From Wikipedia, the free encyclopedia Từ Wikipedia tiếng Việt


[ edit ] Basic concepts [Sửa] khái niệm cơ bảntải về 308.69 Kb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích308.69 Kb.
1   2   3   4   5   6

[ edit ] Basic concepts [Sửa] khái niệm cơ bản


A regular expression, often called a pattern , is an expression that describes a set of strings. Một biểu hiện thường xuyên, thường gọi là một khuôn mẫu, là một biểu hiện mô tả một bộ xâu. They are usually used to give a concise description of a set, without having to list all elements. Chúng thường được sử dụng để cung cấp cho một mô tả ngắn gọn của một thiết lập, mà không cần phải danh sách tất cả các yếu tố. For example, the set containing the three strings " Handel ", " Händel ", and " Haendel " can be described by the pattern H(ä|ae?)ndel (or alternatively, it is said that the pattern matches each of the three strings). Ví dụ, các bộ ba có chứa các xâu "Handel", "Handel","Haendel" có thể được mô tả bởi các mô hình H(ä|ae?)ndel (hoặc Ngoài ra, nó được cho rằng, các mẫu phù hợp với mỗi phòng trong số ba strings). In most formalisms, if there is any regex that matches a particular set then there is an infinite number of such expressions. Trong hầu hết các formalisms, nếu có bất cứ regex mà đặc biệt phù hợp với một thiết lập sau đó vô tận có một số biểu hiện như vậy. Most formalisms provide the following operations to construct regular expressions. Hầu hết các formalisms cung cấp những hoạt động để xây dựng các biểu thức bình thường.

Alternation Đổi

A vertical bar separates alternatives. Một thanh dọc nhốt cách ly thay thế. For example, gray|grey can match " gray " or " grey ". Ví dụ, gray|grey có thể phù hợp với "màu xám" hoặc "gray".

Grouping Nhóm

Parentheses are used to define the scope and precedence of the operators (among other uses). Ngoặc được sử dụng để xác định phạm vi và TIÊN của các công ty (trong số khác sử dụng). For example, gray|grey and gr(a|e)y are equivalent patterns which both describe the set of " gray " and " grey ". Ví dụ, gray|grey và gr(a|e)y tương đương là các mẫu mà cả hai mô tả các thiết lập của "màu xám""màu xám".

QuantificationA quantifier after a token (such as a character) or group specifies how often that preceding element is allowed to occur. Một quantifier sau khi một mã thông báo (như là một ký tự) hoặc nhóm xác định thường xuyên như thế nào trước rằng yếu tố được cho phép để xảy ra. The most common quantifiers are the question mark ? , the asterisk * (derived from the Kleene star ), and the plus sign + . Lượng thông thường nhất là các câu hỏi đánh ? Các dấu * nguồn từ các Kleene sao), và các cộng với ký +

?

The question mark indicates there is zero or one of the preceding element. Câu hỏi đánh dấu cho biết có hay khôngmột trong những yếu tố trước. For example, colou?r matches both " color " and " colour ". Ví dụ, colou?r phù hợp với cả hai "màu sắc""màu sắc".

*

The asterisk indicates there are zero or more of the preceding element. Các dấu hoa thị cho biết khônghoặc nhiều hơn của các yếu tố trước. For example, ab*c matches " ac ", " abc ", " abbc ", " abbbc ", and so on. Ví dụ, ab*c đối xứng "ac", "abc", "abbc", "abbbc", và so on.

+

The plus sign indicates that there is one or more of the preceding element. Cộng với những dấu hiệu cho thấy rằng một hoặc nhiều hơn của các yếu tố trước. For example, ab+c matches " abc ", " abbc ", " abbbc ", and so on, but not " ac ". Ví dụ, ab+c đối xứng "abc", "abbc", "abbbc", và như vậy, nhưng không phải "ac".

These constructions can be combined to form arbitrarily complex expressions, much like one can construct arithmetical expressions from numbers and the operations + , , × , and ÷ . Các công trình có thể được kết hợp để mẫu arbitrarily biểu thức phức tạp, nhiều nhất có thể xây dựng các công trình như arithmetical expressions từ số điện thoại và các hoạt động: +, -, ×,tác. For example, H(ae?|ä)ndel and H(a|ae|ä)ndel are both valid patterns which match the same strings as the earlier example, H(ä|ae?)ndel . Ví dụ, H(ae?|ä)ndel và H(a|ae|ä)ndel đang có cả hai mẫu hợp lệ đó phù hợp với cùng một xâu ví dụ như là sớm hơn, H(ä|ae?)ndel

The precise syntax for regular expressions varies among tools and with context; more detail is given in the Syntax section . Chính xác cú pháp cho biểu thức thông thường khác nhau giữa các công cụ và với bối cảnh; thêm chi tiết được ghi trong các Syntax phần.1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương