GIÁo trìNH, TÀi liệu tham khảo lớp bồi dưỠng nvsptải về 61.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích61.71 Kb.
GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO LỚP BỒI DƯỠNG NVSP


STT

Môn học

Giáo trình

Tài liệu tham khảoGiáo dục học đại cương


1. Đặng Vũ Hoạt-Hà Thị Đức (1995), Giáo dục học đại cương 1,NXBGD
2. Nguyễn Sinh Huy và các tác giả (1995), Giáo dục học đại cương 1, NXB GD, 1999

3. Hà Thế Ngữ-Đặng Vũ Hoạt (1986), Giáo dục học T1, NXB Giáo dục, 1987.

4. Phạm Viết Vượng (2005). Giáo dục học. NXB Sư Phạm HN.


1. Raja Roy Singh, Nền giáo dục của thế kỷ thứ 21. Những triển vọng của Châu Á Thái bình dương, UNESCO, 1994.

2. Vũ Văn Tảo – Các xu thế phát triển giáo dục trong thế kỉ 21.

3. Thái Duy Tuyên, Những vấn đề cơ bản Giáo dục học hiện đại, NXB Giáo dục, 1998.

4. Phạm Viết Vượng, Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, NXBB ĐHQGHN, 1996.

5. Lưu Xuân Mới, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục, NXB Giáo dục,
Lý luận dạy học & LLGD

1.Đặng Vũ Hoạt-Hà Thị Đức (1995), Giáo dục học đại cương 1, NXB GD

2.Hà Thế Ngữ-Đặng Vũ Hoạt, Giáo dục học T1, T2 NXB Giáo dục, 1987

3.Nguyễn Ngọc Quang, Lý luận dạy học đại cương, T1&2, Trường CBQLGDTW, 1989.

4.Nguyễn Sinh Huy và các tác giả (1995), Giáo dục học đại cương 2, NXB GD, 1999.

5.Phan Trọng Ngọ, Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường, NXB ĐHSP, 2006.


1.Đỗ Ngọc Đạt, Tiếp cận hiện đại hoạt động dạy học, NXB Đại học, 1987.

2.Hoàng Đức Nhuận, Nhà trường hiện đại trên thế giới, HN 1995.

3.Lê Nguyên Long, Thử đi tìm những phương pháp dạy học hiệu quả, NXB GD, 1998.

4.Lecne, I.Ia, Dạy học nêu vấn đề, NXB Giáo dục, 1977.

5.Nguyễn Kỳ, Phương pháp giáo dục tích cực lấy người học làm trung tâm, NXB Giáo dục, 1995.

6.Nguyễn Cảnh Toàn, Quá trình dạy-Tự học, NXB Giáo dục, 1998.

7.Nguyễn Ngọc Bảo, Nguyễn Đình Chỉnh, Thực hành giáo dục học, NXB Giáo dục, 1989.

8.Nguyễn Ngọc Bảo, Phát triển tính tích cực, tính tự lực của học sinh trong quá trình dạy học. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ hè 1993-1996 cho giáo viên THPT, Bộ GD&ĐT Vụ Giáo viên, Hà Nội 1995.

9.Okôn, V (1976), Những cơ sở của dạy học nêu vấn đề, NXB Giáo dục, 1976.

10.Vũ Văn Tảo-Trần Văn Hà, dạy học giải quyết vấn đề, một hướng đổi mới trong công tác giáo dục, đào tạo, huấn luyện, Trường CBQLGD TW, 1996.

Quản lý HCNN & QL ngành GD & ĐT

1. Phạm Viết Vượng, (2005). Quản lí HCNN-QL ngành GD & ĐT, NXB ĐHSP Hà Nội.


1. Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2009 và 2010-2020

2. Luật giáo dục, (2009). NXB Chính trị Quốc gia.

3. Luật giáo dục 2003 & chỉnh sửa 2005.

4. Điều lệ, quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT đối với giáo dục phổ thông (1997-1998)

5. Pháp lệnh công chức. (NXB Chính trị Quốc gia). Hà Nội 2004.
Tâm lý học đại cương


1. Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) (2011), Tâm lý học đại cương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) (2006), Giáo trình Tâm lý học đại cương, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.1.Platônôv K.K (2000), Tâm lý học vui, tập 1, NXB Thanh niên.

2.Phạm Minh Hạc (chủ biên) (1989), Tâm lý học, tập 1, NXBGD.

3.Phan Trọng Ngọ (2005), Bộ câu hỏi ôn tập và đánh giá kết quả học tập môn TLH đại cương, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.
Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm

1. Lê Văn Hồng (chủ biên) (2007), Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.1.Đỗ Thị Châu (2005), Tình huống Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, NXBGD.

2.Platônôv K.K (2000), Tâm lý học vui, tập 2, NXB Thanh niên.

3.Phạm Minh Hạc (chủ biên) (1989), Tâm lý học, tập 2, NXBGD.

4.Dương Thị Diệu Hoa (Chủ biên) (2008), Giáo trình tâm lí học phát triển, NXB ĐHSP Hà Nội.

5.Phan Trọng Ngọ (2005), Bộ câu hỏi ôn tập và đánh giá kết quả học tập môn TLH lứa tuổi và TLH sư phạm, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.
Công nghệ trong giảng dạy ngoại ngữ

1. Khai thác MS Word 2007 vào dạy-học

2. Khai thác Internet hỗ trợ quá trình dạy-học

3. Xử lý đa phương tiện

4. Thiết kế bài giảng điện tử trên MS Powerpoint

5. Thiết kế bài tập tương tác trên phần mềm Hotpotatoes


1. Chuẩn trình độ công nghệ thông tin của UNESCO (UNESCO ICT Competency Framework)

2. Tập hợp bài viết, báo cáo nghiên cứu về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy-học của UNESCO

3. CD tập hợp một số công cụ hỗ trợ dạy-học ngoại ngữ
Lý luận giảng dạy tiếng Anh


An Introduction to Language Teaching Methods, (2011) To Thu Huong (Editor)

1. Bailey, K. (2003). Chapter 3: Speaking. In D. Nunan (ed.), Practical English Language Teaching. Hong Kong: Higher Education Press, 47-66.

2. Barrows, H. S. (1994). Practice-based Learning: Problem-based Learning Applied to Medical Education. Springfield, IL: Southern Illinois University of Medicine.

3. Beatty, K. (2003). Chapter: 12: Computer-assisted language learning. In D. Nunan (ed.), 247-266.

4. Bong, N. T. (1988). Communication in Teaching speaking skills at the Hanoi Foreign Languages teacher training college. Canbera College of Advanced Education, Canberra.

5. Bostock, S. J. (1997). Designing Web-based Instruction for Active Learning. In Kahn, B. (ed.). Web-based Instruction. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications, Inc., 225–230.

6. Boxer, D. (1993). Complaints as positive strategies: what the learner needs to know. TESOL Quarterly 27 (2, summer), 277-299.

7. Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing. Applied Linguistics, 1, 1-47.

8. Celce-Murcia, M. (1991). Grammar Pedagogy in Second and Foreign Language Teaching. Tesol Quartery, 25(3), 459-480.

9. Chick, J. K. (1996). Intercultural communication. In S. L. McKay, and N. H. Hornberger (Eds.), Sociolinguistics and language teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 329-348.

10. Christison, M.A. (2003). Chapter 13: Learning styles and strategies. In D. Nunan (ed.), 267-288.

11. Crookes, G. and Gass, M. (1993). Tasks and Language Learning: Integrating Theory and Practice. Clevedon, Avon: Multilingual Matters.

12. Doughty, C. and Williams, J. (1998). Focus on Form in Classroom Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.

13. Ellis, R. (1994). The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.

14. Guariento, W., & Morley, J. (2001). Text and task authenticity in the EFL classroom. ELT Journal, 55(4), 301-307

15. Jacobs, G. and Hall, S. (1994). Implementing cooperative learning. English Teaching Forum, October 1994.

16. Lasen-Freeman, D. (1987). Recent Innovation in Language Teaching Methodology. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 490, 51-69.

17. Lightbown, P. and N. Spada   (1993). How Languages are Learned. Oxford: Oxford University Press.

18. Nguyen Bang, et al. (2003). BA Upgrade. English Language Teaching Methodology. Hanoi: Ministry of Education and Training of Vietnam.

19. Nguyen Thi Thuy Minh (2005). Criticising and Responding to Criticism in a Foreign Language: A study of Vietnamese Learners of English. Unpublished doctoral thesis. University of Auckland, New Zealand. (Also available on Asian EFL Journal website at http://www.asian-efl-journal.com/thesis.php.)

20. Nunan, D. (1991). Language Teaching Methodology. Hemel Hempstead, UK: Prentice Hall International.

21. Richards, J. (2005). Communicative Language Teaching Today. Retrieved from the World Wide Web 31 Dec 2005 at http://www.professorjackrichards.com/

22. Willis, J. (1996). A Framework for Task-based Learning. London: Longman.

23. Yoshikawa, M. (1982). Language teaching methodologies and the nature of individual : a new definition. The Modern Language Journal, 66(4), 391-395.
Kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh


ESL/EFL Classroom Techniques and Practices (2012), To Thu Huong (Editor)

1. Anderson, A. & Lynch, T. (1988). Listening. London: Oxford University Press.

2. Anderson, N. (2003). Reading. In D. Nunan (Ed.), Practical English language teaching (pp. 67-86). China: McGraw-Hill Companies, Inc and Higher Education Press.

2. Clenton, J. (2004). Academic writing: Towards an integrated approach?. Retrieved from the WorldWideWeb 20 July 2006 at

http://www.sussex.ac.uk/languages/documents/academicwritingessay.pdf

3. Coffin, C., Curry, M., Goodman, S., Hewings, A., Lillis, T., & Swann, J. (2003).

Teaching academic writing: A toolkit for higher education. London: Routledge.

de Chazal, E. (2006). Mind the GAP. ?. Retrieved from theWorld WideWeb 12

August 2006 at http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=879.

4. Celce-Murcia, M. (Ed.), Teaching English as a second or foreign languages (pp. 195-215). Cambridge: Cambridge University Press. ELTTP, Grade 6 Lesson Plan Book 1 and 2.

5. Harmer, J. (1998). How to Teach English: An Introduction to the Practice of English

Language Teaching. Hong Kong: Pearson Education.

Harmer, J. (2001). The Practice of English Language Teaching (3rd Edition). Malaysia: Pearson Education.

6. Hedge, T. (2000). Teaching and learning in the language classroom. Oxford: Oxford University Press.

7. Hoang, V.V., Hoang, T.X.H., Do, T.M., Nguyen, T.P., & Nguyen, Q.T. (2006). NewEnglish 10, Students’ Book. Hanoi: Education Publishing House.

8. Hoang, V. V., Hoang, T. X. H, Do, T. M., Dao, N. L., Vu, T. L., & Nguyen, Q. T.

(2004). Tieng Anh 11- Sach Giao Khoa Thi Diem, Bo 1. Hanoi: NXB Giao Duc.

9. Konold, K. E., Miller, S. P & Konold, K. B. (2004). Using teacher feedback to enhance student learning. Retrieved from the World Wide Web 27 July 2006 at

http://journals.sped.org/EC/Archive_Articles/VOL.36NO.6JulyAugust2004_TEC_

Konald%2036-6.pdf

10. Nguyen, B., Bui, L.C., Truong, V.D., Ho, T.M.H., Nguyen, H., Bao, K. et al. (2003) BA Upgrade: English Language Teaching Methodology. Hanoi: NXB Van Hoa- Thong Tin.

11. Nunan, D (2003). Practical English Language Teaching. New York: McGraw

Hill/Comtemporary. O’Muircheartaigh, S. (2002). Giving feedback on students’ written work. Retrieved from the WorldWideWeb 27 July 2006 at http://developingteachers.com/articles_tchtraining/articles_index2.htm

12. Scarcella, R. C. and Oxford, R. L. (1992). The tapestry of language learning: Theindividual in the communicative classroom. Boston, MA: Heinle and Heinle Publishers.

13. Sokolik, M. (2003). Writing. In D. Nunan (Ed.), Practical English language teaching (pp. 87-108). China: McGraw-Hill Companies, Inc and Higher Education Press.

14. Tanner, R. (1998). Tasks for Teacher Education: A Reflective Approach. Essex: Addison Wesley Longman.

15. Thornbury, S. (2000). Accuracy – Fluency – Complexity. English Teaching professionals, 16, 3-6.

16. Ur, P. (1984). Teaching of English as a second or foreign language. Cambridge:

Cambridge University Press.

17. Willis, J. (1981). Teaching English through English. London: Longman.

Yagang, F. (1993). Listening: Problems and Solutions . English Teaching Forum, 31, (2), 16–33.

Kiểm tra đánh giá tiếng Anh

Language Assessment & ELT Materials Development (2001), To Thu Huong and Nguyen Thi Thuy Minh

1. British Council Teaching English. www.teachingenglish.org.uk

2. Carroll, B & P Hall 1985 Make Your Own Language Tests. Oxford: Pergamon

3. Frost, R. 2006. Testing and Assessment. Retrieved October from World Wide Web at http://www.teachingenglish.org.uk/think/methodology/test.shtml#five#five

4. Heaton, J 1988 Writing English Language Tests. Harlow: Longman (New Edition)

Hughes, A 1997 Testing for Language Teachers Cambridge: Cambridge University Press ELTTP (2003). BA Upgrade. English Language Teaching Methodology. Hanoi: Ministry of Education and Training of Vietnam

5. Little, D., Devitt, S. and Singleton, D. (1988). Authentic texts in foreign language teaching: Theory and Practice. Dublin: Authentik.

6. Madsen, H. S. 1983. Techniques in testing. New York: OUP

McDonough, J. and Shaw, C. (2003). Materials and Methods in ELT: A Teacher’s Guide. Malden: Blackwell Publishing Ltd.

7. One Stop English Magazine. http://www.onestopenglish.com/

Richards, J. (2005). Material development and Research – Making the connection. Paper presented at TESOL Convention, San Antonio March 2005.

8. Stepherd, S. (2005). Using authentic materials. Retrieved 15 July 2006 from the WWW at http://www.teachingenglish.org.uk/think/resources/authentic_materials.shtml#two

Wilkins, J. (1976). Notional syllabus. Oxford: OUP

Lý luận giảng dạy tiếng Trung


汉语作为第二语言教学简论; 刘珣 著 -北京语言文化大学出版社


- 华语教学讲习;吕必松 著 – 北京语言学院出版社

- 对外汉语建学简论;六珣 主编、田善继 冯维钢 副主编 -北京语言文化大学出版社


Kỹ thuật giảng dạy tiếng Trung


汉语课堂教学技巧;崔永华/ 杨继洲 主编 – 北京语言文化大学出版社

汉语作为第二语言教学简论;刘珣 著 -北京语言文化大学出版社


- 对外汉语教学入门;周小宾 李海鸥 主编 – 中山大学出版社

- 对外汉语教学
Kiểm tra đánh giá tiếng Trung


外语考试; 黎春草 – 中国语言文化系

- 对外汉语教学入门;周小宾 李海鸥 主编 – 中山大学出版社


: tuyensinh -> sites -> ulis.vnu.edu.vn.english -> files
files -> QuyếT ĐỊnh về việc công nhận trúng tuyển lớp 10 thpt chuyên Ngoại ngữ
tuyensinh -> LỊch thi cao học khóA 10 (ĐỢT 1 – 2014) Mời Anh (chị) đúng vào lúc 09h ngày 10/05/2014 có mặt tại giảng đường 208
tuyensinh -> ĐỀ thi tuyển sinh cao đẲng năM 2011 Môn thi : LỊch sử phần chung cho tất cả thí sinh
tuyensinh -> ĐỀ thi trắc nghiệm môn tiếng anh lớp 10 nâng cao – hkii thời gian làm bài: 45 phút Họ và tên
tuyensinh -> Phụ lục phiếU ĐĂng ký tuyển thẳng vàO ĐẠi họC, cao đẲng năM 2015
tuyensinh -> UỶ ban dân tộC số: 447/QĐ-ubdt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
tuyensinh -> TRƯỜng trung cấp nghề 26/3
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học ngoại ngữ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương