Giaùo trình CÔ SÔÛ DÖÕ lieäu trangtải về 1.89 Mb.
trang18/20
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.89 Mb.
#203
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

IVBAØI TAÄP


 1. Cho bieát daïng chuaån cuûa caùc löôïc ñoà quan heä sau:

 1. Q(ABCDEG); F={ABC, CDE, EG}

 2. Q(ABCDEGH); F={CAB, DE, BG}

 3. Q(ABCDEGH) F={ABC, DE, HG}

 4. Q(ABCDEG); F={ABC, CB, ABDE, GA}

 5. Q(ABCDEGHI); F={ACB,BIACD,ABCD,HI,ACEBCG,CGAE}
 1. Kieåm tra söï baûo toaøn thoâng tin ?

Q(ABCDE) R1(AD);R2(AB);R3(BE); R4(CDE);R5(AE)

F={A  C; B  C;C  D;DE  C;CE  A}
 1. Cho löôïc ñoà quan heä Q(A,B,C,D) vaø taäp phuï thuoäc haøm F = {AB;BC;AD;DC}

Vaø moät löôïc ñoà CSDL nhö sau: C ={Q1(AB);Q2(AC);Q3(BD)}

 1. C coù baûo toaøn thoâng tin ñoái vôùi F

 2. C coù baûo toaøn phuï thuoäc haøm ?
 1. Kieåm tra daïng chuaån Q(C,S,Z) F={CSZ;ZC}
 1. Phaân raõ Q(G,H,A,B,C,D) F={GHAD;AGB;CDGH; CA; BHC}
 1. Cho löôïc ñoà CSDL

Kehoach(NGAY,GIO,PHONG,MONHOC,GIAOVIEN)

F={NGAY,GIO,PHONGMONHOC

MONHOC,NGAYGIAOVIEN

NGAY,GIO,PHONGGIAOVIEN

MONHOCGIAOVIEN}


 1. Xaùc ñònh daïng chuaån cao nhaát cuûa Kehoach

 2. Neáu Kehoach chöa ñaït daïng chuaån 3, haõy phaân raõ Kehoach thaønh löôïc ñoà CSDL daïng chuaån 3 vöøa baûo toaøn phuï thuoäc haøm vöøa baûo toaøn thoâng tin.

 3. Neáu Kehoach chöa ñaït daïng chuaån BC, haõy phaân raõ KeHoach thaønh löôïc ñoà CSDL daïng BC
 1. Cho löôïc ñoà quan heä Q(A,B,C,D) vaø taäp phuï thuoäc haøm F

F = {AB;BC; DB} C = {Q1(A,C,D); Q2(B,D)}

 1. Xaùc ñònh caùc Fi (nhöõng phuï thuoäc haøm F ñöôïc bao trong Qi)

 2. Löôïc ñoà CSDL C coù ñaït daïng chuaån BC ? Neáu khoâng coù theå phaân raõ tieáp caùc Qi cuûa C ñeå bieán C thaønh daïng chuaån BC ?
 1. Giaû söû ta coù löôïc ñoà quan heä Q(C,D,E,G,H,K) vaø taäp phuï thuoäc haøm F nhö sau;

F = {CK H; C D; EC; E G; CK E}

 1. Töø taäp F, haõy chöùng minh EK  DH

 2. Tìm taát caû caùc khoùa cuûa Q.

 3. Xaùc ñònh daïng chuaån cuûa Q.

 4. Haõy tìm caùch phaân raõ Q thaønh moät löôïc ñoà CSDL ñaït daïng chuaån BC (hoaëc daïng chuaån 3). tìm taäp phuï thuoäc haøm vaø khoùa cho moãi löôïc ñoà quan heä con. 1. Cho löôïc ñoà quan heä Q(S,I,D,M)

F = {f1:SI  DM; f2:SD M; f3:D M}

 1. Tính bao ñoùng D+, SD+, SI+

 2. Tìm taát caû caùc khoùa cuûa Q

 3. Tìm phuû toái thieåu cuûa F

 4. Xaùc ñònh daïng chuaån cao nhaát cuûa Q

 5. Neáu Q chöa ñaït daïng chuaån 3, haõy phaân raõ Q thaønh löôïc ñoà CSDL daïng chuaån 3 vöøa baûo toaøn phuï thuoäc haøm vöøa baûo toaøn thoâng tin.

 6. Neáu Q chöa ñaït daïng chuaån BCNF, haõy phaân raõ Q thaønh löôïc ñoà CSDL daïng BCNF

 7. Kieåm tra pheùp taùch Q thaønh caùc löôïc ñoà con (SID,SIM) coù baûo toaøn thoâng tin ?

 8. Kieåm tra pheùp taùch Q thaønh caùc löôïc ñoà con (SID,SIM) coù baûo toaøn phuï thuoäc haøm ?
 1. Cho löôïc ñoà quan heä

R(W,A,Z,Y,Q,P)

R1(A,Z);

R2(W,Y,Q,P)

R3(Y,Q,P,A)

F = {W AYQP, A Z, YQP A}

Haõy kieåm tra tính keát noái khoâng maát thoâng tin.
 1. Cho löôïc ñoà quan heä Q(Moân, GiaûngVieân,Giôø giaûng, Phoøng, SinhVieân, Haïng) vôùi

F ={MGV; G,PM; G,GVP; M,SVH; G,SVP}

C = {Q1(M,G,P); Q2(M,GV);Q3( M,SV,H)}

Kieåm tra xem löôïc ñoà cô sôû döõ lieäu sau ñaây coù baûo toaøn thoâng tin ñoái vôùi F ?


 1. Kieåm Tra Dang Chuaån

 1. Q(A,B,C,D) F={CAD; AB}

 2. Q(S,D,I,M) F={SID;SDM}

 3. Q(N,G,P,M,GV) F={N,G,PM;MGV}

 4. Q(S,N,D,T,X) F={SN; SD; ST; SX}
 1. Phaân raõ löôïc ñoà thaønh daïng BCK

 1. Q(S,D,I,M) F={S,ID;S,DM}

 2. Q(A,B,C,D) F={AB;BC;DB}

 3. Q(C,S,Z) F={C,SZ; ZC}
 1. Phaân raõ löôïc ñoà thaønh daïng 3NF vöøa baûo toaøn phuï thuoäc haøm vöøa baûo toaøn thoâng tin

 1. Q(A,B,C), F={AB;AC;BA;CA;BC}

 2. Q(MSCD,MSSV,CD,HG)

F={MSCDCD;

CDMSCD;


CD,MSSVHG;

MSCD,HGMSSV;

CD,HGMSSV;

MSCD,MSSVHG} 1. Q(A,B,C,D) F={ ABC; CB}

----oOo----

ÑEÀ THI MAÃU MOÂN CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU

(thôøi gian 60 phuùt)Ñeà 1

BAØI 1: (6 ñieåm)

Ñeå quaûn lyù lòch daïy cuûa caùc giaùo vieân vaø lòch hoïc cuûa caùc lôùp, moät tröôøng toå chöùc nhö sau:

Moãi giaùo vieân coù moät maõ soá giaùo vieân (MAGV) duy nhaát, moãi MAGV xaùc ñònh caùc thoâng tin nhö: hoï vaø teân giaùo vieân (HOTEN), soá ñieän thoaïi (DTGV). Moãi giaùo vieân coù theå daïy nhieàu moân cho nhieàu khoa nhöng chæ thuoäc söï quaûn lyù haønh chaùnh cuûa moät khoa naøo ñoù.

Moãi moân hoïc coù moät maõ soá moân hoïc (MAMH) duy nhaát, moãi moân hoïc xaùc ñònh teân moân hoïc (TENMH). Öùng vôùi moãi lôùp thì moãi moân hoïc chæ ñöôïc phaân cho moät giaùo vieân.

Moãi phoøng hoïc coù moät soá phoøng hoïc (PHONG) duy nhaát, moãi phoøng coù moät chöùc naêng (CHUCNANG); chaúng haïn nhö phoøng lyù thuyeát, phoøng thöïc haønh maùy tính, phoøng nghe nhìn, xöôûng thöïc taäp cô khí,…

Moãi khoa coù moät maõ khoa (MAKHOA) duy nhaát, moãi khoa xaùc ñònh caùc thoâng tin nhö: teân khoa (TENKHOA), ñieän thoaïi khoa(DTKHOA).

Moãi lôùp coù moät maõ lôùp (MALOP) duy nhaát, moãi lôùp coù moät teân lôùp (TENLOP), só soá lôùp (SISO). Moãi lôùp coù theå hoïc nhieàu moân cuûa nhieàu khoa nhöng chæ thuoäc söï quaûn lyù haønh chính cuûa moät khoa naøo ñoù.

Haøng tuaàn, moãi giaùo vieân phaûi laäp lòch baùo giaûng cho bieát giaùo vieân ñoù seõ daïy nhöõng lôùp naøo, ngaøy naøo (NGAYDAY), moân gì, taïi phoøng naøo, töø tieát (TUTIET) naøo ñeán tieát (DENTIET) naøo, töïa ñeà baøi daïy (BAIDAY), nhöõng ghi chuù (GHICHU) veà caùc tieát daïy naøy, ñaây laø giôø daïy lyù thuyeát (LYTHUYET) hay thöïc haønh - giaû söû neáu LYTHUYET=1 thì ñoù laø giôø daïy thöïc haønh vaø neáu LYTHUYET=2 thì ñoù laø giôø lyù thuyeát, moät ngaøy coù 16 tieát, saùng töø tieát 1 ñeán tieát 6, chieàu töø tieát 7 ñeán tieát 12, toái töø tieát 13 ñeán 16.Giaû söû ta coù löôïc ñoà cô sôû döõ lieäu ñeå quaûn lyù baøi toaùn treân nhö sau:

Giaovien(MAGV,HOTEN,DTGV,MAKHOA)

Monhoc(MAMH,TENMH)

Phonghoc(PHONG,CHUCNANG)

Khoa(MAKHOA,TENKHOA,DTKHOA)

Lop(MALOP,TENLOP,SISO,MAKHOA)

Lichday(MAGV,MAMH,PHONG,MALOP,NGAYDAY,TUTIET,DENTIET,BAIDAY,LYTHUYET,GHICHU)

1.Haõy xaùc ñònh khoùa cho moãi löôïc ñoà quan heä treân. (2,0 ñ)

2.Phaùt bieåu caùc raøng buoäc toaøn veïn mieàn giaù trò, raøng buoäc toaøn veïn lieân thuoäc tính (1.0 ñ)

3.Döïa vaøo löôïc ñoà CSDL treân, haõy thöïc hieän caùc caâu hoûi sau baèng SQL (3,0 ñ)

a.Xem lòch baùo giaûng tuaàn töø ngaøy 16/09/2002 ñeán ngaøy 23/09/2002 cuûa giaùo vieân coù MAGV (maõ giaùo vieân) laø TH3A040. Yeâu caàu: MAGV,HOTEN,TENLOP,TENMH,PHONG, NGAYDAY, TUTIET, DENTIET, BAIDAY, GHICHU)

b.Xem lòch baùo giaûng ngaøy 23/09/2002 cuûa caùc giaùo vieân coù maõ khoa laø CNTT. Yeâu caàu: MAGV,HOTEN,TENLOP,TENMH,PHONG, NGAYDAY, TUTIET, DENTIET,BAIDAY, GHICHU

c.Cho bieát soá löôïng giaùo vieân (SOLUONGGV) cuûa moãi khoa, keát quaû caàn saép xeáp taêng daàn theo coät teân khoa. yeâu caàu: TENKHOA ,SOLUONGGV ( SOLUONGGV laø thuoäc tính töï ñaët)BAØI 2: (4 ñieåm)

Cho löôïc ñoà quan heä Q(A,B,C,D,E,G,H,K) vaø taäp phuï thuoäc haøm F nhö sau;

F = {C  AD; E BH; B K; CE G}

1. Kieåm tra xem caùc phuï thuoäc haøm E K; EG coù thuoäc taäp F+ ? (1,0ñ)

2. Tìm taát caû caùc khoùa cuûa Q. (1,0ñ)

3. Xaùc ñònh daïng chuaån cuûa Q. (1,0ñ)

4. Neáu Q chöa ñaït chuaån BC. Haõy phaân raõ Q thaønh löôïc ñoà CSDL ñaït chuaån BC (1,0ñ)

ÑAÙP AÙN

BAØI 1:Caâu 1:

Giaovien(MAGV,HOTEN,DTGV,MAKHOA)

Monhoc(MAMH,TENMH)

Phonghoc(PHONG,CHUCNANG)

Khoa(MAKHOA,TENKHOA,DTKHOA)

Lop(MALOP,TENLOP,SISO,MAKHOA)

Lichday(MAGV,MAMH,PHONG,MALOP,NGAYDAY,TUTIET,DENTIET,BAIDAY,LYTHUYET,GHICHU)

Caâu 2:

 t  rGiaovien

t.HOTEN  NULL RBTV mieàn giaù trò

cuoái 


 t  rMonhoc

t.TENMH  NULL RBTV mieàn giaù trò

cuoái 

 t  rKhoat.TENKHOA  NULL RBTV mieàn giaù trò

cuoái 


 t  rLOP

t.TENLOP  NULL vaø t.SISO > 0 RBTV mieàn giaù trò

cuoái 

 t  rLichdayt.TUTIET < t.DENTIET vaø RBTV lieân thuoäc tính

t.NGAYDAY  NULL vaø RBTV mieàn giaù trò

t.BAIDAY  NULL vaø RBTV mieàn giaù trò

(t.LYTHUYET =1 Or t.LYTHUYET=2) vaø RBTV mieàn giaù trò

(t.TUTIET >=1 vaø t.TUTIET<=16) vaø RBTV mieàn giaù trò

(t.DENTIET >=1 vaø t.DENTIET<=16) RBTV mieàn giaù trò

cuoái 

Caâu 3:

a. SELECT giaovien.magv,hoten,tenlop,tenmh,phong,ngayday,tutiet,ñentiet,baiday,ghichuFROM ((lichday INNER JOIN giaovien ON lichday.magv = giaovien.magv)

INNER JOIN lop ON Lichday.malop = lop.malop)

INNER JOIN monhoc ON lichday.mamh = monhoc.mamh

WHERE ngayday >=#16/09/2002# AND ngayday<=#23/09/2002# AND magv= “TH3A040”

b. SELECT giaovien.magv,hoten,tenlop,tenmh,phong,ngayday,tutiet,ñentiet,baiday,ghichuFROM ((lichday INNER JOIN giaovien ON lichday.magv = giaovien.magv)

INNER JOIN lop ON Lichday.malop = lop.malop)

INNER JOIN monhoc on lichday.mamh = monhoc.mamh

WHERE ngayday = #23/09/2002# AND makh= “CNTT”

c. SELECT tenkhoa,COUNT(giaovien.makhoa) AS soluonggvFROM giaovien INNER JOIN khoa ON giaovien.makhoa=khoa.makhoa

GROUP BY giaovien.makhoa,tenkhoa

BAØI 2.

1. E+ = E,B,H,K  K neân E  K  F+

E+ = E,B,H,K  G neân E  G  F+

2. TN={CE}; TG={B}Xi

TN  Xi

(TN  Xi )+

Sieâu khoùa

KhoùaCE

Q+

CE

CE

B

CEB

Q+

CEB

tải về 1.89 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương