From Wikipedia, the free encyclopedia Từ Wikipedia tiếng Việt


[ edit ] History [Sửa] Lịch sửtải về 308.69 Kb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích308.69 Kb.
1   2   3   4   5   6

[ edit ] History [Sửa] Lịch sử


The origins of regular expressions lie in automata theory and formal language theory , both of which are part of theoretical computer science . Các nguồn gốc của các biểu thức bình thường nằm trong automata lý thuyết và lý thuyết ngôn ngữ chính thức, cả hai trong đó là một phần của lý thuyết khoa học máy tính. These fields study models of computation (automata) and ways to describe and classify formal languages. Các lĩnh vực nghiên cứu các mô hình tính toán (automata) và cách thức để mô tả và phân loại chính thức ngôn ngữ. In the 1950s, mathematician Stephen Cole Kleene described these models using his mathematical notation called regular sets . Trong những năm 1950, Mãi dâm Stephen Cole Kleene mô tả những mô hình toán học của mình bằng cách sử dụng thường xuyên được gọi là chú bộ. The SNOBOL language was an early implementation of pattern matching , but not identical to regular expressions. Ken Thompson built Kleene's notation into the editor QED as a means to match patterns in text files. Các SNOBOL ngôn ngữ đã là một đầu của việc triển khai thực hiện phù hợp với khuôn mẫu, nhưng không giống với các biểu thức bình thường. Ken Thompson xây dựng Kleene của chú vào biên tập QED như là một phương tiện để phù hợp với các mẫu trong file văn bản. He later added this capability to the Unix editor ed , which eventually led to the popular search tool grep 's use of regular expressions ("grep" is a word derived from the command for regular expression searching in the ed editor: g/ re /p where re stands for regular expression [ citation needed ] ). Ông này sau đó được thêm vào khả năng, năng lực cho UNIX biên tập ed, mà cuối cùng dẫn tới sự phổ biến công cụ tìm kiếm grep 's sử dụng các biểu thức thông thường ( "grep" là một từ bắt nguồn từ lệnh cho các biểu hiện thường xuyên tìm kiếm trong ed biên tập: g/ re /p nơi lại tắt của biểu hiện thường xuyên [citation needed]). Since that time, many variations of Thompson's original adaptation of regular expressions have been widely used in Unix and Unix-like utilities including expr , AWK , Emacs , vi , and lex . Kể từ thời điểm đó, đã có nhiều biến thể của Thompson ban đầu của quá trình thích ứng của các biểu thức bình thường đã được sử dụng rộng rãi trong UNIX và UNIX-như tiện ích bao gồm cả expr, AWK, Emacs, anh em,lex.

Perl and Tcl regular expressions were derived from a regex library written by Henry Spencer , though Perl later expanded on Spencer's library to add many new features. [ 1 ] Philip Hazel developed PCRE (Perl Compatible Regular Expressions), which attempts to closely mimic Perl's regular expression functionality, and is used by many modern tools including PHP and Apache HTTP Server . PerlTcl biểu thức thông thường được lấy từ một thư viện regex được viết bởi Henry Spencer, mặc dù Perl sau mở rộng trên Spencer của thư viện để thêm nhiều tính năng mới. [1] Philip hazel phát triển PCRE (Perl Tương Expressions thường xuyên), mà cố gắng để bắt chước chặt chẽ của Perl thường xuyên biểu hiện chức năng, và được sử dụng bởi nhiều công cụ hiện đại, bao gồm cả PHPApache HTTP Server. Part of the effort in the design of Perl 6 is to improve Perl's regular expression integration, and to increase their scope and capabilities to allow the definition of parsing expression grammars . [ 2 ] The result is a mini-language called Perl 6 rules , which are used to define Perl 6 grammar as well as provide a tool to programmers in the language. Phần của các nỗ lực trong việc thiết kế các Perl 6 là để cải thiện Perl thường xuyên biểu hiện của hội nhập, và để tăng khả năng và phạm vi của họ để cho phép định nghĩa của biểu hiện parsing grammars. [2] Kết quả là một ngôn ngữ được gọi là mini-Perl 6 quy tắc, mà được sử dụng để xác định Perl 6 ngữ pháp cũng như cung cấp một công cụ để lập trình bằng ngôn ngữ. These rules maintain existing features of Perl 5.x regular expressions, but also allow BNF -style definition of a recursive descent parser via sub-rules. Duy trì các quy tắc này hiện có các tính năng của Perl 5.x biểu thức thông thường, nhưng cũng cho phép BNF-phong cách định nghĩa của một recursive descent parser qua pd-quy tắc.

The use of regular expressions in structured information standards for document and database modeling started in the 1960s and expanded in the 1980s when industry standards like ISO SGML (precursored by ANSI "GCA 101-1983") consolidated. Việc sử dụng các biểu thức thông thường trong cấu trúc thông tin tiêu chuẩn cho các tài liệu và cơ sở dữ liệu mẫu bắt đầu từ những năm 1960 và mở rộng trong năm 1980, khi ngành công nghiệp như các tiêu chuẩn ISO SGML (precursored do ANSI "GCA 101-1983") củng cố. The kernel of the structure specification language standards are regular expressions. Hạt nhân của cấu trúc ngôn ngữ đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn là các biểu thức bình thường. Simple use is evident in the DTD element group syntax. Sử dụng đơn giản là hiển nhiên trong DTD nguyên tố nhóm cú pháp.

See also Pattern matching: History . Xem cũng phù hợp với Pattern: Lịch sử.1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương