English-speaking day topic 6: family from November 25th to November 28tải về 127.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích127.23 Kb.
#39355
ENGLISH-SPEAKING DAY

TOPIC 6: FAMILY

(From November 25th to November 28th)


PART 1: PAIR-WORK DISCUSSION

 1. Do you live in a nuclear family(1) or an extended family(2) ?

 2. Do you have any siblings (3)?

 3. Do you get along well with your siblings?

Do you get along well with your parents?

Do you get along well with your parents-in-law? 1. Do you live with any of your grandparents?

If not, how much do you remember from your grandparents?

 1. What do you like best about your family?

(despite ups and downs, we always support each other; we are ready to share joy and sadness, we use caring words to communicate …)

 1. Do you think your parents understand you?

Who do you usually speak to when you have a problem?

7. Did your mother or father ever tell you what their childhood was like?

8. Do you think family is the foundation, motivation and encouragement for you to get success in life?

9. Do you have any difficulties in your own family?

If yes, how do you cope with them?

10. Who is the breadwinner (4)in your family?

And who is usually the problem maker? (5)


PART 2: INDIVIDUAL PRESENTATION

Describe a member of your family who are very close to.You should say:

 1. Who he/she is.

(Father, mother, younger sister…)

 1. In what ways you are like him/her.

(We have the same character, I like the way he/she behaves…)

 1. How you differ from him/her.

(I’m quiet while he/she is outgoing…)

 1. And explain why you are so close to him/her.

(Although we don’t see eyes to eyes on everything, we have mutual understanding…)

PART 3: DESCRIBE THE PICTURE


Suggested questions:


 1. What type of family is this?

(nuclear or extended family)

 1. Where are they?

 2. What are they doing?

 3. How do they feel?

 4. What type of family do you prefer? Why?

How to make your family life happy?
(Have dinner together, create an open and understanding atmosphere, forgive, stop arguing, balance your work and home life, share housework with partners…)

THE SUPPORTING MATERIAL

(TƯ LIỆU HỖ TRỢ)

 1. Nuclear family : parents + their children

 2. Extended family: nuclear family + grandparents, aunts, uncles

 3. Siblings : brothers or sisters

 4. Breadwinner : the member of a family who earns the money that the family needs

 5. Problem maker: a person who tends to cause problem
Phrase

Examples

 1. Age difference

(khác biệt tuổi tác)

I get on best with my oldest sister despite the age difference between us.

 1. Be close to

(gần gũi với)

Actually, I’m closer to my father than my mother – there’s a special bond between us.

 1. Get on/along with

(hòa hợp với)

Although I get on/along well with my sister, I wouldn’t describe our relationship as being particularly close.

 1. Admire / look up to

(ngưỡng mộ)

I really admire my mom - she really has two jobs but you’d never know it. The one in the office and another one at home.

 1. Look after

/ take care of

(chăm sóc)

My older sister took care of me when I was young.

 1. Bring up / raise

(nuôi nấng)

My mum and dad really shared the responsibility of bringing us up – they shared it between themselves.

 1. Have a lot in common

(có cùng sở thích, tính cách)

The two brothers have a lot in common and got along well.

 1. Quarrel with

(tranh cãi)

I used to quarrel with my sister all the time when we were kids, but we get on fine now.

 1. Take after

(giống )

People always say I take after my father, though I think I’m much more like my mum really.

Каталог: uploads -> files
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> Btl bộ ĐỘi biên phòng phòng tài chíNH
files -> Bch đOÀn tỉnh đIỆn biên số: 60 -hd/TĐtn-tg đOÀn tncs hồ chí minh
files -> BỘ NÔng nghiệP
files -> PHỤ LỤC 13 MẪU ĐƠN ĐỀ nghị HỌC, SÁt hạch đỂ CẤp giấy phép lái xe (Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/tt-bgtvt ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ gtvt) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> TRƯỜng cao đẲng kinh tế KỸ thuật phú LÂm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CHƯƠng trình hoạT ĐỘng lễ HỘi trưỜng yên năM 2016 Từ ngày 14 17/04/2016
files -> Nghị định số 79/2006/NĐ-cp, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
files -> MỤc lục mở ĐẦU 1 phần I. ĐIỀu kiện tự nhiêN, kinh tế, XÃ HỘI 5
files -> LỜi cam đoan tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận án này là trung thực, khách quan và chưa được ai bảo vệ ở bất kỳ học vị nào

tải về 127.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương