Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Biên tập bởitải về 4.8 Kb.
Chế độ xem pdf
trang1/99
Chuyển đổi dữ liệu16.05.2022
Kích4.8 Kb.
#51956
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   99
Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt NamGiáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam
Biên tập bởi:
PGS.TS. Trình Mưu


Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam
Biên tập bởi:
PGS.TS. Trình Mưu
Các tác giả:
unknown
Phiên bản trực tuyến:
http://voer.edu.vn/c/f402b395


MỤC LỤC
1. Bài mở đầu : Nhập môn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
2. Chương 1: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
2.1. I. Tình hình thế giới và Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
2.2. II. Các phong trào yêu nước ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
2.3. III. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
3. Chương 2: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945)
3.1. I. Đảng lãnh đạo phong trào cách mạng (1930-1935)
3.2. II. Đảng lãnh đạo phong trào dân chủ (1936-1939)
3.3. III. Đảng lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc, khởi nghĩa giành chính quyền
(1939-1945)
3.4. IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử
4. Chương 3: Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ
(1945-1954)
4.1. I. Lãnh đạo xây dựng và bảo vệ chính quyền, chuẩn bị kháng chiến trong cả
nước (1945-1946)
4.2. II. Lãnh đạo toàn quốc kháng chiến (1946-1950)
4.3. III. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Đảng lãnh đạo đẩy mạnh
cuộc kháng chiến đến thắng lợi (1951-1954)
4.4. IV. Ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và kinh nghiệm lịch sử
5. Chương 4: Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến
chông Mỹ, cứu nước (1954-1975)
5.1. I. Đường lối cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới
5.2. II. Thực hiện các kế hoạch nhà nước ở miền bắc và đấu tranh chống Mỹ và tay
sai ở miền nam (1945-1965)
5.3. III. Nhân dân cả nước kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1965-1975)
5.4. IV. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa, kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống
Mỹ, cứu nước
6. Chương 5: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
(1975-2006)
6.1. I. Cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1986)
6.2. II. Thực hiện đường lối đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước (1986-2006)
7. Chương 6: Tổng kết lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, thắng lợi và bài học
7.1. I. Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo
của Đảng
1/222


7.2. II. Những bài học lãnh đạo cách mạng của Đảng
Tham gia đóng góp
2/222tải về 4.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   99
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương