Este a. Kiến thức trọng tâM


C. CÂU HỎI VẬN DỤNG KIM LOẠI KIỀMtải về 1.36 Mb.
trang4/10
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

C. CÂU HỎI VẬN DỤNG

 • KIM LOẠI KIỀM  Câu 1. Kim loi kiềm có nhiệt độ nóng chy thấp và mềm là do yếu tố nào sau đây?

  A. Khối lượng riêng nhỏ

  B. Thể tích nguyên tử lớn và khối lượng nguyên tử nhỏ

  C. Điện tích của ion nhỏ (+1), mật độ electron thấp, liên kết kim loại kém bền

  D. Tính khử mạnh hơn các kim loại khác

  Câu 2. Để bo qun các kim loi kiềm cần phi làm gì?

  A. Ngâm chúng vào nước B. Giữ chúng trong lọ có nắp đậy kín

  C. Ngâm chúng trong rượu nguyên chất D. Ngâm chúng trong dầu hoả

  Câu 3. Điện phân muối clorua kim loi kiềm nóng chy thu được 1,792 lit khí (đktc) ở anot và 6,24 gam kim loi ở catot. Công thức hoá hc ca muối đem điện phân là:

  A. LiCl B. NaCl C. KCl D. RbCl  Câu 4. Có dung dch NaCl trong nước. Quá trình nào sau đây biểu diễn sự điều chế kim loi Na từ dung dch trên?

  A. Điện phân dung dịch B. Dùng kim loại K đẩy Na ra khỏi dung dịch

  C. Nung nóng dung dịch để NaCl phan huỷ D. Cô cạn dd và điện phân NaCl nóng chảy

  Câu 5. Khi cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối nitrat nào thì không thấy kết tủa?

  A. Cu(NO3)2 B. Fe(NO3)3 C. AgNO3 D. Ba(NO3)2  Câu 6. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào trong đó ion Na+ bị khử thành nguyên tử Na :

  A. 4Na + O2  2Na2O B. 2Na+2H2O  2NaOH+H2

  C. 4NaOH  4Na+O2 + 2H2O D. 2Na+H2SO4Na2SO4+H2

  Câu 7. Quá trình nào sau đây, ion Na+ không bị khử?

  A. Điện phân NaCl nóng chảy. B. Điện phân dung dịch NaCl trong nước.

  C. Điện phân NaOH nóng chảy. D. Điện phân NaBr nóng chảy.

  Câu 8. Quá trình nào sau đây, ion Na+ bị khử?

  A. Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl

  B. Điện phân NaCl nóng chảy

  C. Dung dịch Na2CO3 tác dụng với dụng HCl

  D. Dung dịch NaCl tác dụng với dd AgNO3

  Câu 9. Phương trình 2Cl- + 2H2O 2OH- + H2 + Cl2 xảy ra khi nào?

  A. Cho NaCl vào nước.

  B. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp (điện cực trơ).

  C. Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn xốp (điện cực trơ).

  D. A, B, C đều đúng.

  Câu 10. Trong quá trình điện phân dung dch NaCl, ở cực âm xy ra quá trình gì?

  A. Sự khử ion Na+ B. Sự oxi hoá ion Na+

  C. Sự khử phân nước D. Sự oxi hoá phân tử nước

  Câu 11. Trong quá trình điện phân dung dch KBr, phn ứng nào sau đây xy ra ở cực dương ?

  A. Ion Br- bị oxi hoá B. Ion Br- bị khử C. Ion K+ bị oxi hoá D. Ion K+ bị khử  Câu 12. Cho 6,08 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dng hết với dung dch HCl to ra 8,30gam hỗn hợp muối clorua. Số gam hiđroxit trong hỗn hợp lần lượt là bao nhiêu?

  A. 2,4gam và 3,68gam B. 1,6gam và 4,48gam

  C. 3,2gam và 2,88gam D. 0,8gam và 5,28 gam

  Câu 13. Hoà tan 4,6 gam Na kim loại vào nước có dư thu được V lít khí (ở đktc ) . Giá trị V là:

  A. 2,24 lit B. 1,12 lit C. 4,48 lit D. 22,4 lit  Câu 14. Nung nóng 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khối lượng không đổi còn lại 69 gam chất rắn. Thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu là.

  A. 63% và 37% B. 84% và 16% C. 42% và 58% D. 21% và 79%  Câu 15. Cách nào sau nay không điều chế được NaOH:

  1. Cho Na tác dụng với nước.

  2. Cho dung dịch Ca(OH)2 tác dụng với dung dịch Na2CO3.

  3. Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn xốp (điện cực trơ).

  4. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp (điện cực trơ).

  Câu 16. Những đặc điểm nào sau đây là chung cho các kim loi kiềm?

  A. Bán kinh nguyên tử B. Số lớp electron

  C. Số electron ngoài cùng của nguyên tử D. Điện tích hạt nhân của nguyên tử

  Câu 17. Những đặc điểm nào sau đây không phi là chung cho các kim loi kiềm?

  A. Số oxi hoá của nguyên tố trong hợp chất B. Số lớp electron

  C. số electron ngoài cùng của nguyên tử D. Cấu tạo đơn chất kim loại

  Câu 18. Kim loại mềm nhất là:

  A .Cs. B. Ba. C. Na. D. Li.  Câu 19: Kim loại M có hóa trị I. Cho 5,85g kim loại này tác dụng hết với nước sinh ra 1,68 lít H2 (đktc). M có nguyên tử khối là:

  A 85,5. B 39. C 23. D 7.  Câu 20. M là kim loại phân nhóm chính nhóm I ; X là clo hoặc brom.Nguyên liệu để điều chế kim loại nhóm I là:

  A. MX B. MOH C. MX hoặc MOH D. MCl
  1. : userfiles -> file -> D%C3%A0nh%20cho%20HS
   file -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
   file -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
   file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
   file -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
   file -> Số: 38/2009/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
   file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
   file -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
   file -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
   D%C3%A0nh%20cho%20HS -> Bằng kiến thức đã, đang và sẽ được học, các bạn hãy liệt kê tên và số thứ tự của các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn
   D%C3%A0nh%20cho%20HS -> Nội dung ôn tập Hướng dẫn giải


 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương