HỒ SƠ MỜi thầu công trìNH: kiên cố HÓa kênh mưƠng htx1, htx2 XÃ thủy thanhtải về 1.21 Mb.
trang5/9
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích1.21 Mb.
#6449
1   2   3   4   5   6   7   8   9

B. Tài liệu gửi đính kèm nhằm đối chứng với các số liệu mà nhà thầu kê khai, nhà thầu chỉ cần nộpBáo cáo tài chính và bản chụp được công chứng, chứng thực của một trong các tài liệu sau:

1. Biên bản kiểm tra quyết thuế trong 03 năm: 2010, 2011, 2012.

2. Tờ khai tự quyết toán thuế hàng năm theo quy định của pháp luật về thuế (có xác nhận của cơ quan thuế là nhà thầu đã nộp Tờ khai) trong 03 năm tài chính gần đây: 2011, 2012, 2013.

3. Biên bản kiểm tra quyết toán thuế trong 03 năm: 2011, 2012, 2013.

4. Báo cáo kiểm toán

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)Ghi chú:

Trong trường hợp liên danh, yêu cầu từng thành viên trong liên danh kê khai theo mẫu này.Mẫu số 14

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)

________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: ____________________ [ghi tên bên mời thầu]

(sau đây gọi là bên mời thầu)

Căn cứ vào việc [ghi tên nhà thầu tham dự thầu], sau đây gọi là “nhà thầu”, sẽ tham dự đấu thầu gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án].

Chúng tôi [ghi tên ngân hàng, tổ chức tài chính] có trụ sở đăng ký tại [ghi địa chỉ của ngân hàng, tổ chức tài chính], xin cam kết với bên mời thầu bảo lãnh cho nhà thầu tham dự đấu thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].

Chúng tôi cam kết sẽ chuyển ngay cho bên mời thầu khoản tiền nêu trên khi bên mời thầu có văn bản thông báo nhà thầu vi phạm các quy định về đấu thầu nêu trong HSMT. (2)

Bảo lãnh này có hiệu lực trong _______(3) ngày kể từ ngày _______(4). Bất cứ yêu cầu nào của bên mời thầu liên quan đến bảo lãnh này thì [ghi tên ngân hàng, tổ chức tài chính] phải nhận được trước khi kết thúc thời hạn nói trên.

Đại diện hợp pháp của ngân hàng

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính

(2) Trường hợp nhà thầu liên danh dự thầu và các thành viên trong liên danh thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu hoặc một thành viên thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì thay thế quy định này như sau: “Chúng tôi cam kết sẽ chuyển ngay cho bên mời thầu khoản tiền nêu trên khi bên mời thầu có văn bản thông báo nhà thầu hoặc bất kỳ thành viên nào trong liên danh dự thầu với nhà thầu vi phạm các quy định về đấu thầu nêu trong HSMT.”

(3) Ghi theo quy định tại khoản 1 Mục 17 của BDL.

(4) Ghi theo quy định tại khoản 1 Mục 25 của BDL.

Phần thứ hai. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP
CHƯƠNG IV. GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU
1. Giới thiệu về dự án

a) Dự án:

1. Tên công trình: Kiên cố hóa kênh mương xã Thủy Thanh

2. Chủ đầu tư: Ủy Ban Nhân Dân xã Thủy Thanh

3. Nguồn vốn: Ngân sách thị xã.

4. Quyết định đầu tư: Ủy Ban Nhân Dân thị xã Hương Thủy..

5. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 3370/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Uỷ Ban Nhân Dân thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu Công trình Kiên cố hóa kênh mương HTX1, HTX2 xã Thủy Thanh.

b) Địa điểm xây dựng

- Xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c) Quy mô xây dựng

Xây dựng mới các tuyến kênh cung cấp và điều hòa nước phục vụ nông nghiệp trên địa bàn xã Thủy Thanh.

2. Giới thiệu về gói thầu

2.1. Phạm vi công việc của gói thầu:1.Kênh Ba Lách:

* Tuyến kênh:  L= 246.5m

- Mặt cắt kênh: bxh=80x95cm, n=0.017

- Kết cấu kênh:

  + Tường kênh bằng bê tong và bê tông cốt thép M150 dày 15cm, phần cốt thép kéo từ bản đáy lên 30cm.

+ Đáy kênh bằng bê tông cốt thép M150 dày 15cm. Bên dưới là lớp bê tông lót M100 dày 5cm.

-Tuyến kênh được chia thành từng khoang 20m, giữa các khoang được chèn bao tải nhựa đường.* Công trình trên kênh:

- Bố trí cửa lấy nước 2 phía trên kênh tại K0+20, K0+120, K0+220 có cửa đóng mở tấm BTCT M200 và dàn van đóng mở V0.

- Bố trí cống qua đường đầu kênh với hình thức cống hộp, kích thước cống bằng kích thước kênh, Bxh =80x95cm. Kết cấu cống bằng BTCT M200, dài 5m. Đất đắp hai bên cống bằng đất cấp phối đầm nén chặt đạt k=0,9.

2. Kênh 4 Dù Cồn Mệu:

* Tuyến kênh: L=232,64m

- Mặt cắt kênh: bxh=40x50cm, n=0,017

- Kết cấu kênh:

+ Tường kênh bằng bê tông và bê tông cốt thép M150 dày 12cm, phần cốt thép M150 dày 12cm, phần cốt thép kéo từ bản đáy lên 20cm. Trên đỉnh kênh bó trí giằng dọc bằng bê tông cốt thép M200 dày 5cm.

+ Đáy kênh bằng bê tông cốt thép M150 dày 15cm. Bên dưới là lớp bê tông lót M100 dày 5cm.

-Tuyến kênh được chia thành từng khoang 20m, giữa các khoang được chèn bao tải nhựa đường.* Công trình trên kênh:

- Bố trí cửa lấy nước đầu kênh có cửa đóng mở bằng tấm bê tông cốt thép M200 và dàn van đóng mở V0,5.

- Bố trí cửa lấy nước hai phía trên kênh tại K0+50, K0+150 có cửa đóng mở bằng tấm BTCT M200 và dàn van đóng mở V0.

3. Kênh 6 Dù Cồn Miệu:

* Tuyến kênh: L=190,72m

- Mặt cắt kênh: bxh=40x50cm, n=0,017

-Kết cấu kênh:

+ Tường kênh bằng bê tông và bê tông cốt thép M150 dày 12cm, phần cốt thép kéo từ bản đáy lên 20cm. Trên đỉnh kênh bố trí giằng dọc bằng bê tông cốt thép M200 dày 5cm.

+ Đáy kênh bằng bê tông cốt thép M150 dày 15cm. Bên dưới là lớp bê tông lót M100 dày 5cm.

-Tuyến kênh được chia thành từng khoang 20m, giữa các khoang được chèn bao tải nhựa đường.* Công trình trên kênh:

- Bố trí cửa lấy nước đầu kênh có cửa đóng mở bằng tấm bê tông cốt thép M200 và dàn van đóng mở V0,5.

- Bố trí cửa lấy nước hai phía trên kênh tại K0+50, K0+150 có cửa đóng mở bằng tấm BTCT M200 và dàn van đóng mở V0.

4. Kênh Nương Dầu:

* Tuyến kênh: L=173m.

- Mặt cắt kênh: bxh=40x50cm, n=0,017

-Kết cấu kênh:

+ Tường kênh bằng bê tông và bê tông cốt thép M150 dày 12cm, phần cốt thép kéo từ bản đáy lên 20cm. Trên đỉnh kênh bố trí giằng dọc bằng bê tông cốt thép M200 dày 5cm.

+ Đáy kênh bằng bê tông cốt thép M150 dày 15cm. Bên dưới là lớp bê tông lót M100 dày 5cm.

-Tuyến kênh được chia thành từng khoang 20m, giữa các khoang được chèn bao tải nhựa đường.

* Công trình trên kênh:

- Bố trí cửa lấy nước hai phía trên kênh tại K0+40, K0+140 có cửa đóng mở bằng tấm BTCT M200 và dàn van đóng mở V0.

2.2. Thời hạn hoàn thành. 150 ngày.

CHƯƠNG V. BẢNG TIÊN LƯỢNG

Trong Chương này, bên mời thầu liệt kê khối lượng công việc mà nhà thầu phải thực hiện làm căn cứ để nhà thầu tính toán giá dự thầu.

Nhà thầu lập đơn giá dự thầu trên cơ sở bảng khối lượng mời thầu kết hợp đối chiếu và tính toán từ hồ sơ thiết kế, để đảm bảo đơn giá dự thầu cuối cùng là giá của sản phẩm hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế. Đơn giá và giá thành dự thầu nhà thầu ghi trong biểu khối lượng là đơn giá và giá thành bao gồm: Vật tư, vật liệu, nhân công, lắp dựng, ván khuôn, máy thi công, phương án vận chuyển vật liệu và thiết bị thi công đến chân công trình… thuế và các chi phí theo quy định, trách nhiệm pháp lý và các nghĩa vụ đã nêu ra hoặc ghi trong hợp đồng.

Đơn giá và giá thành dự thầu phải được điền đầy đủ cho các công việc trong "Bảng tiên lượng", mặc dù công việc đó có ghi khối lượng hay không. Các công việc trong Bảng kê khối lượng không điền đơn giá hoặc giá thành sẽ được coi như đã tính trong các thành phần của công việc khác. Tổng giá thành theo các điều khoản hợp đồng là tổng giá thành của từng công việc trong biểu khối lượng, nếu có công việc không ghi giá thành thì giá thành của công việc đó coi như đã được tính trong các thành phần của công việc có liên quan.

Đơn giá và thành tiền được ghi bằng đồng tiền Việt Nam;

Đơn giá và giá thành được ghi bằng đồng tiền Việt Nam. Đơn giá do Nhà thầu điền phải làm tròn số đến hàng đơn vị.

Bên mời thầu sẽ sửa các lỗi do sai sót theo quy định của HSMT.

Nhà Thầu phải đi kiểm tra thực địa để xác định khối lượng và tính toán công việc cấu thành vào đơn giá; Đơn giá dự thầu phải được xây dựng căn cứ vào khả năng thực tế của Nhà thầu về biện pháp công nghệ thi công, năng suất máy và nhân công của đơn vị, điều kiện trang bị hoặc thuê mướn thiết bị thi công và vận chuyển của Nhà thầu để bảo đảm tính khả thi. Tránh hiện tượng hạ giá thành bất hợp lý để trúng thầu và sau đó không có khả năng thực hiện được Hợp đồng. Tổ tư vấn chấm thầu có thể yêu cầu nhà thầu giải thích những đơn giá bất hợp lý, nếu nhà thầu không giải thích rõ sẽ coi là những sai lệch và đưa vào giá đánh giá.

Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu có thể thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng riêng cho phần khối lượng sai khác này để chủ đầu tư xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.

Trên cơ sở các bản vẽ đã được cung cấp và nội dung yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu, Nhà thầu có trách nhiệm tính toán và kiểm tra kỹ khối lượng này. Trường hợp có sai khác, nhà thầu phải có văn bản đề nghị bên mời thầu làm rõ trước khi lập giá thầu chính. Trường hợp nhà thầu không kiểm tra kỹ, bỏ sót khối lượng nhưng vẫn định giá dự thầu và được trúng thầu, thì giá trị khối lượng bỏ sót đó không được bổ sung và thanh toán. Khối lượng ghi trong "Bảng tiên lượng" là khối lượng thiết kế kỹ thuật cung cấp làm cơ sở chung cho việc đấu thầu. Cơ sở để thanh toán sẽ là khối lượng do Nhà thầu đã thi công theo đúng bản vẽ thiết kế, chỉ tiêu kỹ thuật quy định và được Bên mời thầu nghiệm thu xác nhận;BẢNG TIÊN LƯỢNG MỜI THẦUc«ng tr×nh: kiªn cè hãa kªnh m­­¬ng htx I, htx ii x· thñy thanh

®Þa ®iÓm: X· thñy thanh, thÞ x· h­­¬ng thñy, tØnh tT huÕ
TT

Sè hiÖu

H¹ng môc c«ng t¸c

§¬n

Khèi

®Þnh møcl­­îng

 

 

 

 

 

1

 

1 - Kªnh Ba L¸ch

 

 

1

AG.11323

S¶n xuÊt cÊu kiÖn gi»ng ngang

1 m3

1,090

 

 

v÷a BT ®¸ d¨m 1x2 M200

 

 

2

AF.11223

Bª t«ng gi»ng däc

1 m3

3,620

 

 

V÷a bª t«ng ®¸ 1x2 M200

 

 

3

AF.11232

Bª t«ng b¶n ®¸y kªnh chiÒu réng R<=250cm

1 m3

39,850

 

 

V÷a bª t«ng ®¸ 2x4M150

 

 

4

AF.12152

Bª t«ng t­­êng th¼ng, Dµy<=45cm

1 m3

67,660

 

 

Cao <= 4 m,v÷a BT ®¸ 2x4 M150

 

 

5

AF.11111

Bª t«ng ®¸ d¨m lãt mãng, R<=250cm

1 m3

13,280

 

 

V÷a bª t«ng ®¸ 4x6 M100

 

 

6

AK.94311

QuÐt nhùa bitum , d¸n bao t¶i

1 m2

10,870

 

 

1 líp bao - 2 líp nhùa

 

 

7

AF.86211

V¸n khu«n thÐp t­­êng vµ gi»ng däc

1 m2

921,320

8

AF.86111

V¸n khu«n thÐp mãng

1 m2

74,400

9

AF.86311

V¸n khu«n thÐp gi»ng ngang

1 m2

21,740

10

AF.61110

Gia c«ng cèt thÐp kªnh

TÊn

2,458

 

 

§­êng kÝnh cèt thÐp d<=10mm

 

 

11

AB.11511

§µo kªnh m­­¬ng, r·nh tho¸t n­íc

1 m3

105,054

 

 

Réng <=3m, s©u <=1m , §Êt cÊp I

 

 

12

AB.27121

§µo kªnh m­­¬ng b»ng m¸y ®µo <= 1.25m3

1 m3

245,126

 

 

ChiÒu réng <= 6m, §Êt cÊp I (80%)

 

 

13

AB.65120

§¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng ®Çm cãc

1 m3

207,350

 

 

§é chÆt yªu cÇu K=0.90 ( t/d ®Êt ®µo)

 

 

14

AA.22121

Ph¸ kÕt cÊu bê l« b»ng bóa c¨n

1 m3

8,850

 

 

 

 

 

2

 

2 - CLN 2 phÝa (3)

 

 

15

AG.11410

S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n

1 m3

0,060

 

 

tÊm ®an cöa lÊy n­íc v÷a M200

 

 

16

AG.11410

S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n

1 m3

0,060

 

 

tÊm phai cöa lÊy n­íc v÷a M200

 

 

17

AF.11210

Bª t«ng mãng chiÒu réng R<=250cm

1 m3

0,570

 

 

V÷a bª t«ng ®¸ 2x4M200

 

 

18

AF.12110

Bª t«ng t­­êng th¼ng, Dµy<=45cm

1 m3

0,900

 

 

Cao <= 4 m,v÷a BT ®¸ 2x4 M200

 

 

19

AF.11110

Bª t«ng ®¸ d¨m lãt mãng, R<=250cm

1 m3

0,180

 

 

V÷a bª t«ng ®¸ 4x6 M100

 

 

20

AF.86211

V¸n khu«n thÐp t­­êng

1 m2

13,860

21

AF.86111

V¸n khu«n thÐp mãng

1 m2

2,880

22

AG.31311

S¶n xuÊt, l¾p dùng vµ th¸o dì

1 m2

0,660

 

 

v¸n khu«n tÊm phai

 

 

23

AF.61110

Gia c«ng cèt thÐp tÊm phai cöa lÊy n­íc

TÊn

0,026

 

 

§­êng kÝnh cèt thÐp d<=10mm

 

 

24

AB.11311

§µo mãng b¨ng cã chiÒu réng<=3m

1 m3

6,330

 

 

ChiÒu s©u <=1m , §Êt cÊp I

 

 

25

AB.13112

§¾p ®Êt nÒn mãng c«ng tr×nh

1 m3

6,090

 

 

§é chÆt yªu cÇu K=0.90

 

 

26

BS/AI.41110k1-1a

S¶n xuÊt cöa lÊy n­íc trªn kªnh Ba L¸ch

t.bé

6,000

27

AK.83411

S¬n s¾t dÑt, 2 n­íc

1 m2

7,260

 

 

 

 

 

3

 

3 - Cèng hép t¹i K0

 

 

28

AF.13410

Bª t«ng èng cèng h×nh hép

1 m3

4,500

 

 

V÷a bª t«ng ®¸ 1x2 M200

 

 

29

AF.11110

Bª t«ng ®¸ d¨m lãt mãng, R<=250cm

1 m3

0,300

 

 

V÷a bª t«ng ®¸ 4x6 M100

 

 

30

AK.94311

QuÐt nhùa bitum , d¸n bao t¶i

1 m2

1,240

 

 

1 líp bao - 2 líp nhùa

 

 

31

AF.61311

Gia c«ng cèt thÐp th©n cèng

TÊn

0,308

 

 

§/kÝnh cèt thÐp d<=10 mm,cao<=4m

 

 

32

AF.86211

V¸n khu«n thÐp t­­êng

1 m2

29,280

33

AF.86111

V¸n khu«n thÐp mãng

1 m2

3,600

34

AB.11321

§µo mãng b¨ng cã chiÒu réng<=3m

1 m3

12,000

 

 

ChiÒu s©u <=2m , §Êt cÊp I

 

 

35

BS/AB.65120

§¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng ®Çm cãc

1 m3

9,600

 

 

§é chÆt yªu cÇu K=0.9

 

 

 

 

( ®Êt mua t¹i má Thuû Ph­­¬ng v/chuyÓn 25km)

 

 

36

AB.41422

VËn chuyÓn ®Êt b»ng « t« tù ®æ (1km ®Çu)

1 m3

10,560

 

 

Ph¹m vi <=1000m,« t« 7T,§Êt cÊp II

 

 

37

BS/AB.42322

VËn chuyÓn ®Êt tiÕp b»ng « t« tù ®æ

1 m3

10,560

 

 

Cù ly <= 7km, « t« 7T, §Êt CII (6km tiÕp)

 

 

38

BS/AB.42422

VËn chuyÓn ®Êt tiÕp b»ng « t« tù ®æ

1 m3

10,560

 

 

Cù ly > 7km, « t« 7T, §Êt C II (17km cuèi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

4 - Kªnh 4 Dï Cån MiÖu

 

 

39

AG.11320

S¶n xuÊt cÊu kiÖn gi»ng ngang

1 m3

0,250

 

 

v÷a BT ®¸ d¨m 1x2 M200

 

 

40

AF.11210

Bª t«ng gi»ng däc

1 m3

2,780

 

 

V÷a bª t«ng ®¸ 1x2 M200

 

 

41

AF.11232

Bª t«ng b¶n ®¸y kªnh chiÒu réng R<=250cm

1 m3

22,270

 

 

V÷a bª t«ng ®¸ 2x4M150

 

 

42

AF.12110

Bª t«ng t­­êng th¼ng, Dµy<=45cm

1 m3

25,810

 

 

Cao <= 4 m,v÷a BT ®¸ 2x4 M150

 

 

43

AF.11110

Bª t«ng ®¸ d¨m lãt mãng, R<=250cm

1 m3

7,420

 

 

V÷a bª t«ng ®¸ 4x6 M100

 

 

44

AK.94311

QuÐt nhùa bitum , d¸n bao t¶i

1 m2

5,010

 

 

1 líp bao - 2 líp nhùa

 

 

45

AF.86211

V¸n khu«n thÐp t­­êng

1 m2

465,530

46

AF.86111

V¸n khu«n thÐp mãng

1 m2

56,790

47

AF.86311

V¸n khu«n thÐp gi»ng ngang

1 m2

6,260

48

AF.61110

Gia c«ng cèt thÐp kªnh

TÊn

1,764

 

 

§­êng kÝnh cèt thÐp d<=10mm

 

 

49

AB.11511

§µo kªnh m­­¬ng, r·nh tho¸t n­íc

1 m3

33,195

 

 

Réng <=3m, s©u <=1m , §Êt cÊp I

 

 

Каталог: UploadFiles -> DauThau
DauThau -> HỒ SƠ MỜi thầu xây lắp gói thầu số 07: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình
DauThau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúc
UploadFiles -> THÔng báo về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, sáu tháng đầu năm 2016
DauThau -> Ban đẦu tư VÀ XÂy dựng hồ SƠ MỜi thầu xây lắP
DauThau -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầu tên gói thầu: 03: Toàn bộ Phần xây lắp của dự án
DauThau -> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ
DauThau -> HỒ SƠ MỜi sơ tuyển tên gói thầu số 1: Thiết bị mn trong nhà. Tên dự toán : thiết bị phục vụ DẠy học mầm non
DauThau -> Ban đẦu tư VÀ XÂy dựng hồ SƠ MỜi thầu xây lắP

tải về 1.21 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương