Giaùo trình CÔ SÔÛ DÖÕ lieäu trangtải về 1.89 Mb.
trang10/20
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.89 Mb.
#203
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20

IIIBAØI TAÄP


 1. Haõy tìm caùc raøng buoäc toaøn veïn coù trong CSDL cho caùc baøi taäp ñöôïc lieät keâ trong chöông 3.

 2. QUAÛN LYÙ THI TOÁT NGHIEÄP PTCS

Moät phoøng giaùo duïc huyeän muoán laäp moät heä thoáng thoâng tin ñeå quaûn lyù vieäc laøm thi toát nghieäp phoå thoâng cô sôû. Coâng vieäc laøm thi ñöôïc toå chöùc nhö sau:
Laõnh ñaïo phoøng giaùo duïc thaønh laäp nhieàu hoäi ñoàng thi (moãi hoäi ñoàng thi goàm moät tröôøng hoaëc moät soá tröôøng gaàn nhau). Moãi hoäi ñoàng thi coù moät maõ soá duy nhaát (MAHÑT), moät maõ soá hoäi ñoàng thi xaùc ñònh teân hoäi ñoàng thi(TENHÑT), hoï teân chuû tòch hoäi ñoàng(TENCT), ñòa chæ (ÑCHÑT),ñieän thoaïi(ÑTHÑT).
Moãi hoäi ñoàng thi ñöôïc boá trí cho moät soá phoøng thi, moãi phoøng thi coù moät soá hieäu phoøng(SOPT) duy nhaát, moät phoøng thi xaùc ñònh ñòa chæ phoøng thi (ÑCPT). Soá hieäu phoøng thi ñöôïc ñaùnh soá khaùc nhau ôû taát caû caùc hoäi ñoàng thi.
Giaùo vieân cuûa caùc tröôøng tröïc thuoäc phoøng ñöôïc ñieàu ñoäng ñeán caùc hoäi ñoàng ñeå coi thi, moãi tröôøng coù theå coù hoaëc khoâng coù thí sinh döï thi, moãi tröôøng coù moät maõ tröôøng duy nhaát (MATR), moãi maõ tröôøng xaùc ñònh moät teân tröôøng(TENTR),ñòa chæ (ÑCTR), loaïi hình ñaøo taïo (LHÑT) (Coâng laäp, chuyeân, baùn coâng, daân laäp, noäi truù,…). Giaùo vieân cuûa moät tröôøng coù theå laøm vieäc taïi nhieàu hoäi ñoàng thi. Moät giaùo vieân coù moät maõ giaùo vieân(MAGV), moät maõ giaùo vieân xaùc ñònh teân giaùo vieân (TENGV), chuyeân moân giaûng daïy (CHUYENMON), chöùc danh trong hoäi ñoàng thi(CHUCDANH)
Caùc thí sinh döï thi coù moät soá baùo danh duy nhaát(SOBD), moãi soá baùo danh xaùc ñònh teân thí sinh(TENTS), ngaøy sinh (NGSINH), giôùi tính (PHAI), moãi thí sinh ñöôïc xeáp thi taïi moät phoøng thi nhaát ñònh cho taát caû caùc moân, moãi thí sinh coù theå coù chöùng chæ ngheà (CCNGHE) hoaëc khoâng (thuoäc tính CCNGHE kieåu chuoãi, CCNGHE=”x” neáu thí sinh coù chöùng chæ ngheà vaø CCNGHE baèng roãng neáu thí sinh khoâng coù chöùng chæ ngheà).Thí sinh cuûa cuøng moät tröôøng chæ döï thi taïi moät hoäi ñoàng thi.

Moãi moân thi coù moät maõ moân thi duy nhaát(MAMT), moãi maõ moân thi xaùc ñònh teân moân thi(TENMT). Giaû söû toaøn boä caùc thí sinh ñeàu thi chung moät soá moân do sôû giaùo duïc quy ñònh. Moãi moân thi ñöôïc toå chöùc trong moät buoåi cuûa moät ngaøy naøo ñoù.

ÖÙng vôùi moãi moân thi moät thí sinh coù moät ñieåm thi duy nhaát(ÑIEMTHI)

Döïa vaøo phaân tích ôû treân, giaû söû ta coù löôïc ñoà CSDL sau:

Q1: HÑ(MAHÑT,TENHÑT, TENCT, ÑCHÑT,ÑTHÑT)

Q2: PT(SOPT,ÑCPT,MAHÑT)

Q3: TS(SOBD, TENTS,NGSINH,PHAI,CCNGHE, MATR,SOPT)

Q4: MT(MAMT,TENMT,BUOI,NGAY)

Q5: GV(MAGV,TENGV,CHUYENMON,CHUCDANH,MAHÑT,MATR)

Q6: TR(MATR,TENTR,ÑCTR,LHÑT)

Q7: KQ(SOBD,MAMT,ÑIEMTHI)

Yeâu caàu:


 1. Haõy xaùc ñònh khoùa cho töøng löôïc ñoà quan heä.

 2. Tìm taát caû caùc raøng buoäc toaøn veïn coù trong CSDL treân.

 3. Döïa vaøo löôïc ñoà CSDL ñaõ thaønh laäp, haõy thöïc hieän caùc caâu hoûi sau ñaây baèng ngoân ngöõ ñaïi soá quan heä.

  1. Danh saùch caùc thí sinh thi taïi phoøng thi coù soá hieäu phoøng thi (SOPT) laø “100”. Yeâu caàu caùc thoâng tin:SOBD,TENTS,NGSINH,TENTR

  2. Keát quaû cuûa moân thi coù maõ moân thi (MAMT) laø “T” cuûa taát caû caùc thí sinh coù maõ tröôøng(MATR) laø “NTMK”, keát quaû ñöôïc saép theo chieàu giaûm daàn cuûa ñieåm thi(ÑIEMTHI). Yeâu caàu caùc thoâng tin:SOBD,TENTS, ÑIEMTHI

  3. Keát quaû thi cuûa moät hoïc sinh coù SOBD laø MK01. Yeâu caàu : TENMT,ÑIEMTHI

  4. Toång soá thí sinh coù chöùng chæ ngheà(CCNGHE) cuûa moãi tröôøng, thoâng tin caàn ñöôïc saép theo chieàu taêng daàn cuûa TENTR. Yeâu caàu caùc thoâng tin: MATR, TENTR, SOLUONGCC

----oOo----

Chöông 4.

PHUÏ THUOÄC HAØM


(functional dependency)
Phuï thuoäc haøm (functional dependency) laø moät coâng cuï duøng ñeå bieåu dieãn moät caùch hình thöùc caùc raøng buoäc toaøn veïn (vaén taét: raøng buoäc). Phöông phaùp bieåu dieãn naøy coù raát nhieàu öu ñieåm, vaø ñaây laø moät coâng cuï cöïc kyø quan troïng, gaén chaët vôùi lyù thuyeát thieát keá cô sôû döõ lieäu.

Phuï thuoäc haøm ñöôïc öùng duïng trong vieäc giaûi quyeát caùc baøi toaùn tìm khoùa, tìm phuû toái thieåu vaø chuaån hoùa cô sôû döõ lieäu.


IKHAÙI NIEÂM PHUÏ THUOÄC HAØM


Cho quan heä phanCong sau:

phanCong

(PHICONG,

MAYBAY,

NGAYKH,

GIOKH)
Cushing

83

9/8

10:15a
Cushing

116

10/8

1:25p
Clark

281

8/8

5:50a
Clark

301

12/8

6:35p
Clark

83

11/8

10:15a
Chin

83

13/8

10:15a
Chin

116

12/8

1:25p
Copely

281

9/8

5:50a
Copely

281

13/8

5:50a
Copely

412

15/8

1:25p

Quan heä phanCong dieãn taû phi coâng naøo laùi maùy bay naøo vaø maùy bay khôûi haønh vaøo thôøi gian naøo. Khoâng phaûi söï phoái hôïp baát kyø naøo giöõa phi coâng, maùy bay vaø ngaøy giôø khôûi haønh cuõng ñeàu ñöôïc chaáp nhaän maø chuùng coù caùc ñieàu kieän raøng buoäc qui ñònh sau:

 • Moãi maùy bay coù moät giôø khôûi haønh duy nhaát.

 • Neáu bieát phi coâng, bieát ngaøy giôø khôûi haønh thì bieát ñöôïc maùy bay do phi coâng aáy laùi.

 • Neáu bieát maùy bay, bieát ngaøy khôûi haønh thì bieát phi coâng laùi chuyeán bay aáy.

Caùc raøng buoäc naøy laø caùc ví duï veà phuï thuoäc haøm vaø ñöôïc phaùt bieåu laïi nhö sau:

 • MAYBAY xaùc ñònh GIOKH

 • {PHICONG,NGAYKH,GIOKH} xaùc ñònh MABAY

 • {MAYBAY,NGAYKH} xaùc ñònh PHICONG

hay

 • GIOKH phuï thuoäc haøm vaøo MAYBAY

 • MABAY phuï thuoäc haøm vaøo {PHICONG,NGAYKH,GIOKH}

 • PHICONG phuï thuoäc haøm vaøo {MAYBAY,NGAYKH}

vaø ñöôïc kyù hieäu nhö sau:

 • {MAYBAY} GIOKH

 • {PHICONG,NGAYKH,GIOKH} MABAY

 • {MAYBAY,NGAYKH} PHICONG

Trong kyù hieäu treân ta ñaõ kyù hieäu MAYBAY thay cho {MAYBAY}.

Moät caùch toång quaùt:


1Ñònh nghóa phuï thuoäc haøm


Q(A1,A2,…,An) laø löôïc ñoà quan heä.

X, Y laø hai taäp con cuûa Q+={A1,A2,…,An}.

r laø quan heä treân Q.

t1,t2 laø hai boä baát kyø cuûa r.X  Y  (t1.X = t2.X  t1.Y = t2.Y)

(Ta noùi X xaùc ñònh Y hay Y phuï thuoäc haøm vaøo X (X functional determines Y,Y functional dependent on X )Tính chaát:

 • phuï thuoäc haøm X   ñuùng vôùi moïi quan heä r

 • phuï thuoäc haøm   Y chæ ñuùng treân quan heä r coù cuøng giaù trò treân Y.

Ví duï: Quan heä sau thoûa maõn phuï thuoäc haøm   GIOKH

phanCong

(PHICONG,

MAYBAY,

NGAYKH,

GIOKH)
Cushing

83

9/8

10:15a
Cushing

116

10/8

10:15a
Clark

281

8/8

10:15a
Clark

301

12/8

10:15a
Clark

83

11/8

10:15a
Chin

83

13/8

10:15a
Chin

116

12/8

10:15a
Copely

281

9/8

10:15a
Copely

281

13/8

10:15a
Copely

412

15/8

10:15a

treân thöïc teá khoâng coù quan heä r naøo thoûa tính chaát treân neân töø ñaây veà sau neáu khoâng noùi roõ thì vôùi moät quan heä r baát kyø ta luoân xem phuï thuoäc haøm   Y luoân luoân khoâng thoûa treân r.

2Phuï thuoäc haøm hieån nhieân (Trivial Dependencies)


Heä quaû: Neáu X Y thì X Y.

Chöùng minh:

Giaû söû t1.X = t2.X do X  Y neân t1.Y = t2.Y theo ñònh nghóa suy ra X  Y

Trong tröôøng hôïp naøy X  Y ñöôïc goïi laø phuï thuoäc haøm hieån nhieân.

Ví duï phuï thuoäc haøm X  X laø phuï thuoäc haøm hieån nhieân.

Vaäy vôùi r laø quan heä baát kyø, F laø taäp phuï thuoäc haøm thoûa treân r, ta luoân coù F  {caùc phuï thuoäc haøm hieån nhieân}

3Thuaät toaùn Satifies


Cho quan heä r vaø X, Y laø hai taäp con cuûa Q+. Thuaät toaùn SATIFIES seõ traû veà trò true neáu X  Y ngöôïc laïi laø false
SATIFIES

Vaøo: quan heä r vaø hai taäp con X,Y

ra: true neáu X  Y, ngöôïc laïi laø false

SATIFIES(r,X,Y) 1. Saép caùc boä cuûa quan heä r theo X ñeå caùc giaù trò gioáng nhau treân X nhoùm laïi vôùi nhau

 2. Neáu taäp caùc boä cuøng giaù trò treân X cho caùc giaù trò treân Y gioáng nhau thì traû veà true ngöôïc laïi laø False


Ví duï 1: SATIFIES(phanCong,MAYBAY,GIOKH)

phanCong

(PHICONG,

MAYBAY,

NGAYKH,

GIOKH)
Cushing

83

9/8

10:15a
Clark

83

11/8

10:15a
Chin

83

13/8

10:15a
Cushing

116

10/8

1:25p
Chin

116

12/8

1:25p
Clark

281

8/8

5:50a
Copely

281

9/8

5:50a
Copely

281

13/8

5:50a
Clark

301

12/8

6:35p
Copely

412

15/8

1:25p

cho keát quaû laø true nghóa laø MAYBAYGIOKH

Ví duï 2: SATIFIES(phanCong,GIOKH,MAYBAY)

phanCong

(PHICONG,

MAYBAY,

NGAYKH,

GIOKH)
Clark

281

8/8

5:50a
Copely

281

9/8

5:50a
Copely

281

13/8

5:50a
Cushing

83

9/8

10:15a
Clark

83

11/8

10:15a
Chin

83

13/8

10:15a
Cushing

116

10/8

1:25p
Chin

116

12/8

1:25p
Copely

412

15/8

1:25p
Clark

301

12/8

6:35p

cho keát quaû laø false nghóa laø khoâng coù phuï thuoäc haøm GIOKHMAYBAY

4Caùc phuï thuoäc haøm coù theå coù

iCaùch tìm taát caû taäp con cuûa Q+


Löôïc ñoà quan heä Phancong(PHICONG,MAYBAY,NGAYKH,GIOKH)coù taäp thuoäc tính Phancong+={PHICONG,MAYBAY,NGAYKH,GIOKH} vaø taát caû caùc taäp con coù theå coù cuûa Phancong+­­ ñöôïc cho bôûi baûng sau:
PHICONG

MAYBAY

NGAYKH

GIOKH{PHICONG}

{MAYBAY}

{NGAYKH}

{GIOKH}{PHICONG,MAYBAY}

{PHICONG,NGAYKH}

{PHICONG,GIOKH}


{MAYBAY,NGAYKH}

{MAYBAY,GIOKH}


{PHICONG,MAYBAY,NGAYKH}

{PHICONG,MAYBAY,GIOKH}

{NGAYKH,GIOKH}

{PHICONG,NGAYKH,GIOKH}

{MAYBAY,NGAYKH,GIOKH}

{PHICONG,MAYBAY,NGAYKH,GIOKH}

Soá taäp con coù theå coù cuûa Q+ = {A1,A2,...,An} laø 2n

iiCaùch tìm taát caû caùc phuï thuoäc haøm coù theå coù cuûa Q


ÖÙng vôùi moãi taäp con cuûa Phancong+ cho 2n = 2= 16 phuï thuoäc haøm coù theå coù. Soá phuï thuoäc haøm coù theå coù laø 24 * 24 = 16 * 16 = 256


  

PTHHN

  {PHICONG}

F-

  {MAYBAY}

F-

  {MAYBAY,PHICONG}

F-

  {NGAYKH}

F-

  {PHICONG,NGAYKH}

F-

  {MAYBAY,NGAYKH}

F-

  {MAYBAY,PHICONG,NGAYKH}

F-

  {GIOKH}

F-

  {PHICONG,GIOKH}

F-

  {MAYBAY,GIOKH}

F-

  {MAYBAY,PHICONG,GIOKH}

F-

  {NGAYKH,GIOKH}

F-

  {PHICONG,NGAYKH,GIOKH}

F-

  {MAYBAY,NGAYKH,GIOKH}

F-

  {MAYBAY,PHICONG,NGAYKH,GIOKH}

F-

{PHICONG}  

PTHHN

{PHICONG}  {PHICONG}

PTHHN

{PHICONG}  {MAYBAY}

F-

{PHICONG}  {MAYBAY,PHICONG}

F-

{PHICONG}  {NGAYKH}

F-

{PHICONG}  {PHICONG,NGAYKH}

F-

{PHICONG}  {MAYBAY,NGAYKH}

F-

{PHICONG}  {MAYBAY,PHICONG,NGAYKH}

F-

{PHICONG}  {GIOKH}

F-

{PHICONG}  {PHICONG,GIOKH}

F-

{PHICONG}  {MAYBAY,GIOKH}

F-

{PHICONG}  {MAYBAY,PHICONG,GIOKH}

F-

{PHICONG}  {NGAYKH,GIOKH}

F-

{PHICONG}  {PHICONG,NGAYKH,GIOKH}

F-

{PHICONG}  {MAYBAY,NGAYKH,GIOKH}

F-

{PHICONG}  {MAYBAY,PHICONG,NGAYKH,GIOKH}

F-

{MAYBAY}  

PTHHN

{MAYBAY}  {PHICONG}

F-

{MAYBAY}  {MAYBAY}

PTHHN

{MAYBAY}  {MAYBAY,PHICONG}

F-

{MAYBAY}  {NGAYKH}

F-

{MAYBAY}  {PHICONG,NGAYKH}

F-

{MAYBAY}  {MAYBAY,NGAYKH}

F-

{MAYBAY}  {MAYBAY,PHICONG,NGAYKH}

F-

{MAYBAY}  {GIOKH}

F

{MAYBAY}  {PHICONG,GIOKH}

F-

{MAYBAY}  {MAYBAY,GIOKH}

F+

{MAYBAY}  {MAYBAY,PHICONG,GIOKH}

F-

{MAYBAY}  {NGAYKH,GIOKH}

F-

{MAYBAY}  {PHICONG,NGAYKH,GIOKH}

F-

{MAYBAY}  {MAYBAY,NGAYKH,GIOKH}

F-

{MAYBAY}  {MAYBAY,PHICONG,NGAYKH,GIOKH}

F-

{PHICONG,MAYBAY}  

PTHHN

{PHICONG,MAYBAY}  {PHICONG}

PTHHN

{PHICONG,MAYBAY}  {MAYBAY}

PTHHN

{PHICONG,MAYBAY}  {PHICONG,MAYBAY}

PTHHN

{PHICONG,MAYBAY}  {NGAYKH}

F-

{PHICONG,MAYBAY}  {PHICONG,NGAYKH}

F-

{PHICONG,MAYBAY}  {MAYBAY,NGAYKH}

F-

{PHICONG,MAYBAY}  {MAYBAY,PHICONG,NGAYKH}

F-

{PHICONG,MAYBAY}  {GIOKH}

F+

{PHICONG,MAYBAY}  {PHICONG,GIOKH}

F+

{PHICONG,MAYBAY}  {MAYBAY,GIOKH}

F+

{PHICONG,MAYBAY}  {MAYBAY,PHICONG,GIOKH}

F+

{PHICONG,MAYBAY}  {NGAYKH,GIOKH}

F-

{PHICONG,MAYBAY}  {PHICONG,NGAYKH,GIOKH}

F-

{PHICONG,MAYBAY}  {MAYBAY,NGAYKH,GIOKH}

F-

{PHICONG,MAYBAY}  {MAYBAY,PHICONG,NGAYKH,GIOKH}

F-

{NGAYKH}  

F-

{NGAYKH}  {PHICONG}

F-

{NGAYKH}  {MAYBAY}

F-

{NGAYKH}  {PHICONG,MAYBAY}

F-

{NGAYKH}  {NGAYKH}

PTHHN

{NGAYKH}  {PHICONG,NGAYKH}

F-

{NGAYKH}  {MAYBAY,NGAYKH}

F-

{NGAYKH}  {MAYBAY,PHICONG,NGAYKH}

F-

{NGAYKH}  {GIOKH}

F-

{NGAYKH}  {PHICONG,GIOKH}

F-

{NGAYKH}  {MAYBAY,GIOKH}

F-

{NGAYKH}  {MAYBAY,PHICONG,GIOKH}

F-

{NGAYKH}  {NGAYKH,GIOKH}

F-

{NGAYKH}  {PHICONG,NGAYKH,GIOKH}

F-

{NGAYKH}  {MAYBAY,NGAYKH,GIOKH}

F-

{NGAYKH}  {MAYBAY,PHICONG,NGAYKH,GIOKH}

F-

{PHICONG,NGAYKH}  

PTHHN

{PHICONG,NGAYKH}  {PHICONG}

PTHHN

{PHICONG,NGAYKH}  {MAYBAY}

F-

{PHICONG,NGAYKH}  {PHICONG,MAYBAY}

F-

{PHICONG,NGAYKH}  {NGAYKH}

PTHHN

{PHICONG,NGAYKH}  {PHICONG,NGAYKH}

PTHHN

{PHICONG,NGAYKH}  {MAYBAY,NGAYKH}

F-

{PHICONG,NGAYKH}  {MAYBAY,PHICONG,NGAYKH}

F-

{PHICONG,NGAYKH}  {GIOKH}

F-

{PHICONG,NGAYKH}  {PHICONG,GIOKH}

F-

{PHICONG,NGAYKH}  {MAYBAY,GIOKH}

F-

{PHICONG,NGAYKH}  {MAYBAY,PHICONG,GIOKH}

F-

{PHICONG,NGAYKH}  {NGAYKH,GIOKH}

F-

{PHICONG,NGAYKH}  {PHICONG,NGAYKH,GIOKH}

F-

{PHICONG,NGAYKH}  {MAYBAY,NGAYKH,GIOKH}

F-

{PHICONG,NGAYKH}  {MAYBAY,PHICONG,NGAYKH,GIOKH}

F-

{MAYBAY,NGAYKH}  

PTHHN

{MAYBAY,NGAYKH}  {PHICONG}

F

{MAYBAY,NGAYKH}  {MAYBAY}

PTHHN

{MAYBAY,NGAYKH}  {PHICONG,MAYBAY}

F+

{MAYBAY,NGAYKH}  {NGAYKH}

PTHHN

{MAYBAY,NGAYKH}  {PHICONG,NGAYKH}

F+

{MAYBAY,NGAYKH}  {MAYBAY,NGAYKH}

PTHHN

{MAYBAY,NGAYKH}  {MAYBAY,PHICONG,NGAYKH}

F+

{MAYBAY,NGAYKH}  {GIOKH}

F+

{MAYBAY,NGAYKH}  {PHICONG,GIOKH}

F+

{MAYBAY,NGAYKH}  {MAYBAY,GIOKH}

F+

{MAYBAY,NGAYKH}  {MAYBAY,PHICONG,GIOKH}

F+

{MAYBAY,NGAYKH}  {NGAYKH,GIOKH}

F+

{MAYBAY,NGAYKH}  {PHICONG,NGAYKH,GIOKH}

F+

{MAYBAY,NGAYKH}  {MAYBAY,NGAYKH,GIOKH}

F+

{MAYBAY,NGAYKH}  {MAYBAY,PHICONG,NGAYKH,GIOKH}

F+

{PHICONG,MAYBAY,NGAYKH}  

PTHHN

{PHICONG,MAYBAY,NGAYKH}  {PHICONG}

PTHHN

{PHICONG,MAYBAY,NGAYKH}  {MAYBAY}

PTHHN

{PHICONG,MAYBAY,NGAYKH}  {PHICONG,MAYBAY}

PTHHN

{PHICONG,MAYBAY,NGAYKH}  {NGAYKH}

PTHHN

{PHICONG,MAYBAY,NGAYKH}  {PHICONG,NGAYKH}

PTHHN

{PHICONG,MAYBAY,NGAYKH}  {MAYBAY,NGAYKH}

PTHHN

{PHICONG,MAYBAY,NGAYKH}  {PHICONG,MAYBAY,NGAYKH}

PTHHN

{PHICONG,MAYBAY,NGAYKH}  {GIOKH}

F+

{PHICONG,MAYBAY,NGAYKH}  {PHICONG,GIOKH}

F+

{PHICONG,MAYBAY,NGAYKH}  {MAYBAY,GIOKH}

F+

{PHICONG,MAYBAY,NGAYKH}  {MAYBAY,PHICONG,GIOKH}

F+

{PHICONG,MAYBAY,NGAYKH}  {NGAYKH,GIOKH}

F+

{PHICONG,MAYBAY,NGAYKH}  {PHICONG,NGAYKH,GIOKH}

F+

{PHICONG,MAYBAY,NGAYKH}  {MAYBAY,NGAYKH,GIOKH}

F+

{PHICONG,MAYBAY,NGAYKH}  {MAYBAY,PHICONG,NGAYKH,GIOKH}

F+

....................................................
{PHICONG,NGAYKH,GIOKH}  

PTHHN

{PHICONG,NGAYKH,GIOKH}  {PHICONG}

PTHHN

{PHICONG,NGAYKH,GIOKH}  {MAYBAY}

F

{PHICONG,NGAYKH,GIOKH}  {PHICONG,MAYBAY}

F+

{PHICONG,NGAYKH,GIOKH}  {NGAYKH}

PTHHN

{PHICONG,NGAYKH,GIOKH}  {PHICONG,NGAYKH}

PTHHN

{PHICONG,NGAYKH,GIOKH}  {MAYBAY,NGAYKH}

F+

{PHICONG,NGAYKH,GIOKH}  {MAYBAY,PHICONG,NGAYKH}

F+

{PHICONG,NGAYKH,GIOKH}  {GIOKH}

PTHHN

{PHICONG,NGAYKH,GIOKH}  {PHICONG,GIOKH}

PTHHN

{PHICONG,NGAYKH,GIOKH}  {MAYBAY,GIOKH}

F+

{PHICONG,NGAYKH,GIOKH}  {MAYBAY,PHICONG,GIOKH}

F+

{PHICONG,NGAYKH,GIOKH}  {NGAYKH,GIOKH}

PTHHN

{PHICONG,NGAYKH,GIOKH}  {PHICONG,NGAYKH,GIOKH}

PTHHN

{PHICONG,NGAYKH,GIOKH}  {MAYBAY,NGAYKH,GIOKH}

F+

{PHICONG,NGAYKH,GIOKH}  {MAYBAY,PHICONG,NGAYKH,GIOKH}

F+

{MAYBAY,NGAYKH,GIOKH}  

PTHHN

{MAYBAY,NGAYKH,GIOKH}  {PHICONG}

F+

{MAYBAY,NGAYKH,GIOKH}  {MAYBAY}

PTHHN

{MAYBAY,NGAYKH,GIOKH}  {PHICONG,MAYBAY}

F+

{MAYBAY,NGAYKH,GIOKH}  {NGAYKH}

PTHHN

{MAYBAY,NGAYKH,GIOKH}  {PHICONG,NGAYKH}

F+

{MAYBAY,NGAYKH,GIOKH}  {MAYBAY,NGAYKH}

PTHHN

{MAYBAY,NGAYKH,GIOKH}  {MAYBAY,PHICONG,NGAYKH}

F+

{MAYBAY,NGAYKH,GIOKH}  {GIOKH}

PTHHN

{MAYBAY,NGAYKH,GIOKH}  {PHICONG,GIOKH}

F+

{MAYBAY,NGAYKH,GIOKH}  {MAYBAY,GIOKH}

PTHHN

{MAYBAY,NGAYKH,GIOKH}  {MAYBAY,PHICONG,GIOKH}

F+

{MAYBAY,NGAYKH,GIOKH}  {NGAYKH,GIOKH}

PTHHN

{MAYBAY,NGAYKH,GIOKH}  {PHICONG,NGAYKH,GIOKH}

F+

{MAYBAY,NGAYKH,GIOKH}  {MAYBAY,NGAYKH,GIOKH}

PTHHN

{MAYBAY,NGAYKH,GIOKH}  {MAYBAY,PHICONG,NGAYKH,GIOKH}

F+

................

....

Soá phuï thuoäc haøm coù theå coù cuûa Q(A1,A2,...,An) laø 2n x 2n =22n


tải về 1.89 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương