ve chosen to spend my holiday. It’s Antarctica. You would never think (6)________it,wouldn’t you? I’m so(7)________about the weather event

I’d like to(8)_________you when I got back

1. A. to B.for C.with D.at

2. A.hear B.see C.meet D.think

3. A.to B.for C.about D.of

4. A.come B go C. visit D. spend

5. A.why B. where C.what D.when

6. A.at B.for C.in D.of

7. A.like B.interested C.fond D.excited

8. A.hear B. wait C. meet D. hope

V, WRITE: Rewrite the following sentences, using the requests in brackets.


  1. Quang said: “ New pipes are very expensive” (Use Reported Speech)

=> Quang said that.

  1. Viet Nam is a country that exports rice. (Use Compound word)

=> Viet Nam is.

  1. The children love Santa Claus (Use Passive Voice)

=> Santa Claus

  1. She asked Nam: “ Do you know Great Wall of China?” (Use Reported Speech)

=> She asked Nam

ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011-2012

Student’s name:…………………………… Grade 8

Class:8……. Time allowance: 45 minutes

I. Circle the letter A, B, C or D before the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest. (1pt)

1. a.arrive b. sight c. island d.prison

2. a head b.beach c. weather d.heavy

3 .a.stopped b.missed c. needed d.looked

4. a festival b.departure c.separate d. yell

II. GRAMMAR AND VOCABULARY

These are incomplete sentences. Circle the letter A, B, C or D as your best choice to complete each sentence.


 1. The Pyramid of Cheops is one of the seven ……………….. of the world.

A. sightseeing B. temples C. landmarks D. wonders

 1. I don’t know how ………….…… the game.

A. plays B. played C. to play D. playing

 1. A contest in which participants have to fetch water from the river is called…………...

A. water fetch contest B. water- fetching contest

C. fetching water contest D. fetch water contest 1. The doorbell rang while Tam…………… television

A. was watching B. is watching C. watches D. watched

 1. Do you mind if I …………. this composition for me

A. corrected B. am correcting C. correct D. correcting

 1. We should use cloth bags………….……plastic bags to reduce garbage

A. full of B. instead of C. afraid of D. replace of

 1. Tam said to his teacher “Will we have a test tomorrow?”.

A. Tam asked his teacher if they would have a test the following day

B. Tam asked his teacher if they would have a test tomorrow

C Tam asked his teacher if we would have a test the following day

D. Tam asked his teacher if they will have a test the following day8. The watch…………..of gold was given to me by my uncle on my 14th birthday

A. that made B. making C. makes D. made9. .Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876

A. The telephone is invented by Alexander graham Bell in 1876

B. The telephone was invented in 1876 by Alexander Graham Bell

C. The telephone was invented By Alexander Graham Bell in 1876

D. The telephone are invented By Alexander Graham Bell in 1876

10. Donna works in a shop that sells flowers and plants. She ‘s ________.

A. baker B. farmer C. gardener D. florist11. _________ is a mountain with a hole in the top where fire , gas and lava sometimes come out.

A. volcano B. valley C. hill D. mount12. Nga showed the tourist where ________ a map of the city.

A. get B. to get C. getting D. gotII. READING

A. There are 6 blanks in the following passage. Choose the best word or phrase for each numbered blank by marking A, B, C or D. 1.5MS

Tet is a national and (1) _____ festival in Vietnam. It is occasion for every Vietnamese to be returned to think (2)______ their past activities and hope for good luck when the year to come.

Before Tet all houses are white washed and (3) _______with yellow apricot flowers and colorful lanterns. Everybody is looking (4) _______ to a more favorite life.

(5) _______the New Year’s Eve, children are smartly dressed. They are hoping to (6)_____ money put in a small red envelopes as they are wishing longevity to their grandparents and parents. Wrong doings should be absolutely avoided on these days.1. A. traditional B. modern C. music D. summer

2. A. after B. to C. about D. for

3. A. decorate B. decorated C. decorating D. decorates

4. A. forward B. for C. after D. at

5. A. In B. At C. On D. When

6. A. make B. but C. sell D. receive

B. Read the following passage and choose the item (A, B, C or D) that best answers each of the questions about it 1.5MS

The Seven Wonders of the world is a widely known list of seven popular sites of classical antiquity.

The earliest known version of the list was compiled in the 2nd century BC by Antipater of Sidon. It only includes works located around the Mediterranean rim where sightseers could typically travel safety.

Of these wonders, the only one that was survived to the present day is the Great Pyramid of Giza. The existence of the Hanging Gardens has not been definitively proven. Records show that the other five wonders were destroyed by natural disasters.

1. Which of the following could replace the word “ popular” in line 2 ?

A. famous B. wonderful C. amazing D. interesting

2. . What is the passage written about?

A. The Great Pyramid of Giza C. The Seven Wonders of the World

B. Antipater of Sidon D. The existence of the Hanging Gardens

3. . The earliest version of the list of the seven wonders of the world _________.

A. was compiled in the 2nd century

B. was compiled by Antipater of Sidon

C. only includes works located around the Mediterranean rim

D. all are correct

4. Today we can see _________.

A. all of the Seven Wonders of the World C. the Hanging Gardens

B. only the Great Pyramid of Giza D. five of the seven wonders of the world
1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương