Giaùo trình CÔ SÔÛ DÖÕ lieäu trangtải về 1.89 Mb.
trang20/20
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.89 Mb.
#203
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Q2: Don_vi(MADV,NUOC)

Taân töø : Coâng ty laøm ñaïi dieän cho khoaûng 50 ñôn vò cuûa nöôùc ngoaøi ñeå chi traû kieàu hoái cho khaùch haøng taïi VN. Moãi ñôn vò coù maõ rieâng ñeå phaân bieät (MADV)vaø ñaët truï sôû chính taïi 1 nöôùc (NUOC).
Q3: Danh_sach(MADV,SODS,NGAYDS)

Taân töø : Moãi danh saùch lieân quan ñeán 1 ñôn vò, coù moät soá thöù töï (SODS) ñeå phaân bieät vôùi caùc danh saùch khaùc cuûa cuøng ñôn vò. Thuoäc tính NGAYDS laø ngaøy coâng ty nhaän ñöôïc danh saùch, cuõng laø ngaøy maø ñôn vò taïi nöôùc ngoaøi gôûi danh saùch cho coâng ty. Trong moät ngaøy, moät ñôn vò taïi nöôùc ngoaøi chæ gôûi toái ña moät danh saùch.
Q4: Ctiet_ds(MADV,SODS,HOTENKH,DIACHI,LOAINT,TIENNT)

Taân töø : Moãi danh saùch chi traû cuûa moät ñôn vò coù theå goàm nhieàu khaùch haøng. Giaû söû raèng thuoäc tính HOTENKH coù theå theâm moät soá thoâng tin phuï ñuû ñeå phaân bieät vôùi caùc khaùch haøng khaùc trong cuøng danh saùch. Moãi khaùch haøng chæ coù moät ñòa chæ (DIACHI) vaø nhieàu khaùch haøng coù theå coù chung moät ñòa chæ. Trong moät danh saùch, moãi khaùch haøng chæ nhaän moät loaïi nguyeân teä vôùi soá tieàn nguyeân teä laø TIENNT
Q5: Giay_bao(SOGB,MADV,SODS,HOTENKH,NGAYGB,LAN)

Taân töø : Sau khi nhaän danh saùch cuûa moät ñôn vò, coâng ty gôûi giaáy baùo cho caùc khaùch haøng taïi VN. Moãi giaáy baùo coù soá thöù töï laø SOGB (ñaùnh soá taêng daàn) ñeå phaân bieät vôùi caùc giaáy baùo khaùc (cuûa cuøng ñôn vò hoaëc khaùc ñôn vò). Neáu sau 3 laàn gôûi giaáy baùo (moãi laàn caùch nhau 1 tuaàn) maø khaùch haøng khoâng ñeán nhaän tieàn, coâng ty seõ gôûi traû cho ñôn vò taïi nöôùc ngoaøi).
Q6:Chi_tra(SOPCHI,MADV,SODS,HOTENKH,NGAYCTRA,SOTIENVN)

Taân töø : Moãi khaùch haøng trong danh sach cuûa 1 ñôn vò, sau khi nhaän giaáy baùo, seõ ñeán nhaän tieàn ñoàng VN 1 laàn taïi coâng ty vaø moãi phieáu chi tieàn cho khaùch seõ coù soá laø SOPCHI ñeå phaân bieät vôùi baát kyø phieáu chi khaùc. Thuoäc tính SOTIENVN chæ soá tieàn ÑVN maø khaùch haøng nhaän ñöôïc töông ñöông vôùi TIENNT ghi trong danh saùch. Tæ giaù qui ñoåi ñöôïc tính vaøo ngaøy chi traû (NGAYCTRA). Soá tieàn hueâ hoàng maø coâng ty ñöôïc höôûng seõ ñöôïc tính toaùn döïa treân soá tieàn thöïc chi (SOTIENVN) vaø tæ leä hueâ hoàng cuûa nguyeân teä.
Caâu hoûi :

 1. Xaùc ñònh taäp F goàm taát caû caùc phuï thuoäc haøm suy ra töø taân töø cuûa caùc löôïc ñoà quan heä. Xaùc ñònh khoùa cho töøng löôïc ñoà quan heä.

 2. Moâ taû taát caû caùc raøng buoäc toaøn veïn cuûa löôïc ñoà cô sôû döõ lieäu. Laäp baûng taàm aûnh höôûng toång hôïp.

 3. Duøng ngoân ngöõ SQL ñeå thöïc hieän nhöõng yeâu caàu sau:

 1. Cho bieát tæ giaù cuûa caùc nguyeân teä trong ngaøy 21/12/95

 2. Cho bieát nhöõng danh saùch chi traû kieàu hoái cuûa caùc ñôn vò coù truï sôû chính ñaët taïi nöôùc Phaùp.

 3. Cho bieát nhöõng khaùch haøng khoâng ñeán nhaän tieàn.

 4. Cho toång soá tieàn hueâ hoàng maø coâng ty ñöôïc trong khoaûng thôøi gian töø ngaøy d1 ñeán ngaøy d2.

 5. Cho bieát ñôn vò nöôùc ngoaøi coù toång soá tieàn chi traû (tính theo tieàn ñoàng VN) cao nhaát.

 1. Löôïc ñoà cô sôû döõ lieäu C ôû daïng chuaån maáy (cao nhaát) ? Haõy duøng thuaät toaùn phaân raõ ñeå naâng caáp cô sôû döõ lieäu treân.

Löu yù : Caùc thuoäc tính coù mieàn giaù trò laø ngaøy döông lòch xem nhö thuoäc tính ñôn.

----oOo----

Ñeà 4

Cho moät löôïc ñoà cô sôû döõ lieäu C duøng ñeå quaûn lyù vieäc thueâ möôùn phoøng taïi moät khaùch saïn. Löôïc ñoà cô sôû döõ lieäu C goàm caùc löôïc ñoà quan heä nhu sau :


Q1: Phong(MAPH,SO_NGUOI,DACDIEM,GIA_PHONG)

Taân töø: Caùc phoøng cuûa khaùch saïn ñöôïc phaân bieät vôùi nhau qua MAPH. SO_NGUOI laø khaû naêng chöùa toái ña cuûa phoøng. DACDIEM moâ taû soá ñaëc ñieåm cuûa phoøng. GIA_PHONG laø giaù caû thueâ phoøng trong 1 ngaøy.
Q2: Tien_nghi(LOAI_TN,TEN_TN)

Taân töø: Ngoaøi caùc vaät duïng toái thieåu, khaùch saïn coù theå trang bò theâm moät soá tieän nghi khaùc cho caùc phoøng nhö : ñieän thoaïi, tivi, tuû laïnh, … LOAI_TN laø maõ soá ñeå phaân bieät töøng loaïi tieän nghi. TEN_TN laø teân goïi cuûa loaïi tieän nghi.
Q3: Tai_san(LOAI_TN,STT,MAPH,NGAY_TB)

Taân töø : Moãi loaïi tieän nghi, khaùch saïn coù theå mua moät soá löôïng lôùn vaø STT duøng ñeå phaân bieät caùc vaät duïng trong cuøng loaïi tieän nghi. Moät vaät duïng coù theå ñöôïc saép xeáp trang bò cho nhieàu phoøng khaùc nhau nhöng trong moät ngaøy vaät duïng chæ trang bò cho moät phoøng. MAPH laø phoøng ñöôïc trang bò vaø NGAY_TB laø ngaøy baét ñaàu trang bò.

Löu yù : Moãi khi moät vaät duïng ñöôïc thay ñoåi phoøng thì caäp nhaät laïi MAPH vaø NGAY_TB cuûa vaät duïng ñoù.
Q4: Thue_phong(MAPH,HOTEN,NGAYBD,NGAYKT,NGAYTRA,LOAIDV,NGAYDV,TIENDV)

Taân töø : HOTEN laø hoï teân cuûa khaùch thueâ phoøng MAPH. Giaû söû raèng hoâ teân caùc khaùch thueâ phoøng trong cuøng moät phoøng trong moät ngaøy luoân luoân khaùc nhau. NGAYBD vaø NGAYKT laø ngaøy baét ñaàu vaø ngaøy keát thuùc (döï kieán) thueâ phoøng. NGAYTRA laø ngaøy traû thaät söï. Giaû söû raèng khoâng coù tröôøng hôïp khaùch traû phoøng vaø thueâ laïi chính phoøng ñoù trong cuøng moät ngaøy. Soá tieàn thueâ phoøng ñöôïc chia ñeàu cho soá khaùch thueâ trong cuøng phoøng.

Khaùch thueâ phoøng coù theå söû duïng theâm caùc dòch vuï (goïi ñieän thoaïi ñöôøng daøi, thueâ xe, thuû tuïc haønh chính, …) LOAI_DV laø maõ soá cuûa loaïi dòch vuï söû duïng. NGAYDV ngaøy dòch vuï thöïc hieän. TIENDV laø soá tieàn khaùch thueâ phaûi traû cho dòch vuï.

Neáu trong cuøng moät ngaøy khaùch thueâ phoøng söû duïng 1 dòch vuï nhieàu laàn thì tieàn dòch vuï ñöôïc coäng doàn laïi thaønh moät laàn vaø taïo thaønh moät boä (ví duï trong ngaøy goïi ñieän thoaïi 3 cuoäc vôùi soá tieàn phaûi traû laàn löôït laø : 5000ÑVN, 4500ÑVN, 2000ÑVN thì seõ ñöôïc tính chung moät laàn laø 11500ÑVN). Caùc dòch vuï ñöôïc tính rieâng ñoái vôùi töøng khaùch. Neáu laø dòch vuï chung cho moät soá khaùch thì seõ tính tieàn cho moät ñôn vò khaùch ñaïi dieän naøo ñoù.
Caâu hoûi :


 1. Xaùc ñònh taäp F goàm taát caû caùc phuï thuoäc haøm suy ra töø taân töø cuûa caùc löôïc ñoà quan heä. Xaùc ñònh caùc khoùa cho töøng löôïc ñoà quan heä.

 2. Moâ taû taát caû caùc raøng buoäc toaøn veïn cuûa löôïc ñoà cô sôû döõ lieäu C. Laäp baûng taàm aûnh höôûng toång hôïp cuûa caùc raøng buoäc toaøn veïn.

 3. Duøng ngoân ngöõ SQL ñeå thöïc hieän nhöõng yeâu caàu sau :

  1. Cho bieát caùc thoâng tin cuûa caùc phoøng coù khaû naêng chöùa treân 3 ngöôøi.

  2. Cho bieát caùc thoâng tin cuûa caùc phoøng coù trang bò maùy laïnh (LOAITN=’ML’)

  3. Cho bieát caùc thoâng tin cuûa caùc phoøng hieän nay (02/01/96) coù trang bò maùy laïnh.

  4. Giaû söû hoâm nay laø ngaøy 02/01/96. Tính toång soá tieàn phaûi traû (tieàn thueâ phoøng vaø tieàn dòch vuï) cuûa töøng khaùch ñaõ thueâ phoøng X töø ngaøy 21/12/95 vaø traû phoøng vaøo hoâm nay .

  5. Cho bieát doanh soá thu ñöôïc cuûa töøng phoøng (khoâng tính tieàn dòch vuï)

 1. Löôïc ñoà cô sôû döõ lieäu C ôû daïng chuaån maáy (cao nhaát) ?. Haõy duøng thuaät toaùn phaân raõ ñeå naâng caáp löôïc ñoà cô sôû döõ lieäu C.

Löu yù : Caùc thuoäc tính coù mieàn giaù trò laø ngaøy döông lòch xem nhö thuoäc tính ñôn.

----oOo----

Ñeà 5

Cho moät löôïc ñoà cô sôû döõ lieäu C duøng ñeå quaûn lyù vieäc vieäc cho möôïn saùch taïi moät thö vieän (xem taïi choã hoaëc mang veà nhaø). Löôïc ñoà cô sôû döõ lieäu C goàm caùc löôïc ñoà quan heä nhö sau :


Q1 : The_loai(MATL,TENTL)

Taân töø : Saùch cuûa thö vieän ñöôïc phaân chia theo theå loaïi ñeå baïn ñoïc deã daøng tra cöùu. MATL laø maõ soá cuûa töøng theå loaïi vaø duøng ñeå phaân bieät giöõa caùc theå loaïi. TENTL laø teân goïi cuûa theå loaïi.
Q2 : Sach(MASH,TENSH,NGUYEN_TAC,TAC_GIA,MATL)

Taân töø : MASH duøng ñeå phaân bieät caùc quyeån saùch. TENSH laø teân (töïa) baèng tieáng Vieät cuûa saùch vaø NGUYEN_TAC laø teân nguyeân taùc (tieáng Vieät hoaëc tieáng nöôùc ngoaøi). TAC_GIA laø teân taùc giaû (hay nhoùm caùc taùc giaû) cuûa saùch. Neáu saùch coù nhieàu taäp hay nhieàu baûn thì cuõng xem nhö caùc ñaàu saùch khaùc nhau vaø coù maõ soá khaùc nhau. MATL laø maõ theå loaïi cuûa saùch.
Q3 : phieu_muon(MADG,TENDG,DCHI,NGAYCAP,MASH,NGAYMUON,NGAYTRA,TAI_CHO)

Taân töø : Moãi ñoäc giaû chæ coù moät phieáu möôïn saùch vôùi maõ soá laø MADG ñeå phaân bieät vôùi caùc ñoäc giaû khaùc. Caùc thuoäc tính TENDG, DCHI laø teân vaø ñòa chæ cuûa ñoäc giaû. NGAYCAP laø ngaøy caáp theû cho ñoäc giaû. MASH laø maõ soá cuûa saùch möôïn. Giaû söû khoâng coù tröôøng hôïp möôïn roài traû laïi cuøng 1 quyeån saùch trong cuøng 1 ngaøy. Neáu saùch möôïn ñoïc taïi choã thì thuoäc tính TAI_CHO coù giaù trò True vaø NGAYMUON=NGAYTRA. Neáu saùch möôïn veà nhaø thì thuoäc tính TAI_CHO coù giaù trò False vaø NGAYTRA seõ coù giaù trò troáng cho ñeán khi saùch ñöôïc mang traû laïi cho thö vieän. Moãi ñoäc giaû chæ ñöôïc giöõ taïi nhaø toái ña 3 quyeån saùch vaø moãi quyeån saùch chæ ñöôïc giöõ taïi nhaø toái ña 30 ngaøy (khoâng caàn löu yù ñeán bieän phaùp xöû lyù neáu khaùch vi phaïm noäi qui)
Q4 : Le_phi(MADG,NAM,NGAY_NOP,SOTIEN)

Taân töø: Ñoäc giaû phaûi ñoùng leä phí haèng naêm (NAM) ñeå gia haïn theû môùi ñöôïc möôïn saùch. NGAY_NOP,SOTIEN laø ngaøy vaø soá tieàn noâp leä phí cho NAM.
Caâu hoûi :

1. Xaùc ñònh taäp F goàm taát caû caùc phuï thuoäc haøm suy ra töø taân töø cuûa caùc löôïc ñoà quan heä. Xaùc ñònh caùc khoùa cho töøng löôïc ñoà quan heä.

2. Moâ taû taát caùc raøng buoäc toaøn veïn cuûa löôïc ñoà cô sôû döõ lieä C. Laäp baûng taàm aûnh höôûng toång hôïp cuûa caùc raøng buoäc toaøn veïn.

3. Duøng ngoân ngöõ SQL ñeå thöïc hieän nhöõng yeâu caàu sau :

a) Cho bieát danh saùch ñoäc giaû vaø nhöõng quyeån saùch möôïn quaù 20 ngaøy (keå töø ngaøy 02/01/96).

b) Cho bieát nhöõng quyeån saùch coù teân theå loaïi laø “Tin hoïc” vaø coù söï tham gia bieân soaïn cuûa taùc giaû “X”.

c) Cho bieát toång soá laàn möôïn cuûa töøng quyeån saùch.

d) Cho bieát toång soá laàn möôïn cuûa töøng theå loaïi saùch.

e) Cho bieát theå loaïi saùch naøo ñöôïc möôïn nhieàu nhaát.

4. Löôïc ñoà cô sôû döõ lieäu C ôû daïng chuaån maáy (cao nhaát) ? Haõy duøng thuaät toaùn phaân raõ ñeå naâng caáp löôïc ñoà cô sôû döõ lieäu C.Löu yù : Caùc thuoäc tính coù mieàn giaù trò laø ngaøy döông lòch xem nhö thuoäc tính ñôn.

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
[1].Nhaäp moân cô sôû döõ lieäu

Ñoàng Thò Bích Thuûy - Nguyeãn An Teá


[2].Cô sôû döõ lieäu – lyù thuyeát vaø thöïc haønh

Nguyeãn Baù Töôøng


[3].Cô sôû döõ lieäu

Ñoã Trung Tuaán


[4].Moâ hình döõ lieäu vaø ngoân ngöõ truy vaán

JEFFREY D. ULLMAN


[5].Lyù thuyeát thieát keá cô sôû döõ lieäu

JEFFREY D. ULLMAN


[6].The Theory Of Relational Databases

DAVID MAIER----oOo----

Tổ Bộ môn CSDL Trường CĐCN 4


tải về 1.89 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương