HỒ SƠ MỜi thầu công trìNH: kiên cố HÓa kênh mưƠng htx1, htx2 XÃ thủy thanhtải về 1.21 Mb.
trang6/9
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích1.21 Mb.
#6449
1   2   3   4   5   6   7   8   9

50

AB.27121

§µo kªnh m­­¬ng b»ng m¸y ®µo <= 1.25m3

1 m3

77,455

 

 

ChiÒu réng <= 6m, §Êt cÊp I (80%)

 

 

51

AB.65120

§¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng ®Çm cãc

1 m3

77,455

 

 

§é chÆt yªu cÇu K=0.90 ( t/d ®Êt ®µo)

 

 

52

BS/AB.65120

§¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng ®Çm cãc

1 m3

26,315

 

 

§é chÆt yªu cÇu K=0.9

 

 

 

 

( ®Êt mua t¹i má Thuû Ph­­¬ng v/chuyÓn 25km)

 

 

53

AB.41422

VËn chuyÓn ®Êt b»ng « t« tù ®æ (1km ®Çu)

1 m3

28,947

 

 

Ph¹m vi <=1000m,« t« 7T,§Êt cÊp II

 

 

54

BS/AB.42322

VËn chuyÓn ®Êt tiÕp b»ng « t« tù ®æ

1 m3

28,947

 

 

Cù ly <= 7km, « t« 7T, §Êt CII (6km tiÕp)

 

 

55

BS/AB.42422

VËn chuyÓn ®Êt tiÕp b»ng « t« tù ®æ

1 m3

28,947

 

 

Cù ly > 7km, « t« 7T, §Êt C II(17km cuèi)

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5 -CLN ®Çu kªnh 4 Dï

 

 

56

AG.11413

S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n

1 m3

0,010

 

 

tÊm ®an cöa lÊy n­­íc v÷a M200

 

 

57

AG.13221

Cèt thÐp tÊm ®an

1 tÊn

0,001

58

BS/AI.41140DK1-2a

S¶n xuÊt cöa lÊy n­íc ®Çu kªnh

t.bé

1,000

59

AK.83411

S¬n s¾t dÑt, 2 n­íc

1 m2

1,210

 

 

 

 

 

6

 

6-2 CLN 2 phÝa kªnh 4 Dï

 

 

60

AG.11410

S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n

1 m3

0,040

 

 

tÊm ®an cöa lÊy n­íc v÷aBT ®¸ d¨m1x2 M200

 

 

61

AG.11410

S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n

1 m3

0,040

 

 

tÊm phai cöa lÊy n­ícv÷aBT ®¸ d¨m1x2 M200

 

 

62

AF.11210

Bª t«ng mãng chiÒu réng R<=250cm

1 m3

0,460

 

 

V÷a bª t«ng ®¸ 2x4M200

 

 

63

AF.12110

Bª t«ng t­êng th¼ng, Dµy<=45cm

1 m3

0,400

 

 

Cao <= 4 m,v÷a BT ®¸ 2x4 M200

 

 

64

AF.11110

Bª t«ng ®¸ d¨m lãt mãng, R<=250cm

1 m3

0,160

 

 

V÷a bª t«ng ®¸ 4x6 M100

 

 

65

AF.86211

V¸n khu«n thÐp t­êng

1 m2

5,720

66

AF.86111

V¸n khu«n thÐp mãng

1 m2

1,740

67

AG.31311

S¶n xuÊt, l¾p dùng vµ th¸o dì

1 m2

0,440

 

 

v¸n khu«n tÊm phai

 

 

68

AF.61110

Gia c«ng cèt thÐp cöa lÊy n­íc

TÊn

0,021

 

 

§­êng kÝnh cèt thÐp d<=10mm

 

 

69

AB.11311

§µo mãng b¨ng cã chiÒu réng<=3m

1 m3

1,340

 

 

ChiÒu s©u <=1m , §Êt cÊp I

 

 

70

AB.13112

§¾p ®Êt nÒn mãng c«ng tr×nh

1 m3

1,200

 

 

§é chÆt yªu cÇu K=0.90

 

 

71

BS/AI.41140k1-2

S¶n xuÊt cöa lÊy n­íc trªn kªnh 4 Dï

t.bé

4,000

72

AK.83411

S¬n s¾t dÑt, 2 n­íc

1 m2

4,240

 

 

 

 

 

7

 

7 - Kªnh 6 Dï Cån MiÖu

 

 

73

AG.11320

S¶n xuÊt cÊu kiÖn gi»ng ngang

1 m3

0,210

 

 

v÷a BT ®¸ d¨m 1x2 M200

 

 

74

AF.11210

Bª t«ng gi»ng däc

1 m3

2,290

 

 

V÷a bª t«ng ®¸ 1x2 M200

 

 

75

AF.11232

Bª t«ng b¶n ®¸y kªnh chiÒu réng R<=250cm

1 m3

18,300

 

 

V÷a bª t«ng ®¸ 2x4M150

 

 

76

AF.12110

Bª t«ng t­êng th¼ng, Dµy<=45cm

1 m3

21,200

 

 

Cao <= 4 m,v÷a BT ®¸ 2x4 M150

 

 

77

AF.11110

Bª t«ng ®¸ d¨m lãt mãng, R<=250cm

1 m3

6,100

 

 

V÷a bª t«ng ®¸ 4x6 M100

 

 

78

AK.94311

QuÐt nhùa bitum , d¸n bao t¶i

1 m2

4,120

 

 

1 líp bao - 2 líp nhùa

 

 

79

AF.86211

V¸n khu«n thÐp t­­êng

1 m2

382,460

80

AF.86111

V¸n khu«n thÐp mãng

1 m2

46,660

81

AF.86311

V¸n khu«n thÐp gi»ng ngang

1 m2

5,150

82

AF.61110

Gia c«ng cèt thÐp kªnh

TÊn

1,449

 

 

§­­êng kÝnh cèt thÐp d<=10mm

 

 

83

AB.11511

§µo kªnh m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc

1 m3

45,024

 

 

Réng <=3m, s©u <=1m , §Êt cÊp I

 

 

84

AB.27121

§µo kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo <= 1.25m3

1 m3

105,056

 

 

ChiÒu réng <= 6m, §Êt cÊp I (80%)

 

 

85

AB.65120

§¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng ®Çm cãc

1 m3

82,420

 

 

§é chÆt yªu cÇu K=0.90 ( t/d ®Êt ®µo)

 

 

 

 

 

 

 

8

 

8 -CLN ®Çu kªnh 6 Dï

 

 

86

AG.11410

S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n

1 m3

0,010

 

 

tÊm phai cöa lÊy n­íc v÷aBT ®¸ d¨m 1x2M200

 

 

87

AG.13221

Cèt thÐp tÊm ®an

1 tÊn

0,001

88

BS/AI.41110DK1-4

S¶n xuÊt cöa lÊy n­íc ®Çu kªnh

t.bé

1,000

89

AK.83411

S¬n s¾t dÑt, 2 n­íc

1 m2

1,210

 

 

 

 

 

9

 

9 -2 Cöa lÊy n­íc 1 phÝa trªn kªnh 6 Dï

 

 

90

AG.11410

S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n

1 m3

0,020

 

 

tÊm ®an cöa lÊy n­íc v÷a M200

 

 

91

AG.11410

S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n

1 m3

0,020

 

 

tÊm phai cöa lÊy n­íc v÷a M200

 

 

92

AF.11210

Bª t«ng mãng chiÒu réng R<=250cm

1 m3

0,240

 

 

V÷a bª t«ng ®¸ 2x4M200

 

 

93

AF.12110

Bª t«ng t­­êng th¼ng, Dµy<=45cm

1 m3

0,200

 

 

Cao <= 4 m,v÷a BT ®¸ 2x4 M200

 

 

94

AF.11110

Bª t«ng ®¸ d¨m lãt mãng, R<=250cm

1 m3

0,080

 

 

V÷a bª t«ng ®¸ 4x6 M100

 

 

95

AF.86211

V¸n khu«n thÐp t­­êng

1 m2

2,860

96

AF.86111

V¸n khu«n thÐp mãng

1 m2

0,880

97

AG.31311

S¶n xuÊt, l¾p dùng vµ th¸o dì

1 m2

0,220

 

 

v¸n khu«n tÊm phai

 

 

98

AF.61110

Gia c«ng cèt thÐp cöa lÊy n­íc

TÊn

0,010

 

 

§­êng kÝnh cèt thÐp d<=10mm

 

 

99

AB.11311

§µo mãng b¨ng cã chiÒu réng<=3m

1 m3

0,740

 

 

ChiÒu s©u <=1m , §Êt cÊp I

 

 

100

AB.13112

§¾p ®Êt nÒn mãng c«ng tr×nh

1 m3

0,580

 

 

§é chÆt yªu cÇu K=0.90

 

 

101

BS/AI.41140k1-4

S¶n xuÊt cöa lÊy n­íc trªn kªnh

t.bé

2,000

102

AK.83411

S¬n s¾t dÑt, 2 n­íc

1 m2

2,120

 

 

 

 

 

10

 

10- Kªnh N­¬ng DÇu

 

 

103

AG.11320

S¶n xuÊt cÊu kiÖn gi»ng ngang

1 m3

0,190

 

 

v÷a BT ®¸ d¨m 1x2 M200

 

 

104

AF.11210

Bª t«ng gi»ng däc

1 m3

2,080

 

 

V÷a bª t«ng ®¸ 1x2 M200

 

 

105

AF.11232

Bª t«ng b¶n ®¸y kªnh chiÒu réng R<=250cm

1 m3

16,610

 

 

V÷a bª t«ng ®¸ 2x4M150

 

 

106

AF.12110

Bª t«ng t­­êng th¼ng, Dµy<=45cm

1 m3

19,240

 

 

Cao <= 4 m,v÷a BT ®¸ 2x4 M150

 

 

107

AF.11110

Bª t«ng ®¸ d¨m lãt mãng, R<=250cm

1 m3

5,540

 

 

V÷a bª t«ng ®¸ 4x6 M100

 

 

108

AK.94311

QuÐt nhùa bitum , d¸n bao t¶i

1 m2

3,740

 

 

1 líp bao - 2 líp nhùa

 

 

109

AF.86211

V¸n khu«n thÐp t­­êng

1 m2

347,140

110

AF.86111

V¸n khu«n thÐp mãng

1 m2

42,350

111

AF.86311

V¸n khu«n thÐp gi»ng ngang

1 m2

4,670

112

AF.61110

Gia c«ng cèt thÐp kªnh

TÊn

1,315

 

 


Каталог: UploadFiles -> DauThau
DauThau -> HỒ SƠ MỜi thầu xây lắp gói thầu số 07: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình
DauThau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúc
UploadFiles -> THÔng báo về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, sáu tháng đầu năm 2016
DauThau -> Ban đẦu tư VÀ XÂy dựng hồ SƠ MỜi thầu xây lắP
DauThau -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầu tên gói thầu: 03: Toàn bộ Phần xây lắp của dự án
DauThau -> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ
DauThau -> HỒ SƠ MỜi sơ tuyển tên gói thầu số 1: Thiết bị mn trong nhà. Tên dự toán : thiết bị phục vụ DẠy học mầm non
DauThau -> Ban đẦu tư VÀ XÂy dựng hồ SƠ MỜi thầu xây lắP

tải về 1.21 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương