Giaùo trình CÔ SÔÛ DÖÕ lieäu trang


IVMOÂ HÌNH THÖÏC THEÅ KEÁT HÔÏPtải về 1.89 Mb.
trang5/20
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.89 Mb.
#203
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

IVMOÂ HÌNH THÖÏC THEÅ KEÁT HÔÏP

1Giôùi thieäu moâ hình thöïc theå keát hôïp


Caùc nhaø phaân tích thieát keá heä thoáng thoâng tin thöôøng xaây döïng löôïc ñoà cô sôû döõ lieäu (C1.III.2.ii) töø moâ hình thöïc theå keát hôïp vaø moâ hình naøy laïi ñöôïc xaây döïng töø phaàn ñaëc taû vaán ñeà cuûa moät baøi toaùn thöïc teá.

Löôïc ñoà cô sôû döõ lieäu xaây döïng theo höôùng naøy thoâng thöôøng ñaït toái thieåu daïng chuaån 3 (3NF: third normal form) nghóa laø ôû daïng coù söï dö thöøa döõ lieäu ôû möùc toái thieåu, coøn moân CSDL xaây döïng löôïc ñoà CSDL ñaït daïng chuaån 3 töø löôïc ñoà cô sôû döõ lieäu chöa ñaït daïng chuaån coù keøm caùc taân töø (C1.III.2.ii). Ta haõy xem ví duï sau:


iVí duï – Moái quan heä moät-nhieàu

(a)Ñaëc taû vaán ñeà

Nhöõng ngöôøi phuï traùch ñaøo taïo cuûa Tröôøng cao ñaúng coäng ñoàng nuùi Ayers mong muoán taïo laäp moät CSDL veà caùc moân ñaøo taïo cuûa tröôøng (nhö: chöùng chæ leo nuùi, coâng ngheä bay) vaø hoïc vieân ghi danh vaøo nhöõng moân hoïc naøy. Tröôøng cuõng coù qui ñònh laø cuøng moät luùc, hoïc vieân chæ coù theå ghi danh vaøo moät moân hoïc. Hoï chæ quan taâm veà döõ lieäu cuûa ñôït ghi danh hieän taïi. Moät khi hoïc vieân keát thuùc moân hoïc thì nhaø tröôøng seõ khoâng coøn quan taâm ñeán hoï vaø nhöõng hoïc vieân naøy phaûi ñöôïc xoùa khoûi CSDL. Thoâng tin caàn löu tröõ veà moät hoïc vieân bao goàm: maõ hoïc vieân, teân hoïc vieân, ñòa chæ, ngaøy sinh, soá ñieän thoaïi, ngaøy nhaäp hoïc

Thoâng tin veà moân hoïc goàm maõ moân hoïc, teân moân hoïc, thôøi löôïngPhaân tích:

 • phaàn ñaëc taû vaán ñeà chöùa ñöïng caùc qui taéc quaûn lyù vaø döõ lieäu yeâu caàu cuûa vaán ñeà.

 • döõ lieäu cuûa vaán ñeà laø: chi tieát veà hoïc vieân coù maõ hoïc vieân, teân hoïc vieân, ñòa chæ, ngaøy sinh, soá ñieän thoaïi vaø ngaøy nhaäp hoïc chi tieát veà moân hoïc coù maõ moân hoïc, teân moân hoïc vaø thôøi löôïng.

 • qui taéc quaûn lyù goàm:

 • Cuøng moät luùc, moät hoïc vieân chæ coù theå ghi danh vaøo moät moân hoïc.

 • Nhieàu hoïc vieân coù theå ghi danh vaøo moät moân hoïc.

 • Nhaø tröôøng chæ quan taâm ñeán nhöõng hoïc vieân cuûa moân hoïc hieän taïi.
(b)Moâ hình thöïc theå keát hôïp (Moâ hình ER)

Caùc tính chaát trong moâ hình thöïc theå keát hôïp: • Hình chöõ nhaät ñöôïc goïi laø taäp thöïc theå. Teân cuûa taäp thöïc theå ñöôïc ghi beân trong hình chöõ nhaät vaø duøng danh töø ñeå ñaët teân cho taäp thöïc theå.

 • Ñöôøng noái giöõa hai taäp thöïc theå ñöôïc goïi laø moái quan heä (moái keát hôïp). Moái quan heä trong vaán ñeà treân laø moái quan heä moät-nhieàu (1:M). Noäi dung cuûa moái quan heä ñöôïc dieãn taû theo hai chieàu: “ghi danh vaøo”, “ñöôïc ghi danh bôûi” vaø chuùng dieãn taû hai noäi dung sau:

 • Moãi HOÏC VIEÂN coù theå ghi danh vaøo moät MOÂN HOÏC

 • Moãi MOÂN HOÏC phaûi ñöôïc ghi danh bôûi moät hay nhieàu HOÏC VIEÂN

 • Caùc döõ lieäu ghi beân caïnh taäp thöïc theå ñöôïc goïi laø thuoäc tính. Chuùng cung caáp thoâng tin chi tieát veà taäp thöïc theå. Coù hai loaïi thuoäc tính:

 • Thuoäc tính nhaän dieän laø thuoäc tính ñeå phaân bieät thöïc theå naøy vôùi thöïc theå kia trong taäp thöïc theå.

 • Thuoäc tính moâ taû laø thuoäc tính cung caáp thoâng tin chi tieát hôn veà thöïc theå trong taäp thöïc theå.

 • Moái quan heä cuûa vaán ñeà treân laø moái quan heä moät-nhieàu. Tính chaát naøy cuûa moái quan heä goïi laø tính keát noái cuûa moái quan heä. Tính keát noái moät-nhieàu raát phoå bieán trong moâ hình thöïc theå keát hôïp. Hai loaïi keát noái coøn laïi ít phoå bieán hôn nhöng khoâng keùm phaàn quan troïng laø moái quan heä moät-moät vaø moái quan heä nhieàu-nhieàu.

iiVí duï – moái quan heä moät-moät

(a)Ñaëc taû vaán ñeà

Phoøng caûnh saùt mong muoán quaûn lyù lyù lòch caù nhaân nhöõng ngöôøi laùi xe vaø baèng laùi cuûa hoï. Moät ngöôøi chæ laáy ñöôïc moät baèng laùi vaø moät baèng laùi chæ thuoäc veà moät ngöôøi. Thoâng tin veà laùi xe maø phoøng caûnh saùt quan taâm laø: maõ ngöôøi laùi xe, teân, ñòa chæ, ngaøy sinh

Thoâng tin veà baèng laùi caàn löu tröõ laø: maõ baèng laùi, loaïi baèng laùi, ngaøy heát haïn


(b)Moâ hình thöïc theå keát hôïp • moãi NGÖÔØI LAÙI XE phaûi sôû höõu moät BAÈNG LAÙI

 • moãi BAÈNG LAÙI phaûi ñöôïc sôû höõu bôûi moät NGÖÔØI LAÙI XE

iiiVí duï – moái quan heä nhieàu-nhieàu

(a)Ñaëc taû vaán ñeà

Ngöôøi phuï traùch ñaøo taïo Tröôøng cao ñaúng coäng ñoàng nuùi xanh mong muoán thieát laäp moät csdl veà caùc moân hoïc maø hoï cung caáp (nhö chöùng chæ leo nuùi, cöû nhaân coâng ngheä bay) vaø caùc hoïc vieân ghi danh vaøo caùc moân hoïc naøy. Nhaø tröôøng qui ñònh laø moät hoïc vieân ñöôïc ghi danh hoïc toái ña ba moân hoïc trong cuøng moät luùc. Hoï chæ quan taâm ñeán döõ lieäu cuûa moân hoïc hieän taïi. Moät khi hoïc vieân keát thuùc moân hoïc, hoï seõ khoâng coøn thuoäc dieän quaûn lyù cuûa nhaø tröôøng vaø phaûi ñöôïc xoùa khoûi csdl tröø khi hoïc vieân naøy ghi danh hoïc tieáp moân môùi. Thoâng tin veà moät hoïc vieân goàm: maõ hoïc vieân, teân hoïc vieân, ñòa chæ, ngaøy sinh, soá ñieän thoaïi, ngaøy nhaäp hoïc

Thoâng tin veà moân hoïc goàm: maõ moân hoïc, teân moân hoïc, thôøi löôïng


(b)Moâ hình ER • Moãi HOÏC VIEÂN coù theå ghi danh vaøo moät hay nhieàu MOÂN HOÏC

 • Moãi MOÂN HOÏC phaûi ñöôïc ghi danh bôûi moät hay nhieàu HOÏC VIEÂN

Moâ hình ER treân coù moái quan heä nhieàu nhieàu.
(c)Loaïi boû tính keát noái nhieàu nhieàu (neáu ñöôïc)

Moâ hình treân gaëp phaûi khuyeát ñieåm sau:

 • Ngaøy nhaäp hoïc laø thuoäc tính gaén lieàn vôùi taäp thöïc theå HOÏC VIEÂN seõ khoâng hôïp lyù vì khoâng dieãn taû ñöôïc tröôøng hôïp hoïc vieân hoïc cuøng luùc nhieàu moân hoïc.

 • Coøn neáu ngaøy nhaäp hoïc laø thuoäc tính cuûa MOÂN HOÏC thì khoâng dieãn taû ñöôïc tình traïng cuøng moân hoïc nhöng coù caùc ngaøy nhaäp hoïc khaùc nhau.

Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy ta phaûi ñöa vaøo: • moät taäp thöïc theå laøm trung gian giöõa HOÏC VIEÂN vaø MOÂN HOÏC goïi laø taäp keát hôïp PHIEÁU GHI DANH.

 • Thuoäc tính nhaän dieän cuûa taäp keát hôïp laø söï keát hôïp giöõa thuoäc tính nhaän dieän cuûa taäp thöïc theå HOÏC VIEÂN vaø MOÂN HOÏC

 • thuoäc tính moâ taû cuûa taäp keát hôïp PHIEÁU GHI DANH laø ngaøy nhaäp hoïc

 • tính keát noái cuûa taäp keát hôïp vôùi taäp thöïc theå laø moät-nhieàu

Noäi dung cuûa moái quan heä giöõa caùc taäp thöïc theå laø:

 • moãi HOÏC VIEÂN coù theå coù moät hay nhieàu PHIEÁU GHI DANH

 • moãi PHIEÁU GHI DANH phaûi thuoäc veà moät HOÏC VIEÂN

 • moãi PHIEÁU GHI DANH phaûi ghi nhaän ñaøo taïo veà moät MOÂN HOÏC

 • moãi MOÂN HOÏC coù theå ñöôïc ghi nhaän ñaøo taïo bôûi moät hay nhieàu PHIEÁU GHI DANH

Caùc qui taéc phaûi tuaân thuû khi theâm taäp keát hôïp laøm trung gian ñeå loaïi boû tính keát noái nhieàu nhieàu:

 • Phaûi nhaän dieän ñöôïc thuoäc tính moâ taû cuûa taäp keát hôïp.

 • Neáu coù thuoäc tính moâ taû thì taïo taäp keát hôïp laøm trung gian giöõa hai taäp thöïc theå.

 • Neáu khoâng coù thuoäc tính moâ taû thì vaãn giöõ nguyeân moâ hình nhö hình 1.4.4

2Chuyeån töø moâ hình thöïc theå keát hôïp sang löôïc ñoà CSDL.

iQui taéc chung


Khi bieán ñoåi moâ hình ER thaønh caùc moâ hình quan heä ta aùp duïng caùc qui taéc sau:

 • Moãi taäp thöïc theå trong moâ hình ER ñöôïc chuyeån thaønh moät löôïc ñoà quan heä.

 • Moãi thuoäc tính trong moâ hình ER ñöôïc chuyeån thaønh thuoäc tính trong löôïc ñoà quan heä töông öùng

 • Moãi thuoäc tính nhaän dieän trong moâ hình ER ñöôïc chuyeån thaønh khoùa chính trong löôïc ñoà quan heä töông öùng.

 • Moãi moái quan heä trong ER ñöôïc chuyeån thaønh khoùa ngoaïi theo qui taéc sau

iiQui taéc chuyeån moái quan heä thaønh khoùa ngoaïi

(a)Moái quan heä moät-moät

  Chuyeån khoùa chính töø quan heä 1 sang quan heä 2 hay ngöôïc laïi. Ví duï vaán ñeà ngöôøi laùi xe vaø baèng laùi seõ coù moâ hình quan heä laø moät trong hai moâ hình quan heä sau


(b)Moái quan heä moät-nhieàu

  Chuyeån khoùa chính töø beân moät sang beân nhieàu.


(c)Moái quan heä nhieàu nhieàu ñeán taäp keát hôïp

Trong quan heä PHIEÁU GHI DANH coù caùc khoùa chính khoùa ngoaïi nhö sau:  • maõ hoïc vieân laø khoùa ngoaïi

  • maõ moân hoïc laø khoùa ngoaïi

  • maõ hoïc vieân vaø maõ moân hoïc laø khoùa chính
(d)Moái quan heä nhieàu-nhieàu

  Taïo moät quan heä môùi coù khoùa chính laø söï keát hôïp caùc khoùa chính cuûa hai quan heä coù tính keát noái nhieàu nhieàu.

  Ví duï giaû söû Tröôøng Cao Ñaúng Coäng Ñoàng Nuùi Xanh khoâng quan taâm ñeán ngaøy nhaäp hoïc cuûa hoïc vieân thì moâ hình ER seõ coù moái quan heä nhieàu nhieàu nhö sau:


tải về 1.89 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương