GIẢng viên chính mã số: V. 07. 01. 02 Họ tên: Đơn vị: Chức vụ/chức danh công táctải về 50.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích50.52 Kb.
Mẫu số 3-GVC

BẢN CÁ NHÂN TỰ KHAI TIÊU CHUẨN XÉT THĂNG HẠNGGIẢNG VIÊN CHÍNH

Mã số: V.07.01.02

Họ tên:

Đơn vị:

Chức vụ/chức danh công tác:

STT

Phần 1: Tiêu chuẩn điểm chuẩn

Cá nhân tự khai

Thẩm định, kiểm tra

1

Bằng Thạc sĩ phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy2

- Bằng tốt nghiệp trung cấp chính trị hoặc trung cấp lý luận chính trị - hành chính (đối với giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: có bằng tốt nghiệp cử nhân chính trị, cao cấp chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chính).

- Có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp lý luận chính trị.

3

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên (hoặc chứng chỉ phương pháp giảng dạy hiện đại).4

- Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính (hạng II)

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

- Bằng Cao cấp lý luận chính trị - hành chính

- Bằng Cử nhân hành chính trở lên.

-Trường hợp đã có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, phải có thêm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội
5

- Trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B cấp trước ngày 24-01-2014

- Vận dụng đủ điều kiện ngoại ngữ nếu Bằng Thạc sĩ tốt nghiệp từ tháng 4/2011trở lại đây
6


- Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Chứng chỉ tin học văn phòng cấp trước ngày 11-3-2014

7

Chủ trì thực hiện ít nhất 01 (một) đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở hoặc cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên8


Chủ trì hoặc tham gia biên soạn ít nhất 01 (một) sách phục vụ đào tạo được sử dụng trong giảng dạy, đào tạo9

Có ít nhất 03 (ba) bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí chuyên ngành10

Thời gian giữ chức danh giảng viên (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là 09 (chín) năm đối với người có bằng thạc sĩ, 06 (sáu) năm đối với người có bằng tiến sĩ; trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh giảng viên (hạng III) tối thiểu là 02 (hai) năm (Tính đến 31/12/2015)11

Hệ số lương từ 3,66 (bậc 5) (Tính đến 31/12/2015)STT

Phần 2: Tiêu chuẩn điểm cộng1

Bằng Tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy2

Huân chương Lao động3

Huy chương vì sự nghiệp giáo dục4

Danh hiệu vinh dự Nhà nước5

Giải thưởng Hồ Chí Minh6

Giải thưởng Nhà nước7

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ8

Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh9

Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh10

Chiến sĩ thi đua cơ sở11

Bằng khen Giảng viên dạy giỏi xuất sắc12

Giấy khen giảng viên dạy giỏi toàn quốc, hoặc Giấy chứng nhận giảng viên dạy giỏi toàn quốc13

Thời gian giữ chức danh giảng viên hoặc tương đương từ 12 năm trở lên14

Viên chức tính đến ngày 31-12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên với nữ.15

Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.16

Đã đi thực tế, biệt phái dài hạn từ 01 năm trở lên tại các địa phương
Người thẩm định, kiểm tra Người khai

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú: cá nhân chỉ điền vào cột Cá nhân tự khai, cách ghi như sau:

Phần 1: - (1) Ghi rõ chuyên ngành: ThS Luật, ThS Kinh tế....

- (2) Ghi rõ: Bằng TCLLCT hay TCLLCT-HC hay Giấy xác nhận tương đương trung cấp...

- (3) (4) (5) (6) ghi rõ chứng chỉ (bằng) gì: chứng chỉ PPGDHĐ, chứng chỉ QLNN ngạch CVC hay bằng cử nhân hành chính, Chứng chỉ Anh B, Chứng chỉ Tin học văn phòng...

- (7) (8) (9) ghi rõ số lượng: chủ trì 01 đề tài cấp cơ sở, tham gia biên soạn 01 sách, 03 bài báo...

- (10) ghi rõ thời gian: 10 năm 2 tháng...

- (11) ghi rõ hệ số lương: 3,66 hay 3,99...Phần 2: tiêu chí điểm cộng mục nào cá nhân có thì khai, không có thì không cần kê khai. Ví dụ: điểm cộng cá nhân chỉ có Bằng Tiến sĩ và Chiến sĩ thi đua cơ sở, cách ghi như sau:

STT

Phần 2: Tiêu chuẩn điểm cộng1

Bằng Tiến sĩ


2

Chiến sĩ thi đua cơ sở


Người thẩm định, kiểm tra Người khai

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Phần thẩm định, kiểm tra không thuộc cá nhân và đơn vị ở cấp cơ sở do đó bỏ trống không ghi, thuộc trách nhiệm của cấp trung ương.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương