GIỚi thiệu sách về luật dân sự Sửa đổi Bộ luật dân sự: Kỷ yếu tọa đàm (phần các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ)/. H.:, 2012 – ht: 436tải về 302.33 Kb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích302.33 Kb.
1   2   3   4   5

121. Đinh Thị Mai Phương
Nội dung và những điểm mới cơ bản của bộ luật dân sự năm 2005: Sách tham khảo/ Đinh Thị Mai Phương. - H.: NxbChính trị quốc gia , 2006 – V00215-V00219

        247tr.; 20,5 cm

        Summary: Cuốn sách gồm 7 phần: Phần 1: Những quy định chung. Phần 2: Tài sản và quyền sở hữu. Phần 3: Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự. Phần 4: Thừa kế. Phần 5: Những quy định về quyền sử dụng đất. Phần 6: Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Phần 7: Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

        1. Bộ luật dân sự.122. Trần Huy Liệu
Pháp luật tố tụng dân sự mọi người,mọi nhà cần biết/ Trần Huy Liệu,Nguyễn Hải Anh, Tập 1. - H.: NxbTư pháp , 2006 – V01513

        55 tr.; 19 cm

        Summary: Cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi đáp về các vấn đề cơ bản của pháp luật tố tụng dân sự: Các quy định cơ bản về thẩm quyền giải quyết vụ,việc dân sự của toà án

        1. Pháp luật tố tụng dân sự.123. Bộ luật dân sự năm 2005. - H.: NxbTư pháp , 2006 – V01496

        442 tr.; 19 cm

        Summary: Bộ luật được trình bày thành phần cụ thể là: Phần 1: Những quy định chung. Phần 2: Tài sản và quyền sở hữu. Phần 3: Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự. Phần 4: Thừa kế. Phần 5: Quy định về chuyển quyền sử dụng đất. Chương 6: Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Phần 7: Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

        1. Bộ luật dân sự.124. Luật dân sự: Có hiệu lực 01/01/2007. - H.: Nxb Lao động xã hội , 2006 – V00168-V00172

        89 tr.; 19 cm

        Summary: Cuốn sách gồm 9 chương,94 điều bao quát toàn bộ nội dung luật.9 chương đó là:Chương1:Những quy định chung.Chương 2:Luật sư.Chương 3:Hành nghề luật sư.Chương 4:Thù lao và chi phí;Tiền lương theo hợp đồng lao động.Chương 5:Tổ chức xã hội- nghề nghiệp của luật sư.Chương 6:Hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài,luật sư nước ngoài tại Việt Nam.Chương 8:Xử lý vi phạm,giải quyết tranh chấp.Chương 9:Điều khoản thi hành

        1. Luật luật sư.125. Bộ luật dân sự Pháp. - H.: NxbTư pháp , 2005 – V00129-V00130

        1199 tr.; 19 cm

        Summary: Cuốn sách này là bản dịch tập hợp ba quyển:Quyển thứ nhất:Cá nhân.Quyển thứ 2:Tài sản và những thay đổi về sở hữu.Quyển thứ 3:Các phương thức xác lập quyền sở hữu những quy định chung

        1. Bộ luật dân sự. 2. Pháp.126. Nguyễn Văn Cường
Giao dịch dân sự vô hiệu và việc giải quyết hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu : Luận án tiến sĩ luật học / Nguyễn Văn Cường. - H.: NxbTrường Đại học Luật Hà Nội , 2005 – LA165

        195 tr.; 29,5 cm

        Summary: Luận án gồm 3 chương:Chương 1:Những vấn đề lý luận về giao dịch dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý giao dịch dân sự vô hiệu theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.Chương 3:Thực trạng áp dụng pháp luật để tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu ,giải quyết hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu,những vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

        1. Luận án tiến sĩ luật học. 2. Giao dịch dân sự vô hiệu.127. Lê Thị Hà
Phân cấp thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự trong hệ thống toà án ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. : Luận án tiến sĩ luật học / Lê Thị Hà. - H.: nxbĐại học Luật Hà Nội , 2005 – LA179

        201 tr.; 29,5 cm

        Summary: Luận án gồm có 3 chương:Chương 1:Một số vấn đề lý luận về phân cấp thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự trong hệ thống toà án nhân dân.Chương 2:Pháp luật Việt Nam về phân cấp thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự tại toà án.Chương 3:Các giải pháp hoàn thiện việc phân cấp thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự trong hệ thống toà án Việt Nam

        1. Luận án tiến sĩ luật học. 2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự.128. Nguyễn Viết Tý
Phương hướng hoàn thiện pháp luật kinh tế trong điều kiện có bộ luật dân sự : Luận án tiến sĩ luật học / Nguyễn Viết Tý. - H. , 2002 – LA182

        207 tr.; 29,5 cm

        Summary: Luận án ngoài phần mở đầu,kết luận,danh mục tài liệu tham khảo thì gồm có 3 chương:chương 1:Mối quan hệ giữa luật dân sự và luật kinh tế.Chương 2:Vai trò nền tảng của bộ luật dân sự trong việc điều chỉnh các hoạt đoọng kinh doanh.Chương 3:Những định hướng và giải pháp cơ bản trong việc xây dựng pháp luật kinh tế hiện nay ở nước ta

        1. Luận án tiến sĩ luật học. 2. Pháp luật kinh tế.129. Viện nghiên cứu khoa học pháp lý.Bộ tư pháp
Nghiên cứu một số di sản pháp luật dân sự từ thế kỉ XV đến thời Pháp thuộc. : Đề tài cấp bộ. - H. , 1996 – DT110

        436 tr.; 29 cm

        Summary: Đề tài nói đến:Những quy định pháp luật dân sự VN trong thời kì phong kiến,những di sản pháp luậtVN dưới thời Lê,những di sản pháp luật VN dưới thời Nguyễn ,dân luật dưới thời Pháp thuộc,một số vấn đề cơ bản về khế ước ở nước ta từ thế kỉ XV đến thời Pháp thuộc,những quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình Việt Nam trong thời kì phong kiến,thực dân,vấn đề thừa kế trong pháp luật Việt Nam,quan hệ tài sản và thừa kế trong gia đình phong kiến VN từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVIII,vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong pháp luật phong kiến từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XX,vấn đề trách nhiệm dân sự trong pháp luật triều Lê.

        1. Đề tài. 2. Di sản pháp luật dân sự.130. Tòa án nhân dân tối cao
So sánh Bộ luật dân sự năm 1995 và Bộ luật dân sự năm 2005/ Tòa án nhân dân tối cao. - H.: Nxb Tư pháp, 2005 – V01453

        735 tr.; 24 cm

        Summary: Sách được bố cục gồm 3 phần. Phần 1/ Lệnh của Chủ tịch nước và Nghị quyết của Quốc hội. Phần 2/ So sánh Bộ luật dân sự năm 1995 và Bộ luật dân sự năm 2005. Phần 3/ So sánh mục lục Bộ luật dân sự năm 1995 và Bộ luật dân sự năm 2005

        1. Luật dân sự.131. Adrian Briggs
Civil. Jurisdition and judgments/ Adrian Briggs; Peter Rees. - Lần 3. - London.: LLP, 2002 – A00013

        656 tr.; 24 cm

        Summary: Nội dung gồm: Giới thiệu chung về xét sử dân sự. Những quy định về hội đồng xét xử. Nội dung cuộc hội thảo về xét xử ở Brussels và Lugano. Những quy tắc của vấn đề xét xử dân sự. Những thủ tục xét xử

        1. Dân sự. 2. Xét xử dân sự. I. Title: Các phán quyết và quyền xét xử dân sự.132. Đình Trung Tụng
Bình luận những nội dung mới của Bộ luật dân sự năm 2005/ Chủ biên: Đình Trung Tụng. - H.: Nxb. Tư pháp, 2005 – V01458

        983 tr.; 24 cm

        Summary: Cuốn sách giới thiệu về vai trò và sự cần thiết của bộ luật dân sự năm 1995. Bộ luật dân sự năm 2005 trong công cuộc đổi mới đất nước. Tiếp theo là những nội dung mới của bộ luật dân sự năm 2005; những quy định chung; tài sản và quyền sở hữu; nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự; thừa kế; quy định về quyền sử dụng đất; quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Cuối cùng là so sánh bộ luật dân sự năm 1995 và bộ luật dân sự năm 2005

        1. Bộ luật dân sự 2005. 2. Bình luận.133. Lê Thu Hà
Bình luận khoa học về pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử / Lê Thu Hà. - H.: NxbTư pháp , 2005 – V01460

        182 tr.; 21 cm

        Summary: Sách viết từ thực tiễn hoạt động xét xử án dân sự của Toà án nhân dân, hoạt động xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật dân sự của các cơ quan Tư pháp khác. Cuốn sách tập hợp những vụ việc dân sự tiêu biểu, điển hình

        1. Luật dân sự. 2. Thực tiễn xét xử.134. Nhà pháp luật Việt - Pháp
Hội thảo kỷ niệm 200 năm Bộ luật dân sự Pháp : Tham luận / Nhà pháp luật Việt - Pháp. - H., 2004 – HT151-HT154

        177 tr.; 29 cm

        Summary: Gồm các bài tham luận: Báo cáo dẫn đề. Bộ luật dân sự trong tiến trình lịch sử, công tác pháp điển hoá hiện nay tại cộng hoà Pháp. Bộ luật dân sự Pháp và pháp luật Châu Âu, pháp luật về hôn nhân và gia đình và bộ luật dân sự. Bộ luật dân sự pháp còn lại những gì?. Vai trò của công chứng viên trong quá trình xây dựng và phát triển bộ luật dân sự Pháp, thẩm phán với bộ luật dân sự pháp, ảnh hưởng của bộ luật dân sự Pháp trên phạm vi quốc tế. Pháp luật dân sự Lào ..

        1. Bộ luật dân sự Pháp.135. Lê Thu Hà
Bình luận khoa học về pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử/ Lê Thu Hà. - H.: Nxb Tư pháp, 2005 – V01474

        184 tr.; 21 cm

        Summary: Sách gồm 3 phần: Phần 1: Lĩnh vực hợp đồng dân sự.Phần 2: Lĩnh vực hôn nhân và gia đình.Phần 3: Lĩnh vực thừa kế

        1. Pháp luật. 2. Pháp luật dân sự. 3. Khoa học.136. Những nội dung mới của Bộ luật dân sự năm 2005. - H.: Nxb Tư pháp, 2005 – V10724-V10726; VV4609;VV4610;VV4613

        443 tr.; 20,5 cm

        Summary: Nội dung chính của cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1/ Giới thiệu Bộ luật dân sự năm 2005. Phần 2/ Toàn văn Bộ luật dân sự năm 2005 và Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật

        1. Bộ luật dân sự năm 2005.137. Hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế và phi hình sự hóa các quan hệ hình sự : Chuyên đề thông tin KHPL. Số 6+7. - H.: Viện Khoa học pháp lý, 2004 – V10588-V10592

        228 tr.; 20,5 cm

        Summary: Nội dung chính của số chuyên đề, tác giả đã đề cập đến 1 số vấn đề sau: Tổng thuật những nội dung cơ bản của Hội thảo. Các chuyên đề nghiên cứu tại hội thảo: Hình sự hóa các tranh chấp dân sự, kinh tế hiện nay - vấn đề của quá trình chuyển đổi; các giải pháp chống hình sự hóa các giao dịch dân sự, kinh tế; Một số suy nghĩ về vấn đề hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự ở nước ta

        1. Hình sự hóa. 2. Phi hình sự hóa. 3. Quan hệ kinh tế. 4. Quan hệ dân sự.138. Tổng hợp ý kiến đóng góp của ngành tư pháp về dự thảo bộ luật dân sự (sửa đổi): Chuyên đề thông tin KHPL. số 2/2005. - H.: Viện KHPL, 2005 – V010618-V10622

        119 tr.; 20,5 cm

        Summary: Nội dung chính của số chuyên đề này gồm 3 vấn đề chính sau. Phần 1/ Sự cần thiết sửa đổi Bộ lulật dân sự và những quan điểm chỉ đạo. Phần 2/ Một số nhận xét chung về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi). Phần 3/ ý kiến góp ý cho dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) của các cơ quan, đơn vị trong ngành tư pháp

        1. Bộ luật dân sự. 2. Dự thảo.139. Võ Hải Long, Hồ Ngọc Hiển, Lê Văn Minh
Hỏi - đáp về trách nhiệm hành chính, hình sự, dân sự đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật: Tủ sách pháp luật xã, phường/ Võ Hải Long, Hồ Ngọc Hiển, Lê Văn Minh. - H.: Nxb Chính trị quốc gia , 2004 – V02828-V02830

        124 tr. ; 19cm

        Summary: Nội dung chính của cuốn sách gồm 2 phần: Phần1/ Một số vấn đề chung về trách nhiệm pháp lý đối với con người chưa thành niên. Phần 2/ Hỏi- Đáp về trách nhiệm pháp lý đối với người chưa thành niên; trách nhiệm pháp lý hình sự đối với người chưa thành niên; trách nhiệm pháp lý dân sự đối với người chưa thành niên

        1. Hỏi. 2. Đáp. 3. Trách nhiệm. 4. Hành chính. 5. Hình sự. 6. Dân sự. 7. Người chưa thành niên. 8. Vi phạm. 9. Pháp luật.140. Trần Kim Chi
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng dân sự : Luận án thạc sĩ luật / Trần Kim Chi. - H., 1997 – LA160

        109 tr.; 29 cm

        Summary: Luận án gồm 3 chương. Chương 1/ Khái quát chung về hợp đồng dân sự. Chương này gồm 3 phần: 1.1/ Lược sử quá trình hình thành và phát triển của pháp luật dân sự về hợp đồng. 1.2/ Khái niệm, bản chất pháp lý của HĐDS. 1.3/ Một số vấn đề khác biệt giữa HĐ DS và HĐKT. Chương 2/ Một số vấn đề cơ bản của hợp đồng dân sự. Chương này gồm 4 phần: 2.1/ Giao kết HĐ DS. 2.2/ Thực hiện HĐ DS. 2.3/ Các biện pháp bảo đảm thực hiện HĐ DS. 2.4/ HĐ DS vô hiệu và hậu quả pháp lý của nó. Chương 3/ Một số vi phạm hợp đồng dân sự qua thực tiễn xét xử của ngành TAND và những kiến nghị. Chương này gồm 3 phần: 3.1/ Các vi phạm trong việc giao kết hợp đồng qua thực tiễn xét xử của TAND. 3.2/ Các vi phạm khác về HĐ DS qua thực tiễn xét xử của TAND. 3.3/ Kiến nghị

        1. Hợp đồng dân sự. 2. Luận án thạc sĩ.141. David McClean
International Cooperation in Civil and Criminal Matters/ David McClean. - England: Oxford University Press, 2002 – A00843

        449 tr.; 23 cm

        Summary: Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho các luật gia, các nhà hành chính và các nhà làm luật ở các nước. Nội dung bao gồm các phần như: Hợp tác quốc tế về các Thủ tục dân sự, sự hỗ trợ qua lại trong vấn đề tội phạm,..

        1. Quốc tế. 2. Hình sự. 3. Dân sự. 4. Luật gia. I. Title: Hợp tác quốc tế về vấn đề tội phạm và dân sự.142. Thy Anh
Tìm hiểu những quy định mới về dân sự và tố tụng dân sự/ Sưu tầm: Thy Anh. - H.: NXB Lao động, 2004 – VL2540;VL2541

        799 tr.; 24 cm

        Summary: Nội dung chính của cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1- Các văn bản pháp luật trong lĩnh vực dân sự về hôn nhân và gia đình, hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, chứng thực, giao dịch dân sự, những quy định liên quan đến nhà ở và quyền sử dụng đất...; Phần 2- Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 và một số văn bản có liên quan

        1. Dân sự. 2. Tố tụng dân sự.143. Vụ công tác lập pháp
Những vấn đề cơ bản của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004. - H.: NXB Tư pháp, 2004 – V09150; VL2536

        379 tr.; 24 cm

        Summary: Nội dung chính của cuốn sách tập trung phân tích và làm rõ những nội dung cơ bản của Bộ luật, tập trung phân tích cơ sở, mục đích của các quy định của các bộ luật, kết hợp so sánh, làm rõ những điểm mới, khác biệt cũng như được kế thừa so với các quy định về tố tụng dấn sự, kinh tế, lao động hiện hành. Hy vọng rằng cuốn sách sẽ cung cấp những nội dung bổ ích cho cán bộ, công chức các cơ quan tư pháp, cơ quan thực hiện pháp luật và đông đảo cán bộ, nhân dân

        1. Bộ luật tố tụng dân sự.144. Toạ đàm về luật dân sự Việt Nam: Chỉnh lý và sửa đổi phần nghĩa vụ và hợp đồng. - H.: NXB Tư pháp, 2002 – HT219

        6 tr.; 27 cm

        Summary: Kỷ yếu này ghi lại toàn bộ nội dung cuộc toạ đàm làm tài liệu nghiên cứu và tham khảo cho các cơ quan và chuyên gia pháp luật của Việt Nam tham gia cuộc toạ đàm

        1. Luật dân sự. I. Bộ Tư pháp.145. Toạ đàm về Bộ luật dân sự Việt Nam chỉnh lý và sửa đổi phần nghĩa vụ và hợp đồng: Dự án Sida - Thuỵ Điển "Tăng cường công tác xây dựng và thực hiện pháp luật tại Việt Nam". - H.: NXB Tư pháp, 2002 – HT218

        6 tr.; 27 cm

        Summary: Kỷ yếu nay ghi lại toàn bộ nội dung cuộc Toạ đàm về Bộ luật dân sự Việt Nam có chỉnh lý và sửa đổi phần nghĩa vụ và hợp đồng. Trong toạ đàm này không có sự tham gia của chuyên gia nước ngoài

        1. Bộ luật dân sự. 2. Việt Nam. I. Bộ Tư pháp.146. Hội thảo bộ luật dân sự sửa đổi: Tài liệu tham khảo. - H., 2004 – HT112

        151 tr.; 29,5 cm

        Summary: Kỷ yếu này ghi lại toàn văn nội dung hội thảo làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu cho các cơ quan và các chuyên gia pháp luật của Việt Nam tham khảo

        1. Bộ luật dân sự.147. Đinh Văn Thanh, Đinh Thị Hằng
Nhãn hiệu hàng hoá trong pháp luật dân sự: Sách chuyên khảo/ Đinh Văn Thanh, Đinh Thị Hằng. - H.: NXB Công an nhân dân, 2004 – V12564; V12565

        367 tr.; 20,5 cm

        Summary: Nội dung cuốn sách cung cấp một số phần tri thức cần thiết vào việc tìm hiểu pháp luật về sở hữu trí tuệ nói chung và về nhãn hiệu hàng hoá nói riêng, giúp cho doanh nghiệp nắm vững trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo

        1. Sở hữu trí tuệ. 2. Nhãn hiệu hàng hoá. 3. Pháp luật dân sự.148. Mai Văn Duẩn
225 câu hỏi - giải đáp về thủ tục giải quyết các vụ án dân sự - kinh tế và văn bản hướng dẫn thi hành/ Mai Văn Duẩn. - H.: Nxb lao động xã hội, 2004 – V11428-V11430

        825 tr.; 20,5 cm

        Summary: Cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1/ 225 câu hỏi - giải đáp về thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, kinh tế. Phần 2/ Các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành về thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, kinh tế. Cuốn sách trình bày 1 cách cụ thể và có hệ thống về thẩm quyền, thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, kinh tế của Tòa án đối với các tranh chấp dân sự, kinh tế có kèm theo các văn bản hướng dẫn thi hành để tiện theo dõi, tra cứu và áp dụng

        1. Hỏi đáp. 2. Thủ tục giải quyết. 3. Vụ án dân sự kinh tế. 4. Văn bản hướng dẫn.149. Phạm Trung Hòa
Hỏi đáp pháp luật dân sự Việt nam/ Phạm Trung Hòa. - H.: Nxb lao động xã hội, 2004 – V10130-V10132

        670 tr.; 24 cm

        Summary: Cuốn sách hỏi đáp pháp luật dân sự Việt nam là tập hợp những tình huống có thực, cụ thể đang xảy ra hàng ngày trong cuộc sống, cụ thể là những vấn đề về nhân thân của con người, vấn đề hộ khẩu, hộ tịch, giám hộ, tuyên bố chết và mất tích hay vấn đề về giao dịch hợp đồng dân sự, thừa kế di sản, quyền sử dụng đất, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Tất cả đều được giải đáp một cách đầy đủ, xúc tích, dễ hiểu. Đặc biệt sau mỗi phần giải đáp, các tác giả đều có trích dẫn, phân tích những văn bản pháp luật có liên quan

        1. Hỏi đáp. 2. Pháp luật dân sự. 3. Việt nam.150. Phạm Văn Tuyết
Thừa kế theo di chúc theo quy định của Bộ luật dân sự Việt nam : Luận án tiến sĩ luật học / Phạm Văn Tuyết. Nơi đào tạo: Trường ĐH Luật Hà nội. Mã số đào tạo: 5.05.07-Luật dân sự. - H., 2003 – LA103

        205 tr.; 29 cm

        Summary: Luận văn gồm các chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về thừa kế và thừa kế theo di chúc; Chương 2: Pháp luật hiện hành về thừa kế theo di chúc; Chương 3: Thực tiễn giải quyết tranh chấp và hướng hoàn thiện theo quy định của pháp luật về thừa kế theo di chúc. Và những công trình đã công bố liên quan tới luận án, danh mục các tài liệu tham khảo

        1. Luận án tiến sĩ. 2. Luật dân sự.151. Nguyễn Công Khanh
Cơ sở lý luận và thực tiễn của pháp luật điều chỉnh một số quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài ở nước ta hiện nay : Luận án tiến sĩ luật học / Nguyễn Công Khanh. Nơi đào tạo: Trường ĐH Luật Hà nội. Mã số đào tạo: 5.05.07-Luật dân sự. - H., 2003 – LA126

        206 tr.; 29 cm

        Summary: Luận án gồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; Khái niệm, tính chất và ý nghĩa của các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; Sự cần thiết của pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; Chương 2: Điều chỉnh một số quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam; Pháp luật điều chỉnh quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngoài; pháp luật điều chỉnh quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoà; Pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; Chương 3: Phương hướng hoàn thiện pháp luật điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; Một sô định hướng chung; Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh quan hệ sở hữu, quan hệ thừa kế và quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

        1. Luận án tiến sĩ. 2. Luật dân sự.152. Nguyễn Quang Tuyến
Địa vị pháp lý của người sử dụng đất trong các giao dịch dân sự, thương mại về đất đai : Luận án tiến sĩ luật học / Nguyễn Quang Tuyến.Nơi đào tạo: Trường ĐH luật Hà nội. Mã số đào tạo:5.05.15-Luật kinh tế. - H., 2003 – LA97

        212 tr.; 29 cm

        Summary: Luận án gồm các chương sau: chương 1- một số vấn đề về địa vị pháp lý của người sử dụng đất trong các giao dịch dân sự, thương mại về đất đai; đất đai- đối tượng đặc biệt của các giao dịch dân sự, thương mại trong nền kinh tế thị trường.địa vị pháp lý của người sử dụng đất; những nội dung cơ bản trang địa vị pháp lý của người sử dụng đất; các yếu tố chi phối địa vị pháp lý của người sử dụng đất;Chương 2- địa vị pháp lý của người sử dụng đất trong các giao dịch dân sự, thương mại về đất đai theo pháp luật hiện hành: quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong quan hệ góp vốn bằng giá trí sử dụng đất
chương 3- định hướng và giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện vị trí pháp lý của người sử dụng đất trong các giao dịch dân sự, thương mại về đất đai; những căn cứ cho việc hình thành những định hướng và giải pháp; những giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện địa vị pháp lý của người sử dụng đất trong các giao dịch dân sự, thương mại về đất đai

        1. Luận án tiến sĩ. 2. Luật kinh tế.153. Nguyễn Văn Tý
Phương hướng hoàn thiện pháp luật kinh tế trong điều kiện có Bộ luật dân sự: Luận án tiến sĩ luật học / Nguyễn Văn Tý.Nơi đào tạo: Trường ĐH luật Hà nội. Mã số đào tạo:5.05.15-Luật kinh tế. - H., 2002 – LA58

        207 tr.; 29 cm

        Summary: Luận án gồm các vấn đề sau: 1: Mối quan hệ giữa luật dân sự và luật kinh tế; Khái quát về luật kinh tế và luật dân sự Việt nam; Mối quan hệ giữa luật kinh tế và luật dân sự trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung; Mối quan hệ giữa luật kinh tế và luật dân sự trong nền kinh tế thị trường; Khái quát về mối quan hệ giữa luật dân sự và luật thương mại dưới góc độ cũ và một số nước trên thế giới; 2: Vai trò nên tảng của bộ luật dân sự trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh; Kinh doanh và vai trò của hoạt động kinh doanh; Bộ luật dân sự - nền tảng pháp lý cho hoạt động kinh doanh ở nước ta
3: Những định hướng và giải pháp cơ bản trong việc xây dựng pháp luật kinh tế hiện nay ở nước ta; Những bất cập của pháp luật kinh tế và pháp luật dân sự trong điều chỉnh các quan hệ kinh doanh; Những định hướng cơ bản của việc hoàn thiện pháp luật kinh tế; Một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật kinh tế trong điều kiện có bộ luật dân sự

        1. Luận án tiến sĩ. 2. Luật kinh tế.154. Hoàng Thế Liên
Chuyên đề: Kết quả khảo sát về thực trạng thi hành chế định thừa kế trong Bộ luật dân sự / Hoàng Thế Liên, Đinh Thị Mai Phương, Nguyễn Tuấn Anh . Số 6. - H.: Viện KH pháp lý, 2003 – V11077-V11081

        138 tr.; 20,5 cm

        Summary: Nội dung cuốn sách cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn góp phần sửa đổi, bổ sung hoàn thiện bộ luật dân sự và chế định kế thừa. Thực trạng các tranh chấp về kế thừa ở một số địa phương (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và cần thơ) những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng,thực hiện và thi hành chế định thừa kế; một số nguyên nhân có ảnh hưởng đến việc giải quyết tranh chấp thừa kế

        1. Thừa kế. 2. Bộ luật dân sự.155. Hội thảo Bộ luật dân sự sửa đổi : Tài liệu tham khảo lưu hành nội bộ từ ngày 25 đến ngày 28/8/2003. - H., 2003 – HT87

        83 tr.; 30,5 cm

        Summary: Hội thảo gồm các vấn đề:- Cơ cấu bộ luật dân sự;- Hôn nhân giữa những người cùng giới tính;- Các biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự;- Đại diện;- Hợp đồng uỷ quuyền;- Biện pháp giữ lại tài sản giao dịch;- Bảo vệ người thứ ba ngay tình;- Giao dịch dân sự vô hiệu;- Trách nhiệm dân sự trong hợp đồng và trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng;- Thừa kế;- Sở hữu trí tuệ;- Quyền hiến các bộ phận cơ thể người-thay đổi giới tính;- Thời hiệu;- Hợp đồng

        1. Hội thảo. 2. Bộ luật dân sự.156. Nguyễn Ngọc Khánh
So sánh, phân tích những quy định chung về nghĩa vụ và hợp đồng trong luật dân sự Việt nam và Liên bang Nga : Luận án tiến sĩ luật học/ Nguyễn Ngọc Khánh. – 2000 – LA42

        165 tr.; 29 cm

        Summary: Hiện nay, Việt Nam và Liên bang Nga đang tiến hành cải cách kinh tế sâu rộng. Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường đòi hỏi hoàn thiện pháp luật điều chỉnh các quan hệ sở hữu, trao đổi hàng hoá tiền tệ và tài sản. Như chúng ta đã biết, những quan hệ đó được điều chỉnh bởi luật dân sự.Qua nghiên cứu hệ thống pháp luật Việt Nam cũng như hệ thống pháp luật Liên bang Nga cho thấy, các quy phạm pháp luật dân sự hai nước được chứa đựng trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau, nhưng trong đó văn bản quy phạm pháp luật dân sự quan trọng nhất là Bộ luật dân sự. Điều dễ thấy là, hầu hết các điều luật của Bộ luật dân sự đều có sự liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến chế định nghĩa vụ và hợp đồng - những chế định cơ bản nhất của pháp luật dân sự. Tuy nhiên, do khuôn khổ luận án có hạn, tác giả luận án không có tham vọng giải quyết trọn vẹn mọi vấn đề liên quan đến chế định nghĩa vụ và hợp đồng trong luật dân sự mà chỉ tập trung nghiên cứu những quy định chung về nghĩa vụ và hợp đồng trong Bộ luật dân sự Việt Nam và Liên bang Nga. Trên cơ sở so sánh, phân tích và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về chế định nghĩa vụ và hợp đồng trong luật dân sự Việt Nam và Liên bang Nga, luận án đã đề xuất một số kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện những quy đinh chung về nghĩa vụ và hợp đồng trong Bộ luật dân sự hai nước

        1. Luận án. 2. Luật dân sự.

1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương