Hà Nam, ngày 07 tháng 4 năm 2014



tải về 13.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích13.24 Kb.
#22668

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







Số: 526/UBND-KTTH

Hà Nam, ngày 07 tháng 4 năm 2014


V/v Thực hiện quy định về chế độ báo cáo

Kính gửi:



  • Giám đốc các Sở, ban, ngành;

  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Ngày 30 tháng 5 năm 2013 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND quy định về chế độ thông tin, báo cáo. Thực hiện Quyết định, hầu hết các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã quan tâm gửi báo cáo đúng thời gian quy định, nâng cao chất lượng báo cáo phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tuy nhiên một số đơn vị gửi báo cáo còn chậm, chất lượng chưa đảm bảo yêu cầu.


Để thực hiện nghiêm túc Quyết định 27/2013/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

1. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ thu thập, xử lý thông tin, biên tập báo cáo; trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết cho bộ phận thông tin, báo cáo.

2. Thẩm tra kỹ thông tin, số liệu nêu trong báo cáo đảm bảo trung thực, chính xác, ngắn gọn, đầy đủ và kịp thời.

Các số liệu liên quan đến nhiều đơn vị, các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ trong quá trình thu thập, xử lý, công bố, đảm bảo thống nhất (cả về số tuyệt đối cũng như tỷ lệ tăng, giảm).

Các số liệu để đánh giá thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phải so sánh cùng kỳ, so sánh với kế hoạch năm để đánh giá tốc độ phát triển và mức độ hoàn thành kế hoạch theo từng thời gian của báo cáo.

3. Đối với các Báo cáo trình tập thể Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, các dự thảo để Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương hoặc Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được phân công chủ trì soạn thảo phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về nội dung văn bản của đơn vị.

4. Gửi Báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổng hợp chung đúng thời gian quy định.

5. Duyệt, ký Báo cáo đúng thẩm quyền./.




Nơi nhận:

CHỦ TỊCH


- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Như kính gửi;

- VPUB: LĐVP, các CV;




- Lưu VT, KTTH.




18.Th.THQĐVCĐBC













Mai Tiễn Dũng

Каталог: vbpq hanam.nsf -> 5178cd329d100dac47256f960027bf4e
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà ham
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> QuyếT ĐỊnh ban hành thiết kế mẫu trụ sở Trung tâm y tế huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
5178cd329d100dac47256f960027bf4e -> A Mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị
5178cd329d100dac47256f960027bf4e -> Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-cp ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý vbqppl và Nghị định 16/2013/NĐ-cp ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa vbqppl
5178cd329d100dac47256f960027bf4e -> Phủ Lý, ngày 29 tháng 7 năm 2010
5178cd329d100dac47256f960027bf4e -> Hà Nam, ngày 26 tháng 7 năm 2012

tải về 13.24 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương