GIẤY Ủy quyềNtải về 9.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích9.9 Kb.
#22191Ngày …. tháng ….. năm 2014


GIẤY ỦY QUYỀN


THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
Người ủy quyền:

Tên cổ đông:

Là đại diện của: (Nếu Cổ đông là Pháp nhân)

Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Hiện đang sở hữu/Đại diện sở hữu ……… cổ phần của Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.

Số cổ phần bằng chữ:

Ủy quyền cho:

Người được ủy quyền:

Ông (Bà):

Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:
Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 để bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là pháp nhân)

……………………………..


Ghi chú:

Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác đủ điều kiện tham dự.tải về 9.9 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương