HỒ SƠ MỜi sơ tuyển tên gói thầu số 1: Thiết bị mn trong nhà. Tên dự toán : thiết bị phục vụ DẠy học mầm non


HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN CỦA NHÀ THẦUtải về 5.47 Mb.
trang3/18
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích5.47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN CỦA NHÀ THẦU

________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Tên nhà thầu: ________________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu]

Stt

Tên hợp đồng

Tên dự án

Tên chủ đầu tư

Giá hợp đồng (hoặc giá trị được giao thực hiện)

Giá trị phần công việc chưa hoàn thành

Ngày hợp đồng có hiệu lực

Ngày kết thúc hợp đồng

1


2


3


...


Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của chủ đầu tư về hợp đồng đang thực hiện theo các nội dung liên quan trong bảng trên...).

Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

Trong trường hợp liên danh, yêu cầu từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.Mẫu số 6

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN(1)

________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Tên nhà thầu: ________________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu]

Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần đảm bảo các thông tin sau đây:Tên và số hợp đồng

[Ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]

Ngày ký hợp đồng

[Ghi ngày, tháng, năm]

Ngày hoàn thành

[Ghi ngày, tháng, năm]

Giá hợp đồng

[Ghi tổng giá hợp đồng bằng số tiền và đồng tiền đã ký]

Tương đương _____ VND hoặc USD [Ghi số tiền quy đổi ra VND hoặc USD]

Trong trường hợp là thành viên trong liên danh hoặc nhà thầu phụ, ghi giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhiệm

[Ghi phần trăm giá hợp đồng trong tổng giá hợp đồng]

[Ghi số tiền và đồng tiền đã ký]

Tương đương _____ VND hoặc USD [Ghi số tiền quy đổi ra VND hoặc USD]

Tên dự án:

[Ghi tên đầy đủ của dự án có hợp đồng đang kê khai]

Tên chủ đầu tư:

[Ghi tên đầy đủ của chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]

Địa chỉ:

Điện thoại/fax:

E-mail:


[Ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của chủ đầu tư]

[Ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng, địa chỉ e-mail]

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 1 Chương II(2)

1. Loại hàng hóa

[Ghi thông tin phù hợp]

2. Về giá trị

[Ghi số tiền quy đổi ra VND hoặc USD]

3. Về quy mô thực hiện

[Ghi quy mô theo hợp đồng]

4. Các đặc tính khác

[Ghi các đặc tính khác nếu cần thiết]

Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của chủ đầu tư về hợp đồng thực hiện theo các nội dung liên quan trong bảng trên...)

Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1). Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Nhà thầu kê khai theo Mẫu này cho từng hợp đồng tương tự đã và đang thực hiện.

(2). Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.

Mẫu số 7

KÊ KHAI NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH CHÍNH(1)

1. Tên nhà thầu: ____________________________

Địa chỉ: _________________________________2. Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính

a) Sản xuất:

- ____________(2) từ năm: _______ đến năm: ____

- ____________ từ năm: _______ đến năm: ______

...


b) Kinh doanh:

- ____________ (3) từ năm: _______ đến năm: ____

- ____________ từ năm: _______ đến năm: ______

3. Số lượng, chủng loại, doanh thu đối với các sản phẩm sản xuất, kinh doanh chính trong ____(4) năm gần đây:

a) Sản xuất:

b) Kinh doanh:

4. Tổng số lao động hiện có:

a) Trong lĩnh vực sản xuất:Trong đó, cán bộ chuyên môn: (5)

b) Trong lĩnh vực kinh doanh:Trong đó, cán bộ chuyên môn: (5)

____, ngày ____ tháng ____ năm ____Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1). Trường hợp gói thầu có tiến hành sơ tuyển, thì cần yêu cầu nhà thầu cập nhật các thông tin vào biểu này.

(2). Ghi lĩnh vực sản xuất chính

(3). Ghi lĩnh vực kinh doanh chính

(4). Ghi số năm cụ thể căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu (3 năm gần đây)

(5). Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà nêu yêu cầu cụ thể về cán bộ chuyên môn như: số lượng cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, trình độ chuyên môn ...

Mẫu số 8

KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU

________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Tên nhà thầu: ____________________[Ghi tên đầy đủ của nhà thầu]

Tóm tắt các số liệu về tài chính trong _____ năm tài chính gần đây [Ghi số năm theo quy định tại khoản 3 Mục 1 Chương II].

Đơn vị tính: ____ [Ghi loại tiền]TT
Năm ____

Năm ____

Năm ____

1

Tổng tài sản


2

Tổng nợ phải trả


3

Tài sản ngắn hạn


4

Tổng nợ ngắn hạn


5

Doanh thu


6

Lợi nhuận trước thuế


7

Lợi nhuận sau thuế


8

Các nội dung khác (nếu có yêu cầu)


Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

Trong trường hợp liên danh, yêu cầu từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.Mẫu số 9


[TÊN NHÀ THẦU

KIẾN NGHỊ]
____


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________


 

……, ngày …… tháng …… năm ……

 

ĐƠN KIẾN NGHỊ

Kính gửi:

……….[Ghi tên bên mời thầu hoặc chủ đầu tư hoặc người có thẩm quyền và Chủ tịch Hội đồng tư vấn]

 

Nhà thầu kiến nghị: ………… [Ghi tên nhà thầu kiến nghị]

Địa chỉ của nhà thầu: …………… [Ghi địa chỉ, sđiện thoại, s fax, e-mail của nhà thầu]

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập của nhà thầu: ……….. [Ghi sGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập của nhà thầu] (nếu có)

Người đại diện hợp pháp của nhà thầu: ……………. [Ghi tên người đại diện hợp pháp của nhà thầu và số chứng minh thư nhân dân]

Nội dung kiến nghị …………. [Nêu nội dung kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc về những vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu]1

Tài liệu chứng minh kèm theo …………. [Nêu các tài liệu chứng minh kèm theo, nếu có]

………… [Ghi tên nhà thầu kiến nghị] xin cam đoan những nội dung kiến nghị nêu trong đơn kiến nghị là hoàn toàn trung thực và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nói trên./.[ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU KIN NGHỊ]
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có))DANH MỤC THIẾT BỊ MẦM NON TRONG NHÀ

(Thiết bị mời thầu có kèm nhãn hiệu-hình ảnh của nhà sản xuất nào đó hoặc vùng lãnh thổ xuất xứ nào đó hoặc cả hai thì được hiểu là tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn và tính năng sử dụng). 1. Số lượng thiết bị

  STT

  Tên hàng hóa

  Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm

  Tổng số

  Trong đó

  TP Huế

  Phong Điền

  Quảng Điền

  Hương Trà

  Phú Vang

  Hương Thuỷ

  Phú Lộc

  Nam Đông

  1

  Giá phơi khăn

  MN561001

  27

  6

  9

  1

  3

  2

  3

  2

  1

  2

  Cốc uống nước

  MN561002

  175

  105

  -

  -

  -

  -

  -

  70

  -

  3

  Tủ (giá) đựng ca cốc

  MN561003

  24

  2

  9

  1

  1

  7

  1

  2

  1

  4

  Bình ủ nước

  MN561004

  56

  2

  9

  7

  2

  6

  10

  19

  1

  5

  Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ

  MN561005

  40

  4

  13

  3

  4

  1

  4

  10

  1

  6

  Tủ đựng chăn, màn, chiếu

  MN561006

  37

  6

  12

  3

  3

  5

  3

  4

  1

  7

  Phản

  MN561007

  705

  218

  -

  23

  170

  228

  -

  36

  30

  8

  Giá để giày dép

  MN561008

  27

  -

  -

  -

  3

  12

  5

  4

  3

  9

  Thùng đựng rác có nắp đậy

  MN561009

  15

  -

  -

  -

  -

  2

  5

  4

  4

  10

  Thùng đựng nước có vòi

  MN561010

  20

  -

  -

  7

  4

  4

  3

  2

  -

  11  MN561011

  4

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  4

  -

  12

  Chậu

  MN561012

  4

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  4

  -

  13

  Bàn cho trẻ

  MN561013

  377

  75

  115

  -

  48

  103

  -

  36

  -

  14

  Ghế cho trẻ

  MN561014

  790

  175

  233

  -

  112

  200

  -

  70

  -

  15

  Bàn giáo viên

  MN561015

  18

  -

  10

  4

  -

  -

  1

  2

  1

  16

  Ghế giáo viên

  MN561016

  38

  -

  20

  5

  -

  3

  4

  4

  2

  17

  Giá để đồ chơi và học liệu

  MN561017

  79

  14

  21

  7

  3

  13

  7

  10

  4

  18

  Tivi 32in

  MN561018

  19

  -

  1

  1

  4

  -

  -

  12

  1

  19

  Đầu đĩa DVD

  MN561019

  25

  -

  -

  8

  3

  -

  -

  13

  1

  20

  Đàn Casio

  MN561020

  16

  1

  1

  2

  1

  -

  -

  9

  2

  21

  Bàn chải đánh răng trẻ em

  MN562021

  12

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  12

  -

  22

  Mô hình hàm răng

  MN562022

  52

  7

  -

  6

  -

  4

  9

  20

  6

  23

  Vòng thể dục to

  MN562023

  16

  -

  -

  -

  -

  12

  -

  4

  -

  24

  Vòng thể dục nhỏ

  MN562024

  226

  -

  -

  -

  -

  156

  -

  70

  -

  25

  Gậy thể dục nhỏ

  MN562025

  226

  -

  -

  -

  -

  156

  -

  70

  -

  26

  Xắc xô

  MN562026

  10

  -

  -

  -

  -

  6

  -

  4

  -

  27

  Cổng chui

  MN562027

  38

  10

  -

  -

  -

  17

  1

  10

  -

  28

  Gậy thể dục to

  MN562028

  22

  -

  -

  -

  -

  14

  4

  4

  -

  29

  Cột ném bóng

  MN562029

  24

  6

  -

  -

  -

  10

  4

  4

  -

  30

  Bóng các loại

  MN562030

  87

  -

  -

  -

  -

  -

  55

  32

  -

  31

  Đồ chơi Bowling

  MN562031

  61

  -

  -

  -

  -

  32

  19

  10

  -

  32

  Dây thừng

  MN562032

  27

  -

  -

  -

  -

  6

  8

  6

  7

  33

  Nguyên liệu đan tế

  MN562033

  15

  -

  -

  1

  -

  4

  1

  2

  7

  34

  Kéo thủ công

  MN562034

  70

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  70

  -

  35

  Kéo văn phòng

  MN562035

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2

  -

  36

  Bút chì đen

  MN562036

  70

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  70

  -

  37

  Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu

  MN562037

  70

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  70

  -

  38

  Bộ dinh dưỡng 1

  MN562038

  7

  -

  -

  1

  -

  -

  3

  2

  1

  39

  Bộ dinh dưỡng 2

  MN562039

  7

  -

  -

  1

  -

  -

  3

  2

  1

  40

  Bộ dinh dưỡng 3

  MN562040

  8

  -

  -

  1

  -

  -

  4

  2

  1

  41

  Bộ dinh dưỡng 4

  MN562041

  8

  -

  -

  1

  -

  -

  4

  2

  1

  42

  Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây

  MN562042

  14

  -

  -

  2

  -

  2

  6

  2

  2

  43

  Bộ lắp ráp kỹ thuật

  MN562043

  15

  -

  -

  6

  -

  -

  4

  4

  1

  44

  Bộ xếp hình xây dựng

  MN562044

  16

  -

  -

  4

  -

  -

  6

  4

  2

  45

  Bộ luồn hạt

  MN562045

  35

  -

  -

  11

  -

  -

  9

  10

  5

  46

  Bộ lắp ghép

  MN562046

  12

  -

  -

  2

  -

  2

  2

  4

  2

  47

  Đồ chơi các phương tiện giao thông

  MN562047

  25

  -

  -

  -

  -

  -

  10

  13

  2

  48

  Bộ lắp ráp xe lửa

  MN562048

  19

  -

  -

  -

  -

  -

  4

  9

  6

  49

  Bộ sa bàn giao thông

  MN562049

  20

  6

  -

  1

  -

  1

  2

  8

  2

  50

  Bộ động vật sống dưới nước

  MN562050

  62

  -

  -

  3

  -

  4

  8

  26

  21

  51

  Bộ động vật sống trong rừng

  MN562051

  53

  -

  -

  3

  -

  4

  7

  22

  17

  52

  Bộ động vật nuôi trong gia đình

  MN562052

  55

  -

  -

  3

  -

  4

  7

  24

  17

  53

  Bộ côn trùng

  MN562053

  56

  -

  -

  3

  -

  4

  6

  22

  21

  54

  Cân chia vạch

  MN562054

  11

  -

  -

  2

  -

  2

  4

  2

  1

  55

  Nam châm thẳng

  MN562055

  62

  -

  -

  12

  -

  11

  21

  15

  3

  56

  Kính lúp

  MN562056

  34

  -

  -

  6

  -

  -

  7

  18

  3

  57

  Phểu

  MN562057

  20

  -

  -

  -

  -

  -

  11

  6

  3

  58

  Bể chơi với cát và nước

  MN562058

  12

  -

  -

  3

  -

  5

  1

  2

  1

  59

  Ghép nút lớn

  MN562059

  43

  -

  -

  10

  -

  15

  3

  10

  5

  60

  Bộ ghép hình hoa

  MN562060

  40

  -

  -

  10

  -

  15

  -

  10

  5

  61

  Bảng chun học toán

  MN562061

  40

  -

  -

  12

  -

  5

  8

  10

  5

  62

  Đồng hồ học số, học hình

  MN562062

  9

  -

  -

  -

  -

  1

  2

  4

  2

  63

  Bàn tính học đếm

  MN562063

  4

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  4

  -

  64

  Bộ làm quen với toán

  MN562064

  182

  -

  -

  59

  -

  30

  48

  30

  15

  65

  Bộ hình khối

  MN562065

  77

  -

  -

  2

  -

  15

  45

  10

  5

  66

  Bộ nhận biết hình phẳng

  MN562066

  151

  -

  -

  5

  -

  29

  12

  70

  35

  67

  Bộ que tính

  MN562067

  105

  -

  -

  -

  -

  60

  -

  30

  15

  68

  Lô tô động vật

  MN562068

  210

  -

  -

  -

  -

  70

  35

  30

  75

  69

  Lô tô thực vật

  MN562069

  190

  -

  -

  -

  -

  70

  15

  30

  75

  70

  Lô tô phương tiện giao thông

  MN562070

  150

  -

  -

  -

  -

  30

  15

  30

  75

  71

  Lô tô đồ vật

  MN562071

  170

  -

  -

  -

  -

  30

  35

  30

  75

  72

  Domino chữ cái và số

  MN562072

  87

  -

  -

  30

  -

  10

  17

  20

  10

  73

  Bảng quay 2 mặt

  MN562073

  14

  4

  -

  3

  -

  1

  3

  2

  1

  74

  Bộ chữ cái

  MN562074

  130

  -

  -

  -

  -

  65

  -

  30

  35

  75

  Lô tô lắp ghép các khái niệm tương phản

  MN562075

  37

  -

  -

  22

  -

  -

  -

  10

  5

  76

  Lịch của trẻ

  MN562076

  6

  -

  -

  -

  -

  4

  -

  2

  -

  77

  Tranh ảnh về Bác Hồ

  MN562077

  16

  -

  -

  8

  -

  6

  -

  2

  -

  78

  Tranh cảnh báo nguy hiểm

  MN562078

  22

  -

  -

  9

  -

  4

  -

  2

  7

  79

  Tranh ảnh một số nghề phô biến

  MN562079

  18

  -

  -

  4

  -

  7

  -

  2

  5

  80

  Bộ tranh truyện mẫu giáo 5-6 tuổi

  MN562080

  20

  -

  -

  9

  -

  7

  -

  4

  -

  81

  Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 5-6 tuổi

  MN562081

  36

  -

  -

  9

  -

  21

  -

  4

  2

  82

  Bộ tranh mẫu giáo 5-6 tuổi theo chủ đề

  MN562082

  30

  -

  -

  7

  -

  8

  -

  13

  2

  83

  Bộ dụng cụ lao động

  MN562083

  28

  -

  -

  5

  -

  5

  -

  15

  3

  84

  Bộ đồ chơi nhà bếp

  MN562084

  27

  -

  -

  2

  -

  8

  -

  13

  4

  85

  Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình

  MN562085

  26

  -

  -

  3

  -

  8

  -

  13

  2

  86

  Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống

  MN562086

  14

  -

  -

  -

  -

  8

  -

  4

  2

  87

  Bộ trang phục nấu ắn

  MN562087

  38

  -

  -

  -

  -

  13

  -

  21

  4

  88

  Búp bê bé trai

  MN562088

  55

  5

  -

  15

  -

  8

  -

  24

  3

  89

  Búp bê bé gái

  MN562089

  43

  4

  -

  -

  -

  12

  -

  24

  3

  90

  Bộ trang phục công an

  MN562090

  56

  -

  -

  -

  -

  9

  -

  38

  9

  91

  Doanh trại bộ đội

  MN562091

  9

  -

  -

  -

  -

  3

  -

  4

  2

  92

  Bộ trang phục bộ đội

  MN562092

  54

  -

  -

  4

  -

  5

  -

  38

  7

  93

  Bộ trang phục công nhân

  MN562093

  56

  -

  -

  7

  -

  8

  -

  30

  11

  94

  Bộ dụng cụ bác sỹ

  MN562094

  35

  -

  -

  -

  -

  11

  -

  16

  8

  95

  Bộ trang phục bác sỹ

  MN562095

  55

  -

  -

  -

  -

  18

  -

  33

  4

  96

  Gạch xây dựng

  MN562096

  13

  1

  -

  2

  -

  1

  -

  4

  5

  97

  Bộ xếp hình xây dựng

  MN562097

  10

  -

  -

  4

  -

  -

  -

  4

  2

  98

  Hàng rào lắp ghép lớn

  MN562098

  17

  3

  -

  6

  -

  1

  -

  6

  1

  99

  Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp

  MN562099

  212

  -

  -

  108

  -

  80

  -

  24

  -

  100

  Đất nặn

  MN562100

  60

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  60

  -

  101

  Màu nước

  MN562101

  100

  -

  -

  -

  -

  50

  -

  50

  -

  102

  Bút lông cỡ to

  MN562102

  51

  -

  -

  -

  -

  27

  -

  24

  -

  103

  Bút lông cõ nhỏ

  MN562103

  60

  -

  -

  -

  -

  36

  -

  24

  -

  104

  Arapxoay

  MN562104

  4

  -

  -

  -

  -

  2

  -

  2

  -

  105

  Bìa các màu

  MN562105

  100

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  100

  -

  106

  Giấy trắng A0

  MN562106

  100

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  100

  -

  107

  Kẹp sắt các cỡ

  MN562107

  50

  -

  -

  -

  -

  30

  -

  20

  -

  108

  Dập lỗ

  MN562108

  3

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2

  1

  109

  Đĩa các bài hát, nhạc không lời,
  dân ca, hát ru, thơ

  MN563119

  52

  -

  -

  7

  -

  41

  -

  2

  2

  110

  Đĩa thơ ca, truyện kể

  MN563120

  51

  -

  -

  6

  -

  42

  -

  2

  1

  111

  Băng/đĩa hình "Vẽ tranh theo truyện kể

  MN563121

  51

  -

  -

  6

  -

  42

  -

  2

  1

  112

  Băng/đĩa hình "Kể chuyện theo tranh"

  MN563122

  51

  -

  -

  6

  -

  42

  -

  2

  1

  113

  Băng/đĩa hình về Bác Hồ

  MN563123

  50

  -

  -

  5

  -

  42

  -

  2

  1

  114

  Băng/đĩa hình các hoạt động giáo dục theo chủ đề (10 chủ đề )

  MN563124

  69

  -

  -

  25

  -

  42

  -

  2

  -


 2. : UploadFiles -> DauThau
  DauThau -> HỒ SƠ MỜi thầu xây lắp gói thầu số 07: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình
  DauThau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúc
  UploadFiles -> THÔng báo về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, sáu tháng đầu năm 2016
  DauThau -> Ban đẦu tư VÀ XÂy dựng hồ SƠ MỜi thầu xây lắP
  DauThau -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầu tên gói thầu: 03: Toàn bộ Phần xây lắp của dự án
  DauThau -> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ
  DauThau -> HỒ SƠ MỜi thầu công trìNH: kiên cố HÓa kênh mưƠng htx1, htx2 XÃ thủy thanh
  DauThau -> Ban đẦu tư VÀ XÂy dựng hồ SƠ MỜi thầu xây lắP


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương