Gia sóc sèng, s¶n phÈm ®éng vËt (bß, cõu, dª), lîn, lîn nßi C¸c s¶n phÈm c¸ t­¬i vµ ® ng l¹nhtải về 7.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.09.2016
Kích7.88 Kb.
argentina

CÊm nhËp:

 • Gia sóc sèng, s¶n phÈm ®éng vËt (bß, cõu, dª), lîn, lîn nßi

 • C¸c s¶n phÈm c¸ t­¬i vµ ®«ng l¹nh;

 • C©y chuèi vµ cµnh non; c¸c bé phËn cña c©y cã dÝnh ®Êt; c©y ng« vµ c¸c bé phËn cña chóng;

 • C¸c s¶n phÈm rau t­¬i vµ ®«ng l¹nh;

 • H¹t cña c©y lóa miÕn (mét lo¹i kª); phÊn hoa cña c©y thuéc hä hoa hång; r¬m, cá kh«;

 • Nh÷ng s¶n phÈm lµm thøc ¨n cho ®éng vËt cã chøa cloramfenikon

 • Th¹ch tÝn, arsenit ;

 • QuÇn ¸o cò ®· qua sö dông;

 • B¸nh h¬i ®· qua sö dông;

 • Xe m«-t«, xe ®¹p ®· qua sö dông;

 • C¸c mÆt hµng cÊm göi, cÊm nhËp kh¸c theo qui ®Þnh chung cña B­u chÝnh;


NhËp cã ®iÒu kiÖn:

 • §éng vËt vµ c¸c s¶n phÈm ®éng vËt;

 • Thùc vËt vµ c¸c s¶n phÈm thùc vËt;

 • C¸c chÊt g©y nghiÖn;

 • D­îc phÈm;

 • §­êng vµ c¸c s¶n phÈm b¸nh kÑo, ca cao vµ c¸c chÕ phÈm cña ca cao;

 • c¸c chÕ phÈm trªn c¬ së ngò cèc, bét m×, tinh bét;

 • §å uèng, r­îu vµ dÊm;

 • Thuèc l¸ vµ c¸c chÕ phÈm cña thuèc l¸;

 • QuÆng, xØ vµ tro (bao gåm c¶ tro x­¬ng);

 • PhÈm mµu thùc phÈm, chÊt phô gia thùc phÈm;

 • Xµ phßng

 • Da vµ da thuéc, c¸c ®å b»ng da, c¸c ®å cña nghÒ lµm yªn c­¬ng, c¸c ®å dïng du lÞch, tói x¸ch vµ c¸c vËt dông t­¬ng tù, c¸c ®å lµm b»ng ruét ®éng vËt (ngo¹i trõ ruét t»m);

 • Gç, than cñi vµ c¸c ®å b»ng gç; lie vµ c¸c ®å b»ng lie

 • C¸c ®å ®an l¸t;

 • Bét gç hoÆc c¸c thø vËt liÖu x¬ sîi xen-luy-l«; phÕ th¶i cña giÊy hoÆc b×a;

 • Len, l«ng mÞn hoÆc th«; t¬ vµ lôa, b«ng; c¸c thø sîi thùc vËt kh¸c dïng cho ngµnh dÖt; sîi giÊy vµ hµng dÖt b»ng sîi giÊy;

: DanhSach
DanhSach -> KỲ HỌp thứ TÁm quốc hội khoá XII (20/10/2010 26/11/2010)
DanhSach -> Linh mục việt nam tại hoa kỳ Ghi chú
DanhSach -> Đa dạng sinh họC Ở việt nam
DanhSach -> PHẦn I các bộ, ngàNH, CƠ quan thuộc chính phủ trả LỜi cáC Ý kiếN, kiến nghị CỦa cử tri
DanhSach -> Danh sách cổ ĐÔng vinaincon đẾn ngàY 30/4/2012
DanhSach -> CHÍnh phủ Số: 62/bc-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2008 BÁo cáO
DanhSach -> BỘ giao thông vận tảI 1/ Cử tri tỉnh Đắk Lắc kiến nghị
DanhSach -> PHẦN 1 LƯU ĐỒ thuật toáN (flowchart)
DanhSach -> Danh sách những thầy cô giáo và CỰu học sinh trưỜng thpt cẩm xuyêN ĐÓng góp xây mộ thầy thái kim quý
DanhSach -> MIỀN ĐÔng bắC (CT, me, ms, nj,NH, ny, ri, vt) Ghi chú
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương