HỒ SƠ XÉT, ĐỀ nghị CÔng nhậN ĐẢng viên chính thức bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị; 4 ảnh 2x3tải về 120.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích120.39 Kb.
HỒ SƠ XÉT, ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC
1. Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị; 4 ảnh 2x3 (không cắt dời để làm thẻ đảng viên)

2. Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với Đảng viên dự bị    • Nếu là đoàn viên công đoàn, Tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, BCH công đoàn bộ phận họp nhận xét Đảng viên dự bị (có biên bản kèm theo). Chi bộ tập hợp ý kiến đóng góp vào mẫu

    • Nếu là đoàn viên thanh niên, Chi đoàn, Liên chi đoàn họp nhận xét (có biên bản kèm theo), gửi lên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế quốc dân để ra Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức.

3. Bản nhận xét Đảng viên dự bị

    • Nếu là đoàn viên công đoàn, 2 Đảng viên giúp đỡ nhận xét

    • Nếu là đoàn viên thanh niên, 1 Đảng viên giúp đỡ nhận xét

4. Chi uỷ phân công đảng viên, xin giấy giới thiệu về nơi cư trú của đảng viên dự bị để lấy ý kiến nhận xét của nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

5. Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú đối với người xin vào đảng

6. Biên bản họp chi bộ xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức

7. Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức

8. Bí thư chi bộ hoàn thiện, kiểm tra, chuyển toàn bộ Hồ sơ xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức về Văn phòng Đảng uỷ.
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Mẫu 10 - KĐN
Hà Nội, ngày………tháng………năm 20

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM


của đảng viên dự bị
Kính gửi: Chi ủy:

Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế quốc dân


Tôi tên là: Sinh ngày…..…tháng….....năm

Quê quán:

Nơi ở hiện nay:

Vào Đảng ngày……..tháng……...năm, tại chi bộ

Hiện công tác và sinh hoạt tại chi bộ:………………………………………………...

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Biện pháp khắc phục khuyết điểm:

Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị chi bộ xét, báo cáo cấp ủy cấp trên quyết định công nhận tôi là đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là đảng viên tốt của Đảng.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(ký, ghi rõ họ, tên)
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Mẫu 11 - KĐN


Hà Nội, ngày………tháng………năm 20

BẢN NHẬN XÉT

Đảng viên dự bị
Kính gửi: Chi ủy:
Tôi tên là: Sinh ngày……..tháng..……năm

Vào Đảng ngày……tháng..….năm…..., chính thức ngày……tháng……năm

Đang sinh hoạt tại chi bộ:

Được chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị ………………………………… phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:Ưu điểm:

Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý:

Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí:

…………………………………………………..….trở thành đảng viên chính chức.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.


ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ

(ký, ghi rõ họ, tên)

BAN CHẤP HÀNH LCĐ ĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH

.
Mẫu 12A - KNĐ
.................................................. Hà Nội, ngày....tháng......năm 20.....

CHI ĐOÀN ...............................BIÊN BẢN HỌP CHI ĐOÀN

Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày......... tháng........ năm........, chi đoàn ............................................ đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị ............................................................. trở thành đảng viên chính thức.

Thành phần tham dự: Đoàn viên chi đoàn

Tổng số .......... đoàn viên

Có mặt:.......................... đoàn viên

Vắng mặt.......đoàn viên

Lý do : .........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Đại biểu tham dự:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Chủ trì hội nghị: đồng chí.........................................., chức vụ...................................

Thư ký hội nghị: đồng chí ..........................................

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi đoàn có những ý kiến đóng góp như sau (ghi rõ ý kiến của từng người)

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................
Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, đề nghị chi bộ, đảng ủy xét, công nhận đảng viên dự bị ...........................……………………………...........

trở thành đảng viên chính thức, với sự tán thành của....... đoàn viên (đạt ......%) so với tổng số; số không tán thành........ đoàn viên, với lý do .......…………………………….........

..................................................................................................................................................
Chủ trì Thư ký

Đại biểu tham dự

B
Mẫu 6-KNĐMẫu 12B-KNĐ
AN CHẤP HÀNH ĐOÀN
ĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN Hà Nội, ngày....tháng......năm 20.....

BCH LCĐ ...............................

BIÊN BẢN HỌP BCH LIÊN CHI ĐOÀN

Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày......... tháng........ năm........, BCH Liên chi đoàn ................................. đã họp để xét, công nhận đảng viên dự bị ............................................................. trở thành đảng viên chính thức.

Thành phần tham dự: BCH Liên chi đoàn

Tổng số .......... Uỷ viên BCH

Có mặt:.......................... Uỷ viên BCH

Vắng mặt.......Uỷ viên BCH

Lý do : ..........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Đại biểu tham dự:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Chủ trì hội nghị: đồng chí..........................................................., chức vụ...................

Thư ký hội nghị: đồng chí ...........................................................................................

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, BCH Liên chi đoàn có những ý kiến đóng góp như sau (ghi rõ ý kiến của từng người)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, đề nghị chi bộ, đảng ủy xét, công nhận đảng viên dự bị ...........................……………………………...........

trở thành đảng viên chính thức, với sự tán thành của....... Uỷ viên BCH (đạt ......%) so với tổng số; số không tán thành........ Uỷ viên BCH, với lý do .......……………………………...

.................................................................................................................................


Chủ trì Thư ký
Đại biểu tham dự
B
Mẫu 12C-KNĐ
AN CHẤP HÀNH ĐOÀN ĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN Hà Nội, ngày....tháng......năm 20

Số:..............-NQ/ĐTN

NGHỊ QUYẾT

Đề nghị công nhận đảng viên chính thứcKính gửi: Chi uỷ:............................................................................

Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế quốc dân


- Căn cứ Điều 5, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền hạn của Ban chấp hành đoàn cơ sở đề nghị xét, công nhận đảng viên chính thức.

- Xét nghị quyết của chi đoàn ....................................................................

- Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế quốc dân

họp ngày.............tháng ...............năm ................ nhận thấy:

Đảng viên dự bị .......................................................................................có:


Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, đề nghị chi bộ, đảng ủy xét, công nhận đảng viên dự bị ...........................……………………………...........

trở thành đảng viên chính thức, với sự tán thành của....... đoàn viên (đạt ......%) so với tổng số; số không tán thành........ đoàn viên, với lý do .......……………………………......

.................................................................................................................................

Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Kinh tế quốc dân báo cáo chi bộ, đảng uỷ xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị ………………………………………………………. trở thành đảng viên chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam..


T/M..............................................

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)


Mẫu 12E-KNĐ


CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ QUỐC DÂN

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN :

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội, ngày....tháng......năm 20


BIÊN BẢN HỌP TỔ CÔNG ĐOÀN

Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày......... tháng........ năm........, Tổ công đoàn ...................................... đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị .............................................. trở thành đảng viên chính thức.

Thành phần tham dự: Đoàn viên công đoàn

Tổng số .......... công đoàn viên

Có mặt:.......................... công đoàn viên

Vắng mặt.......công đoàn viên

Lý do : ...........................................................................................................

Chủ trì hội nghị: đồng chí.........................................., chức vụ...................

Thư ký hội nghị: đồng chí ..........................................

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, tổ công đoàn có những ý kiến đóng góp như sau (ghi rõ ý kiến của từng người)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................


Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, đề nghị chi bộ, đảng ủy xét, công nhận đảng viên dự bị ...........................……………………………...........

trở thành đảng viên chính thức, với sự tán thành của....... công đoàn viên (đạt ......%) so với tổng số; số không tán thành........ công đoàn viên, với lý do .......……………………………

.................................................................................................................................
Chủ trì Thư ký


C
Mẫu 12G-KNĐ
ÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC


KINH TẾ QUỐC DÂN

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN :

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội, ngày....tháng......năm 20


BIÊN BẢN HỌP CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày......... tháng........ năm........, Công đoàn bộ phận ................................. đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị .............................................. trở thành đảng viên chính thức.

Thành phần tham dự: Đoàn viên công đoàn

Tổng số .......... công đoàn viên

Có mặt:.......................... công đoàn viên

Vắng mặt.......công đoàn viên

Lý do : ...........................................................................................................

Chủ trì hội nghị: đồng chí.........................................., chức vụ...................

Thư ký hội nghị: đồng chí ..........................................

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, công đoàn bộ phận có những ý kiến đóng góp như sau (ghi rõ ý kiến của từng người)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................


Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, đề nghị chi bộ, đảng ủy xét, công nhận đảng viên dự bị ...........................……………………………...........

trở thành đảng viên chính thức, với sự tán thành của....... công đoàn viên (đạt ......%) so với tổng số; số không tán thành........ công đoàn viên, với lý do .......……………………………

.................................................................................................................................
Chủ trì Thư ký

C
Mẫu 12H-KNĐ
ÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC


KINH TẾ QUỐC DÂN

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN :

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội, ngày....tháng......năm 20


BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày......... tháng........ năm........, BCH Công đoàn bộ phận ........................ đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị .............................................. trở thành đảng viên chính thức.

Thành phần tham dự: BCH công đoàn bộ phận

Tổng số .......... Uỷ viên BCH

Có mặt:.......................... Uỷ viên BCH

Vắng mặt.......Uỷ viên BCH

Lý do : ...........................................................................................................

Chủ trì hội nghị: đồng chí.........................................., chức vụ...................

Thư ký hội nghị: đồng chí ..........................................

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, BCH công đoàn bộ phận có những ý kiến đóng góp như sau (ghi rõ ý kiến của từng người)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................


Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, đề nghị chi bộ, đảng ủy xét, công nhận đảng viên dự bị ...........................……………………………...........

trở thành đảng viên chính thức, với sự tán thành của....... Uỷ viên BCH (đạt ......%) so với tổng số; số không tán thành........ Uỷ viên BCH, với lý do .......……………………………...

.................................................................................................................................
Chủ trì Thư ký

Đảng uỷ ……………............................. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ……………...............................

.……….., ngày.......tháng......năm 20
TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT

Của chi uỷ chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị
Chi bộ:...................................thuộc đảng bộ ................................................

Góp ý cho đảng viên dự bị ....................................................................... là sinh viên của Trường Đại học Kinh tế quốc dân, thực hiện nhiệm vụ đảng viên nơi cư trú như sau:
NỘI DUNG1. Việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương:

............................................................................................................................................................................................................................................................…....................................2. Việc tham gia sinh hoạt nhân dân nơi cư trú:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Mối quan hệ với quần chúng nhân dân nơi cư trú: ................................................................................................................................ .................

............................................................................................................................. ....................4. Tham gia các phong trào do địa phương phát động:

............................................................................................................................. ....................

..................................................................................................................................................

5. Xây dựng gia đình văn hoá: ............................................................................................................................... ..................

.......................................................................................................................... ......................

Nhận xét khác (nếu có):

........................................................................................................................... .....................

.......................................................................................................................... ......................

Số đồng chí trong chi uỷ nơi cư trú tán thành là..…….. đồng chí, trong tổng số ……….…. đồng chí được hỏi ý kiến (đạt………..%).

Số không tán thành........... đồng chí (...........%) với lý do........................................................

..................................................................................................................................................


T/M. CẤP ỦY


Đ
Mẫu 12 - KĐN
ẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH

KINH TẾ QUỐC DÂN

CHI UỶ:


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày ……tháng……năm 20TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT

Của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị
Căn cứ ý kiến nhận xét của Ban chấp hành đoàn thể nơi công tác và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

Tên tổ chức đoàn thể nơi công tác:

, tổng số…………………đồng chí.

Tên chi ủy nơi cư trú:…………………………................., có…….....đồng chí.

Chi ủy Chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng; thực hiện nhiệm vụ đảng viên)

Số đồng chí đại trong Ban chấp hành đoàn thể nơi công tác và chi uỷ nơi cư trú tán thành đề nghị chi bộ xét công nhận đảng viên dự bị……….….…………….…… trở thành đảng viên chính thức là……….đồng chí, trong tổng số…………..đồng chí được hỏi ý kiến (đạt…………..%).

Số không tán thành . . . . . . đồng chí (chiếm . …. . .%) với lý do:T/M CHI UỶ

BÍ THƯ


(ký, ghi rõ họ, tên)

Đ
Mẫu 12 - KĐN
ẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH

KINH TẾ QUỐC DÂN

CHI BỘ:


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày ……tháng……năm 20

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ

Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày......... tháng........ năm........, chi bộ............................................ đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị ....................................................……........ trở thành đảng viên chính thức.

Tổng số đảng viên của chi bộ.......... đảng viên, trong đó chính thức......... đồng chí, dự bị ......... đồng chí.

Có mặt:..........................đ/c, đ/v chính thức............đ/c, dự bị .................đ/c

Vắng mặt.......đảng viên, trong đó chính thức..... đồng chí, dự bị...... đồng chí.

Chủ trì hội nghị: đồng chí.........................................., chức vụ...................

Thư ký hội nghị: đồng chí ..........................................

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ có những ý kiến đóng góp như sau (ghi rõ ý kiến của từng người)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................


Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành công nhận đảng viên dự bị

thành đảng viên chính thức . . . . . . . . đ/c (đạt……. %) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành: . . . . . . . đ/c (chiếm……. %) với lý do

Đề nghị Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế quốc dân xét, công nhận đảng viên dự bị …………………………………………………trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ trì Thư ký


Đ
Mẫu 12 - KĐN
ẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH

KINH TẾ QUỐC DÂN

CHI BỘ:

Số……………….-NQ/CB
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày ……tháng……năm 20

NGHỊ QUYẾT

Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày ……..tháng …….năm……., chi bộ

đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị

trở thành đảng viên chính thức.

Tổng số đảng viên của chi bộ: đ/v chính thức: …………đồng chí, dự bị: …..…. đ/c

Có mặt: đ/v chính thức: …………đồng chí, dự bị: …..…. đ/c

Vắng mặt: đ/v chính thức: …………đồng chí, dự bị: …..…. đ/c

Lý do vắng mặt:

Chủ trì hội nghị đồng chí………………………………………..Chức vụ:

Thư ký hội nghị đồng chí

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ thống nhất kết luận về đảng viên dự bị

…………………………………………………….như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên)

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành công nhận đảng viên dự bị

thành đảng viên chính thức . . . . . . . . đ/c (đạt……. %) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành: . . . . . . . đ/c (chiếm……. %) với lý do

Chi bộ báo cáo Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế quốc dân xét, công nhận đảng viên dự bị …………………………………………………trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nơi nhận: T/M CHI BỘ

- Đảng ủy ĐHKTQD BÍ THƯ

(để báo cáo) (ký, ghi rõ họ tên)

- Lưu chi bộ
Đ
Mẫu 12 - KĐN
ẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH

KINH TẾ QUỐC DÂN

CHI BỘ:


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày ……tháng……năm 20


TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT

Của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị
Căn cứ ý kiến nhận xét của Ban chấp hành đoàn thể nơi công tác và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

Tên tổ chức đoàn thể nơi công tác:

, tổng số…………………đồng chí.

Tên chi ủy nơi cư trú:…………………………................., có…….....đồng chí.

Chi ủy Chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng; thực hiện nhiệm vụ đảng viên)

Số đồng chí đại trong Ban chấp hành đoàn thể nơi công tác và chi uỷ nơi cư trú tán thành đề nghị chi bộ xét công nhận đảng viên dự bị……….….…………….…… trở thành đảng viên chính thức là……….đồng chí, trong tổng số…………..đồng chí được hỏi ý kiến (đạt…………..%).

Số không tán thành . . . . . . đồng chí (chiếm . …. . .%) với lý do:T/M CHI UỶ

BÍ THƯ


(ký, ghi rõ họ, tên)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương