GIỚi thiệu sách về luật dân sự Sửa đổi Bộ luật dân sự: Kỷ yếu tọa đàm (phần các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ)/. H.:, 2012 – ht: 436


Nguyễn Ngọc Điện Một số suy nghĩ về đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong luật dân sự Việt nam / Nguyễn Ngọc Điện. - TP.HCM : Nxb trẻ , 1999 – VV1071; VV1072tải về 302.33 Kb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích302.33 Kb.
1   2   3   4   5

193. Nguyễn Ngọc Điện
Một số suy nghĩ về đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong luật dân sự Việt nam / Nguyễn Ngọc Điện. - TP.HCM : Nxb trẻ , 1999 – VV1071; VV1072

        392 tr, ; 20,5 cm

        Summary: Sách đề cập tới 2 nhóm biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tức là bảo đảm đối nhân: bảo lãnh và bảo đảm đối vật. Phần bảo lãnh bao gồm: đặc điểm của hợp đồng bảo lãnh; giao kết hợp đồng bảo lãnh và cuối cùng là chấm dứt hợp đồng bảo lãnh. Phần bảo đảm đối vật nêu lên đặc quyền trong luật dân sự; ký hợp đồng cầm cố, thế chấp và bảo đảm nghĩa vụ bằng quyền sở hữu tài sản của người có quyền yêu cầu

        1. Pháp luật. 2. Luật dân sự. 3. Nghĩa vụ dân sự. 4. Bảo lãnh. 5. Thế chấp. 6. Cầm cố. 7. Việt nam.194. Những quy định về pháp luật dân sự.tập2. - H. : Nxb Chính trị Quốc gia , 1999 – V15540- V15542

        1249tr. ; 24cm

        Summary: Sách chia làm 4 phần: Phần 1: Hợp đồng dân sự có: Hợp đồng mua bán nhà; Hợp đồng thuê nhà; vận chuyển;Phần 2: Tài sản và quyền sở hữu gồm: quy định chung;Quy định về quyền tài sản và quy định về một số loại tài sản;Phần 3: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Trách nhiệm của cha mẹ đối với thiệt hại do con chưa thành niên gây ra; Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ quân sự và hợp đồng dân sự; Bồi thường thiệt hại do vi phạm quy định về quản lý và sử dụng đất đai; Bồi thường thiệt hại do vi phạm các quy định về rừng; Do vi phạm các quy định của pháp luật về môi trường; về xây dựng; về nhà ở; về lao động; về giao thông vận tải; về bưu chính bưu kiện; về y tế; về thuế; và bồi thường do công chức, viên chức nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra.Phần 4: Hôn ..

        1. Luật. 2. Dân sự.195. Những quy định pháp luật về dân sự.tập1. - H. : Nxb Chính trị Quốc gia , 1999 – V15537- V15539

        126tr. ; 24cm

        Summary: Sách đề cập tới hai vấn đề: Phần 1: Cá nhân, bao gồm Quốc tịch; Năng lực pháp luật, năng lực hành vi của công dân; Nơi cư trú của công dân; Hộ tịch; Người nước ngoài ở Việt Nam; Phần 2: Pháp nhân gồm: Những quy định chung về pháp nhân; Pháp nhân là các tổ chức kinh doanh(các tổng công ty)

        1. Luật. 2. Dân sự.196. Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở trước ngày 1-7-1991 và nghị định của chính phủ hướng dẫn thi hành. - H. : Nxb Chính trị Quốc gia , 1999 – V03420-V03424

        61tr. ; 19cm

        Summary: Sách nêu rõ phạmvi áp dụng nghị quyết đối với các giao dịch dan sự về nhà ở đang thuộc sở hữu tư nhân được xác lập trước ngày 1-7-1991 giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với cơ quan tổ chức. Đồng thời giới thiệu phương thức trả nhà ở, giá cho thêu nhà ở khi chưa trả lại nhà và thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở của Chính phủ

        1. Nghị quyết. 2. Giao dịch dân sự. 3. Nhà ở.197. Pháp lệnh hợp đồng dân sự. - H. : Nxb Pháp lý , 1991 – V08308 -V08310

        26tr. ; 19cm


        (Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam)

        Summary: Sách gồm: - Những quy định chung; - Giao kết, thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, hợp đồng dân sự; - Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng dân sự

        1. Hợp đồng dân sự. 2. Pháp lệnh.

198. Một số vấn đề về pháp luật dân sự Việt nam từ thế kỷ XV đến thời Pháp thuộc: Sách tham khảo. - H. : Nxb Chính trị Quốc gia , 1998 – VV951; VV953

        318tr. ; 20,5cm

        Summary: Vấn đề chủ yếu được đề cập là lịch sử và pháp luật Việt nam từ thời Lê đến thời Pháp thuộc: những nét chung về xã hôịi và pháp luật; các chế định về dân sự..

        1. Pháp lụât dân sự. 2. Việt nam.199. Nguyễn Huy Anh; Phạm Thanh Phấn
150 mẫu văn bản quản lý nhà nước. Hợp đồng dân sự, lao động, kinh tế và thương mại. Các biểu mẫu về thủ tục hành chính và các loại đơn từ, giấy tờ nhân sự khác. Hồ sơ các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt nam / Nguyễn Huy Anh; Phạm Thanh Phấn. - H. : Nxb thống kê , 1998 – V13974; V13975; VV995

        415tr. ; 24cm

        Summary: Gồm 3 phần:Phần 1: Văn bản quản lý nhà nước; Phần 2: Hợp đồng dân sự, lao động, kinh tế và thương mại; Phần 3: Các biểu mẫu về thủ tục hành chính và các loại đơn từ, giáy tờ nhân sự khác

        1. Mẫu văn bản. 2. Quản lý nhà nước. 3. Hội đồng dân sự. 4. Lao động. 5. Kinh tế. 6. Thương mại. 7. Thủ tục hành chính. 8. Đơn từ. 9. Hồ sơ dự án.200. Các văn bản về hình sự, dân sự, kinh tế và tố tụng. - H. , 1998 – V15497-V15498; V20981; VL804

        464tr. ; 27cm

        Summary: Gồm 8 phần: Các văn bản về hình sự, tố tụng hình sự; về dân sự, tố tụng dân sự; về hành chính; về lao động; kinh tế; về án phí, lệ phí toà án

        1. Luật. 2. Hình sự. 3. Dân sự. 4. Quốc tế. 5. Tố tụng. 6. Văn bản.201. Herve LecuyerChritophe Caron
Hội thảo sự phát triển của các chế định cơ bản trong pháp luật dân sự / Caron Christophe. - H. , 1998 – HT254

        143tr. ; 26cm

        Summary: Toàn văn nội dung hội thảo

        1. Luật. 2. Dân sự.202. Văn bản pháp luật về dân sự, hôn nhân gia đình và tố tụng dân sự tập 2. - H. : Nxb Chính trị Quốc gia , 1998 – V15499; V15500

        633tr. ; 25cm

        Summary: Sách gồm 3 phần: Phần 1: Các văn bản pháp luật về dân sự. Phần 2: Các văn bản pháp luật về hôn nhân gia đình. Phần 3: Các văn bản pháp luật về tố tụng và thi hành án dân sự

        1. Dân sự. 2. Hôn nhân gia đình. 3. Tố tụng. 4. Thi hành án.203. Giáo trình luật dân sự Việt Nam tập 1 / Đinh Văn Thanh chủ biên. - H. : Nxb công an nhân dân , 1998 – V03217; V20343; VN5914

        302tr. ; 20,5cm

        Summary: Sách gồm 4 chương: chương 1: Khái niệm về luật dân sự Việt nam; chương 2: Quan hệ pháp luật dân sự; chương 3: Giao dịch dân sự - đại diện - thợi hạn - thời hiệu; chương 4: Tài sản và quyền sở hữu

        1. Luật. 2. Dân sự. 3. Giáo trình. 4. Việt nam. I. Đinh Văn Thanh.204. Giáo trình luật dân sự Việt Nam tập 2 / Nguyễn Minh Tuấn chủ biên. - H. : Nxb công an nhân dân , 1998 – VN5915-VN5917

        423tr. ; 20,5cm

        Summary: Tập 2 có 5 chương, từ chương 5 đến chương 9: chương 5: Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự; chương 6: Quyền thừa kế; chương 7: Chuyển quyền sử dụng đất; chương 8: Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; chương 9: Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

        1. Luật. 2. Dân sự. 3. Giáo trình. 4. Việt nam. I. Nguyễn Minh Tuấn.205. Cơ sở khoa học của việc xây dựng pháp luật dân sự và pháp luật kinh doanh. - H. , 1991 – DT08; DT09

        353tr. ; 29cm

        Summary: Phần 1: Tổng thuật chung kết quả nghiên cứu.- Phần 2: các chuyên đề.- Phần 3: Tư liệu.- Phần 4: Kết quả khảo sát điều tra

        1. Đề tài. 2. Pháp luật dân sự. 3. Pháp luật kinh doanh.206. Cơ sở lý lụân và thực tiễn để xây dựng Bộ luật dân sự và tố tụng dân sự. - H. , 1991 – DT12

        315tr. ; 29,5cm

        Summary: Đề tài gồm 5 phần.- Báo cáo phúc trình .- các báo cáo chuyên đề .- Lịch sử pháp luật về sở hữu Nhà nước từ 1945 đến nay.- Tổng thuật các cuộc hội thảo .- Kết quả điều tra một số lĩnh vực thuộc sở hữu Nhà nước

        1. Đề tài. 2. Bộ luật dân sự. 3. Tố tụng dân sự.207. Hoàng Thế Liên
Bình luận khoa học một số vấn đề cơ bản của Bộ luật dân sự / Hoàng Thế Liên. - H. , 1996 – DT20

        285tr. ; 29.5cm

        Summary: Đề tài gồm 7 phần: .- những vấn đề chung của Bộ luật dân sự.- Tài sản và quyền sở hữu của tài sản.- Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự.- Thừa kế.- Những quy định về chuyển quyền sử dụng đất.- quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.- quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

        1. Đề tài. 2. Bộ luật dân sự. 3. Bình luận khoa học.208. Một số vấn đề về quyền dân sự và chính trị. - H. : NXB CTQG , 1997 – V05461

        288 tr

        Summary: Gồm 2 phần: Phần 1: Một số nội dung cơ bản về quyền dân sự và chính trị; Phần 2: Quyền dân sự và chính trị ở Việt nam hiện nay

        1. Luật. 2. Dân sự. 3. Quyền dân sự. 4. Chính trị.209. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. - H. : Công an Nhân dân , 1997 – V05349; VN5353

        390 tr. ; 19 cm

        Summary: Tập 2 gồm 5 chương: V.Nghĩa vụ Dân sự và Hợp đồng Dân sự; VI.Quyền thừa kế; VII.Chuyển quyền sử dụng đất; VIII.Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; IX.Quan hệ Dân sự có yếu tố nước ngoài

        1. Luật. 2. Dân sự. 3. Giáo trình. 4. Việt nam.210. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. - H. : Công an Nhân dân , 1997 – V05347; V05348

        302 tr. ; 19 cm

        Summary: Tập 1 gồm 4 chương: I.Khái niệm Luật Dân sự Việt Nam; II.Quan hệ pháp luật Dân sự; III.Giao dịch Dân sự-đại diện-thời hạn-thời hiệu; IV.Tài sản và quyền sở hữu

        1. Luật. 2. Dân sự. 3. Giáo trình. 4. Việt nam.211. Bộ luật dân sự (1996-1997). - 6. - Paris : Dalloz , 1996-1997 – PL333

        1883 P

        Summary: A.Quyển thứ nhất:Thể nhân: Mục I-Các quyền dân sự, Mục Ib-Quốc tịch Pháp, Mục II-Các văn bản hộ tịch, Mục III-Nơi cư trú, Mục IV-Mất tích, Mục V-Kết hôn, Mục VI-Ly hôn, Mục VII-Quan hệ huyết thống, Mục VIII-Con nuôi, Mục IX-Quan hệ cha mẹ và con cái, Mục X-Vị thành niên, đỡ đầu và sự thoát quyền, Mục XI-Thành niên và những người đã thành niên được pháp luật bảo hộ; B.Quyển thứ hai:Tài sản và những cách thức khác nhau của quyền sở hữu: Mục I-Phân loại tài sản, Mục II-Sở hữu, Mục III-Quyền hưởng hoa lợi, quyền sử dụng và quyền cư trú, Mục IV-Quyền sử dụng bất động sản liền kề. C.Quyển thứ ba:Những cách thức xác lập quyền sở hữu, các quy định chung: Mục I-Thừa kế, Mục II-Sự tặng cho giữa những người còn sống và sự tặng cho qua di chúc, Mục III-Hợp đồng và các nghĩa vụ thoả thuận nói chu ..

        1. Bộ luật. 2. Dân sự. I. Title: Bộ luật dân sự (1996-1997).212. Tạp chí luật dân sự (Số 03 07/09/1994 - Ba tháng một kỳ). - Paris : Dallez , 1994 – PL323

        184 P

        Summary: Bài viết: Vai trò của lỗi trong chuẩn hợp đồng; Thực tiễn: Về nguồn gốc chung của quy tắc:"Động sản không được dùng để thế chấp"; Một vụ kiện khác có khả năng hay nó bị cấm; An lệ pháp về luật dân sự: A.Con người và luật gia đình; B.Nghĩa vụ và các hợp đồng đặc biệt; C.Sở hữu và vật quyền; D.Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, trước bạ; E.Thừa kế và sự ân hưởng; F.Chế độ hôn nhân; An lệ pháp về luật tư: A.Tổ chức tư pháp và các cấp có thẩm quyền xét xử; B.Thủ tục tố tụng bản án và các biện pháp chống án; Luật pháp và cộng đồng về luật tư

        1. Luật. 2. Dân sự. I. Title: Tạp chí luật dân sự (Số 03 07/09/1994 - Ba tháng một kỳ).213. Các văn bản về hình sự dân sự và tố tụng: Lưu hành nội bộ. - H. : NXB Tòa án nhân dân tối cao , 1996 – V10516-V10518; VL579

        427tr

        Summary: PhầnI: Các văn bản về hình sự.PhầII: Các văn bản về tố tụng hìng sự.PhầnIII: Các văn bản về dân sự.PhầnIV: Các văn bản về tố tụng dân sự.PhầnV: Các văn bản về hành chính-lao động - kinh tế

        1. Văn bản. 2. Hình sự. 3. Dân sự. 4. Tố tụng.214. Các văn bản pháp luật về tố tụng dân sự kinh tế lao động hành chính và thi hành án. - H. : Nxb Chính trị Quốc gia , 1996 – V05514-V05515; VL4856

        402 tr

        Summary: Cuốn sách gồm 3 phần chính . Phần I: Các văn bản về tố tụng.Phần II: Các cơ quan xét xử.PhầnIII: Các văn bản thi hành án

        1. Văn bản pháp luật. 2. Tố tụng dân sự. 3. Kinh tế. 4. Lao động. 5. hành chính. 6. Thi hành án.215. Bình luận khoa học một số vấn đề cơ bản của Bộ luật dân sự. - H. : Nxb Chính trị Quốc gia , 1997 – V13751-V13752; V14558; VV1322; VV702-VV703

        391 tr

        Summary: Cuốn sách gồm 8 chương: 1/ Bộ luật dân sự Việt nam - quá trình xây dựng và các quan điểm chỉ đạo. 2/ Những vấn đề chung của Bộ luật dân sự. 3/ Tài sản và quyền sở hữu. 4/ Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự. 5/ Thừa kế: theo di chúc và theo pháp luật. 6/ Những quy định về chuyển quyền sử dụng đất. 7/ Quyền sở hữu trí tuệ và chuyên giao công nghệ. 8/ Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

        1. Bình luận khoa học. 2. Bộ luật dân sự. I. Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý , Bộ Tư pháp.216. Nguyễn Thị Mai
Hỏi đáp pháp luật về nhà ở, chuyển quyền sử dụng đất trong Bộ luật dân sự / Nguyễn Thị Mai. - H. : Nxb Chính trị Quốc gia , 1997 – V05668-V05670

        340 tr

        Summary: Sách được chia làm 2 phần: Phần hỏi đáp gồm các câu hỏi có liên quan đến vấn đề nhà ở như hợp đồng mua bán nhà,hợp đồng thuê nhà bao gồm cả nhân tố nước ngoài, vấn đề đất đai, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất; Phần thứ hai là phần phụ lục bao gồm những văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung cuốn sách

        1. Hỏi đáp. 2. Pháp luật. 3. Nhà ở. 4. Quyền sử dụng đất. 5. Bộ luật. 6. Dân sự.217. Nguyễn Mạnh Hùng
Những điều cần biết trong pháp luật dân sự / Nguyễn Mạnh Hùng. - H. : Nxb Chính trị Quốc gia , 1996 – V05058-V05059;VN4827

        160 tr. ; 19 cm

        Summary: Sách được biên soạn, giải thích và cụ thể hóa các chế định, các cụm từ trong Bộ luật dân sự và trong các văn bản pháp luật về tố tụng dân sự hiện hành theo thứ tự vần A, B, C... nhằm để bạn đọc tra cứu thuận tiện và hiểu sâu sắc hơn về pháp luật dân sự

        1. Pháp luật. 2. Dân sự.218. Phan Đình Khánh
Hỏi - đáp về thừa kế trong Bộ luật dân sự Việt nam: Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/1996 / Nguyễn Thị Mai, Phan Đình Khánh. - TPHCM. : Nxb TPHCM , 1996 – V05056-V05057; VN4826

        156 tr. ; 19 cm

        Summary: Sách đã hệ thống và khái quát toàn bộ những vấn đề cơ bản về thừa kế, đồng thời tác giả đã đề cập so sánh những điểm kế thừa trong các văn bản pháp luật thừa kế trước đó 1 cách có hệ thống nhằm giúp cho bạn đọc tìm hiểu về pháp luật thừa kế trong Bộ luật dân sự 1 cách dễ dàng

        1. Hỏi. 2. Đáp. 3. Thừa kế. 4. Bộ luật. 5. Dân sự.219. Nguyễn Thị Mai
Hỏi đáp về Bộ luật dân sự / Nguyễn Thị Mai. - TPHCM. : Nxb TPHCM , 1996 – V14540; V17888; VV670

        532tr. ; 20,5 cm

        Summary: Sách được trình bày dưới dạng "Hỏi và đáp" dựa trên những nội dung cơ bản của các chế định pháp lý trong Bộ luật dân sự. Tác giả phân tích lý giải nhữnng quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể của hợp đồng dân sự, các quy định về thừa kế, về chuyển quyền sử dụng đất, về quyền tác giả và những quy định khác của pháp luật dân sự.... Ngoài ra ở phần phụ lục còn đăng toàn văn Bộ luật dân sự nước CHXHCN Việt nam và các văn bản hướng dẫn thi hành

        1. Bộ luật. 2. Dân sự.220. Nguyễn Hùng Thương
Bộ luật dân sự và thương sự tố tụng / Nguyễn Hùng Thương. - S. : Nxb Khai trí , 1972 – V10499-V14500

        167 tr

        Summary: Gồm các thiên: 1/ Thẩm quyền. 2/ Thủ tục trước tòa hòa giải và tòa sơ thẩm. 3/ Kháng cáo và thủ tục trước tòa sơ thẩm và tòa thượng thẩm. 4/ Các phương sách kháng án bất thường. 5/ Biện pháp bảo toàn và phương sách chấp hành. 6/ Thẩm quyền của chánh án. 7/ Thủ tục linh tinh

        1. Bộ luật. 2. Dân sự. 3. Thương sự. 4. Tố tụng.221. Các văn bản về hình sự, dân sự và tố tụng. - H. : TAND tối cao , 1990 – V15690

        393tr. ; 255 cm

        Summary: Gồm 4 phần : 1/ Các văn bản về hình sự. 2/ Các văn bản về tố tụng hình sự. 3/ Các văn bản về dân sự. 4/ Các văn bản về tố tụng dân sự

        1. Hình sự. 2. Dân sự. 3. Tố tụng.222. Các văn bản về hình sự, dân sự và tố tụng. - H. : TAND tối cao , 1992 – V15746-V15747

        339 tr

        Summary: Gồm 4 phần: 1/ Các văn bản về hình sự. 2/ Các văn bản về tố tụng hình sự. 3/ Các văn bản về dân sự. 4/ Các văn bản về tố tụng dân sự

        1. Hình sự. 2. Dân sự. 3. Tố tụng.223. Bộ luật dân sự của nước CHXHCN Việt nam: Dự thảo VII. - H. , 1994 – V15832

        160 tr

        Summary: Gồm 6 phần, 585 điều. 1/ Những quy định chung. 2/ Quyền sở hữu. 3/ Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự. 4/ Thừa kế. 5/ Quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp. 6/ Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

        1. Bộ luật. 2. Dân sự.224. Những quy định pháp luật về dân sự. - TPHCM. : Nxb TPHCM , 1994 – VL256

        998 tr

        Summary: Gồm 6 chuyên phần: 1/ Quy định những chế định về cá nhân và pháp nhân; 2/ Chế định hợp đồng dân sự ở nước ta. 3/ Quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi vi phạm những quy định cụ thể mà nhà nước ban hành. 4/ Những quy định pháp luật về thừa kế. 5/ Quy định về tài sản và quyền sở hữu tài sản. 6/ Những quy định về hôn nhân và gia đình

        1. Dân sự.225. Hệ thống hóa các văn bản pháp luật về dân sự và tố tụng dân sự. - H. : Nxb Pháp lý , 1992 – VL211

        378 tr

        Summary: Gồm 2 phần chính: 1/ Các văn bản pháp luật về dân sự. 2/ Các văn bản pháp luật về tố tụng dân sự. Trong mỗi phần chia thành nhiều mục, mỗi mục đề cập đến một chuyên đề như: những quy định pháp luật về nhà ở, hôn nhân và gia đình, thừa kế..

        1. Dân sự. 2. Tố tụng dân sự.226. Pháp lệnh hợp đồng dân sự. - H. : Nxb Pháp lý , 1991 – V08871

        98 tr

        Summary: Gồm 6 chương, 59 điều: 1/ Những quy định chung. 2/ Giao kết, thực hiện, sửa đổi, chấm dứt hợp đồng dân sự. 3/ Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng dân sự. 4/ Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng dân sự. 5/ Thời hiệu khởi kiện. 6/ Điều khoản cuối cùng

        1. Pháp lệnh. 2. Hợp đồng dân sự.227. Ngô Văn Thâu
Một số điều cần biết trong các quyền dân sự của công dân / Ngô Văn Thâu. - H. : Nxb Pháp lý , 1987 – VN2097

        98 tr

        Summary: Trong các quyền công dân, quyền dân sự có ý nghĩa chính trị và kinh tế rất quan trọng vì vậy sau khi phân tích rõ quyền dân sự là một bộ ohận của quyền làm chủ tập thể XHCN, sách lần lwọt giới thiệu các chế định: quyền sở hữu, quyền tác giả, quyền thừa kế ... tiếp theo là phần giải thích những quy định về bảo vệ các quyền dân sự

        1. Quyền dân sự.228. Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam= The civil code of the socialist republic of Vietnam. - H. : Vietnam law & legal forum , 1996 – V14494

        376 tr. ; 21 cm

        Summary: Bộ luật dân sự song ngữ

        1. Bộ luật. 2. Dân sự. 3. fsđfsfsdf.229. Bộ luật dân sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam: Việt - Anh. - H. : Nxb Chính trị Quốc gia , 1996 – V14490-V14491; V14520; VV623; VV627

        606tr. ; 20,5 cm

        Summary: Sách in bằng hai thứ tiếng Việt - Anh gồm 7 phần: 1/ Những quy định chung. 2/ Tài sản và quyền sở hữu. 3/ Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự. 4/ Thừa kế. 5/ Những quy định về chuyển quyền sử dụng đất. 6/ Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. 7/ Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

        1. Bộ luật. 2. Dân sự. 3. Việt nam.230. Ngô Văn Thâu
Các thuật ngữ cơ bản trong luật dân sự Việt nam: Có chú thích và đối chiếu / Ngô VănThâu. - H. : Nxb Chính trị Quốc gia , 1996 – V14501-V14502; VV616

        209tr. ; 20,5 cm

        Summary: Gồm 3 phần: 1/ Một số thuật ngữ về nhà nước và pháp luật. 2/ Thuật ngữ luật dân sự. 3/ thuật ngữ hiệu lực của Bộ luật dân sự. Bảng tra cứu theo thứ tự trong Bộ luật dân sự. 4/ Bảng tra cứu thuật ngữ theo vần chữ cái

        1. Thuật ngữ. 2. Luật. 3. Dân sự. 4. Việt nam.231. Tập luật lệ về tư pháp. Dân sự thương sự. - H. : Bộ Tư pháp , 1957 – VL524

        185 tr. ; 25 cm

        Summary: Tập luật lệ về tư pháp phần dân sự và thương mại

        1. Luật lệ. 2. Tư pháp. 3. Dân sự. 4. Thương sự.232. Tìm hiểu Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. - TPHCM. : Nxb TPHCM , 1996 – V11995-V11999; V14449-V14450; VV550; VV551; VV554

        551 tr

        Summary: Tìm hiểu Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam gồm có lời nói đầu và 7 phần với 838 điều quy định các vấn đề cơ bản nhất của luật dân sự. Phần đầu tác giả phân tích những nội dung cơ bản của Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam do 1 nhóm chuyên viên vụ Pháp luật dân sự - Kinh tế thuộc Bộ Tư pháp biên soạn và Phó tiến sỹ luật Đinh Trung Tụng chủ biên. Phần 2 là phụ lục in lại nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật dân sự và toàn văn Bộ luật

        1. Tìm hiểu. 2. Bộ luật. 3. Dân sự. 4. Việt nam.233. Bình luận Bộ luật dân sự Nhật bản – V10459

        246 tr

        Summary: Phần mở đầu (3 chương). Phần I. Phần chung (12 chương). Phần II. Quyền tài sản (11 chương). Phần II. Nghĩa vụ (8 chương)

        1. Bình luận. 2. Bộ luật dân sự. 3. Nhật bản.234. Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự, gia đình và hình sự giữa nước CHXHCN Việt nam và các nước ngoài. - H. : Nxb Pháp lý , 1990 – V17429

        218 tr

        Summary: Từ 1980 đến nay Nhà nước ta đã ký kết hiệp định tương trợ tư pháp với 6 nước XHCN: Đức, Xô viết, Tiệp khắc, Cu ba, Hungari, Bun ga ri nhằm bảo hộ các quyền và lợi ích chính đáng của công dân và pháp nhân nước ta trong quan hệ với công dân và pháp nhân các nước ký kết. Ngoài những quy định về việc công nhận và tuân thủ lẫn nhau các quyền tài sản và nhân thân của công dân và pháp nhân giá trị của các giấy tờ, quan hệ hợp tác giữa các cơ quan tư pháp các nước ký kết... nội dung chủ yêu của các hiệp định tương trợ tư pháp là giải quyết hay điều chỉnh thống nhất các xung đột về pháp luật áp dụng và về thẩm quyền giải quyết các quan hệ pháp luật về dân sự gia đình và hình sự nảy sinh giữa công dân và pháp nhân nước ta và các nước ký kết. Các quy định của hiệp định liên quan đến hoạt động c ..

        1. Hiệp định. 2. Tương trợ tư pháp. 3. Dân sự. 4. Gia đình. 5. Việt nam. 6. Nước ngoài.235. Hoàng Trung Hiếu
Hướng dẫn soạn thảo văn bản hợp đồng dân sự hợp đồng lao động hợp đồng kinh tế: Văn bản mới nhất / Hoàng Trung Hiếu. - TPHCM. : Nxb trẻ , 1995 – V14361-V14363; VV463; VV466

        474 tr

        Summary: Phần I/ hợp đồng dân sự: khái quát hợp đồng dân sự. Hợp đồng thuê nhà - hợp đồng mua nhà, hợp đồng bảo hiểm. Phần II/ hợp đồng lao động bảo hiểm xã hội: hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội. Phần III/ hợp đồng kinh tế: hợp đồng kinh tế, hợp đồng vận chuyển hàng hóa

        1. Hợp đồng. 2. Dân sự. 3. Lao động. 4. Kinh tế.236. Phan Đình Khánh
Những nội dung cơ bản của Bộ luật dân sự Việt nam / Lê Thanh Vân,Phan Đình Khánh. - TP. HCM : TP.HCM , 1995 – V04434; V04435

        733 tr

        Summary: 1. Những quy định chung. 2. Tài sản và quyền sở hữu. 3. Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự. 4. Thừa kế. 5. Những quy định về chuyển quyền sử dụng đất. 6. Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. 7. Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

        1. Bộ luật. 2. Dân sự.237. Bộ luật dân sự của nước CHXHCN Việt nam. - H. , 1995; V10356; VL341-VL342; VL344-VL345

        282 tr

        Summary: Trong số này tạp chí Dân chủ và pháp luật đăng toàn văn: Tờ trình Quốc hội về việc tiếp thu ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp và đại biểu Quốc hội, chỉnh lý Dự thảo Bộ luật dân sự. Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt nam công bố Bộ luật dân sự của nước CHXHCN Việt nam và nghị quyết về việc thi hành Bộ luật dân sự. Toàn văn Bộ luật dân sự của nước CHXHCN Việt nam. Phụ lục: Một số vấn đề dự thảo Bộ luật dân sự chuẩn bị trình Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 8 xem xét, thông qua. Thuật ngữ Bộ luật dân sự

        1. Bộ luật. 2. Dân sự. 3. Việt nam. I. Tạp chí Dân chủ và pháp luật , Bộ Tư pháp.238. Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. - H. : Nxb Chính trị Quốc gia , 1995 – V04567; V10856; VN4172; VN4174-VN4175

        429 tr

        Summary: Sách có 838 điều chia thành 7 phần: Những quy định chung. Tài sản và quyền sở hữu. 3. Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự. 4. Thừa kế. 5. Những quy định về chuyển quyền sử dụng đất. 6. Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. 7. Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

        1. Bộ luật. 2. Dân sự. 3. Việt nam.239. Bộ luật dân sự và thương mại Thái Lan. - H. : Nxb Chính trị Quốc gia , 1995 – V04479-V04482; VN4079

        509 tr        Summary: Bộ luật dân sự và thương mại Thái lan có hiệu lực từ ngày 1/1/1925. Nó gồm 6 quyền: Quyển I: Những nguyên tắc chung (gồm 6tiêu đề từ điều 1 đến điều 193). Quyển II: Nghĩa vụ (gồm 5 tiêu đề - từ điều 194 đến điều 419). Quyển III: Những hợp đồng đặc trưng (gồm 23 tiêu đề - từ điều 420 đến điều 1273). Quyển IV: Tài sản (gồm 8 tiêu đề - từ điều 1274 đến điều 1434). Quyển V: Gia đình (gồm 3 tiêu đề - từ điều 1435 đến điều 1598).Quyển VI: Thừa kế (gồm 6 tiêu đề - từ điều 1599 đến điều 1755)

        1. Bộ luật dân sự. 2. Thái Lan. 3. Thương mại.


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương