Giáo dục phổ thông đầu năm học 2004-2005tải về 25.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích25.8 Kb.
Giáo dục phổ thông đầu năm học 2004-2005


 

Tổng số

Chia ra
Công lập

Ngoài công lập


Trường học (Trường)

26819
25845
974
Tiểu học

14518
14227
291
Trung học cơ sở

9041
8951
90
Trung học phổ thông

1828
1334
494
Phổ thông cơ sở

1035
1024
11
Trung học

397
309
88
Lớp học (Lớp)

520308
497469
22839
Tiểu học

288956
286866
2090
Trung học cơ sở

170969
167549
3420
Trung học

60383
43054
17329
Giáo viên (Người)

762900
729938
32962
Tiểu học

361075
357464
3611
Trung học cơ sở

295260
289354
5906
Trung học

106565
83120
23445
Học sinh (Người)

17264224
16260847
1003377
Tiểu học

7771323
7742077
29246
Trung học cơ sở

6682148
6556652
125496
Trung học

2810753
1962118
848635
Giáo viên/Lớp (Người)Tiểu học

1,25
1,25
1,73
Trung học cơ sở

1,73
1,73
1,73
Trung học

1,76
1,93
1,35

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương