Giáo trình ngôn ngữ C


IV.5.Cấu trúc do .. whiletải về 2.34 Mb.
Chế độ xem pdf
trang3/62
Chuyển đổi dữ liệu16.03.2023
Kích2.34 Mb.
#54376
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62
C ĐHQGHN

 
IV.5.Cấu trúc do .. while
........................................................................................................................... 53
 
IV.6.Cấu trúc for
............................................................................................................................................ 57
 
IV.7.Câu lệnh continue và break
.............................................................................................................. 63
V - MảNG VÀ CON TRỏ.............................................................................................................65 
V.1. Khái niệm Mảng ...............................................................................................................65 
V.2. Mảng 1 chiều.....................................................................................................................65 
V.3 - Mảng 2 chiều...................................................................................................................74 
V.4 - Con trỏ và mảng ............................................................................................................79 
VI – CÁC VấN Đề CƠ BảN Về HÀM ........................................................................................88 
VI.1 - Nguyên mẫu (prototype) hàm......................................................................................88 
VI.2 - Định nghĩa hàm............................................................................................................89 
VI.3 - Lời gọi hàm và truyền tham số ...................................................................................90 
TÀI LIệU THAM KHảO .............................................................................................................95 


Gi¸o tr×nh tin häc c¬ së II - N
gôn ngữ
 C
4

tải về 2.34 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương