HỘ kinh doanhtải về 14.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích14.09 Kb.
#25243

HỘ KINH DOANH

………………………………….
Số:…………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA HỘ KINH DOANH
Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận ………..
Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………………………………………………….

Cấp ngày:………/……../…………………………………………………………………...

Địa điểm kinh doanh: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

Điện thoại: ……………………………..Fax……………………………………………….

Email:…………………………………...Website:…………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

Tôi cam kết về tính hợp pháp, tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật của nội dung Thông báo này. (Trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới).
Kèm theo thông báo:

- ……………..

- ……………..

- …………….


…………, ngày……tháng……năm……

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký và ghi rõ họ tên)


tải về 14.09 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương