GIỚi thiệu sách về luật dân sự Sửa đổi Bộ luật dân sự: Kỷ yếu tọa đàm (phần các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ)/. H.:, 2012 – ht: 436


Hỏi đáp về bộ luật dân sự và những văn bản hướng dẫn thi hành. - H.: Nxb lao động, 2003 – V12526-V12530tải về 302.33 Kb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích302.33 Kb.
1   2   3   4   5

157. Hỏi đáp về bộ luật dân sự và những văn bản hướng dẫn thi hành. - H.: Nxb lao động, 2003 – V12526-V12530

        532 tr.; 20,5 cm

        Summary: Nội dung chính của cuốn sách gồm hai phần, trình bầy dưới dạng hỏi- đáp về các vấn đề của bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành như: Nghị định số 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp. Nghị định số 45/1998/NĐ-CP ngày 01/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết về chuyển giao công nghiệp. Cuốn sách sẽ là cẩm nang hữu ích cho cán bộ nghiên cứu và thực thi pháp luật

        1. Bộ luật dân sự. I. Sưu tầm: Đức Giang.158. Hội thảo về luật dân sự và thương mại Việt nam - Nhật bản: Thảo luận, so sánh giữa luật hợp đồng của Việt nam với luật của Nhật bản và Trung quốc. - H. , 1999 – HT73

        97 tr. ; 31 cm

        Summary: Cuốn sách là kỷ yếu hội thảo về luật dân sự và thương mại Việt nam - Nhật bản. Nội dung hội thảo chủ yếu thảo luận, so sánh giữa luật hợp đồng của Việt nam với luật của Nhật bản và Trung quốc với các tham luận của các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực này

        1. Hội thảo. 2. Luật dân sự. 3. Thương mại. 4. Việt nam. 5. Nhật bản.159. Lê Thành Châu
476 mẫu soạn thảo mới nhất: văn bản hành chính, quản lý và hợp đồng kinh tế, dân sự thường dùng trong kinh doanh / Lê Thành Châu. - H. : Nxb thống kê , 2003 – VV3099; VV3100

        1289 tr. ; 20 cm

        Summary: Với 12 phần chính, cuốn sách giúp cho bạn đọc là những nhà quản lý nhà nước, kinh doanh và cá nhân có thể nhanh chóng thực hiện được việc soạn thảo những văn bản hành chính, các loại hợp đồng kinh tế, dân sự, lao động... đặc biệt là hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng liên doanh mới được Bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn và soạn thảo

        1. Mẫu soạn thảo văn bản. 2. hành chính. 3. Kinh tế. 4. Dân sự.160. Trương Lệ Hoa
Bộ luật dân sự Việt nam / Trương Lệ Hoa. - Vân nam - Trung quốc : Nxb ĐH Vân Nam , T6/1998 – TQ77

        218 tr

        Summary: Cuốn sách giới thiệu về Bộ luật dân sự Việt nam bằng tiếng Trung quốc nhằm giúp bạn đọc Trung quốc hiểu rõ hơn về pháp luật Việt nam. Nội dung bao gồm 7 phần. Phần 1/ Những quy định chung. Phần 2/ Tài sản và quyền sở hữu. Phần 3/ Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự. Phần 4/ Thừa kế. Phần 5/ Những quy định về chuyển quyền sử dụng đất. Phần 6/ Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Phần 7/ Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

        1. Bộ luật dân sự. 2. Việt nam.161. Luật hôn nhân và gia đình, và các chế định dân sự có liên quan. - H. : Nxb Chính trị Quốc gia , 2002 – V12417-V12419

        456 tr. ; 21 cm

        Summary: Cuốn sách bao gồm các nghị định, thông tư, nghị quyết, công văn của chính phủ, các Bộ, các ngành có liên quan ban hành đề cập đến Luật hôn nhân và gia đình, đồng thời bao gồm các văn bản pháp luật khác như Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Luật quốc tịch... cũng có các chế định pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân trong quan hệ pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hôn nhân và gia đình về các mặt nhân thân cũng như tài sản

        1. Luật hôn nhân gia đình.162. Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa Pháp. - H. : Nxb Chính trị Quốc gia , 1998 – V02136; V02137; VN7467

        598 tr. ; 19 cm

        Summary: Cuốn sách giúp bạn đọc nghiên cứu, tìm hiểu ưhệ thống pháp luật dân sự của nước CH Pháp. "Bộ luật dân sự Pháp" gồm 2283 điều luật, chia thành 3 quyển: Quyển thứ nhất gồm các quy định về người. Quyển thứ hai về tài sản và quyền tài sản. Quyển thứ ba về các phương thức xác lập quyền sở hữu. Cấu tạo của Bộ luật phù hợp với quan niệm truyền thống của người Pháp, mọi quyền đòi hỏi phải có người nắm giữ quyền đó và phải gắn với 1 tài sản là đối tượng cho quyền đó

        1. Bộ luật dân sự. 2. Pháp.163. Nguyễn Đức Giao, Trần Huyền Nga
400 câu hỏi giải đáp về Bộ luật dân sự Việt nam: Tái bản có sửa đổi, bổ sung / Nguyễn Đức Giao, Trần Huyền Nga. - TP.HCM : Nxb TP.Hồ Chí Minh , 2002 – V11987-V11989; VV2752

        845 tr. ; 20,5 cm

        Summary: Nội dung cuốn sách được các tác giả dựa vào những nội dung chủ yếu của BLDS và các văn bản hướng dẫn thi hành để biên soạn thành 400 vấn đề cần giải đáp, trong đó các tác giả đặt ra nhiều ví dụ thực tế trong đời sống xã hội để minh họa. Cuốn sách góp phần phổ biến pháp luật cho đông đảo quần chúng nhân dân trong việc áp dụng thống nhất pháp luật, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong việc quy định địa vị pháp luật của cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác; quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân trong giao lưu dân sự, xây dựng chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của các chủ thể khi tham gia quan hệ dân sự

        1. Việt nam. 2. Bộ luật dân sự. 3. Hỏi đáp.164. Các văn bản về hình sự, dân sự, kinh tế và tố tụng. - H. : Tòa án nhân dân tối cao , 2000 – V14934

        480 tr. ; 27 cm

        Summary: Nội dung sách bao gồm các nghị quyết, nghị định, thông tư hướng dẫn xét xử của Tòa án nhân dân tối cao các năm 1998, 1999, 2000 về các lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh tế và tố tụng nhằm giúp cho các tòa án áp dụng pháp luật một cách thống nhất, góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và nguyên tắc xét xử của hệ thống tòa án

        1. Văn bản pháp luật. 2. Dân sự. 3. Hình sự. 4. Kinh tế. 5. Tố tụng.165. Các văn bản về hình sự, dân sự, kinh tế, hành chính và tố tụng. - H. : NXB Tòa án nhân dân tối cao , 2001 – V15052-V15054

        480 tr. ; 27 cm

        Summary: Cuốn sách gồm 6 phần: Phần 1/ Các văn bản về hình sự. Phần 2/ Các văn bản về tố tụng hình sự. Phần 3/ Các văn bản về dân sự. Phần 4/ Các văn bản về tố tụng dân sự. Phần 5/ Các văn bản về kinh tế. Phần 6/ Các văn bản về hành chính

        1. Văn bản pháp luật. 2. Hình sự. 3. Dân sự. 4. Kinh tế. 5. hành chính. 6. Tố tụng.166. Các giải pháp chống hình sự hóa các giao dịch dân sự kinh tế: Chuyên đề thông tin KHPL. - H. : Viện NCKHPL, Bộ Tưư pháp , 2001 – V13251-V13255

        156 tr. ; 21 cm

        Summary: Số thông tin chuyên đề này gồm 2 phần chính: Phần thứ nhất là tổng thuật về kết quả nghiên cứu của đề tài và phần thứ hai giới thiệu một số chuyên đề nghiên cứu cụ thể có kèm theo biện pháp khắc phục thực trạng trên

        1. Hình sự hóa. 2. Giao dịch dân sự. 3. Giao dịch kinh tế.167. Một số vấn đề về sửa đổi, bổ sung Bộ luật dân sự Việt nam: Chuyên đề thông tin KHPL. - H. : Viện NCKHPL, Bộ Tư pháp , 2001 – V13201-V13205

        312 tr. ; 20,5 cm

        Summary: Số chuyên đề này tập hợp các bài nghiên cứu cụ thể của các tác giả Việt nam và một số ý kiến của chuyên gia Nhật bản trong việc phân tích và đánh giá thực tiễn thi hành các quy định của Bộ luật dân sự trong thời gian qua, khẳng định những ưu điểm của Bộ luật dân sự, đồng thời tìm ra những điều bất hợp lý và bất cập để kịp thời sửa đổi, bổ sung

        1. Bộ luật dân sự. 2. Sửa đổi. 3. Bổ sung. .168. TS. Nguyễn Ngọc Điện
Bình luận khoa học về thừa kế trong Luật dân sự Việt nam / TS. Nguyễn Ngọc Điện. - H. : Nxb trẻ , 2001 – V12942-V12944; V13934; VV2051

        655 tr. ; 20,5 cm

        Summary: Bằng sự hiểu biết của mình tác giả cuốn sách đã chứng minh các quy phạm mang tính nguyên tắc trong Luật dân sự về vấn đề thừa kế, dựa trên hệ thống phân tích tác giả đã làm sáng tỏ các vấn đề về mở thừa kế, di chuyển di sản theo pháp luật, di chuyên di sản theo ý chí, di sản dùng vào việc thờ cúng, chuyển giao di sản, quản lý tài sản có, thanh toán nợ di sản, phân chia di sản... Cuốn sách là tài liệu bổ ích cho cán bộ khoa học pháp lý, cán bộ công tác trong các ngành pháp luật và đông đảo bạn đọc trong việc tìm hiểu các quy định của luật dân sự Việt nam hiện hành

        1. Luật dân sự. 2. Thừa kế. 3. Bình luận khoa học.169. TS. Nguyễn Ngọc Điện
Bình luận khoa học về đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong luật dân sự Việt nam / TS. Nguyễn Ngọc Điện. - H. : Nxb trẻ , 2001 – V12931; V12932; V13933; VV2041; VV2043

        392 tr. ; 20,5 cm

        Summary: Nội dung cuốn sách bao gồm 2 phần, với một bố cục hợp lý dựa vào các điều từ 324 - 379 trong Bộ luật dân sự 1995 tác giả đã phân tích, bình luận về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, thiết lập tình trạng liên đới trong thực hiện nghĩa vụ. Đồng thời bằng những lý luận của mình tác giả đã làm sáng tỏ các vấn đề về bảo lãnh, giao kết hợp đồng bảo lãnh, chấm dứt hợp đồng, cầm cố, thế chấp... có dẫn chứng quá trình hình thành các chế định đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong cổ luật Việt nam cũng như so sánh với Luật La Mã, Luật học của Pháp. Vì vậy, cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo rất thiết thực cho các nhà nghiên cứu, cán bộ giảng dạy, cán bộ công tác trong các ngành pháp luật trong việc tìm hiểu, nâng cao sự hiểu biết của mình về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong Luật dân s ..

        1. Bình luận khoa học. 2. Luật dân sự. 3. Việt nam.170. TS. Nguyễn Ngọc Điện
Bình luận khoa học về tài sản trong Luật dân sự Việt nam / TS. Nguyễn Ngọc Điện. - H. : Nxb trẻ , 2001 – V12926-V12930

        410 tr. ; 20,5 cm

        Summary: Nội dung cuốn sách gồm 3 chương, tác giả đã bình luận các vấn đề về tài sản trong Luật dân sự Việt nam như quyền sử dụng đất, các quyền đối với tài sản, quyền sở hữu, các hình thức sở hữu, quyền và nghĩa vụ láng giềng. Với cách lý luận sắc xảo có dẫn chứng lý thuyết quan niệm sản nghiệp phương Tây và quá trình phát triển của pháp luật về tài sản trong pháp luật Việt nam để làm rõ hơn các vấn đề mà tác giả bình luận dựa theo quan niệm tài sản trong luật hiện đại. Đây là cuốn sách rất bổ ích cho các nhà khoa học pháp lý, sinh viên ngành luật trong việc tìm hiểu và áp dụng quy định pháp luật về tài sản một cách nhất quán trong thực tiễn

        1. Bình luận khoa học. 2. Luật dân sự. 3. Tài sản.171. Th.S Lê Thành Châu
317 mẫu soạn thảo văn bản hành chính và hợp đồng kinh tế, dân sự thường dùng trong kinh doanh / Th.S Lê Thành Châu. - H. : Nxb thống kê , 2001 – V12887; V12888; VV1990

        908 tr. ; 20,5 cm

        Summary: Cuốn sách gồm 9 phần trình bày 317 mẫu soạn thảo văn bản hành chính và hợp đồng kinh tế, dân sự thường dùng trong kinh doanh cũng như thực hiện các hành vi giao dịch của mỗi cá nhân trong sinh hoạt hàng ngày. Cuốn sách giúp cho các nhà quản lý, doanh nhân, cá nhân có thêm kiến thức áp dụng vào việc soạn thảo những văn bản hành chính, các loại hợp đồng kinh tế, dân sự, lao động... vào công việc giao dịch của mình một cách thống nhất và phù hợp với các quy định của pháp luật

        1. Soạn thảo văn bản. 2. Văn bản hành chính. 3. Hợp đồng kinh tế. 4. Hợp đồng dân sự.172. Bình luận khoa học Bộ luật dân sự Việt nam, tập 3. Từ điều 634 đến điều 838 / TS. Hoàng Thế Liên, Nguyễn Đức Giao. - H. : Nxb Chính trị Quốc gia , 2001 – V14975; VL1300;VL1301

        419 tr. ; 24 cm

        Summary: Nội dung cuốn sách góp phần cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản trong Bộ luật dân sự năm 1995 nhằm tiếp tục phổ biến sâu hơn và có hệ thống hơn tinh thần nội dung các nguyên tắc, chế định của Bộ luật dân sự năm 1995 tới đông đảo bạn đọc. Bình luận Khoa học Bộ luật dân sự Việt nam, gồm 3 tập, trong tập 3 gồm các vấn đề về thừa kế; chuyển quyền sử dụng đất; sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài (từ điều 634 đến 838 Bộ luật dân sự)

        1. Bình luận khoa học. 2. Bộ luật dân sự. 3. Việt nam. I. Nguyễn Đức Giao. II. TS. Hoàng Thế Liên.173. Các văn bản pháp luật về tố tụng dân sự - kinh tế - lao động - hành chính - thi hành án. - H. : Nxb Chính trị Quốc gia , 2001 – V12776-V12778; V17885;VV1859

        612 tr. ; 22 cm

        Summary: Cuốn sách tập hợp những văn bản chủ yếu về hoạt động tố tụng dân sự - kinh tế - lao động - hành chính - thi hành án. Nhằm giúp cho bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu về các quy định tố tụng. Để từ đó có thêm điều kiện góp phần hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật về tố tụng, áp dụng một cách thống nhất các quy định của Nhà nước về hoạt động tố tụng, góp phần tăng cường pháp chế XHCN trong đời sống xã hội

        1. Văn bản pháp luật. 2. Tố tụng dân sự. 3. Kinh tế. 4. Lao động. 5. hành chính. 6. Thi hành án.174. Bình luận khoa học Bộ luật dân sự Việt nam, tập 1 / Hoàng Thế Liên. - H. : Nxb Chính trị Quốc gia , 2001-V14889; V14890; VL1262

        419 tr. ; 24 cm

        Summary: Tập 3 bình luận từ Điều 634 đến Điều 838 Bộ luật dân sự về vấn đề: thừa kế; chuyển quyền sử dụng đất; sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

        1. Bình luận. 2. Bộ luật dân sự. I. Hoàng Thế Liên. II. Nguyễn Đức Giao.175. Nguyễn Ngọc Điện
Bình luận các hợp đồng thông dụng trong Luật dân sự Việt nam / Nguyễn Ngọc Điện. - TP.HCM. : Nxb trẻ TP.HCM , 2001 – V12647-V12650; V19849; VV1717

        490 tr. ; 20,5 cm

        Summary: Nội dung cuốn sách này gồm 4 phần lớn trình bày các quan điểm của tác giả dưới hình thức bình luận các hợp đồng thông dụng trong luật dân sự Việt nam như: Các hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản có đền bù. Các hợp đồng chuyển quyền sử dụng tài sản. Các hợp đồng dịch vụ. Hợp đồng vay tiền. Cuốn sách góp phần giúp cho bạn đọc quan tâm đến Luật dân sự có điều kiện tra cứu áp dụng vào thực tế

        1. Hợp đồng. 2. Dân sự.176. Văn bản hướng dẫn thực hiện giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991. - H. : Nxb Xây dựng , 1999 – V12612-V12615

        78 tr. ; 21 cm

        Summary: Nội dung cuốn sách gồm các văn bản: Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 29/8/1998 của UBTVQH về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991. Thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn áp dụng 1 số quy định tại Nghị quyết 58. Nghị định số 25/1999/NĐ-CP ngày 19/4/1999 của Chính phủ về phương thức trả nhà ở, giá cho thuê nhà ở khi chưa trả lại nhà ở và thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở được quy định tại nghị quyết 58/NQ-UBTVQH10. Thông tư số 02/1999/TT-BXD ngày 3/5/1999 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý nhà ở vắng chủ giữa cá nhân với cá nhân

        1. Nhà ở. 2. Giao dịch dân sự.177. Bình luận khoa học Bộ luật dân sự Việt nam, tập 1: Những quy định chung. - H. : Nxb Chính trị Quốc gia , 2001 – V14819-V14822; VL1173

        326 tr. ; 24 cm

        Summary: Nội dung cuốn sách trình bày, giới thiệu, bình luận phần những quy định chung từ điều 1 đến điều 171 của Bộ luật dân sự, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc trong việc tìm hiểu, nghiên cứu và thi hành Bộ luật dân sự, một bộ luật lớn đứng sau hiến pháp. Pháp luật dân sự góp phần thúc đẩy giao lưu, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước

        1. Dân sự. 2. Bộ luật. I. Hoàng Thế Liên. II. Nguyễn Đức Giao.178. Giáo trình luật dân sự Việt nam. - H. : Nxb công an nhân dân , 2000 – V13502; VV1624; VV1625

        616 tr. ; 22 cm

        Summary: Nội dung của giáo trình gồm 9 chương, trình bày các vấn đề của luật dân sự như : Khái niệm luật dân sự Việt nam, quan hệ pháp luật dân sự, giao dịch dân sự - đại diện - thời hạn - thời hiệu, tài sản và quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự, quyền thừa kế, chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Giáo trình đáp ứng kịp thời việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập của đội ngũ cán bộ công tác trong ngành luật, cán bộ giảng dạy và sinh viên có thêm tài liệu tham khảo bổ ích, thiết thực về ngành luật dân sự Việt nam

        1. Giáo trình. 2. Luật dân sự. I. Đinh Văn Thanh. II. Nguyễn Minh Tuấn.179. Trần Huyền Nga
400 câu giải đáp về Bộ luật dân sự Việt nam / Nguyễn Đức Giao, Trần Huyền Nga. - TP.HCM : Nxb TP.HCM , 2000 – V13606-V13607; V17881; V18826

        755 tr. ; 20,5 cm

        Summary: Các tác giả dựa vào những nội dung chủ yếu của Bộ luật dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành để biên soạn thành 400 vấn đề cần giải đáp, trong đó có đưa ra nhiều ví dụ rất thực tế trong đời sống xã hội để minh họa. Sách gồm 2 phần: 1/ 400 câu giải đáp những nội dung cơ bản của Bộ luật dân sự. 2/ Các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật dân sự

        1. Bộ luật. 2. Dân sự. 3. Hỏi đáp.180. Các văn bản về Hình sự, dân sự, kinh tế và tố tụng. - H. : Nxb Toà án nhân dân tối cao , 2000 – V14777; V20980; VL1106

        480 tr

        Summary: Các văn bản pháp luật được sắp xếp thành các phần:1/ Các văn bản về hình sự.2/ Các văn bản về tố tụng hình sự.3/ Các văn bản về dân sự.4/ Các văn bản về tố tụng dân sự.5/ Các văn bản về kinh tế.6/ Các văn bản về Lao động.7/ Các văn bản về hành chính

        1. Văn bản. 2. Pháp luật. 3. Kinh tế. 4. Dân sự. 5. Hình sự. 6. Tố tụng. 7. Lao độngHành chính.181. Bộ luật dân sự và những văn bản pháp luật liên quan. - H. : Nxb Chính trị Quốc gia , 2000 – 15620; V15621; VL1101

        1580tr. ; 24cm

        Summary: Bộ luật dân sự là công cụ pháp lý điều chỉnh các quan hệ xã hội về tài sản và nhân thân phi tài sản, nhằm tiếp tục giải phóng mọi năng lực sản xuất, phát huy dân chủ đảm bảo công bằng xã hội theo định hướng XHCN. Cuốn sách này giới thiệu Bộ Luật dân sự và các văn bản pháp luật của các Bộ, ngành liên quan nhằm giúp cho bạn đọc tuân thủ đúng Bộ luật dân sự trong các quan hệ dân sự

        1. Bộ luật. 2. Dân sự.182. Bộ luật dân sự của nước công hoà Pháp. - H. : Nxb Chính trị Quốc gia , 1998 – V03704; V20345

        596 tr

        Summary: Đất nước đang trong thời kỳ đổi mới, mở cửa, giao lưu, kinh tế hội nhập, việc tìm hiểu hệ thống pháp luật dân sự của một số nước có nền kinh tế triển phát triển hàng đầu. Trong đó có hệ thống pháp luật của nước cộng hoà Pháp là việc hết sức cần thiết. Bộ luật này được xây dựng từ những năm cuối thế kỷ 18, có hiêu lực thi hành thống nhất trong cả nước. Bộ uật có 2283 điều luật trong cuốn 1 này bao gồm đầy đủ các điều luật quy định về con người

        1. Bộ luật. 2. Dân sự. 3. Pháp. I. Title: .183. Hội thảo sự phát triển của pháp luật dân sự và thương mại Pháp. - H. : Nhà pháp luật Việt Pháp , 1997 – HT46; HT47

        59 tr

        Summary: Tập kỷ yếu trình bày giới thiệu về pháp luật dân sự và thương mại Pháp. Đây là tập tài liệu tham khảo bổ ích cho những người tìm hiểu, so sánh luật pháp của các nước trong bối cảnh hòa nhập quốc tế

        1. Pháp luật dân sự. 2. Pháp. 3. Hội thảo. 4. Thương mại.184. Sự phát triển của các chế định cơ bản trong pháp luật dân sự. - H. : Nhà pháp luật Việt Pháp , 1998 – HT29; HT30

        57 tr

        Summary: Tập kỷ yếu này được thuyết trình bởi 2 chuyên gia pháp luật người Pháp trình bày tập trung ở 3 vấn đề lớn là chế định hợp đồng; chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và pháp luật thương mại. Đây là một tài liệu rất quý đối với những người quan tâm đến pháp luật trong việc liên hệ, so sánh hệ thống pháp luật của nước Pháp trong khi chúng ta mở cửa giao lưu quốc tế

        1. Pháp luật dân sự. 2. Hội thảo. 3. Chế định cơ bản.185. Chỉ dẫn áp dụng các quy định khác của Bộ luật dân sự (được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 28/10/1995, có hiệu lực thi hành ngày 1/7/1996) / Hoàng Thế Liên, Nguyễn Xuân Anh, Dương Bạch Long. - H. : Nxb Lao động , 2000 – V15618-V15619

        2279 tr. ; 27 cm

        Summary: Sách gồm 7 phần: Phấn thứ nhất-Những quy định chung. Phần thứ hai-Tài sản và quyền sở hữu. Phần thứ ba-Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự. Phần thứ tư-Thừa kế. Phần thứ năm- Những quy định về chuyển quyền sử dụng đất. Phần thứ sáu-Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Phần thứ bảy-Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

        1. Bộ luật. 2. Dân sự. 3. áp dụng.186. Hỏi đáp pháp luật về việc giải quyết các giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991: Tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn / Nguyễn Thuý Hiền, Đinh Mai Phương. - H. : Viện NCKH pháp lý , 2000 – V13726-V13730; V17387

        114 tr. ; 20,5 cm

        Summary: Sách gồm 7 chương: Chương 1/ Những vấn đề chung trong việc giải quyết các giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991. Chương 2/ Giao dịch dân sự về nhà ở giữa cá nhân với cá nhân được xác lập trước ngày 1/7/1991. Chương 3/ Giao dịch dân sự về nhà ở giữa cá nhân với cơ quan, tổ chức. Chương 4/ Phương thức trả nhà ở giữa cơ quan, tổ chức với cá nhân. Chương 5/ Giá cho thuê nhà ở khi chưa trả lại nhà. Chương 6/ Thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà ở, xác lập quyền sở hữu nhà ở. Chương 7/ Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất

        1. Hỏi. 2. Đáp. 3. Pháp luật. 4. Giao dịch dân sự. 5. Nhà ở. I. Nguyễn Thuý Hiền. II. Đinh Mai Phương.187. Nguyễn Thu Thảo
Những lỗi thường gặp trong ký kết hợp đồng dân sự, kinh tế, ngoại thương / Nguyễn Thu Thảo, Lê Nguyễn Thành Nam. - H. : Nxb thống kê , 2000 – V13714; VV1310

        659 tr. ; 20,5 cm

        Summary: Cuốn sách đề cập đến: Lý luận chung về hợp đồng; Hợp đồng dân sự; Hợp đồng kinh tế; Hợp đồng ngoại thương. Phần phụ lục gồm: Bộ luật dân sự; Luật thương mại; Pháp lệnh hợp đồng kinh tế; Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế; Dự thảo một số mẫu hợp đồng kinh tế, dân sự, ngoại thương và các văn bản có liên quan

        1. Hợp đồng. 2. Dân sự. 3. Kinh tế. 4. Ngoại thương.188. Giáo trình luật dân sự Việt nam, tập 1 / Đinh Văn Thanh. - H. : Nxb công an nhân dân , 2000 – V13799;V13800;VV1196

        306 tr

        Summary: Giáo trình luật dân sự giới thiệu: Bộ luật dân sự với 838 điều luật gồm những nội dung chủ yếu: quan hệ pháp luật dân sự. Giao dịch dân sự- đại diện - thời hạn - thời hiệu. tài sản và quyền sở hữu

        1. Giáo trình. 2. Luật. 3. Dân sự. 4. Việt nam. I. Đinh Văn Thanh.189. Nguyễn Minh Tuấn
Giáo trình luật dân sự Việt nam, tập 2 / Nguyễn Minh Tuấn. - H. : Nxb công an nhân dân , 2000-V20344; VV1197; VV1198

        431 tr

        Summary: Cuốn sách gồm những vấn đề chủ yếu sau: Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự. Quyền thừa kế - quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

        1. Luật. 2. Dân sự. 3. Việt nam. I. Nguyễn Minh Tuấn.190. Nguyễn Việt Cường
Hỏi - đáp: hợp đồng dân sự, hợp đồng mua bán tài sản, mua bán nhà ở; hợp đồng thuê nhà ở và phương hướng giải quyết tranh chấp / Nguyễn Việt Cường. - H. : Nxb Chính trị Quốc gia , 2000-V13876-V13878

        463 tr. ; 20,5 cm

        Summary: Sách gồm 2 phần chính: Phần 1/ Hỏi - đáp một số quy định pháp luật về hợp đồng dân sự gồm 72 câu hỏi đáp mang tính chất giải thích pháp luật. Phần 2/ Một số quy định pháp luật về hợp đồng dân sự gồm 10 văn bản có liên quan đến hợp đồng dân sự, mua bán tài sản, mua bán nhà ở, thuê nhà ở và vấn đề giải quyết các tranh chấp dân sự

        1. Hợp đồng. 2. Dân sự. 3. Tài sản.191. Nguyễn Ngọc Điện
Nghiên cứu về tài sản trong luật dân sự Việt nam / Nguyễn Ngọc Điện. - TP.HCM : TP.HCM , 1999 – V15694; V17464

        410 tr. ; 20,5 cm

        Summary: Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Pháp luật về tài sản. Tài sản. Các quyền đối với tài sản. Trong đó đề cập đến các vấn đề về: động sản và bất động sản; các cách khác để phân loại tài sản; quyền sở hữu; các hạn chế đối với việc thực hiện quyền sở hữu; quyền sở hữy bề mặt

        1. Pháp luật. 2. Luật dân sự. 3. Tài sản. 4. Phân loại. 5. Quyền sở hữu. 6. Việt nam.192. Nguyễn Ngọc Điện
Một số suy nghĩ về thừa kế trong luật dân sự Việt nam / Nguyễn Ngọc Điện. - TP.HCM : Nxb trẻ , 1999 – V13927; V17463; V19872

        656 tr. ; 20 cm

        Summary: Sách gồm các phần: Phần giới thiệu pháp luật về thừa kế: mô hình thừa kế trong luật học phương tây; quy tắc cơ bản của chế độ thừa kế trong luật Việt nam. Phần thứ nhất: Di chuyển di sản, đề cập tới vấn đề di chuyển di sản theo pháp luật, theo ý chí; di sản dùng vào việc thờ cúng. Phần thứ hai: Thực hiện quyền hưởng di sản (chuyển giao di sản, quản lý tài sản, thanh toán nợ di sản...)

        1. Pháp luật. 2. Luật dân sự. 3. Chuyển giao di sản. 4. Quản lý tài sản. 5. Việt nam.

1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương