GIẤY ĐỀ nghị TẠM ỨNGtải về 10.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích10.69 Kb.
#21689
TT DỊCH VỤ KHNN Mẫu số: 03-TT

( Ban Hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC)GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày……tháng……năm…..

Số…../TTDVKHNN
Kính gửi: ……………………………………………………………………

Tôi tên:……………………………………………………………………………

Đơn vị: …………………………………………………………………………..

Đề nghị tạm ứng số tiền:…………………………… ….đ

(Viết bằng chữ:……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..)

Lí do tạm ứng: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Thời hạn thanh toán: ……………………………………………………………..

Giám đốc Kế toán Người đề nghị tạm ứng

……………………………………………………………………………………………
TT DỊCH VỤ KHNN Mẫu số: 03-TT

( Ban Hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC)GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày……tháng……năm…..

Số…../TTDVKHNN
Kính gửi: ……………………………………………………………………

Tôi tên:……………………………………………………………………………

Đơn vị: …………………………………………………………………………..

Đề nghị tạm ứng số tiền:…………………………… ….đ

(Viết bằng chữ:……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..)

Lí do tạm ứng: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………Thời hạn thanh toán: ……………………………………………………………..

Giám đốc Kế toán Người đề nghị tạm ứng
tải về 10.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương