Giám đốc Sở Lao động tb&xh tỉnh, thành phốtải về 33.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích33.05 Kb.
(Mẫu số 1c)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày……..tháng………năm………..ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG

TẠI CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI

Kính gửi:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ( phường, thị trấn)

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ( quận, thị xã, thành phố)………

- Giám đốc Sở Lao động – TB&XH tỉnh, thành phố………….

Tôi tên là:……………………………………Nam, nữ ………

Sinh ngày ……….tháng ……..năm ………………………………………………

Trú quán tại thôn:…………………………………………………………………..

Hiện có hộ khẩu thường trú tại……………xã ( phường, thị trấn)……………….huyện ( quận , thị xã, TP)………………..Tỉnh ……………………………………………….

Hiện nay, tôi………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Tôi đề nghị quý cơ quan xem xét cho tôi được vào sống tại…………………….

…………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng nội quy, quy định của cở sở bảo trợ xã hội và Luật pháp của Nhà nước.Người viết đơn

( Ký, ghi rõ họ tên)Xác nhận của trưởng thôn

xác nhận trường hợp ông (bà)………………..

hiện cư trú tại thôn …………………………..

( Ký, ghi rõ họ tên)Đề nghị của UBND cấp xã

UBND xã………………………….

đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, giải quyết.

Chủ tịch UBND xã

( Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI

Hôm nay, vào hồi ………giờ……….ngày ……..tháng……..năm………

tại………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm :

1. Ông (bà) …………………………….CT. UBND XÃ ,TT…………………….

Chủ tịch Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội.

2. Ông (bà) …………………………Cán bộ LĐ -TBXH, thường trực Hội đồng;

3. Ông (bà) …………………………CT. Mặt trận Tổ quốc xã , thành viên;

4. Ông (bà) …………………………Đại diện ………………………..thành viên

5. Ông (bà) …………………………Đại diện ………………………..thành viên

6. Ông (bà) …………………………Đại diện ………………………..thành viên

7. Ông (bà) …………………………Đại diện ………………………..thành viên

Đã họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội ( Thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào nhà xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội) để xen xét những nội dung sau:

1……………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………

Hội nghị đã thống nhất một số kết luận sau:

a) Các trường hợp đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp ( thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào nhà xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội):

1……………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………

b) Các trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp ( thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào nhà xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội):

1……………………………………………………………………………………

Lý do ……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………………

Lý do ……………………………………………………………………………..

Hội nghị nhất trí đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.

Hội nghị kết thúc hồi ……giờ…….ngày……….tháng………năm………

Biên bản này được làm thành 02 bản, gửi UBND huyện 01 bản, ( qua Phòng Lao động – Thương binh xã hội) và lưu tại xã, Thị trấn 01 bản.Thư ký Hội đồng Chủ tịch Hội đồng

( Ký, ghi rõ họ tên) ( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSƠ YẾU LÝ LỊCH

Phần 1: Lịch sử bản thân

1. Họ và tên: ………………………………………………………………………

2. Giới tính: …………… Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………..

3. Thường trú tại:

4. Trình độ văn hóa:

5. Dân tộc: ……………………………. Tôn giáo: ………………………………

6. Ngày tham gia tổ chức: (Nông hội, Hội phú nữ, Công đoàn):

7. Ngày vào Đoàn TNCS HCM:

8. Ngày vào Đảng CS VN:

Tại:


Tại:

9. Quá trình bản thân: (tóm tắt từ lúc 12 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu):Phần 2: Quan hệ gia đình

10. Họ và tên cha:

Năm sinh:

Nghề nghiệp:

Chỗ ở hiện nay:

11. Họ và tên mẹ:

Năm sinh:

Nghề nghiệp:

Chỗ ở hiện nay:

12. Họ và tên vợ (hoặc chồng):

Năm sinh:

Nghề nghiệp:

Chỗ ở hiện nay:

13. Họ và tên các con (tuổi, làm gì, ở đâu):

14. Họ và tên anh, chị, em ruột (tuổi, làm gì, ở đâu):

………………………., ngày ………. tháng …….. năm ………Người khai

NHẬN XÉT VÀ CHỨNG NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Nội dung chứng nhận cần ghi rõ bản lý lịch này là đúng hay sai, nếu sai thì ghi rõ sai ở chỗ nào (có thể nhân xét thêm về tư cách nghề nghiệp và hoàn cảnh người khai)………………., ngày …… tháng ……. năm UBND xã, thị trấn: ……………………
: Thu tuc hanh chinh
Thu tuc hanh chinh -> Quyết định ban hành Nội quy lao động (Mẫu số 02)
Thu tuc hanh chinh -> Mẫu số 04. Hợp đồng cho thuê đất
Thu tuc hanh chinh -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152
Thu tuc hanh chinh -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Thu tuc hanh chinh -> Nghị ĐỊnh quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Thu tuc hanh chinh -> Mẫu số 3 (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2003/tt- blđtbxh ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và X hội)
Thu tuc hanh chinh -> 32. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng, bị mất cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý
Thu tuc hanh chinh -> 47. Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa a Trình tự thực hiện
Thu tuc hanh chinh -> Mẫu số 48/HĐtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Thu tuc hanh chinh -> Mẫu số 3b: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-blđtbxh ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương