Este a. Kiến thức trọng tâM


(không màu, mùi khai)Giấy quì tím ẩmquì tím chuyển sang màu xanhtải về 1.36 Mb.
trang7/10
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

(không màu, mùi khai)Giấy quì tím ẩmquì tím chuyển sang màu xanh

 • C. CÂU HỎI VẬN DỤNG

 • Câu 1: Để phân biệt CO2, SO2 ngừơi ta dung:


  A. dd BaCl2. B.dd Ca(OH)2 dư . C. Dd brom. D. Quì tím.
  1. Câu 2: Cho quì tím vào dung dch chứa NH4+ . Quì tím s hóa:


  A. đỏ. B. không đổi màu . C. xanh. D. trắng.
  1. Câu 3: Cho quì tím ẩm lần lượt vào các bình đựng khí NH3, H2S, SO2, CO2. Quì tím s hóa xanh trong bình đựng khí: A. NH3. B. H2S . C. SO2. D. CO2.


  Câu 4: Chỉ dùng một thuốc thử có thể phân biệt được 3 dung dịch: BaCl2 ,AlCl3, FeCl. Thuốc thử đó là:

  A. Khí CO2 B. Dung dịch HCl loãng C. Dung dịch BaCl2 D. Dung dịch NaOH  Câu 5: Cho từ từ dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3 thì:

  A. chỉ có kết tủa trắng. B. có kết tủa trắng và sau đó tan.

  C. Không có kết tủa. D. có kết tủa trắng hơi xanh và chuyển thành nâu đỏ.

  Câu 6: Dung dịch chứa Cu2+ thường có màu:

  A. đỏ. B. vàng . C. xanh. D. trắng.


  CHƯƠNG 9: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN

  KINH TẾ XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG
  A. KIẾN THỨC LIÊN QUAN

  1. Biết được một số chất gây ô nhiểm môi trường.

  2. Những nhiên liệu, nguyên liệu có trong đời sống.

  3. Những thuốc gây nghiện.

  B. KIẾN THỨC CƠ BN VÀ TRNG TÂM

  HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

  I. Vấn đề năng lượng và nhiên liệu:

  1. Năng lượng và nhiên liệu có vai trò quan trọng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế

  - Mọi hoạt động của con người đều cần năng lượng.

  - Nhiên liệu khi đốt cháy sinh ra năng lượng.

  - Năng lượng và nhiên liệu là yếu tố quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế.

  2. Những vấn đề đang đặt ra về năng lượng và nhiên liệu.

  - Khai thác và sử dụng nhiên liệu ít gây ô nhiễm môi trường.

  - Phát triển năng lượng hạt nhân.

  - Phát triển thuỷ năng.

  - Sử dụng năng lượng mặt trời.

  - Sử dụng năng lượng với hiệu quả cao hơn.  3. Hoá học góp phần giải quyết vấn đề năng lượng và nhiên liệu như thế nào ?

  - Nghiên cứu sử dụng các nhiên liệu ít ảnh hưởng đến môi trường.

  - Nâng cao hiệu quả của các quy trình chế hoá, sử dụng nhiên liệu, quy trình tiết kiệm nhiên liệu.

  - Chế tạo vật liệu chất lượng cao cho ngành năng lượng.

  - Hoá học đóng vai trò cơ bản trong việc tạo ra nhiên liệu hạt nhân.
  II. VẤN ĐỀ VẬT LIỆU

  1. Vai trò của vật liệu đối với sự phát triển kinh tế.

  - Vật liệu là cơ sở vật chất của sự sinh tồn và phát triển của loài người.

  - Vật liệu là một cơ sở quan trọng để phát triển nền kinh tế.

  2. Vấn đề vật liệu đang đặt ra cho nhân loại.

  - Yêu cầu của con người về vật liệu ngày càng to lớn, đa dạng theo hướng:

  + Kết hợp giữa kết cấu và công dụng.

  + Loại hình có tính đa năng.

  + Ít nhiễm bẩn.

  + Có thể tái sinh.

  + Tiết kiệm năng lượng.

  + Bền, chắc, đẹp.

  - Do đó phải tìm kiếm nhiên liệu từ các nguồn:

  + Các khoáng chất, dầu mỏ, khí thiên nhiên.

  + Không khí và nước.

  + Từ các loài động vật.  3. Hoá học góp phần giải quyết vấn đề vật liệu cho tương lai.

  Hoá học và khoa học khác đang nghiên cứu và khai thác những vật liệu mới có trọng lượng nhẹ, độ bền cao và có công năng đặc biệt:

  - Vật liệu compozit. Vật liệu hỗn hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ. Vật liệu hỗn hợp nano.
  HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ XÃ HỘI
  I: Ho¸ häc vµ vÊn ®Ò l­¬ng thùc, thùc phÈm

  1.Vai trß cña l­¬ng thùc, thùc phÈm ®èi víi con ng­êi :

  L­¬ng thùc vµ thùc phÈm ®­îc con ng­êi sö dông chøa nhiÒu lo¹i chÊt h÷u c¬ nh­ cacbonhi®rat, protein, chÊt bÐo, vitamin, n­íc, c¸c kho¸ng chÊt, chÊt vi l­îng . §Ó ®¶m b¶o sù sèng th× l­¬ng thùc, thùc phÈm vµ khÈu phÇn ¨n hµng ngµy cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh .  2.Nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®Æt ra cho nh©n lo¹i vÒ l­¬ng thùc, thùc phÈm:

  §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®ª nµy thÕ giíi ®· cã nhiÒu gi¶i ph¸p nh­ (cuéc c¸ch m¹ng xanh ) ph¸t triÓn c«ng nghÖ sinh häc  3.Ho¸ häc gãp phÇn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò l­¬ng thùc, thùc phÈm:

  Ho¸ häc cã nh÷ng h­íng ho¹t ®éng chÝnh sau:

  - Nghiªn cøu vµ SX c¸c chÊt cã t¸c dông b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn thùc vËt vµ ®éng vËt.

  - Nghiªn cøu vµ SX nh÷ng ho¸ chÊt b¶o qu¶n l­¬ng thùc thùc phÈm ®Ó n©ng cao chÊt l­îng cña l­¬ng thùc thùc phÈm sau thu ho¹ch.

  - B»ng con ®­êng chÕ biÕn thùc phÈm theo c«ng nghÖ ho¸ häc ®Ó n©ng cao chÊt l­îng cña s¶n phÈm n«ng nghiÖp hoÆc chÕ biÕn thùc phÈm.

  - H­íng dÉn mäi ng­êi sö dông ®óng quy tr×nh vÖ sinh an toµn thùc phÈm.

  II : Ho¸ häc vµ vÊn ®Ò may mÆc :

  - Nhu cÇu may mÆc cña con ng­êi ngµy cµng ®a d¹ng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn

  - N©ng cao chÊt l­îng s¶n l­îng c¸c lo¹i t¬ ho¸ häc, t¬ tæng hîp chÕ t¹o nhiÒu lo¹i t¬ cã tÝnh n¨ng ®Æc biÖt ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña con ng­êi. ChÕ t¹o nhiÒu lo¹i thuèc nhuém chÊt phô gia lµm cho mµu s¾c c¸c lo¹i t¬ v¶i thªm rùc rì ,tÝnh n¨ng thªm ®a d¹ng.

  III : Ho¸ häc víi viÖc b¶o vÖ søc khoÎ con ng­êi

  1.D­îc phÈm : nguån gèc d­îc phÈm cã hai lo¹i

  - D­îc phÈm cã nguån gèc tõ ®éng, thùc vËt.

  - D­îc phÈm cã nguån gèc tõ nh÷ng hîp chÊt ho¸ häc do con ng­êi tæng hîp nªn.

  D­îc phÈm bao gåm thuèc kh¸ng sinh, thuèc ch÷a bÖnh, vacxin vitamin thuèc gi¶m ®au ..  2.Mét sè chÊt g©y nghiÖn chÊt matuý phßng chèng matuý .

  a/ Mét sè chÊt g©y nghiÖn chÊt matuý

  1. C¸c chÊt kÝch thÝch: VD: Cocain trong c©y c«ca

  2. C¸c chÊt øc chÕ thÇn kinh VD: Nhùa c©y thèc phiÖn

  3. C¸c chÊt g©y nghiÖn kh«ng ph¶i lµ matuý: VD: R­îu, nicotin C10H14N2 trong thuèc l¸, cafein (C8H10N4O2) trong cµ phª, l¸ chÌ,...

  b/ Phßng chèng ma tuý :

  Chóng ta cïng ®Êu tranh ®Ó ng¨n chÆn kh«ng cho matuý s©m nhËp vµo nhµ tr­êng.


  HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG
  I : Ho¸ häc vµ vÊn ®Ò « nhiÔm m«i tr­êng :

  1. ¤ nhiÔm m«i tr­êng kh«ng khÝ: ¤ nhiÔm kh«ng khÝ lµ sù cã mÆt cña c¸c chÊt l¹ hoÆc sù biÕn ®æi quan träng trong thµnh phÇn kh«ng khÝ , lµm cho nã kh«ng s¹ch cã bôi cã mïi khã chÞu lµm gi¶m tÇm nh×n.

  1. Nguyªn nh©n g©y « nhiÔm: Cã hai nguån c¬ b¶n g©y « nhiÔm kh«ng khÝ

  + Nguån g©y « nhiÔm do thiªn nhiªn

  + Nguån do ho¹t ®éng cña con ng­êi

  + Nguån g©y « nhiÔm do con ng­êi t¹o ra tõ :

  - KhÝ th¶i c«ng nghiÖp: VD: Do ®èt nhiªn liÖu, rß rØ hãa chÊt,…

  - KhÝ th¶i do ho¹t ®éng giao th«ng vËn t¶i, c¸c khÝ ®éc h¹i ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ®èt ch¸y nhiªn liÖu ®éng c¬.

  - KhÝ th¶i do sinh ho¹t chñ yÕu ph¸t sinh do ®un nÊu, lß s­ëi, sö dông nhiªn liÖu kÐm chÊt l­îng .

  VD: C¸c chÊt g©y « nhiÔm kh«ng khÝ nh­ CO, CO2, SO2, H2S, CFC, c¸c chÊt bôi,…


  1. T¸c h¹i cña « nhiÔm kh«ng khÝ :

  - G©y hiÖu øng nhµ kÝnh do sù t¨ng nång ®é CO2, NO2,…

  - G©y m­a axit

  - ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn søc khoÎ con ng­êi.

  - ¶nh h­ëng ®Õn sù sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña ®éng thùc vËt.  2. ¤ nhiÔm m«i tr­êng n­íc : Sù « nhiÔm m«i tr­êng n­íc lµ sù thay ®æi thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt cña n­íc g©y ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng sèng b×nh th­êng cña con ng­êi vµ sinh vËt.

  a. Nguyªn nh©n g©y « nhiÔm m«i tr­êng n­íc:

  - ¤ nhiÔm m«i tr­êng n­íc cã nguån gèc tù nhiªn do m­a b·o, tuyÕt tan, lò lôt .

  - Sù « nhiÔm n­íc cã nguån gèc nh©n t¹o chñ yÕu do n­íc th¶i c«ng nghiÖp, ho¹t ®éng giao th«ng, ph©n bãn thuèc trõ sÈu trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµo m«i tr­êng n­íc .

  * T¸c nh©n ho¸ häc g©y « nhiÔm m«i tr­êng n­íc bao gåm c¸c ion cña kim lo¹i nÆng, c¸c anion NO3-, PO43-, SO42- . Thuèc b¶o vÖ thùc vËt vµ ph©n bßn ho¸ häc .  b. T¸c h¹i cña « nhiÔm m«i tr­êng n­íc: G©y t¸c h¹i ®Õn sù sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña ®éng, thùc vËt vµ con ng­êi.

  3: ¤ nhiÔm m«i tr­êng ®Êt : Khi cã mÆt mét sè chÊt vµ hµm l­îng cña chóng vµ v­ît qu¸ giíi h¹n th× hÖ sinh th¸i ®Êt sÏ mÊt c©n b»ng vµ m«i tr­êng ®Êt bÞ « nhiÔm .

  - Nguån g©y « nhiÔm m«i tr­êng ®Êt: Nguån gèc do tù nhiªn vµ nguån gèc do con ng­êi

  - ¤ nhiÔm ®Êt do kim lo¹i nÆng lµ nguån nguy hiÓm ®èi víi hÖ sinh th¸i ®Êt

  - ¤ nhiÔm m«i tr­êng ®Êt g©y ra nh÷ng tæn h¹i lín trong ®êi sèng vµ s¶n xuÊt .  II. Ho¸ häc víi vÊn ®Ò phßng chèng m«i tr­êng

  1. NhËn biÕt m«i tr­êng bÞ « nhiÔm .

  - Quan s¸t cã thÓ nhËn biÕt m«i tr­êng n­íc kh«ng khÝ bÞ « nhiÔm qua mïi mµu s¾c

  - X¸c ®Þnh b»ng c¸c thuèc thö pH cña m«i tr­êng n­íc, ®Êt .

  - X¸c ®Þnh « nhiÔm b»ng c¸c dông cô ®o: Dïng m¸y s¾c kÝ c¸c ph­¬ng tiÖn ®o l­êng ®Ó x¸c ®Þnh thµnh phÇn khÝ th¶i n­íc th¶i tõ c¸c nhµ m¸y .


  1. Vai trß cña ho¸ häc trong viÖc sö lý chÊt g©y « nhiÔm: Ho¸ häc gãp phÇn lín trong viÖc sö lÝ chÊt th¶i g©y « nhiÔm m«i tr­êng.

  1. : userfiles -> file -> D%C3%A0nh%20cho%20HS
   file -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
   file -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
   file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
   file -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
   file -> Số: 38/2009/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
   file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
   file -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
   file -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
   D%C3%A0nh%20cho%20HS -> Bằng kiến thức đã, đang và sẽ được học, các bạn hãy liệt kê tên và số thứ tự của các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn
   D%C3%A0nh%20cho%20HS -> Nội dung ôn tập Hướng dẫn giải


 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương