Este- chất béo câu 1tải về 0.94 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu26.03.2018
Kích0.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

TN Hóa lớp 12 – ôn tập HK I

ESTE- CHẤT BÉO

Câu 1 Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây:

(1) HCOOC2H5; (2) CH3COOCH3; (3) CH3COOH; (4) CH3CH2COOCH3; (5) HOOCCH2CH2OH; (6) C2H5OOCCH(CH3)COOCH3; (7) CH3OOC-COOC2H5. Những chất thuộc loại este làA. (1),(2),(3),(4),(5),(6)

B. (1),(2),(3),(6),(7)

C. (1),(2),(4),(6),(7)

D. (1),(3),(5),(6),(7)

Câu 2 Metyl propionat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo:

A. HCOOC3H7

B. CH5COOCH3

C. C3H7COOH

D. CH3COOC2H5

Câu 3 Đốt một este X thu được 13,2gam CO2 và 5,4 gam H2O. X thuộc loại

A. este no đơn chức.

B. este có một liên kết đôi C=C chưa biết mấy chức

C. este no, mạch vòng đơn chức

D. este no, hai chức

Câu 4 Cho sơ đồ biến hoá sau: C2H2 → X → Y → Z → CH3COOC2H5. X, Y, Z lần lượt là

A. C2H4, CH3COOH, C2H5OH

B. CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH

C. CH3CHO, C2H4, C2H5OH

D. CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH

Câu 5 Etyl metyl malonat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo

A. CH3OOC-COOC2H5

B. CH3OOC-CH2-COOC2H5

C. C2H5OOC-COOH

D. C2H5OOC-CH2-COOC2H5

Câu 6 Dãy các chất sau được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần là

A. CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH B. CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5

C. CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H D. CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH, CH3COOH

Câu 7 Một este có công thức phân tử C3H6O2, có phản ứng tráng bạc với dung dịch AgNO3 trong NH3, công thức cấu tạo của este đó là

A. CH3COOCH3

B. HCOOC3H7

C. HCOOC2H5

D. C2H5COOCH3

Câu 8 Khi thuỷ phân vinyl axetat trong môi trường axit thu được

A. axit axetic và ancol vinylic

B. axit axetic và ancol etylic

C. axit axetic và axetilen

D. axit axetic và andehit axetic

Câu 9 Cho 0,01 mol este mạch hở X phản ứng vừa đủ với dd chứa 0,03 mol KOH. X thuộc loại este:

A. đơn chức

B. hai chức

C. ba chức

D. không xác định được

Câu 10 Chất thơm X thuộc loại este có công thức phân tử C8H8O2. Chất X không được điều chế từ phản ứng của axit và ancol tương ứng, đồng thời không có khả năng dự phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH3COO-C6H5

B. H-COO-CH2-C6H5

C. C6H5-COO-CH3

D. HCOO-C6H4-CH3

Câu 11 Đốt hoàn toàn 7,4g este X đơn chức thu được 6,72 lít CO2 (đkc) và 5,4g H2O.Công thức phân tử của X là:

A. C2H4O2

B. C3H6O2

C. C4H8O2

D. C3H8O2

Câu 12 Este X ( C4H8O2) thoả mãn các điều kiện:

X Y1 + Y2 Y1 Y2

X có tên là:A. isopropyl fomiat

B. propyl fomiat

C. metyl propionat

D. etyl axetat

Câu 13 Đốt hoàn toàn 0,11g este đơn chức thì thu được 0,22g CO2 và 0,09g H2O. Vậy công thức phân tử của ancol và axit là

A. CH4O và C2H4O2 B. C2H6O và CH2O2 C. C2H6O và C2H4O2 D. C2H6O và C3H6O2

Câu 14 Este đơn chức X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C,H,O lần lượt là 48,65%, 8,11% và 43,24%. Đun nóng 3,7g X với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.Từ dung dịch sau phản ứng, thu được 4,1g muối rắn khan. Công thức phân tử và công thức cấu tạo của X là

A. C2H4O2 và HCOOCH3

B. C4H8O2 và HCOOC3H7

C. C3H6O2 và HCOOC2H5

D. C3H6O2 và CH3COOCH3

Câu 15 Thuỷ phân 8,8g este X có công thức phân tử C4H8O2 bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 4,6g ancol Y và

A. 4,1g muối B. 4,2g muối C. 8,2g muối D. 3,4g muối

: jquery-swfupload -> uploads
uploads -> 500 CÂu hỏi trắc nghiệm kiến thứC
uploads -> I- lịch sử ĐOÀN: Bài ca chính thức của Đoàn (Đoàn ca) Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì? a- thanh niên làm theo lời Bác
uploads -> Tt mssv họ và tên sinh viên
uploads -> ĐỘi tntp hồ chí minh hđĐ huyện tuyên hoá
uploads -> PHÒng giáo dụC ĐÀo tạo thành phố ĐÀ LẠT ĐỀ chính thứC (Đề thi gồm 1 trang) KỲ thi học sinh giỏi thành phố
uploads -> NHỮng cô NÀng “thay đỔi thế giớI”
uploads -> TIỂu sử trần quốc toảN
uploads -> CÁch soạn bài giảng đIỆn tử e – learning trên phần mềm Microsoft Office PowerPoint 2003 phải tích hợp với phần mềm Adobe Presenter 0
uploads -> Kinh hoàng công nghệ làm trứng gà giả ở Trung Quốc


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương