Giaùo trình CÔ SÔÛ DÖÕ lieäu trang


IIIMOÂ HÌNH QUAN HEÄ (RELATIONAL MODEL)tải về 1.89 Mb.
trang2/20
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.89 Mb.
#203
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

IIIMOÂ HÌNH QUAN HEÄ (RELATIONAL MODEL)

1Moâ hình quan heä laø gì ?


Moâ hình Cô sôû döõ lieäu Quan heä (goïi taét laø Moâ hình Quan heä) do E.F Codd ñeà xuaát naêm 1971. Moâ hình naøy bao goàm:

  • Moät heä thoáng caùc kyù hieäu ñeå moâ taû döõ lieäu döôùi daïng doøng vaø coät nhö quan heä, boä, thuoäc tính, khoùa chính, khoaù ngoaïi, ...

  • Moät taäp hôïp caùc pheùp toaùn thao taùc treân döõ lieäu nhö pheùp toaùn taäp hôïp, pheùp toaùn quan heä.

  • raøng buoäc toaøn veïn quan heä.

Caùc heä HQTCSDLQH ngaøy nay ñöôïc xaây döïng döïa vaøo lyù thuyeát cuûa moâ hình quan heä.

Muïc ñích cuûa moân hoïc naøy giuùp cho sinh vieân naém ñöôïc kieán truùc toång quaùt veà moâ hình quan heä vaø aùp duïng noù ñeå laäp moâ hình döõ lieäu quan heä coù hieäu quaû trong löu tröõ vaø khai thaùc.
MASV

HOTENH

MONHOC

TENKHOA

DIEMTHI

99001

TRAN DAN THU

CO SO DU LIEU

COÂNG NGHEÄ THOÄNG TIN

3.0

99002

NGUYEN HA DA THAO

CO SO DU LIEU

COÂNG NGHEÄ THOÄNG TIN

8.0

99001

TRAN DAN THU

TIN HOC VAN PHONG

COÂNG NGHEÄ THOÄNG TIN

6.0

99005

LE THANH TRUNG

TIN HOC VAN PHONG

ANH VAN

5.0

Chaúng haïn vôùi baøi toaùn quaûn lyù ñieåm thi cuûa sinh vieân; neáu löu tröõ döõ lieäu theo daïng baûng vôùi caùc coät MASV, HOTEN, MONHOC,TENKHOA, DIEMTHI thì caùc gía trò cuûa caùc coät HOTEN, MONHOC, TENKHOA seõ bò truøng laép. Söï truøng laép naøy gaây neân moät soá vaán ñeà:  • Ta khoâng theå löu tröõ moät sinh vieân môùi khi sinh vieân naøy chöa coù ñieåm thi

  • Khi caàn söûa ñoåi hoï teân sinh vieân thì ta phaûi söûa taát caû caùc doøng coù lieân quan ñeán sinh vieân naøy. Ñieàu naøy deã gaây ra tình traïng döõ lieäu thieáu nhaát quaùn.

  • Khi coù nhu caàu xoùa ñieåm thi cuûa moät sinh vieân keùo theo khaû naêng xoùa luoân hoï teân sinh vieân ñoù.

Vieäc löu tröõ döõ lieäu nhö treân khoâng ñuùng vôùi moâ hình quan heä. Ñeå löu tröõ ñuùng vôùi moâ hình quan heä ta phaûi thay MONHOC baèng MAMH, thay TENKHOA baèng MAKHOA, taùch moät baûng döõ lieäu lôùn ñoù ra thaønh nhieàu baûng con, nhö moâ hình döôùi.

MASV

MAMH

MAKHOA

DIEMTHI
MASV

HOTEN

99001

CSDL

CNTT

3.0
99001

TRAN DAN THU

99002

CSDL

CNTT

8.0
99002

NGUYEN HA DA THAO

99001

THVP

CNTT

6.0
99005

LE THANH TRUNG

99005

THVP

AV

5.0

MAMH

TENMH

SOTIET
MAKHOA

TENKHOA

CSDL

CO SO DU LIEU

90
CNTT

CONG NGHE THONG TIN

THVP

TIN HOC VAN PHONG

90
AV

ANH VAN


tải về 1.89 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương