HÀ NỘI 2010 Mục lục quy đỊnh chung 6tải về 0.49 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích0.49 Mb.
#20194
  1   2   3   4   5   6CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 14:2010/BTTTT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG CDMA 2000–1X
National technical regulation on Cellular Mobile CDMA 2000–1x Base Station Equipment

HÀ NỘI - 2010

Mục lục1

. QUY ĐỊNH CHUNG 61.2. Đối tượng áp dụng 6

1.3. Giải thích từ ngữ, chữ viết tắt 6

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 14

2.1. Yêu cầu đối với phần thu CDMA 14

2.1.1. Yêu cầu về tần số 14

2.1.2. Đặc tính phần thu 15

2.1.3. Giới hạn về phát xạ 192.2. Yêu cầu đối với phần phát CDMA 19

2.2.1. Các yêu cầu về tần số 19

2.2.2. Các yêu cầu về điều chế 20

2.2.3. Các yêu cầu về công suất ra cao tần 20

2.2.4. Các giới hạn các phát xạ 22

2.3. Các quy định chung cho CDMA 27

2.3.1. Điện thế nguồn và nhiệt độ 27

2.3.2. Độ ẩm cao 27

2.3.3. Các phát xạ dẫn nguồn điện xoay chiều 282.4. Các chế độ đo kiểm 28

2.5. Quy trình chuẩn đo các phát xạ 29

2.5.1. Đo các phát xạ bức xạ 29

2.5.2. Đo các phát xạ dẫn nguồn điện AC 32

2.6. Các điều kiện tiêu chuẩn cho thử nghiệm 33

2.6.1. Thiết bị mẫu chuẩn 33

2.6.2. Điều kiện môi trường thử nghiệm chuẩn 33

2.6.3. Điều kiện chuẩn về nguồn sơ cấp 34

2.6.4. Thiết bị kiểm tra chuẩn 34

2.6.5. Thiết lập sơ đồ chức năng đo 43

2.6.6. Chu kỳ làm việc tiêu chuẩn 47

2.6.7. Đo tỷ lệ lỗi khung 47

2.6.8. Các giới hạn về độ tin cậy 48

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ 51

4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 51

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 51
Lời nói đầu

QCVN 14:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-233:2005 “Thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA 2000-1x - Yêu cầu kỹ thuật” ban hành theo Quyết định số 28/2005/QĐ-BBCVT ngày 17 tháng 08 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).

Các yêu cầu kỹ thuật quy định trong QCVN 14:2010/BTTTT phù hợp với tài liệu C.S0010-A “Tiêu chuẩn khuyến nghị các đặc tính tối thiểu cho trạm gốc trải phổ cdma2000” của 3rd Generation Partnership Project 2 (3GPP2).

QCVN 14:2010/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.


Q

UY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG CDMA 2000-1XNational technical regulation on Cellular Mobile CDMA 2000-1x Base Station Equipment


1. QUY ĐỊNH CHUNG1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này qui định các yêu cầu thiết yếu và phương pháp đo đối với thiết bị trạm gốc thông tin di động sử dụng công nghệ đa truy nhập phân chia theo mã CDMA 2000-1x hoạt động trong các băng tần 450 MHz, 800 MHz và 2 GHz.


1.2. Đối tượng áp dụng


Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, nhà sản xuất, nhập khẩu và khai thác thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA 2000-1x hoạt động trong các băng tần 450 MHz, 800 MHz và 2 GHz.

1.3. Giải thích từ ngữ, chữ viết tắt


Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ, chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. AWGN (Additive White Gaussian Noise)

Tạp âm Gau-sơ trắng cộng.1.3.2. Ấn định tần số CDMA (CDMA frequency assignment)

Một đoạn băng tần độ rộng 1,23 MHz. Đối với dải tần số 800 MHz thì tần số trung tâm của các kênh cách nhau một khoảng 30 kHz. Với dải tần số 2 GHz thì tần số trung tâm của các kênh cách nhau 50 kHz. Với dải tần 450 MHz thì tần số trung tâm của các kênh cách nhau 20 kHz hoặc 25 kHz.1.3.3. Bộ các tần số CDMA ưa thích (CDMA preferred set)

Tập hợp các kênh CDMA trong một hệ thống CDMA mà một máy di động thường chọn để tìm kiếm kênh CDMA hoa tiêu.1.3.4. Bộ chỉ thị chất lượng khung (frame quality indicator)

Kiểm tra CRC cho các khung kênh lưu lượng 9,6 và 4,8 kbit/s của cấu hình vô tuyến 1, cho tất cả các khung kênh lưu lượng đường lên đối với cấu hình vô tuyến 2 đến 9, tất cả các khung kênh lưu lượng vòng về đối với cấu hình vô tuyến từ 2 đến 6, kênh quảng bá, kênh ấn định chung, kênh truy nhập nâng cao và kênh điều khiển chung vòng về.1.3.5. Bộ chỉ thị chất lượng tín hiệu thu được (Received Signal Quality Indicator - RSQI)

Đo chất lượng tín hiệu trên Kênh lưu lượng đường lên liên quan đến tỷ số Eb/N0 thu được. Xem thêm Eb.1.3.6. Bit điều khiển công suất (power control bit)

Bit được gửi đi cách nhau 1,25 ms trên kênh lưu lượng đường lên, để báo hiệu rằng máy điện thoại di động tăng/giảm công suất của nó.1.3.7. Bit điều khiển công suất hợp lệ (valid power control bit)

Bit điều khiển công suất hợp lệ được gửi trên kênh lưu lượng đường xuống trong nhóm điều khiển công suất thứ hai theo sau nhóm điều khiển công suất kênh lưu lượng đường lên tương ứng nhưng không ở trong trạng thái cửa đóng và có mức tín hiệu tốt.1.3.8. Cấu hình vô tuyến (Radio Configuration - RC)

Một tập các dạng phát tín hiệu trên kênh lưu lượng đường xuống và kênh lưu lượng đường lên, các dạng này được mô tả bằng các tham số của lớp vật lý như: tốc độ phát, tính chất điều chế và tốc độ lan truyền.1.3.9. CDMA (Code Division Multiple Access)

Xem Đa truy nhập phân chia theo mã.1.3.10. Chế độ truy nhập cơ sở (basic access mode)

Chế độ sử dụng ở kênh truy nhập nâng cao theo đó máy di động phát một mào đầu kênh truy nhập nâng cao rồi sau đó đến dữ liệu, giống như phương pháp sử dụng trên kênh truy nhập.1.3.11. Chế độ truy nhập điều khiển công suất (power controlled access mode)

Một chế độ trên kênh truy nhập nâng cao ở chế độ này một máy di động truyền một mào đầu truy nhập nâng cao, một đánh dấu bắt đầu truy nhập nâng cao và dữ liệu truy nhập nâng cao trong kênh dò truy nhập nâng cao sử dụng điều khiển công suất vòng kín.1.3.12. Chế độ truy nhập định trước (designated access mode)

Chế độ hoạt động trên kênh điều khiển chung đường lên của máy di động dùng để trả lời các yêu cầu mà nó nhận được trên kênh điều khiển chung đường xuống.1.3.13. Chế độ truy nhập giữ chỗ (reservation access mode)

Chế độ sử dụng trên kênh truy nhập nâng cao và kênh điều khiển chung đường lên, ở chế độ này một máy di động phát một mào đầu truy nhập nâng cao và một đánh dấu bắt đầu truy nhập nâng cao trên kênh dò truy nhập nâng cao. Dữ liệu truy nhập nâng cao được phát trên một kênh điều khiển chung đường lên sử dụng điều khiển công suất bằng vòng kín.1.3.14. Chuỗi thăm dò truy nhập (access probe sequence)

Một chuỗi gồm một hay nhiều thăm dò truy nhập trên kênh truy nhập hoặc trên kênh truy nhập mở rộng. Cùng một bản tin kênh truy nhập hoặc bản tin kênh truy nhập mở rộng được phát đi trong tất cả thăm dò truy nhập của một cố gắng truy nhập.1.3.15. Chức năng tăng công suất (Power Up Function - PUF)

Phương pháp mà nhờ đó máy di động tăng công suất ra của máy để hỗ trợ các dịch vụ tại vị trí của nó.1.3.16. Cố gắng truy nhập (access attempt)

Một chuỗi của một hay nhiều chuỗi thăm dò truy nhập trên kênh truy nhập hoặc trên kênh truy nhập mở rộng sử dụng cùng một bản tin xin truy nhập.1.3.17. Dò PUF (PUF probe)

Một hoặc nhiều khung liên tiếp trên kênh lưu lượng đường lên trong đó máy di động truyền xung PUF.1.3.18. Đa truy nhập phân chia theo mã (Code Division Multiple Access - CDMA)

Một kỹ thuật dùng trong thông tin số đa truy nhập trải phổ để tạo ra các kênh thông qua việc sử dụng một chuỗi mã duy nhất.1.3.19. Định thời hệ thống (system time)

Chuẩn thời gian của hệ thống. Định thời hệ thống được đồng bộ với thời gian UTC (trừ đối với các giây cách quãng) và sử dụng cùng thời gian ban đầu như là định thời gian của Hệ thống định vị toàn cầu. Tất cả các trạm gốc sử dụng cùng thời gian hệ thống (với lỗi rất nhỏ). Các máy di động sử dụng cùng thời gian hệ thống, độ lệch do trễ lan truyền từ trạm gốc đến máy di động.1.3.20. Eb

Năng lượng trên mỗi bit thông tin tại cổng vào RF của trạm gốc.1.3.21. Hàm Walsh (Walsh function)

Một trong 2N hàm nhị phân trực giao.1.3.22. Hệ số tích cực khung (frame activity)

Tỷ số giữa số khung đang hoạt động trên tổng số khung khi kênh làm việc.1.3.23. Kênh ấn định chung (common assignment channel)

Một kênh đường xuống chung được sử dụng bởi trạm gốc để báo xác nhận cho máy di động đang truy nhập ở kênh truy nhập mở rộng. Trong trường hợp sử dụng chế độ truy nhập dự phòng, kênh này dùng để truyền địa chỉ của kênh điều khiển chung đường lên và địa chỉ của phân kênh điều khiển công suất chung tương ứng với nó.1.3.24. Kênh CDMA (CDMA channel)

Một tập các kênh được phát giữa trạm gốc và máy di động trên một tần số cho trước.1.3.25. Kênh CDMA đường lên (reverse CDMA channel)

Kênh CDMA từ máy điện thoại di động tới trạm gốc. Nhìn từ trạm gốc, kênh CDMA đường lên là tổng của tất cả các đường truyền dẫn từ các máy điện thoại di động trên tần số CDMA được ấn định.1.3.26. Kênh CDMA đường xuống (forward CDMA channel)

Một kênh CDMA từ trạm gốc tới các máy di động. Kênh CDMA đường xuống bao gồm một hoặc nhiều kênh mã được truyền trên một tần số CDMA đã ấn định sử dụng một độ dịch kênh hoa tiêu PN riêng.1.3.27. Kênh cơ sở đường lên (reverse fundamental channel)

Một phần kênh lưu lượng đường lên mang dữ liệu mức cao và thông tin điều khiển từ một máy di động đến một trạm gốc.1.3.28. Kênh cơ sở đường xuống (forward fundamental channel)

Một phần của kênh lưu lượng đường xuống trên đó mang một tổ hợp dữ liệu mức cao hơn và thông tin điều khiển công suất.1.3.29. Kênh điều khiển chung đường lên (reverse common control channel)

Một phần của Kênh CDMA đường lên dùng để truyền thông tin điều khiển số từ một hoặc nhiều máy di động đến một trạm gốc. Kênh điều khiển chung đường lên có thể hoạt động ở chế độ truy nhập giữ chỗ (Reservation Access Mode) hoặc chế độ truy nhập đã định (Designated Acess Mode). Kênh này có thể được điều khiển công suất trong chế độ truy nhập giữ chỗ, hoặc trong chế độ truy nhập đã định và có thể hỗ trợ chuyển giao mềm trong chế độ truy nhập giữ chỗ.1.3.30. Kênh điều khiển chung đường xuống (forward common control channel)

Kênh điều khiển dùng để truyền các thông tin điều khiển từ trạm gốc tới máy di động.1.3.31. Kênh điều khiển chuyên dùng đường lên (reverse dedicated control channel)

Một phần của cấu hình vô tuyến từ 3 đến 6 của kênh lưu lượng đường lên dùng để truyền dữ liệu ở mức cao hơn và thông tin điều khiển từ một máy di động đến một trạm gốc.1.3.32. Kênh điều khiển chuyên dùng đường xuống (forward dedicated control channel)

Một phần của kênh lưu lượng đường xuống với cấu hình vô tuyến từ 3 đến 9 dùng để truyền dữ liệu mức cao hơn, thông tin điều khiển và thông tin điều khiển công suất từ trạm gốc tới máy di động.1.3.33. Kênh điều khiển công suất chung (common power control channel)

Một kênh chung đường xuống dùng để phát các bit điều khiển công suất tới nhiều máy di động. Kênh này được sử dụng bởi các máy di động hoạt động ở chế độ truy nhập điều khiển theo công suất, chế độ truy nhập giữ chỗ và chế độ truy nhập định trước.1.3.34. Kênh đồng bộ (sync channel)

Kênh mã 32 trong kênh CDMA đường xuống truyền tải bản tin đồng bộ tới máy di động.1.3.35. Kênh hoa tiêu (pilot channel)

Một tín hiệu trải phổ chuỗi trực tiếp không điều chế được phát đi bởi một trạm gốc hoặc một máy di động đa truy nhập phân chia theo mã - CDMA. Một kênh hoa tiêu cung cấp một pha chuẩn dùng cho giải điều chế liên kết và có thể cung cấp phương tiện để so sánh cường độ của tín hiệu thu được từ các trạm gốc để xác định khi nào thì chuyển giao.1.3.36. Kênh hoa tiêu đường lên (reverse pilot channel)

Tín hiệu trải phổ chuỗi trực tiếp không điều chế được phát liên tục bởi một máy di động CDMA. Kênh hoa tiêu đường lên cung cấp một pha chuẩn để giải điều chế kết hợp và có thể cung cấp một cách đo cường độ của tín hiệu.1.3.37. Kênh hoa tiêu đường xuống (forward pilot channel)

Một tín hiệu trải phổ trực tiếp, không điều chế được trạm gốc CDMA phát liên tục. Kênh hoa tiêu cho phép máy di động nhận được tín hiệu định thời của kênh CDMA đường xuống, đảm bảo sự tham chiếu về pha cho giải điều chế và là phương tiện để so sánh cường độ tín hiệu giữa các trạm gốc để xác định thời điểm chuyển giao.1.3.38. Kênh hoa tiêu phân tập phát (transmit diversity pilot channel)

Tín hiệu trải phổ trực tiếp không điều chế được truyền liên tục bởi một trạm gốc CDMA để hỗ trợ phân tập phát đường xuống. Kênh hoa tiêu và kênh hoa tiêu phân tập phát cung cấp pha chuẩn để giải điều chế kết hợp các kênh CDMA đường xuống có sử dụng phân tập phát.1.3.39. Kênh lưu lượng (traffic channel)

Đường thông tin giữa máy di động và trạm gốc dùng để truyền thông tin của người sử dụng và báo hiệu. Thuật ngữ kênh lưu lượng hàm ý một cặp kênh lưu lượng đường xuống và kênh lưu lượng đường lên. Xem kênh lưu lượng đường xuống và kênh lưu lượng đường lên.1.3.40. Kênh lưu lượng đường lên (reverse traffic channel)

Một kênh lưu lượng trên đó số liệu và báo hiệu được truyền từ máy di động đến trạm gốc. Kênh lưu lượng đường lên được tạo bởi 1 kênh điều khiển chuyên dùng đường lên, 1 kênh cơ sở đường lên, 0 đến 2 kênh phụ đường lên, và 0 đến 7 kênh mã phụ đường lên.1.3.41. Kênh lưu lượng đường xuống (forward traffic channel)

Một hoặc nhiều kênh mã dùng để truyền thông tin của người sử dụng và thông tin báo hiệu từ trạm gốc đến máy di động.1.3.42. Kênh mã (code channel)

Một phân kênh của một kênh CDMA đường xuống hoặc một kênh CDMA đường lên. Mỗi phân kênh sử dụng một hàm trực giao Walsh hoặc một hàm đối - trực giao.1.3.43. Kênh mã phụ đường lên (reverse supplemental code channel)

Một phần của cấu hình vô tuyến 1 và 2 của kênh lưu lượng đường lên hoạt động kết hợp với kênh cơ sở đường lên của kênh lưu lượng đường lên đó và (có thể lựa chọn) với các kênh mã phụ đường lên khác để cung cấp các dịch vụ tốc độ số liệu cao hơn, và trên đó số liệu được truyền ở mức cao hơn.1.3.44. Kênh mã phụ đường xuống (forward supplemental code channel)

Một phần của kênh lưu lượng đường xuống với cấu hình vô tuyến 1 và 2 hoạt động kết hợp với một kênh cơ sở đường xuống trong kênh lưu lượng đường xuống đó để cung cấp các dịch vụ có tốc độ dữ liệu cao, và trên kênh này dữ liệu mức cao được phát.1.3.45. Kênh nhắn tin (paging channel)

Một kênh mã ở kênh CDMA đường xuống dùng để truyền các thông tin điều khiển và các bản tin nhắn từ một trạm gốc đến máy di động.1.3.46. Kênh nhắn tin chính (primary paging channel)

Kênh mã mặc định (kênh mã 1) được ấn định cho nhắn tin trên kênh CDMA.1.3.47. Kênh phụ đường lên (reverse supplemental channel)

Một phần của cấu hình vô tuyến từ 3 đến 6 của kênh lưu lượng đường lên hoạt động kết hợp với kênh cơ sở đường lên hoặc kênh điều khiển chuyên dùng đường lên của kênh lưu lượng đường lên đó để cung cấp các dịch vụ có tốc độ số liệu cao hơn và trên đó truyền dữ liệu mức cao hơn.1.3.48. Kênh phụ đường xuống (forward supplemental channel)

Một phần của kênh lưu lượng đường xuống với cấu hình vô tuyến từ 3 đến 9 hoạt động kết hợp với kênh cơ sở đường xuống hoặc kênh điều khiển chuyên dùng đường xuống trên kênh lưu lượng đường xuống đó để cung cấp các dịch vụ có tốc độ dữ liệu cao, và trên kênh này dữ liệu mức cao được phát.1.3.49. Kênh truy nhập (access channel)

Một kênh CDMA đường lên được máy di động sử dụng nhằm liên lạc với trạm gốc. Kênh truy nhập được sử dụng để trao đổi các bản tin báo hiệu ngắn như khởi tạo cuộc gọi, trả lời nhắn tin và các đăng ký. Kênh truy nhập là loại kênh truy nhập ngẫu nhiên được phân khe.1.3.50. Kênh truy nhập nâng cao (enhanced access channel)

Kênh đường lên được máy di động sử dụng để liên lạc với trạm gốc. Kênh này hoạt động trong các chế độ truy nhập cơ sở, chế độ truy nhập điều khiển theo công suất và chế độ truy nhập giữ chỗ. Kênh này được dùng để truyền các bản tin ngắn như báo hiệu, bản tin MAC, xác nhận tin nhắn hay khởi tạo cuộc gọi. Kênh này cũng có thể được sử dụng để truyền các gói dữ liệu kích cỡ trung bình.1.3.51. Khung (frame)

Một khoảng thời gian cơ bản trong hệ thống. Đối với kênh đồng bộ (Sync Channel), một khung dài 26,666... ms. Đối với kênh truy nhập, kênh nhắn tin, kênh quảng bá, kênh mã phụ đường xuống, và kênh mã phụ đường lên, một khung dài 20 ms. Đối với kênh phụ đường xuống, kênh phụ đường lên, một khung dài 20, 40, hoặc 80 ms. Đối với kênh truy nhập nâng cao, kênh điều khiển chung đường xuống, và kênh điều khiển chung đường lên, một khung dài 5, 10, hoặc 20 ms. Đối với kênh cơ sở đường xuống, kênh điều khiển chuyên dùng đường xuống, kênh cơ sở đường lên, và kênh điều khiển chuyên dùng đường lên, một khung dài 5 hoặc 20 ms. Đối với kênh ấn định chung, một khung dài 5 ms.1.3.52. Khung tích cực (active frame)

Một khung chứa dữ liệu và vì thế về mặt phát xạ, chúng mang năng lượng cao hơn.1.3.53. Ký hiệu mã (code symbol)

Các tín hiệu ra của một bộ mã hóa sửa lỗi. Các bit thông tin được đưa vào một bộ mã hóa và tín hiệu đầu ra của bộ mã hóa được gọi là các ký hiệu mã.1.3.54. LISN (Line Impedance Stabilization Network)

Xem Mạng ổn định trở kháng đường dây.1.3.55. Mào đầu (preamble)

Xem mào đầu kênh truy nhập (Access Channel preamble), mào đầu kênh truy nhập nâng cao (Enhanced Access Channel preamble), mào đầu kênh điều khiển chung đường lên (Reverse Common Channel preamble), và mào đầu kênh lưu lượng đường lên (Reverse traffic Channel Preamble).1.3.56. Mào đầu kênh điều khiển chung đường lên (reverse common control channel preamble)

Một phần mang dữ liệu rỗng của kênh điều khiển chung đường lên được gửi bởi máy di động để trợ giúp trạm gốc trong quá trình thu ban đầu và ước đoán kênh.1.3.57. Mào đầu kênh lưu lượng đường lên (reverse traffic channel preamble)

Phần mang số liệu rỗng của kênh hoa tiêu đường lên phát đi từ máy di động để trợ giúp cho trạm gốc thu ban đầu và ước đoán kênh cho kênh điều khiển chuyên dùng đường lên và kênh cơ sở đường lên.1.3.58. Mào đầu kênh truy nhập (access channel preamble)

Phần mào đầu của một thăm dò truy nhập, chứa một chuỗi các khung toàn là 0, phát ở tốc độ 4800 bit/s.1.3.59. Máy di động (Mobile Station)

Một thiết bị được sử dụng trong khi đang di chuyển hoặc khi dừng ở những điểm bất kỳ. Máy di động bao gồm cả các máy xách tay (ví dụ như các thiết bị cá nhân cầm tay) và các thiết bị lắp trên xe.1.3.60. Mạng ổn định trở kháng đường dây (Line Impedance Stabilization Network - LISN)

Một mạng được xen vào dây dẫn nguồn cung cấp chính của hệ thống để đo kiểm. Trong phạm vi tần số đã cho mạng này dùng để cung cấp một trở kháng tải xác định để đo các điện áp xuyên nhiễu và mạng còn có thể cách ly hệ thống khỏi nguồn cung cấp chính trong dải tần số đó.1.3.61. Mã hóa Turbo (Turbo code)

Một kiểu mã sửa lỗi. Một mẫu của mã hóa dựa trên đầu ra của mã vòng hồi quy của mã hóa Turbo.1.3.62. Mcps (Megachips per second)

Megachip trên giây (106 chip trên 1 giây).1.3.63. MER (Message Error Rate)

Tỷ lệ lỗi bản tin.1.3.64. Nhóm điều khiển công suất (power control group)

Một khoảng thời gian 1,25 ms trên kênh lưu lượng đường xuống và kênh lưu lượng đường lên. Xem bit điều khiển công suất.1.3.65. N0

Mật độ phổ năng lượng hữu ích của tạp âm hoặc nhiễu trong băng.1.3.66. OTD (Orthogonal Transmit Diversity)

Xem Phân tập phát trực giao.1.3.67. Phân kênh điều khiển công suất chung (common power control subchannel)

Một phân kênh của kênh điều khiển công suất chung được trạm gốc dùng để điều khiển công suất của các máy di động hoạt động trong chế độ truy nhập điều khiển theo công suất trên kênh truy nhập nâng cao hoặc hoạt động trong chế độ truy nhập giữ chỗ và chế độ truy nhập định trước trên kênh điều khiển chung đường lên.1.3.68. Phân kênh điều khiển công suất đường xuống (forward power control subchannel)

Một phân kênh trong kênh cơ sở đường xuống hoặc kênh điều khiển chuyên dùng đường xuống được trạm gốc dùng để điều khiển công suất của máy di động khi hoạt động trên kênh lưu lượng đường lên.1.3.69. Phân tập phát trực giao (Orthogonal Transmit Diversity - OTD)

Phương pháp truyền trên kênh đường xuống phân chia các biểu tượng kênh đường xuống giữa các ăng ten tổ hợp và trải các biểu tượng với một hàm Walsh duy nhất hoặc hàm gần trực giao liên quan tới mỗi ăng ten.1.3.70. Ppm (parts per million)

Phần triệu.1.3.71. PUF (Power Up Function)

Xem Chức năng tăng công suất.1.3.72. RC (Radio Configuration)

Xem Cấu hình vô tuyến.1.3.73. RMS (Root of Mean Square)

Giá trị hiệu dụng.1.3.74. RSQI (Received Signal Quality Indicator)

Xem Bộ chỉ thị chất lượng tín hiệu thu được.1.3.75. Sự trải không gian thời gian (Space Time Spreading - STS)

Một phương pháp truyền đường xuống theo đó tất cả các kênh mã đường xuống được tổ hợp các ăng ten và mã trải phổ Walsh bổ sung hoặc các hàm cận trực giao.1.3.76. Số kênh CDMA (CDMA channel number)

Một con số 11 bit tương ứng với tần số trung tâm của một ấn định tần số CDMA.1.3.77. SR (Spreading Rate)

Xem Tốc độ trải phổ.1.3.78. STS (Space Time Spreading)

Xem Sự trải không gian thời gian.1.3.79. TD (Transmit Diversity schemes)

Sơ đồ phân tập phát, kể cả OTD và STS.1.3.80. Thăm dò truy nhập (access probe)

Việc phát trên kênh truy nhập một mào đầu và một bản tin xin truy nhập. Lần phát này có độ dài là một số nguyên lần các khung và một bản tin kênh truy nhập.1.3.81. Tốc độ trải phổ (Spreading Rate - SR)

Tốc độ chip PN của kênh CDMA đường xuống hoặc kênh CDMA đường lên, được định nghĩa như là một bội số của 1,2288 Mcps (Megachip/giây).1.3.82. Tốc độ trải phổ 1 (Spreading Rate 1)

Tốc độ trải phổ 1 thường được ghi là "1X". Một kênh CDMA đường xuống tốc độ trải phổ 1 dùng một sóng mang trải phổ chuỗi trực tiếp với tốc độ chip 1,2288 Mcps. Một kênh CDMA đường lên tốc độ trải phổ 1 sử dụng một sóng mang trải phổ chuỗi trực tiếp với tốc độ chip 1,2288 Mcps.1.3.83. Trạm gốc (Base Station)

Một trạm cố định được sử dụng để liên lạc với các máy di động. Tùy từng ngữ cảnh, trạm gốc còn có thể được hiểu là một tế bào (cell), một vùng (sector) trong một tế bào, một MSC hay các thành phần khác của hệ thống di động.1.3.84. Trung tâm chuyển mạch di động (Mobile Switching Center - MSC)

Một nhóm thiết bị dùng để cung cấp các dịch vụ tế bào hoặc PCS.1.3.85. Tỷ lệ lỗi bản tin (Message Error Rate - MER)

Tỷ lệ giữa số bản tin nhắn bị lỗi trong kênh nhắn tin hoặc kênh điều khiển chung đường xuống so với tổng số các bản tin.1.3.86. Tỷ lệ thất thoát kênh kề (Adjacent Channel Leakage Ratio - ACLR)

Tỷ lệ giữa năng lượng phát ở kênh đã cho đối với năng lượng đo được ở một trong các kênh kề với nó.1.3.87. Xung PUF (PUF pulse)

Một phần của dò PUF có thể được phát ở công suất ra cao.

tải về 0.49 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương