Foreign language department


Participant [pɑ:'tisipənt] (n) : a person who takes part in an activity = người tham gia - Feetải về 1.15 Mb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.15 Mb.
#227
1   2   3   4   5
Participant [pɑ:'tisipənt] (n) : a person who takes part in an activity = người tham gia
- Fee [fi:] (n) : payment, charge = tiền thù lao, phí tổn
- Capability [,keipə'biliti] (n) : the quality of being capable; capacity = khả năng, năng lực
- Semester [si'mestə] (n) : one of the divisions of an academic year = học kỳ
- Earthworm ˈɜːθwɜːm] (n) : giun đất
- Registration [,redʒi'strei∫n] (n) : the act of enrolling = sự, việc đăng ký
- Annually ['ænjuəli] (adv.) : yearly = hàng năm
- Medical ethics ['medikl 'eθiks] (n) : the study of moral values and judgments as applied to medicine = đạo đức y khoa
- Humorous ['hju:mərəs] (adj) : amusing, funny = hài hước, hóm hỉnh
- Treat [tri:t] (v) : to behave towards someone or deal with something in a particular way = đối xử, đối đãi với ai…

- Universe [ˈjuːnɪvɜːs] (n) : [S] everything that exists, especially all physical matter, including all the stars, planets, galaxies, etc. in space / Vũ trụ

- Solar system (n) : Thái Dương hệ, hệ Mặt Trời

- Galaxy ˈɡæləksi] (n) : one of the independent groups of stars in the universe / thiên hà

The Milky Way (n) : the pale strip across the sky which you can see at night, and which is part of the galaxy (= star system) that includes the Earth/ (Dãy) Ngân Hà
- Revolve [ri'vɔlv] (v) : move around sth in a circle = quay quanh
- Test tube (n) : Ống nghiệm

UNIT 12: CONJUNCTIONS AND PREPOSITIONS
CHAPTER 1
- Simultaneous [siml'teiniəs] (adj) : existing, happening, or done, at the same time = đồng thời, cùng lúc
- Sequential [si'kwen∫əl] (adj) : succeeding or following in order = liên tục, tiếp nối
- Concession [kən'se∫n] (n) : the act of conceding or yielding = sự nhượng bộ
- Expert ['ekspə:t] (adj) : having facility of operation or performance from practice = thành thạo; tinh thông; lão luyện
- Vital ['vaitl] (adj) : belonging or relating to life = thuộc sự sống; cần cho sự sống / essential, critical, crucial
- Likewise ['laikwaiz] (adv.) : similarly, in the same way, the same = như thế, tương tự như vậy
- Otherwise ['ʌđəwaiz] (adv.) : or else, if not = nếu ngược lại (khác đi) thì…
- Contrary ['kɔntrəri] (adj) : opposite, dissimilar = trái lại, điều đối lập

(n) : the opposite:

E.g.: I was worried that it might be too difficult for me but I found the contrary

Tôi e là thật khó để tìm ra điều ngược lại.

On the contrary : ngược lại / trái lại thì…
- Briefly ['bri:fli] (adv.) : in brief, concisely = ngắn gọn, vắn tắt
- Substantially [səb'stæn∫əli] (adv.) : significantly, generally, much, large in size, value or importance = nhiều, lớn, tổng quát
- Potentially [pə'ten∫li] (adv.) : possibly, probably = có khả năng là
- Comparatively [kəm'pærətivli] (adv.) : relatively = tương đối


CHAPTER 2

- Sweater ['swetə] (n) : a woolen jacket ; jumper = áo len dài tay


- Plate [pleit] (n) : đĩa (đựng thức ăn)
- Knitting ['nitiη] (n) : = việc đan len
- Pottery ['pɔtəri] (n) : 1. the activity or skill of making clay objects by hand: nghề làm đồ gốm
2. objects that are made out of clay by hand:= đồ gốm, thủ công
- Recreation [ˌrekriˈeɪʃn] (n) : (a way of) enjoying yourself: thú tiêu khiển
- Allowance əˈlaʊəns] (n) : money that you are given regularly, especially to pay for a particular thing; pocket money: tiền tiêu vặt
- Impressive [ɪmˈpresɪv] (adj) : striking; gây/có ấn tượng
- Patron ['peitrən] (n) : supporter = người bảo trợ, người đỡ đầu
- Injection [in'dʒek∫n] (n) : a liquid put into someone’s body using a needle and a syringe = sự tiêm, chất tiêm, thuốc tiêm, mũi tiêm
- Vaccine ['væksi:n] (n) : vắcxin
- Respect [rɪˈspekt] (v) : to feel or show admiration for someone or something : tôn trọng, kính trọng

(n) : sự (lòng) kính trọng, tôn trọng


- Privacy ˈprɪvəsi] (n) : someone's right to keep their personal matters and relationships secret: quyền, sự riêng tư.

 The new law is designed to protect people's privacy.

Luật mới được lập ra để bảo vệ quyền riêng tư của người dân.
- Insist on (v) : persist in / khăng khăng đòi, cố nài
- Unexpectedly (adv) : without warning / không báo trước
- Deadline ['dedlain] (n) : time limit: hạn cuối cùng (nộp bài, trả tiền…)
- Dine [dain] (v) : to eat the principal regular meal of the day = ăn bữa chính trong ngày
- Unforgivable [ʌnfə'givəbl] (adj) : không thể tha thứ được
- Incident ['insidənt] (n) : event which is either unpleasant or unusual: việc xãy ra bất ngờ
- Tolerate ['tɔləreit] (adj) : stand, bear, endure = chịu đựng
- Sponsor ['spɔnsə] (n) : supporter; nhà tài trợ
- Voucher ['vaut∫ə] (n) : a piece of paper that can be used to pay for particular goods or services or that allows you to pay less than the usual price for them: phiếu giảm giá
- Facility [fə'siliti] (n) : điều kiện thuận lợi, tiện ích
- Possession [pə'ze∫n] (n) : ownership = sự sở hữu
- Premises ['premisz] (n) : land and building; khu nhà
- Extinguish [iks'tiηgwi∫] (v) : to put out a light or fire = dập tắt
- Hardback ['hɑ:dbæk] (n) : a book with cardboard or cloth or leather covers

= sách đóng bìa cứng

≠ paper back sách đóng bìa thường (mềm)
- Renovate ['renəveit] (v) : modernize, repair, restore = nâng cấp, cải tiến, đổi mới lại, tân trang
- Admission [əd'mi∫n] (n) : permission to enter a place: được phép vào
- Entitle [in'taitl] (v) : to give someone the right to do or have something: uỷ quyền, trao quyền
- Sneak [sni:k] (v) : Move secretly: trốn đi, lén đi;

steal = xoáy, ăn cắp, lấy trộm

- Sneak preview: an opportunity to see (a part of) something new before the rest of the public see it: cơ hội xem trước cái gì mới trước khi mọi người khác thấy.
- Amenity əˈmiːnəti] (n) : something, such as a swimming pool or shopping centre, that is intended to make life more pleasant or comfortable for the people in a town, hotel or other place

Những tiện nghi của cuộc sống


- Wheelchair ['wi:lt∫eə] (n) : xe lăn
- Accessible [æk'sesəbl] (adj) : able to access or approach = có thể tới được, sử dụng được
- Senior ['si:niə] (adj) : more advanced than another in age = lâu năm hơn, thâm niên hơn ≠ junior

PRACTICE TEST
- Café ˈkæfeɪ] (informal caff) (n) : a restaurant where only small meals and drinks that usually do not contain alcohol are served: quán ăn (bán thức ăn nhẹ và thức uống không cồn)
- Film (v) : record moving pictures with a camera to make a film: quay phim
- Seed [siːd] (n) : hạt (giống) của cây
- Fence [fens] (n) : a structure which divides two areas of land, similar to a wall but made of wood or wire and supported with posts: hàng rào

- Nest [nest] (n) : tổ chim


- Minister [ˈmɪnɪstə(r)] (n) : a member of the government in Britain and many other countries who is in charge of a particular department or has an important position in it: Bộ trưởng
- Knee [niː] (n) : đầu gối
- Therapy [ˈθerəpi (n) : a treatment which helps someone feel better, grow stronger, etc., especially after an illness = phương pháp điều trị, liệu pháp

Therapist [ˈθerəpɪst] (n) : nhà trị liệu; bác sỹ chuyên khoa về một phép chữa bệnh nào đó


- Incredible [ɪnˈkredəbl] (adj) : impossible, or very difficult, to believe = khó tin

Unbelievable


- Purchase [ˈpɜːtʃəs] (n) : sth you buy; the act of buying something: món đồ mua / việc mua đồ

e.g.: New restrictions have been placed on the purchase of guns.


- Hiking [ˈhaɪkɪŋ] (n) : walking; going for a long walk / (thể thao) đi bộ
- Mayor [ˈmeɪdʒə(r)] (n) : Thị trưởng
- Shut down (v) : close, đóng cửa (công ty, nhà máy), dẹp (tiệm)

Stop operatingShutdown (n) : closure; việc đóng cửa (công ty, nhà máy)

- For good : permanently; forever; thường xuyên, mãi mãi
- Bell-bottom pants = bell-bottoms : trousers that are very wide below the knee

Quần ống loe

- Stain [steɪn] (n) : mark = vết ố

Stained [steɪnd] (adj)

e.g.: a blood-stained blanket


- Laundry [ˈlɔːndri] (n) : 1. [U] the dirty clothes and sheets which need to be, are being or have been washed: quần áo dơ cần phải giặt

2. a business which washes clothes, sheets, etc. for customers = giặt ủiA bar of laundry soap: cục xà bông giặt đồ
- Tight [taɪt] (adj) : chật, không vừa ≠ loose
- Muffler ˈmʌflə(r)] (n) : silencer; a part of a vehicle that reduces noise from the engine: bộ phận giảm thanh (tiếng ồn)

- Grab [ɡræb] (v) : take hold of; grasp: nắm, bắt, chộp lấy

 grab a taxi : bắt / đón taxi


- We'll be having a sale on shirts for men at 20 percent off the original price.

Chúng tôi giảm giá áo sơ-mi nam 20% so với giá gốc

- All wool and silk ties are 20 percent off as well
- Dramatic [drəˈmætɪk] (adj) : theatrical, striking, impressive: đầy kịch tính, gây ấn tượng
- Cleanse [klenz] (v) : make something completely clean, làm cho thật sạch, tẩy, rửa
- Digestive tract [daɪˈdʒestɪv træk] (n) : đường tiêu hóa
- Youthful [ˈjuːθfl] (adj) : having the qualities that are typical of young people = trẻ tuổi, trẻ trung

e.g.: At the time I admired his youthful enthusiasm.


- Concentrate on [ˈkɒnsntreɪt] (v) : to direct your mental powers or your efforts towards a particular activity, subject or problem; Focus on= tập trung

Concentration [ˌkɒnsnˈtreɪʃn] (n)
- Chew [tʃuː] (v) : nhai

Chewing gum (n)


- Addiction [əˈdɪkʃn] (n) : sự, bệnh nghiện

to be addicted to [əˈdɪktɪd] (adj) : nghiện, ghiền

Addict [ˈædɪkt] (n) : a person who cannot stop doing or using sth, especially sth harmful: người nghiện, con nghiện

e.g.: a gambling addict


- Maintain [meɪnˈteɪn] (v) : to keep a road, machine, building, etc. in good condition: bảo dưỡng, bảo trì

- Maintenance ˈmeɪntənəns (n) : công việc bảo dưỡng, bảo trì


- Knob [nɒb] (n) : a round handle, or a small round device for controlling a machine or electrical equipment = núm vặn
- Balloon [bəˈluːn] (n) : bong bóng
- Expire [ɪkˈspaɪə(r)] (v) : come to an end or stops being in use = hết hạn

e.g.: Our television license expires next month.

Expiry (n) : sự hết hạn

e.g.: The expiry of a lease/ visa


- Spoon [spuːn] (n) : cái muỗng

Spoonful [ˈspuːnfʊl] (adj) : an amount held in a particular spoon: (định lượng) 1 muỗng đầy

e.g.: a spoonful of mustard = 1 muỗng mù tạc đầy
- Motivate [ˈməʊtɪveɪt] (v) : to make someone want to do something well; encourage, stimulate = thúc đẩy, tạo động lực

Motivation [ˌməʊtɪˈveɪʃn] (n) : enthusiasm for doing something = sự thúc đẩy

Encouragement, stimulation

- Accompany [əˈkʌmpəni] (v) : escort; convoy; go (together) with someone or to be provided or exist at the same time as sth; (đi) kèm với

e.g.: The course books are accompanied by four cassettes.

- Estate [ɪˈsteɪt] (n) : a large area of land in the country which is owned by a family or an organization = đất đai

Estate agency (n)

Estate agent (n)


- Assure [əˈʃʊə(r)] (v) : to tell someone confidently that sth is true, especially so that they do not worry = trấn an

e.g.: She assured him (that) the car would be ready the next day.


- Prompt [prɒmpt] (adj) : quick; without delay

Promptly (adv.)


- Sock [sɒk] (n) : sth covers your bare foot and lower part of the leg = vớ
- Rent [rent] (v) : to pay or receive a fixed amount of money for the use of a room = (cho) thuê nhà

Rent (n) : a fixed amount of money that you pay regularly for the use of a room = tiền thuê nhà


- Reaction [riˈækʃn] (n) : response; reply; behavior, a feeling or an action that is a direct result of sth else = sự phản ứng

React [riˈækt] (v)


- Annoy [əˈnɔɪ] (v) : to make so angry = làm phiền

e.g.: Tim really annoyed me in the meeting this morning.

Annoyed [əˈnɔɪd] (adj)

e.g.: I was so annoyed with him for turning up late.

Annoyance [əˈnɔɪəns] (n)
- Machinery [məˈʃiːnəri] (n) : a group of large machines or the parts of a machine which make it work = máy móc

e.g.: His hand was injured when he got it caught in the machinery.


- Trunk [trʌŋk] (n) : a large strong case that is used for storing clothes = cái rương
- Tire [ˈtaɪə(r)] (n) : tyre = lốp xe
- Announce [əˈnaʊns] (v) : to state or make known, especially publicly

Announcement [əˈnaʊnsmənt] (n)

e.g.: The President made an unexpected announcement this morning.
- Insurance [ɪnˈʃʊərəns] (n) : an agreement in which you pay a company money and they pay your costs if you have an accident, injury = bảo hiểm
- Agency [ˈeɪdʒənsi] (n) : đại lý; chi nhánh / a government organization = cơ sở/ hãng thông tấn
- Dial [ˈdaɪəl] (v) : quay số
- Skateboard [ˈskeɪtbɔːd] (n) : a flat narrow board with two small wheels under each end, which a person stands on and moves forward by pushing one foot on the ground = ván trượt
- Quit [kwɪt] (v) : to stop doing sth or leave a job or a place

e.g.: Would you quit your job if you inherited lots of money?


- Strategy [ˈstrætədʒi] (n) : chiến lược

e.g.: Their marketing strategy for the product involves obtaining as much free publicity as possible.

Strategic [strəˈtiːdʒɪk] (adj)
- Court [kɔːt] (n) : an area marked out on the ground which is used for playing sports such as tennis and basketball = sân chơi thể thao như tennis…
- Tournament [ˈtʊənəmənt] (n) : a competition for teams or individual players in which a series of games is played = cuộc thi
- Inform [ɪnˈfɔːm] (v) : to tell so about particular facts = thông báo

Information [ˌɪnfəˈmeɪʃn] (n)

Informant [ɪnˈfɔːmənt] (n)
- Value [ˈvæljuː] (n) : the importance or worth of sth for so = giá trị

Valuable [ˈvæljuəbl] (adj) : precious; priceless; có giá trị

Valueless [ˈvæljuːləs] (adj) : worthless; of no value / không có giá trị

e.g.: His comments were so general as to be nearly valueless.

# Invaluable [ɪnˈvæljuəbl] (adj) : extremely useful = vô giá

e.g.: The new job will provide you with invaluable experience.

- Valuables ˈvæljuəblz] (plural noun) : small objects, especially jewellery, which might be sold for a lot of money, đồ quý giá, nữ trang
- Cargo [ˈkɑːɡəʊ] (n) : the goods carried by a ship, aircraft = hàng hóa
- Departure [dɪˈpɑːtʃə(r)] (n) : when a person or vehicle, etc. leaves somewhere = khởi hành

e.g.: There are several departures (= buses, trains, ships or aircraft leaving) for Paris every day.


- Honor [ˈɒnə(r)] (n) : a quality that combines respect, pride and honesty = danh dự

 e.g.: We fought for the honor of our country.


- Engaged [ɪnˈɡeɪdʒd] (adj) : having formally agreed to marry

Engagement [ɪnˈɡeɪdʒmənt] (n) : sự đính hôn

e.g.: They announced their engagement at the party on Saturday.
- Benefit [ˈbenɪfɪt] (n) : advantage; profit = lợi ích

Beneficial [ˌbenɪˈfɪʃl] (adj) : có lợi

e.g.: A stay in the country will be beneficial to his health
- Circumstance [ˈsɜːkəmstəns] (n) : condition; situation = tình huống
- Under any circumstance (idm.) : trong bất kì tình huống nào

 e.g.: Under no circumstances should you (= You must not) approach the man.


- Miniature [ˈmɪnətʃə(r)] (adj) : describes sth which is a very small copy of an object = bản sao thu nhỏ của vật gì

 e.g.: I bought some miniature furniture for my niece's dolls' house.


- Differentiate [ˌdɪfəˈrenʃieɪt] (v) : to show or find the difference between things which are compared = biệt hóa

Differentiation [ˌdɪfəˌrenʃiˈeɪʃn] (n)


- Ambition [æmˈbɪʃn] (n) : a strong desire for success = tham vọng

Ambitious [æmˈbɪʃəs] (adj)

e.g.: an ambitious young lawyer
- Respect [rɪˈspekt] (v) : to feel or show admiration for so = tôn trọng

Respective [rɪˈspektɪv] (adj) : riêng từng người

e.g.: They went to their respective houses.

Respectable [rɪˈspektəbl] (adj) : đáng kính

e.g.: a respectable young woman from a good family
- Lens [lenz] (n) : a curved piece of glass = tròng kính
- Deadline [ˈdedlaɪn] (n) : a time or day by which sth must be done = hạn chót
- Underline [ˌʌndəˈlaɪn] (v) : to draw a line under a word = gạch dưới
- Instruct [ɪnˈstrʌkt] (v) : to teach so how to do sth = hướng dẫn

Instruction [ɪnˈstrʌkʃn] (n) : sự hướng dẫn

Instructor [ɪnˈstrʌktə(r)] (n) : a teacher of a college or university subject = người hướng dẫn

Instructive [ɪnˈstrʌktɪv] (adj) : giving useful or interesting information


- Appropriate [əˈprəʊpriət] (adj) : suitable or right for a particular situation or occasion = thích hợp, phù hợp

e.g.: Is this film appropriate for small children?

# Inappropriate (adj) : không thích hợp
- Adapt [əˈdæpt] (v) : to change sth to suit different conditions or uses

Adaptation [ˌædæpˈteɪʃn] (n)

Adaptable [əˈdæptəbl] (adj) : able or willing to change in order to suit different conditions = thích nghi

e.g.: The survivors in this life seem to be those who are adaptable to change.


- Variable [ˈveəriəbl] (adj) : likely to change frequently = thay đổi

e.g.: a variable interest rate


- Incident [ˈɪnsɪdənt] (n) : an event which is either unpleasant or unusual = việc tình cờ / bất ngờ xãy ra

e.g.: A youth was seriously injured in a shooting incident on Saturday night.


- Spoil [spɔɪl] (v) : destroy; ruin

e.g.: The oil spill has spoilt the whole beautiful coastline.


- Carnival [ˈkɑːnɪvl] (n) : public enjoyment and entertainment involving wearing unusual clothes, dancing, and eating and drinking, usually held in the roads of a city = lễ hội (đường phố) / festival; street party

e.g.: There's a real carnival atmosphere in the streets.

- Resident [ˈrezɪdənt] (n) : a person who lives or has their home in a place
- Punctual [ˈpʌŋktʃuəl] (adj) : arriving, doing sth or happening at the expected, correct time; not late / on time / đúng giờ

Punctuality [ˌpʌŋktʃuˈæləti] (n)

# Unpunctual (adj)
- Voucher [ˈvaʊtʃə(r)] (n) : phiếu giảm giá (khi mua hàng)
- Console [kənˈsəʊl] (v) : to make so who is sad or disappointed feel better by giving them comfort or sympathy = an ủi

e.g.: I tried to console her with a box of chocolates.

Consolation [kənˌsɒlɪˈdeɪʃn] (n) : sự an ủi
- Illustrate [ˈɪləstreɪt] (v) : to show the meaning or truth of sth more clearly = minh họa

Illustration [ˌɪləˈstreɪʃn] (n)


- Reschedule [ˌriːˈʃedjuːl] (v) : to agree a new and later date for sth to happen = sắp lại thời gian
- Editorial [ˌedɪˈtɔːriəl] (adj) : relating to editors or editing = (thuộc) ban biên tập

(n) : (= leader / leading article); an article in a newspaper which expresses the editor's opinion on a subject of particular interest at the present time = bài xã luận


- Appreciate [əˈpriːʃieɪt] (v) : to recognize or understand that sth is valuable = đánh giá cao
- Appreciation [əˌpriːʃiˈeɪʃn] (n)
- Extensive [ɪkˈstensɪv] (adj) : covering a large area; having a great range = rộng khắp

e.g.: Her knowledge of music is extensive.


- Warehouse [ˈweəhaʊs] (n) : a large building for storing items before they are sold = nhà kho
- Premises [ˈpremɪsɪz] (n) : the land and buildings owned by so = đất đai, nhà cửa, cơ ngơi

e.g.: The company is relocating to new premises.

- Blaze [bleɪz] (n) : to burn brightly and strongly = cháy
- Investigate [ɪnˈvestɪɡeɪt] (v) : to examine (a crime, problem…) = điều tra

Investigation [ɪnˌvestɪˈɡeɪʃn] (n)

Investigator [ɪnˈvestɪɡeɪtə(r)] (n) : điều tra viên
- Spokesperson [ˈspəʊkspɜːsn] (n) : người phát ngôn
- Numerous [ˈnjuːmərəs] (adj) : many; several

e.g.: We have discussed these plans on numerous occasions.


- Celebrity [səˈlebrəti] (n) : so who is famous = người nổi tiếng
- Mileage [ˈmaɪlɪdʒ] (n) : the distance that a vehicle has travelled or the distance that it can travel using a particular amount of fuel = khoảng cách
- Exhaust [ɪɡˈzɔːst] (v) : to make so extremely tired

Exhausted [ɪɡˈzɔːstɪd] (adj) : tired


- Shock [ʃɒk] (n) : a sudden, unexpected and usually unpleasant event or experience
- Brake [breɪk] (n) : a device which makes a vehicle go slower or stop = thắng, phanh
- Fender [ˈfendə(r)] (n) : 1. a low metal frame around an open fireplace which stops the coal or wood from falling out = cái rào, ghi sắt chắn than

2. mudguard, wing / chắn bùn; cái cản sốc (phía trước xe hơi)


- Bumper [ˈbʌmpə(r)] (n) : a horizontal bar along the lower front and lower back part of a motor vehicle to help protect it if there is an accident = cái hãm xung
- Ceramics [səˈræmɪks] (n) : the production of objects by shaping pieces of clay which are then hardened by baking = thuật làm đồ gốm
- Creative [kriˈeɪtɪv] (adj) : producing or using original and unusual ideas = sáng tạo

Creativity [ˌkriːeɪˈtɪvəti] (n) : sự sáng tạo / creativeness


- Exquisite [ɪkˈskwɪzɪt] (adj) : very beautiful

e.g.: Look at this exquisite painting


- Resemble [rɪˈzembl] (v) : to look like or be like so or sth

e.g.: You resemble your mother very closely.


- Ladybug [ˈleɪdibʌɡ] (n) : a small red beetle which is round and has black spots = con bọ rùa

- Breakage [ˈbreɪkɪdʒ] (n) : sth that has been broken

e.g.: Any breakages must be paid for.
- Scorpion [ˈskɔːpiən] (n) : a small insect like creature which lives in hot dry areas of the world and has a long body and a curved tail with a poisonous sting = bọ cạp
- Cruise [kruːz] (n) : a journey on a large ship for pleasure = du thuyền
- Airfare [ˈeəfeə(r)] (n) : the price of a journey by aircraft = tiền vé máy bay
- Jet-ski (n) : a small vehicle for one or two people to ride on water which is moved forward by a fast stream of water being pushed out behind it / ca-nô lướt sóng

Jet-skiing [ˈdʒet skiːɪŋ] (n) : môn chơi/việc đi ca-nô lướt sóng


- Scuba-diving [ˈskuːbə daɪvɪŋ] (n) : môn lặn có bình dưỡng khí
- Boutique [buːˈtiːk] (n) : a small shop that sells fashionable clothes, shoes, jewellery… = cửa hàng thời trang
- Blower (n) : ống bễ (thổi lò); máy quạt gió, máy thổi (tuyết)
The Blower (n) : the telephone
- Donate [dəʊˈneɪt] (v) : to give money or goods to help a person or organization = hiến, quyên góp

e.g.: The appeal for people to donate blood was very successful.

Donation [dəʊˈneɪʃn] (n)
- Winter fest (n) : winter festival
- Convert [kənˈvɜːt] (v) : (cause sth or so to) change in form = thay đổi

e.g.: Could we convert the small bedroom into a second bathroom?


- Authorization [ˌɔːθəraɪˈzeɪʃn] (n) : giấy phép

- Rink [rɪŋk] (n) : a large flat surface, of ice or other hard material, for skating = sân băng


- Upcoming [ˈʌpkʌmɪŋ] (adj) : happening soon = sắp (đến / xãy ra)
- Policy [ˈpɒləsi] (n) : a set of ideas or a plan of what to do in particular situations that has been agreed officially by a group of people, a business organization, a government or a political party = chính sách
- Postage [ˈpəʊstɪdʒ] (n) : the money that you pay for sending letters and parcels through the post = bưu phí
- Deliver [dɪˈlɪvə(r)] (v) : to take goods, letters, parcels etc. to people's houses or places of work

Delivery [dɪˈlɪvəri] (n) : gửi hàng

e.g.: We get two deliveries of mail (= it is delivered twice) a day.
- Encounter [ɪnˈkaʊntə(r)] (v) : to experience, especially sth unpleasant = gặp phải

e.g.: When did you first encounter these difficulties?


- Advocacy [ˈædvəkəsi] (n) : support; backing / lời biện hộ, bào chữa của luật sư
- Launch [lɔːntʃ] (v) : - begin; start on bắt đầu (1 kế hoạch, sự kiện)

- to send something out, such as a new ship into water or a rocket into space = hạ thủy


- Indicate [ˈɪndɪkeɪt] (v) : show = thể hiện

Indication [ˌɪndɪˈkeɪʃn] (n)

- Reputation [ˌrepjuˈteɪʃn] (n) : the opinion that people have about so or sth, or how much respect or admiration so or sth receives, based on past behavior or character = tiếng tăm, danh tiếng / standing, status

e.g.: The company has a worldwide reputation for quality.


- Culmination [ˌkʌlmɪˈneɪʃn] (n) : conclusion, finale, peak; điểm cuối, đỉnh điểm
- Duel [ˈdjuːəl] (v) : đọ sung / đọ sức, tranh tài tay đôi
- Witness [ˈwɪtnəs] (n) : a person who sees an event happening, especially a crime or an accident = nhân chứng

(v) : chứng kiến


- Rotate [rəʊˈteɪt] (v) : turn in a circle, especially around a fixed point = xoay quanh
- Drum [drʌm] (n) : cái trống
- Spin [spɪn] (v) : turn around and around, especially fast = quay tròn
- Entangle [ɪnˈtæŋɡl] (v) : to cause sth to become caught in sth such as a net or ropes = vướng vào, mắc bẫy

Entangled in/with sth/sb : involved with sth or sb in a way that makes it difficult to escape: vướng vào việc gì


- Stagehand [ˈsteɪdʒhænd] (n) : a person who is employed in a theatre to move the equipment on the stage = người làm công tác dọn dẹp dụng cụ trong nhà hát
- Hospitalize [ˈhɒspɪtəlaɪz] (v) : to take so to hospital and keep them there for treatment = đưa vào bệnh viện
- Conductor [kənˈdʌktə(r)] (n) : người chỉ huy (dàn nhạc); người xoát vé (bus)
- Revenue [ˈrevənjuː] (n) : the income = thu nhập
- Chain [tʃeɪn] (n) : chuỗi
- Subsidy [ˈsʌbsədi] (n) : financial support = tiền trợ cấp

- Desire [dɪˈzaɪə(r)] (n) : a strong feeling that you want sth = lòng ham muốn

- Excel [ɪkˈsel] (v) : be extremely good at sth, stand out / xuất sắc

e.g.: Rebecca always excelled in languages at school.


- Niche [niːʃ] (n) : a job or position which is very suitable for so, especially one that they like = vị trí thích hợp
- Memorandum [ˌmeməˈrændəm] (n) : a short written report prepared specially for a person or group of people which contains information about a particular matter = thư báo
- Stationery [ˈsteɪʃənri] (n) : đồ dùng văn phòng
- Correspondence [ˌkɒrəˈspɒndəns] (n) : quan hệ thư từ
- Merge [mɜːdʒ] (v) : to combine or join together, or to cause things to do this = sát nhập

Merger [ˈmɜːdʒə(r)] (n) : when two or more companies join together


- Letterhead [ˈletəhed] (n) : phần in đầu giấy viết thư
  

GRAMMAR PRACTICE TESTS
tải về 1.15 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương