Hà Nam, ngày 30 tháng 6 năm 2011tải về 9.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích9.04 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 797/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 30 tháng 6 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử

Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý, nhiệm kỳ 2011 - 2016CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp;

Theo đề nghị của UBND thành phố Phủ Lý và Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu cử ông Bùi Hồng Tiến - Thành uỷ viên, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý khoá XVI, trúng cử chức vụ Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Điều 2. Lương và phụ cấp của ông Bùi Hồng Tiến được hưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý và ông Bùi Hồng Tiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

: vbpq hanam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Về việc công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện dự án
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất giáp kè sông Đáy thuộc thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển Nông nghiệp
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương