GIẤy xác nhận tổ chức khoa học tham gia nghiên cứU ĐỀ TÀi khoa học xã HỘi và nhân văn cấp nhà NƯỚCtải về 18.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích18.42 Kb.


Biểu B1-5

09/2012/TT-BKHCN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________
GIẤY XÁC NHẬN

TỔ CHỨC KHOA HỌC THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CẤP NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ


1. Tên đề tài đăng ký tuyển chọn/giao trực tiếp:

………………………………………………………………………………………………………………..............

………………………………………………………………………………………………………………..............

………………………………………………………………………………………………………………..............

Thuộc Chương trình KHXH (nếu có):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã số của Chương trình: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Là đề tài độc lập cấp nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học ....................................


2. Tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì đề tài:
- Tên tổ chức đăng ký chủ trì đề tài

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

- Họ và tên, học vị, chức vụ của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
3. Tổ chức tham gia nghiên cứu đề tài:

Tên tổ chức:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Điện thoại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nội dung công việc đăng ký thực hiện (và kinh phí tương ứng) của tổ chức tham gia nghiên cứu được thể hiện tại Mục 18 và Mục 20 trong bản Thuyết minh đề tài (là bộ phận của Hồ sơ) gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tham gia tuyển chọn/giao trực tiếp.

Khi Hồ sơ trúng tuyển, chúng tôi cam đoan sẽ thực hiện tốt nhất và đúng thời hạn mục tiêu, nội dung và sản phẩm của công việc đã đăng ký tham gia nghiên cứu trong đề tài; đồng thời hoàn thành những thủ tục pháp lý do Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên......................, ngày ....... tháng........ năm 201…

CÁ NHÂN

(đăng ký chủ nhiệm đề tài)


(Họ, tên và chữ ký)


TỔ CHỨC

(đăng ký chủ trì đề tài)


(Họ tên và chữ ký của thủ trưởng tổ chức, đóng dấu)
TỔ CHỨC

(đăng ký phối hợp thực hiện đề tài)


(Họ tên và chữ ký của thủ trưởng tổ chức, đóng dấu)


: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương