Giới thiệu học phần thực vật dưỢC – ĐỌc viết tên thuốC Đối tượng: Cao đẳng Dược Số tín chỉ


NỘI DUNG  1. Các loại từ trong tiếng Latintải về 3.6 Mb.
Chế độ xem pdf
trang7/137
Chuyển đổi dữ liệu21.05.2023
Kích3.6 Mb.
#54724
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   137
ky-3.-thuc-vat 173 (1)

NỘI DUNG 
1. Các loại từ trong tiếng Latin 
1.1. Danh từ (Nomen substantivum, viết tắt là N.) 
Danh từ là loại từ dùng để chỉ tên người, vật hoặc sự vật. 
Ví dụ: 
Rosa
hoa hồng 
Aegrota 
nữ bệnh nhân 
1.2. Tính từ (Nomen adjectivum, viết tắt là adj.) 
Tính từ là loại từ dùng để chỉ tính chất của người và sự vật. 
Ví dụ: 
Albus
trắng 
Purus
tinh khiết 
1.3. Động từ (Verbum, viết tắt là V.) 
Động từ là loại từ chỉ hoạt động, trạng thái hay cảm xúc của người và sự vật 
Ví dụ: 
Recipe 
hãy lấy 
Misce
hãy chia 
1.4. Số từ (Numerale, viết tắt là Num.) 
Số từ là loại từ dùng để chỉ số lượng, số lần hoặc số thứ tự của các sự vật 
Ví dụ: 
Primus 
thứ nhất 
Duo
hai (2) 
Ter 
ba lần 
1.5. Đại từ (Pronomen, viết tắt là Pron.) 
Đại từ là loại từ dùng để thay thế cho danh từ 
Ví dụ: 
Nos 
chúng tôi 
Ego 
tôi 
1.6. Phó từ (Adverbum, viết tắt là adv.) 
Phó từ là loại từ dùng để làm rõ nghĩa cho động từ, tính từ và các phó từ khác 
Ví dụ: 
Bene
tốt 
Guttatim 
từng giọt một 
1.7. Liên từ (Conjunctio, viết tắt là conj.) 
Liên từ là loại từ dùng để nối hai từ, hai cụm từ hoặc hai câu với nhau. 
Ví dụ: 
Et 
và 
Vel 
hoặc 


16
1.8. Giới từ (Prepositio, viết tắt là prep.) 
Giới từ là loại từ chỉ mối quan hệ giữa hành vi và sự vật, hay nói một cách khác 
là mối quan hệ giữa động từ với danh từ, đại từ, số từ... 
Ví dụ: 
In 
vào, trong 
Ad 
để, tới 
Post
sau 
1.9. Thán từ (Interjectio, viết tắt là inter.) 
Thán từ là loại từ dùng để biểu hiện tình cảm: vui, buồn, giận, ngạc nhiên... 
Ví dụ: 
O ! 
ô ! 
Danh từ, tính từ, động từ, số từ, đại từ có vần tận cùng thay đổi theo nhiệm vụ 
của từ trong câu. Đó là những từ loại biến đổi. Còn phó từ, giới từ, liên từ, thán từ là 
những từ loại không biến đổi. 

tải về 3.6 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   137
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương