Giáo trình ngôn ngữ C


Ví dụ các tên hợp lệ và không hợp lệtải về 2.34 Mb.
Chế độ xem pdf
trang9/62
Chuyển đổi dữ liệu16.03.2023
Kích2.34 Mb.
#54376
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   62
C ĐHQGHN

Ví dụ các tên hợp lệ và không hợp lệ
 
Tên biến 
hợp lệ / không hợp lệ 
Percent hợp lệ 


Gi¸o tr×nh tin häc c¬ së II - N
gôn ngữ
 C
9
y2x5__fg7h hợp lệ 
ho_ten hợp lệ 
_1990_tax hợp lệ
A hợp lệ 
ngay-sinh không 
hợp lệ vì có kí tự -(dấu trừ) 
double không 
hợp lệ vì trùng với từ khoá 
9winter 
không hợp lệ vì kí tự đầu tiên
là số
¾
Câu lệnh định nghĩa biến 
Trong ngôn ngữ lập trình có cấu trúc nói chung và trong C nói riêng, mọi biến đều 
phải được định nghĩa trước khi sử dụng. Câu lệnh định nghĩa biến báo cho chương trình 
dịch biết các thông tin tên, kiểu dữ liệu và có thể cả giá trị khởi đầu của biến. 
Cú pháp khai báo biến : 
   [ = ] [, [ = ,..]; 
trong đó
 là tên một kiểu dữ liệu đã tồn tại, đó có thể là tên kiểu dữ liệu 
chuẩn hoặc kiểu dữ liệu định nghĩa bởi người lập trình.
 là các tên biến cần khai báo, các tên này phải tuân theo quy 
tắc về tên của ngôn ngữ. 
, là các giá trị khởi đầu cho các biến tương ứng
. Các thành phần này là tuỳ chọn, nếu có thì giá trị này phải phù hợp với kiểu 
của biến. 
Trên một dòng lệnh định nghĩa có thể khai báo nhiều biến cùng kiểu, với tên là 
,.. các biến cách nhau bởi dấu phẩy (,) dòng khai báo kết thúc bằng 
dấu chấm phẩy (;).
Ví dụ: 
int a = 4, b = 6; 
float x =4.5,y,z; 
unsigned u ; 
char c =’A’; 
Khi gặp các lệnh định nghĩa biến, chương trình dịch sẽ cấp phát vùng nhớ có kích 
thước phù hợp với kiểu dữ liệu của biến, nếu có thành phần khởi đầu thì sẽ gán giá trị 
khởi đầu vào vùng nhớ đó.


Gi¸o tr×nh tin häc c¬ së II - N
gôn ngữ
 C
10

tải về 2.34 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   62
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương