Hà Nam, ngày 30 tháng 6 năm 1997tải về 20.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích20.8 Kb.
#21189

UỶ BAN NHÂN DÂN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 449/QĐ-UB

Hà Nam, ngày 30 tháng 6 năm 1997
QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HÀ NAM

V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy

của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Nam

-------------------


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

Xét đề nghị của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Nam như sau:

A. Vị trí chức năng:

Đài Phát thanh và Truyền hình là cơ quan sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, có chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, của cấp uỷ và chính quyền tỉnh. Phản ánh các mặt hoạt động kinh tế chính trị xã hội trên địa bàn và ý kiến nguyện vọng của nhân dân theo Luật báo chí.

Đài Phát thanh và Truyền hình do UBND tỉnh quản lý trực tiếp toàn diện đồng thời chịu sự quản lý hướng dẫn chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam.

B. Nhiệm vụ - quyền hạn:

1. Lập quy hoạch, kế hoạch phát triển và hoạt động sự nghiệp phát thanh truyền thanh - truyền hình trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn các đơn vị thuộc ngành thực hiện kế hoạch được duyệt.

2. Truyền dẫn, tiếp phát lại chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam theo quy định, phù hợp với khả năng điều kiện và đặc điểm của địa phương. Sản xuất và phối hợp sản xuất chương trình cho Đài Trung ương.

3. Chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ đối với các Đài Truyền thanh huyện, thị xã và cơ sở. Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức, phóng viên, biện tập, nhân viên kỹ thuật cho Đài tỉnh, huyện và cơ sở.

4. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc kinh phí của cơ quan để phục vụ cho sự nghiệp phát thanh, truyền hình của Tỉnh. Quản lý cán bộ nhân viên theo phân cấp của UBND tỉnh.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Nam gồm:

A. Lãnh đạo Đài:

- Giám đốc Đài: Phụ trách chung theo chế độ Thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành được giao.

- Phó Giám đốc Đài: Giúp việc Giám đốc trong lãnh đạo chung và được Giám đốc phân công phụ trách chỉ đạo một số công việc, lĩnh vực công tác cụ thể, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được giao.

B. Phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

1. Phòng Nội dung.

2. Phòng Kỹ thuật.

3. Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp.

Phòng do Trưởng phòng phụ trách và Phó trưởng phòng giúp việc.

C. Biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thuộc biên chế sự nghiệp được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.

Điều 3. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và khả năng cán bộ có trách nhiệm bố trí biên chế (trong tổng biên chế được giao) bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ, nhân viên theo thẩm quyền phân cấp của UBND tỉnh và quy định nhiệm vụ cụ thể, quy chế làm việc cho các phòng chuyên môn hoạt động theo đúng nguyên tắc luật pháp Nhà nước và quy định của UBND tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; bãi bỏ các quy định trước đây về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình trái với nội dung Quyết định này.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình, Ban Tổ chức Chính quyền, các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

- Đài TN Viết Nam (để b/c);

CHỦ TỊCH

- Đài TH Việt Nam (để b/c);
- Như điều 4;
- Lưu VP1, VP8.(Đã ký)
Phạm Quang TônКаталог: vbpq hanam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Về việc công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện dự án
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất giáp kè sông Đáy thuộc thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển Nông nghiệp
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012

tải về 20.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương