Giáo trình Nhập môn Tin học LỜi nóI ĐẦU


Câu lệnh lặp xác định FOR 6.3.1. Ý nghĩatải về 4.67 Mb.
trang49/63
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích4.67 Mb.
#39016
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   63

6.3. Câu lệnh lặp xác định FOR

6.3.1. Ý nghĩa:


Câu lệnh lặp là câu lệnh mà cho phép thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần một số công việc. Câu lệnh FOR là câu lệnh cho phép lặp với số lần lặp biết trước.

6.3.2 Câu lệnh FOR tiến (Dạng 1)


6.3.2.1 Cú pháp

For Biến_điều_khiển:= to do ;

Trong đó:  • Biến_điều_khiển, , phải là dữ liệu kiểu vô hướng đếm được như kiểu số nguyên, kiểu ký tự, kiểu logic...

  • có thể là một lệnh hoặc một khối lệnh.


6.3.1.2 Sự hoạt động
Bước 1: Biến_điều_khiển được khởi tạo là

Bước 2: Kiểm tra điều kiện Biến_điều_khiển có nhỏ hơn hay bằng (<=) Giá_trị_cuối hay không,

Nếu đúng thực hiện bước 3, nếu sai thực hiện bước 4.Bước 3:

Bước 3.1: Thực hiện

Bước 3.2: Gán giá trị ngay sau cho Biến_điều_khiển bằng succ(của biến điều khiển ở bước trước)

Bước 3.3: Quay lại bước 2.Bước 4: Ra khỏi vòng lặp For
Chú ý: Giá trị đầu thường là <= giá trị cuối, tuy nhiên nếu giá trị đầu > giá trị cuối thì vòng lặp sẽ dừng ngay khi kiểm tra điều kiện đầu tiên.

6.3.2.3 Lưu đồ thể hiện sự hoạt độngHình 6.4. Lưu đồ hoạt động của

vòng lặp xác định FOR tiến

6.3.2.4. Ví dụ

Ví dụ_6.6: Tính tổng S=1+1/2+1/3+...+1/n . Biết rằng n là một số nguyên dương được đọc vào từ bàn phím.

Program VIDU_6_6; { Chuong trinh su dung FOR tien }

Uses Crt;

Var i, n: Integer;

s: Real;

BEGIN


ClrScr;

Write('Nhap n= '); ReadLn(n);

s:=0;

For i:=1 to n dos:=s+1/i;

WriteLn('Tong S= ',s:8:3);

ReadLn;

END.

6.3.3 Câu lệnh FOR lùi (Dạng 2)


6.3.3.1 Cú pháp

For Biến_điều_khiển:= to do ;

Trong đó:  • Biến_điều_khiển, , phải là dữ liệu kiểu vô hướng đếm được như kiểu số nguyên, kiểu ký tự, kiểu logic...

  • có thể là một lệnh hoặc một khối lệnh. Nếu là một khối lệnh thì phải được đặt trong Begin ... End;

  • Thường thì giá_trị_đầu >= giá_trị_cuối.

6.3.3.2 Sự hoạt động

Bước 1: Biến_điều_khiển được khởi tạo bằng

Bước 2: Kiểm tra điều kiện Biến_điều_khiển lớn hơn hay bằng (>=)

Nếu đúng thực hiện bước 3, nếu sai thực hiện bước 4.Bước 3:

Bước 3.1: Thực hiện

Bước 3.2: Gán giá trị cho Biến_điều_khiển bởi pred (biến điều khiển ở bước trước)

Bước 3.3: Quay lại bước 2.Bước 4: Ra khỏi vòng lặp For

6.3.3.3 Lưu đồ thể hiện sự hoạt động

Hình 6.5. Lưu đồ hoạt động

của vòng lặp xác định FOR lùi

Ví dụ 6.7: Xét ví dụ 6.6 nhưng sử dụng câu lệnh FOR lùi

Program VIDU_6_7;

Uses Crt;

Var i, n: Integer;

s: Real;

BEGIN


ClrScr;

Write('Nhap n= '); ReadLn(n);

s:=0;

For i:=n downto 1 do s:=s+1/i;WriteLn('Tong S= ',s:8:3);

ReadLn;


END.
Ví dụ 6.8: Minh hoạ cho việc sử dụng biến điều khiển có kiểu CHAR: Viết chương trình in ra màn hình 2 dòng: dòng thứ nhất in các chữ thường a z, dòng thứ hai in các chữ IN HOA từ Z A.
Program vidu_6_8;

Uses Crt;

Var ch: Char;

BEGIN


ClrScr;

WriteLn('In cac ky tu viet thuong tu a ==> z');

For ch:='a' to 'z' do Write(ch:3);

WriteLn;


WriteLn;

WriteLn('In cac ky tu viet IN HOA tu Z ==> A');

For ch:='Z' downto 'A' do Write(ch:3);

WriteLn;


ReadLn;

END.


Каталог: file -> downloadfile9
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7790-5 : 2008 iso 2859-5 : 2005
file -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
file -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
downloadfile9 -> Môn: Sinh học lớp 11 Câu 1
downloadfile9 -> Đề cương ôn thi Olympic 30/4 môn Sinh Biên soạn: Nguyễn Hoàng Thiên Tân
downloadfile9 -> Họ và tên: Lớp: ĐỀ thi số 5 MÔN: dinh dưỠng học ngàNH: bqcbns
downloadfile9 -> Đề tài Tìm hiểu về lợi ích của alexa
downloadfile9 -> Em xin chân thành cảm ơn! Hải Dương, ngày 31tháng 5 năm 2012 Sinh viên Vũ Tiến Duy MỤc lụC

tải về 4.67 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   63
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương