Giá trị CỦa cách mạng tháng mưỜi nga đỐi với phong trào cộng sản và CÔng nhân quốc tếtải về 227.83 Kb.
Chế độ xem pdf
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu14.05.2024
Kích227.83 Kb.
#57596
  1   2   3
Bài đọc buổi 9 02
[forum.ueh.edu.vn] macro chuong 5 - trac nghiem, Triết học Nhóm 1.


 
GIÁ TRỊ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA ĐỐI VỚI
PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ 
https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/ky-niem-100-nam-cach-mang-thang-10-nga/-/2018/48208/gia-
tri-cua-cach-mang-thang-muoi-nga-doi-voi-phong-trao-cong-san-va-cong-nhan-quoc-te.aspx
 
 
Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã đi vào lịch sử nhân loại như là một sự 
kiện vĩ đại có tầm ảnh hưởng sâu rộng, làm rung chuyển, đảo lộn trật tự thế giới. Đó là sự 
kiện có ý nghĩa quốc tế lớn nhất trong thế kỷ XX, ảnh hưởng rộng nhất tới phong trào cộng 
sản và công nhân quốc tế, cổ vũ và thúc đẩy cuộc đấu tranh tự giải phóng của giai cấp công 
nhân, nhân dân lao động, các dân tộc bị áp bức và nhân loại tiến bộ.
Cách mạng Tháng Mười Nga đã đưa chủ nghĩa xã hội khoa học từ lý tưởng trở 
thành hiện thực
 
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga biến chủ nghĩa xã hội khoa học từ lý 
tưởng thành hiện thực: Ước mơ muôn thuở của loài người thoát khỏi cảnh áp bức, bóc lột, 
bất công; có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc… đã thành sự thật, thành cuộc sống mới 
của hàng trăm triệu con người. Trước Cách mạng Tháng Mười Nga, chủ nghĩa cộng sản 
mới chỉ là ước mơ. Nay, cách mạng thành công ở nước Nga, ước mơ đó trở thành một hiện 
thực. V. I. Lê-nin đã vận dụng sáng tạo những nguyên lý của Mác và phát động thành công 
cách mạng ở một nước. 
Chủ nghĩa Mác trở thành sức mạnh khi nó xâm nhập sâu vào phong trào cách mạng 
và lý luận đó đã được bổ sung, hoàn thiện một cách phong phú qua Cách mạng Tháng 
Mười Nga. Chính Cách mạng Tháng Mười Nga đã giải đáp và chứng minh rằng, chỉ có 
con đường cách mạng vô sản mới giải phóng được giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động khỏi áp bức, bóc lột và bất công. Cách mạng Tháng Mười thực hiện công cuộc giải 
phóng triệt để những người vô sản và nông dân nghèo khổ khỏi sự áp bức, bóc lột của chủ 
nghĩa tư bản, của chế độ phong kiến, nâng họ lên hàng những người chủ thực sự của chế 
độ xã hội mới. Sức sáng tạo của hàng triệu triệu quần chúng cách mạng là cội nguồn sức 
sống của Cách mạng Tháng Mười Nga, của chủ nghĩa xã hội hiện thực và những biến đổi 
căn bản lịch sử phát triển của nhân loại trong thế kỷ XX. 
Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, còn làm xuất hiện những khả năng mới về 
sự phát triển không ngừng của cách mạng ở các nước thuộc địa, các dân tộc chậm phát 
triển tự quyết định con đường phát triển đất nước gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. 
Lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và “sự phát triển rút ngắn” của học thuyết 
Mác đã được vận dụng sáng tạo và thể nghiệm thành công qua Chính sách kinh tế mới 
(NEP) trong những năm đầu thập niên 20 của thế kỷ XX, cung cấp những bài học kinh 
nghiệm quý báu cho các nước chậm phát triển quá độ gián tiếp lên chủ nghĩa xã hội với 
những bước “quá độ dần dần”; biết “lợi dụng chủ nghĩa tư bản” để xây dựng chủ nghĩa xã 
hội... Nước Nga Xô-viết và sau này là Liên Xô chỉ sau mấy chục năm, từ một nước tư bản 
phát triển trung bình đã trở thành cường quốc đứng hàng đầu thế giới; xác lập một kiểu tổ 


chức xã hội mang lại cho quảng đại quần chúng lao động nhiều quyền lợi. Sức sống, triển 
vọng và xu thế phát triển của chủ nghĩa xã hội hiện thực chính là sự khẳng định, tôn vinh 
những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga. Nói một cách khác, Cách mạng Tháng 
Mười Nga đã hiện thực hóa những quan điểm tư tưởng của chủ nghĩa xã hội khoa học, là 
một bước tiến lớn trong sự phát triển tư tưởng của loài người nên đã thực sự trở thành mục 
tiêu thu hút, hấp dẫn hàng triệu người đi theo ánh sáng tư tưởng của cuộc cách mạng và 
tham gia đấu tranh trực tiếp hoặc gián tiếp cho độc lập, tự do của dân tộc mình. 
Kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa, phát huy sáng tạo giá trị của Cách mạng Tháng 
Mười Nga, từ cuối thế kỷ XX đến nay, các đảng cộng sản và dân chủ thế giới đã đổi mới 
tư duy, những nguyên lý và các giá trị của chủ nghĩa Mác - Lê-nin được nhận thức đúng 
đắn hơn; những kinh nghiệm thành công và những hạn chế, vấp váp trong xây dựng chủ 
nghĩa xã hội được xác định một cách chân thực hơn; xu thế vận động của thế giới hiện đại 
được lĩnh hội kịp thời, khách quan hơn. 

tải về 227.83 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương