GÓi thầu số 03: khảo sáT, thiết kế BẢn vẽ thi công và DỰ toáN


Phần thứ ba: MẪU ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNHtải về 0.8 Mb.
trang5/8
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


Phần thứ ba: MẪU ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH


Nhà thầu chuẩn bị đề xuất về tài chính trên cơ sở đề xuất về kỹ thuật, phù hợp với yêu cầu và các quy định trong HSMT, bao gồm các nội dung sau:

STT

Nội dung

Áp dụng
Mẫu


Ghi chú

1

Đơn dự thầu (Hồ sơ đề xuất về tài chính)

Mẫu số 10A

Áp dụng trong trường hợp nhà thầu không có giảm giá hoặc có thư giảm giá riêng

2

Đơn dự thầu (Hồ sơ đề xuất về tài chính)

Mẫu số 10B

Áp dụng trong trường hợp nhà thầu giảm giá trực tiếp vào đơn dự thầu

3

Tổng hợp chi phí

Mẫu số 11
4

Thù lao cho chuyên gia

Mẫu số 12A
5

Bảng phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia

Mẫu số 12B

Áp dụng trong trường hợp Mục 11 tại BDL có yêu cầu phân tích thù lao cho chuyên gia

6

Chi phí khác cho chuyên gia

Mẫu số 13

Áp dụng trong trường hợp có chi phí ngoài thù lao cho chuyên gia

Mẫu số 10AĐƠN DỰ THẦU

(Hồ sơ đề xuất về tài chính)

_____, ngày ___ tháng ____ năm _____

Kính gửi: ______________ [Ghi tên bên mời thầu]

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu (bao gồm văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu, nếu có), chúng tôi, ______ [Ghi tên nhà thầu], cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn ______ [Ghi phạm vi dịch vụ tư vấn] theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Cùng với Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, chúng tôi xin gửi kèm đơn này đề xuất về tài chính với tổng số tiền là _____ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu] 1 với thời gian hiệu lực là _____ ngày [Ghi số ngày căn cứ theo thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật], kể từ ngày ___ tháng ___ năm _____ [Ghi ngày có thời điểm đóng thầu].Đại diện hợp pháp của nhà thầu2
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu3]

Mẫu số 10BĐƠN DỰ THẦU

(Hồ sơ đề xuất về tài chính)

_____, ngày __ tháng __ năm ____

Kính gửi: _________ [Ghi tên bên mời thầu]

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu (bao gồm văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu, nếu có), chúng tôi, ________ [Ghi tên nhà thầu], cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn ______ [Ghi phạm vi dịch vụ tư vấn] theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Cùng với Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, chúng tôi xin gửi kèm đơn này đề xuất về tài chính với tổng số tiền là _______ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu].1

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với số tiền giảm giá là ____ [Ghi giá trị giảm giá bằng số, bằng chữ và đồng tiền].2

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _________ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền].

Hồ sơ đề xuất về tài chính này có hiệu lực là ____ ngày [Ghi số ngày căn cứ theo thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật], kể từ ngày ____ tháng ___ năm ___ [Ghi ngày có thời điểm đóng thầu].

Đại diện hợp pháp của nhà thầu2
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu3]


Mẫu số 11

TỔNG HỢP CHI PHÍ


TT

Hạng mục công việc

Đơn vị

Khối lượng

Đơn giá

Thành tiền

Mẫu số 12ATHÙ LAO CHO CHUYÊN GIA

(Không áp dụng)

Đồng tiền sử dụng:STT

Họ và tên

Chức danh bố trí trong gói thầu

Địa điểm làm việc

Thù lao/tháng- người
(1)


Số tháng- người
(2)


Thù lao cho chuyên gia
= (1) x (2)


Tổng1

I

Nhân sự chủ chốt

1[Công ty]

[Thực địa]


2


II

Nhân sự khác

1[Công ty]

[Thực địa]


2


Tổng cộng

Mẫu số 12B

BẢNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA

(Không áp dụng)

Đồng tiền sử dụng: đồngSTT

Họ tên chuyên gia

Chức danh

Lương cơ bản1

Chi phí xã hội2 % của (3)

Chi phí quản lý chung2
% của (3)

Cộng =(3)+(4)+(5)

Li nhuận
% của (6)

Phụ cấp xa nhà

Chi phí trả cho chuyên gia/tháng =(6)+(7) +(8)

Số tháng- người

Thù lao cho chuyên gia =(9)x(10)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1


2


...


Tổng chi phí
Ghi chú. Trường hợp không yêu cầu nhà thầu phân tích chi tiết chi phí thù lao chuyên gia thì không sử dụng Mẫu này

Mẫu số 13CHI PHÍ KHÁC CHO CHUYÊN GIA

(Không áp dụng)


TT

Miêu tả

Đơn vị tính

Chi phí/ đơn vị (1)

Số lượng (2)

Chi phí
= (1) x (2)


1

[Công tác phí]

[Ngày]


2

[Chuyến bay quốc tế]

[Chuyến]


3

[Chi phí liên lạc]

4

[Thiết bị, tài liệu...]

5

[Chi phí đi lại trong nước]

6

[Thuê văn phòng, thư ký hỗ trợ]

7

[Đào tạo nhân sự của chủ đầu tư]

Tổng chi phí: dichvu -> dauthau
dauthau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
dauthau -> HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 3: toàn bộ phần xây lắp của dự ÁN
dauthau -> HỒ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 05
dauthau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầU Áp dụng phưƠng thứC
dauthau -> Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
dauthau -> HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
dauthau -> HỒ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 06
dauthau -> Tên gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây lắp của dự án Công trình: Hội trường khu huấn luyện dự bị động viên Bình Thành Phát hành ngày: 10/09/2015
dauthau -> GÓi thầu số 12: TƯ VẤn khảo sáT, thiết kế BẢn vẽ thi công và DỰ toán hạng mục hệ thống cấp nưỚc mặN


1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương