GIẤy khai đĂng ký xetải về 18.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích18.04 Kb.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số 02

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCANgày 12 tháng 10 năm 2010 của BCA

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE (Vehicle registation declaration)

A. PHẦN CHỦ XE TỰ KHAI (self declaration vehicle owner,s­)

Tên chủ xe (Owner,s full name):……………………………………………………………………

Địa chỉ (Address):…………………………………………………………………………………..

Số CMND/Hộ chiếu (Identity Card NO/Passport):……………..cấp ngày….../…../……tại………

Điện thoại (phone number)……………………..Loại tài sản (ô tô/car, xe máy/motor):…………..

Nhãn hiệu (Brand):……………………………………Số loại(Model code):……………………..

Loại xe (Type):………………………………………...Màu sơn(color):………………………….

Năm sản xuất (Year of manufacture):…………………..Dung tích (Capacity):……………….cm3

Số máy (Engine NO):………………………………….Số khung (Chassis NO)…………………..

Lý do: Cấp, đổi lại đăng ký, biển số (Reason:issue, exchange, number plates, registation):………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe (I swear on the content declaration is correct and complely responsible before law for the vehicle documents in the file).

………….., ngày (date)…….tháng………năm………

CHỦ XE (Owner,s full name)

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

(Sinature, write full name……..)


B. PHẦN KIỂM TRA XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE:

BIỂN SỐ CŨ:………………………… BIỂN SỐ MỚI:…………………….

Đăng ký mới Đổi, cấp lại đăng ký, biển số Đăng ký sang tên, di chuyển

DÁN BẢN CÀ SỐ MÁY SỐ KHUNG (ĐĂNG KÝ TẠM THỜI KHÔNG PHẢI DÁN)


Nơi dán bản cà số máy

Nơi dán bản cà số khung

Kích thước bao: Dài…………………m; Rộng…………………m; Cao………………………...m

Tự trọng:……………………………..kg; Kích cỡ lớp:…………………………………………….

Tải trọng:- Hàng hoá:………………..kg; Trọng lượng kéo theo:………………………………kg;

Kích thước thùng:…………………….mm Chiều dài cơ sở…………………………………...mm;

Số chỗ: ngồi………………………, đứng……………..nằm…………………………;

THỐNG KÊ CHỨNG TỪ ĐĂNG KÝ XE

TT

LOẠI CHỨNG TỪ

CƠ QUAN CẤP

SỐ CHỨNG TỪ

NGÀY CẤP

1

2

3

4

ĐỘI TRƯỞNG ………....., ngày…….tháng……năm………..

(Ký, ghi rõ họ tên) CÁN BỘ ĐĂNG KÝ XE

(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG(Ký, ghi rõ họ tên)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương