HỒ SƠ MỜi thầu công trìNH: kiên cố HÓa kênh mưƠng htx1, htx2 XÃ thủy thanhtải về 1.21 Mb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích1.21 Mb.
#6449
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

PHÒNG KINH TẾ

-----    -----HỒ SƠ MỜI THẦU
CÔNG TRÌNH:

KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG HTX1, HTX2 XÃ THỦY THANH

ĐỊA ĐIỂM:

XÃ THỦY THANH, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ ĐẦU TƯ:

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THỦY THANH


HỒ SƠ GỒM:

- PHẦN THỨ NHẤT: CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU

- PHẦN THỨ HAI: YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG
ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THỦY THANH

TT HUẾ, THÁNG 01 NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

PHÒNG KINH TẾ

-----    -----HỒ SƠ MỜI THẦU
CÔNG TRÌNH:

KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG HTX1, HTX2 XÃ THỦY THANH

ĐỊA ĐIỂM:

XÃ THỦY THANH, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ ĐẦU TƯ:

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THỦY THANH

Thừa Thiên Huế, ngày tháng 01 năm 2015ĐẠI DIỆN TƯ VẤN LẬP HSMT ĐẠI CHỦ ĐẦU TƯ

Phạm Thị Trà My


MỤC LỤC

Thư mời thầu 4

Từ ngữ viết tắt 5

Phần thứ nhất: Chỉ dẫn đối với nhà thầu 6

Chương I: Yêu cầu về đấu thầu 6

Chương II: Tiêu chuẩn về đánh giá hồ sơ đấu thầu 23

Mục 1. TCĐG về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu 23

Mục 2. TCĐG về mặt kỹ thuật 24

Chương III: Biểu mẫu 27

Chương IV: Giới thiệu dự án và gói thầu 43

Chương V: Bảng tiên lượng 46

Chương VI: Yêu cầu về tiến độ thực hiện 53

Chương VII: Yêu cầu về mặt kỹ thuật 54

Chương VIII: Các bản vẽ 73

Phần thứ hai: Yêu cầu về hợp đồng 74

Chương IX: Mẫu hợp đồng 74

Mẫu số 14. Hợp đồng 74

Mẫu số 15. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 102

Mẫu số 16. Bảo lãnh tiền tạm ứng 103
UBND THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UBND XÃ THỦY THANH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hương Thủy, ngày …tháng 01 năm 2015


THÔNG BÁO MỜI THẦU


- Tên Bên mời thầu : Ủy Ban Nhân Dân xã Thủy Thanh.

- Tên gói thầu : Kiên cố hóa kênh mương HTX1, HTX2 xã Thủy Thanh.

- Nguồn vốn : Ngân sách thị xã

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ 9 giờ 00 ngày 12 tháng 01 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- SĐT: 054 3854 195 fax: 054 3861 421

- Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- Địa điểm nhận HSDT: Xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- SĐT: 054 3854 195 fax: 054 3861 421

- Thời điểm đóng thầu:09 giờ 30’, ngày 22/01/2015 (trong giờ hành chính).

- Bảo đảm dự thầu : 30.000.000đ, bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành.

-HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30, ngày 22 tháng 01 năm 2015, tại Ủy Ban Nhân Dân xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ủy Ban Nhân Dân xã Thủy Thanh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.
ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU

CHỦ TỊCH
TỪ NGỮ VIẾT TẮT


BDL

Bảng dữ liệu đấu thấu

HSMT

Hồ sơ mời thầu

HSDT

Hồ sơ dự thầu

TCĐG

Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

ĐKC

Điều kiện chung của hợp đồng

ĐKCT

Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Luật đấu thầu

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013.


Nghị định 63/CP

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầuĐKHĐ

Điều kiện của hợp đồng

HĐTV

Hội đồng tư vấn

Nhà thầu cần phải nghiên cứu kỹ các từ viết tắt trên để hiểu rõ Hồ sơ mời thầu này trong quá trình chuẩn bị HSDT.

PHẦN THỨ NHẤT

CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU
CHƯƠNG 1

YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU


Каталог: UploadFiles -> DauThau
DauThau -> HỒ SƠ MỜi thầu xây lắp gói thầu số 07: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình
DauThau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúc
UploadFiles -> THÔng báo về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, sáu tháng đầu năm 2016
DauThau -> Ban đẦu tư VÀ XÂy dựng hồ SƠ MỜi thầu xây lắP
DauThau -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầu tên gói thầu: 03: Toàn bộ Phần xây lắp của dự án
DauThau -> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ
DauThau -> HỒ SƠ MỜi sơ tuyển tên gói thầu số 1: Thiết bị mn trong nhà. Tên dự toán : thiết bị phục vụ DẠy học mầm non
DauThau -> Ban đẦu tư VÀ XÂy dựng hồ SƠ MỜi thầu xây lắP

tải về 1.21 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương