Hà Nam, ngày 11 tháng 4 năm 2012tải về 8.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích8.83 Kb.
#21500


ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Số: 469/UBND-NN&TNMT

Hà Nam, ngày 11 tháng 4 năm 2012

Về việc đính chính Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012.

Kính gửi:- Giám đốc các Sở, ban, ngành của tỉnh;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.Qua rà soát và tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy:

Ngày 30 tháng 3 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24/5/2011.

Do sơ xuất trong quá trình soạn thảo nên tại Điều 2 đã ghi: “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký”. Nay đính chính, sửa lại như sau: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký”.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các đơn vị, cá nhân biết, thực hiện./.


TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Quang CẩmКаталог: vbpq hanam.nsf -> 3a5945b93d06153047256f9600295f11
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> QuyếT ĐỊnh ban hành thiết kế mẫu trụ sở Trung tâm y tế huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Phủ Lý, ngày 05 tháng 9 năm 2008
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-ubnd ngày 03 tháng 10 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Phủ Lý, ngày 02 tháng 6 năm 2010
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam

tải về 8.83 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương