Hà Nam, ngày 23 tháng 4 năm 2004tải về 41.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích41.78 Kb.
#22917

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 543/QĐ-UB

Hà Nam, ngày 23 tháng 4 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HÀ NAM

V/v Ban hành quy chế hoạt động và nhiệm vụ của các thành viên

Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01/2004/CT-TTg ngày 02/01/2004 của

Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động

vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô.

--------------

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-UB ngày 08/4/2004 của UBND tỉnh Hà Nam về việc thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh thực hiện Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg ngày 02/01/2004 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy chế hoạt động và nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg ngày 02/01/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Phủ Lý, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ban chỉ đạo của tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM


- Bộ GTVT

CHỦ TỊCH


- TTTU, HĐND ( để b/c)

(Đã ký)


- Như điều 3
- Lưu VT, GT
B. 25bĐinh Văn Cương

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VÀ NHIỆM VỤ

Của các thành viên ban chỉ đạo của tỉnh thực hiện

Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

về việc chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô.

(Ban hành kèm theo quyết định số:543 /QĐ-UB ngày23 / 4 / 2004

của UBND tỉnh Hà Nam)

------------------

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Trụ sở làm việc, con dấu của Ban chỉ đạo:

1. Trụ sở làm việc của Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô-tô được đặt tại cơ quan thường trực là Sở Giao thông vận tải Hà Nam (Km01 -QL 21- đường Đinh Tiên Hoàng - thị xã Phủ Lý).

2. Trưởng ban chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND Tỉnh theo quy định hiện hành.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban chỉ đạo:

- Trưởng Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm cao nhất về hoạt động của Ban chỉ đạo.

- Các thành viên Ban chỉ đạo điều hành cụ thể trong từng ngành, địa phương theo lĩnh vực phụ trách.

- Các thành viên Ban chỉ đạo hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm.Điều 3. Ban chỉ đạo được thành lập tổ công tác giúp việc và lập đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin đặt tại phòng quản lý vận tải Sở Giao thông vận tải Hà Nam, điện thoại số: 0351.851.301 0351.854.767

Tổ công tác chịu sự điều hành trực tiếp của các thành viên Ban chỉ đạo.II - NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN :

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban chỉ đạo:

1. Chịu trách nhiệm điều hành chung và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo.

2. Tổ chức triển khai và kiểm tra thực hiện kế hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó trưởng ban thường trực:

Giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ trong việc đôn đốc chỉ đạo chung, triển khai chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô trên địa bàn tỉnh, cụ thể triển khai các nội dung sau:

1. Phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thị xã chỉ đạo cơ quan quản lý chuyên ngành vận tải khách, các doanh nghiệp vận tải khách liên tỉnh bằng ô-tô trong tỉnh. Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể phù hợp với kế hoạch chung của tỉnh.

2. Tổ chức các hội nghị, chỉ đạo tập huấn để triển khai hoạt động chấn chỉnh ở từng ngành, từng huyện, thị trong tỉnh.

3. Thường xuyên theo dõi tiến độ triển khai tại các huyện, thị xã để báo cáo Ban chỉ đạo, đề xuất giúp Ban chỉ đạo có những điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

4. Nghiên cứu, hoàn thiện các mô hình quản lý hoạt động vận tải khách tiên tiến, đề xuất các điểm nghỉ, điểm dừng hợp lý trên tuyến QL1A đoạn đi qua tỉnh Hà Nam .

5. Tổ chức phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền giáo dục các văn bản pháp luật giao thông đường bộ trong các trường học.

6. Định kỳ sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm từng giai đoạn và đề ra những phương hướng hoạt động giai đoạn tiếp theo.

7. Tham mưu, đề xuât, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và những ý kiến khác nhau giữa các thành viên để xin ý kiến chỉ đạo.

8. Chỉ đạo tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ.Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó trưởng Ban chỉ đạo:

1. Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị trong phạm vi quản lý chuyên ngành.

2. Đề xuất các vấn đề liên quan đến phối hợp giữa cảnh sát giao thông và ngành giao thông để triển khai tốt việc thực hiện Chỉ thị.

3. Đề xuất với Trưởng ban về những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong từng giai đoạn và phương hướng hoạt động trong giai đoạn tiếp theo.

4. Giúp Trưởng ban phối hợp hoạt động triển khai giữa các Sở, Ban, ngành UBND các huyện, thị xã và các thành viên Ban chỉ đạo.

5. Báo cáo Trưởng ban những khó khăn, vướng mắc và những ý kiến khác nhau giữa các thành viên để xin ý kiến chỉ đạo.Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của các ủy viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo UBND các huyện, thị xã đồng thời là Trưởng tiểu ban của địa phương:

1. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị tại địa phương.

2. Có quyết định thành lập tiểu Ban chỉ đạo của huyện, thị xã và trực tiếp lãnh đạo đôn đốc và kiểm tra thực hiện Chỉ thị tại địa phương.

3. Đề xuất và báo cáo với Trưởng ban chỉ đạo các vấn đề có liên quan .III- QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO:

Điều 8. Quy định về phối hợp giữa các thành viên Ban chỉ đạo:

1. Các ủy viên Ban chỉ đạo thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trong phạm vi quản lý chuyên môn của mình.

2. Trường hợp cần phối hợp giữ các thành viên thì trực tiếp bàn bạc để thống nhất và báo cáo kết quả với Phó trưởng ban thường trực xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban.

Điều 9. Quy định về báo cáo định kỳ và họp tổng kết:

Ban chỉ đạo họp định kỳ 2 tháng 1 lần. Thời gian cụ thể do Phó trưởng ban thường trực đề xuất và tổ công tác chuẩn bị nội dung.Điều 10. Quy định về kế hoạch kiểm tra thực hiện Chỉ thị của Ban chỉ đạo đối với các tiểu Ban của huyện, thị xã:

- Các thành viên Ban chỉ đạo tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị tại các huyện, thị trong phạm vi quản lý chuyên môn của mình.

- Ban chỉ đạo lập đoàn kiểm tra để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của từng ngành, địa phương.

IV- TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Các thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, và quyền hạn của mình theo nhiệm vụ chuyên môn và quy định của quy chế này.2. Mọi vấn đề có liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị, các thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành và báo cáo Trưởng ban chỉ đạo và lãnh đạo cấp trên của mình để thực hiện./.


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Đinh Văn Cương

Каталог: vbpq hanam.nsf
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam số: 1008/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq hanam.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà ham
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> QuyếT ĐỊnh ban hành thiết kế mẫu trụ sở Trung tâm y tế huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam

tải về 41.78 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương